Hysbysiad i Gwsmeriaid

Yn dilyn cyhoeddiad Prif Weinidog Cymru ddydd Sadwrn 19 Rhagfyr 2020 y bydd cyfyngiadau newydd lefel uwch yn dod i rym yng Nghymru ar unwaith. Mae Aura am roi gwybod i gwsmeriaid beth mae hyn yn ei olygu o ran eu canolfannau hamdden a’u llyfrgelloedd.

Bydd HOLL adeiladau canolfannau hamdden Aura yn CAE ar ddiwedd masnachu Dydd Sadwrn 19 Rahgfyr ac YN PARHAU AR GAU wedi hynny hyd nes y darperir gwybodaeth bellach gan Lywodraeth Cymru.

Bydd llyfrgelloedd Aura’s AR GAU o ran pori o ddydd Llun, 21 Rhagfyr. Fodd bynnag, rhwng 21-23 Rhagfyr byddwn yn PARHAU i ddarparu ein gwasanaeth Dewis a Chasglu ar gyfer cwsmeriaid. Hefyd, bydd ein Gwasanaeth Cludo i’r Cartref yn PARHAU i ymweld â chwsmeriaid fel arfer. Bydd y Gwasanaeth Dewis a Chasglu a’r Gwasanaeth Cludo i’r Cartref yn CAU ar ddiwedd y dydd ddydd Mercher, 23 Rhagfyr ac yn ailddechrau o ddydd Llun, 4 Ionawr 2021.

Ardaloedd Chwarae

Bydd yr HOLL ardaloedd chwarae plant ar agor i’r cyhoedd. Mae manteision sylweddol i chwarae yn yr awyr agored ac mae cadw ardaloedd chwarae’n agored yn cefnogi iechyd a lles meddyliol a chorfforol plant. Mae’n wych gweld plant a phobl ifanc yn defnyddio ein cyfleusterau eto, ond cofiwch chwarae yn ddiogel a threulio munud neu ddau yn darllen ein Rhybudd Diogelwch yma.

Taliadau Cwsmeriaid

Bydd cwsmeriaid nad ydynt wedi derbyn gwerth mis llawn yn derbyn credyd am y swm priodol pan fydd canolfannau hamdden Aura yn ail-agor a thaliadau Debyd Uniongyrchol yn ail-gychwyn, gyda swm y taliad nesaf yn cael ei addasu yn ôl yr angen.

Drwy gyfnod cau nesaf Aura, bydd holl daliadau Debyd Uniongyrchol aelodau yn cael eu rhewi ac ni fydd taliadau pellach yn cael eu casglu yn ystod y cyfnod hwn.

NI FYDD angen i gwsmeriaid wneud unrhyw beth i ail-ddechrau eu taliad Debyd Uniongyrchol pan fydd canolfannau hamdden Aura yn ail-agor.

I gwsmeriaid sydd wedi talu o flaen llaw gydag arian parod / cerdyn ar gyfer tanysgrifiad Blynyddol, Misol neu Arbed10, bydd y dyddiad terfyn blaenorol yn cael ei ymestyn i adlewyrchu hyd y cyfnod y bydd canolfannau hamdden ar gau.

Gofynnwn i’n gwsmeriaid ymweld â’n gwefan http://www.aura.wales a’n dilyn ar Twitter (aura_wales) Facebook (aura.wales) ac Instagram (aura.wales) i gael yr wybodaeth ddiweddaraf.

Gellir cysylltu â Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid Aura ar info@aura.wales yn ystod y cyfnod cau.


Rydym wedi bod yn brysur yn rhoi mesurau ar waith, yn unol â chanllawiau’r Llywodraeth, i wneud yn siŵr bod ein cyfleusterau’n ddiogel ar gyfer pan fyddwch chi’n dychwelyd yn y dyfodol.

Beth ydym ni’n ei wneud i’ch cadw chi’n ddiogel? Darllenwch Siarter Cwsmeriaid Aura yma!

Neges gan Dîm Ffitrwydd Aura

Mae Tîm Ffitrwydd Aura wedi rhoi amserlen at ei gilydd sy’n llawn Dosbarthiadau Ffitrwydd Ar-Lein neu rai yn yr awyr agored; a hefyd mae Rhaglen Hyfforddiant Ar-lein ar gael i hyrwyddo ac ysbrydoli lles! Edrychwch ar ein rhaglen dosbarth ffitrwydd yma.


Neges gan Lyfrgelloedd Aura

Rydym yn eich annog chi i weld beth all eich llyfrgell gynnig i chi, a hynny ar-lein! Mae gan aelodau o Lyfrgell Aura fynediad i amrywiaeth o adnoddau digidol i’w mwynhau AM DDIM o’ch cartref. Darganfyddwch fwy yma.

Cliciwch yma i ddod o hyd i fwy o wybodaeth am ein gwasanaeth llyfrgell ‘Dewis a Chasglu’ newydd! Hefyd, bydd ein Llyfrgell Deithiol yn teithiol ledled Sir y Fflint i ddosbarthu llyfrau rydych chi wedi’u harchebu ymlaen llaw!

Mae Llyfrgelloedd Aura yma i’ch cefnogi chi! Rydym wedi lansio gwasanaeth newydd o’r enw ‘Cyswllt Llyfrgelloedd Aura – y Gymuned yn Galw’ sy’n darparu cyswllt ffôn ar gyfer preswylwyr Sir y Fflint sy’n unig, wedi’u heithrio’n gymdeithasol neu’n ei chael hi’n anodd i fynd allan o’r tŷ. Darganfyddwch fwy yma.

Aura Leisure Logo Screen Square

Nod Aura yw gwella ansawdd bywyd ar gyfer cwsmeriaid drwy ddarparu cyfleoedd diwylliant a hamdden poblogaidd sy’n gwella iechyd meddwl a lles corfforol.

Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml