Yng ngoleuni’r cyfyngiadau a gyhoeddwyd yn ddiweddar i leihau lledaeniad coronafirws ac amddiffyn iechyd y cyhoedd yn Sir y Fflint, gwelwch gyngor cyfredol Llywodraeth Cymru am chwaraeon a gweithgaredd awyr agored.


Ailagor Canolfannau Hamdden Aura ar 10 Awst 2020 – Yr Wybodaeth Ddiweddaraf

Cymrwch eich amser i ddarllen ein Cwestiynau Cyffredin Rhifyn 1 yma a Chwestiynau Cyffredin Rhifyn 2 yma.

Rydym wrth ein boddau ein bod yn gallu ailgyflwyno rhai o’n gwasanaethau! Rydym wedi bod yn brysur yn rhoi mesurau ar waith, yn unol â chanllawiau’r Llywodraeth, i wneud yn siŵr bod ein cyfleusterau’n ddiogel ar gyfer pan fyddwch chi’n dychwelyd yn y dyfodol.

Beth ydym ni’n ei wneud i’ch cadw chi’n ddiogel? Darllenwch Siarter Cwsmeriaid Aura yma!


Diweddariadau Pwysig gan Aura:

Hysbysiad i Gwsmeriaid: Canllawiau ar orchuddion wyneb wrth ymweld â Chanolfan Hamdden neu Lyfrgell Aura

Neges gan Dîm Ffitrwydd Aura

Mae Tîm Ffitrwydd Aura wedi rhoi amserlen at ei gilydd sy’n llawn Dosbarthiadau Ffitrwydd Ar-Lein neu rai yn yr awyr agored; a hefyd mae Rhaglen Hyfforddiant Ar-lein ar gael i hyrwyddo ac ysbrydoli lles! Edrychwch ar ein rhaglen dosbarth ffitrwydd yma.


Neges gan Lyfrgelloedd Aura

Rydym yn eich annog chi i weld beth all eich llyfrgell gynnig i chi, a hynny ar-lein! Mae gan aelodau o Lyfrgell Aura fynediad i amrywiaeth o adnoddau digidol i’w mwynhau AM DDIM o’ch cartref. Darganfyddwch fwy yma.

Cliciwch yma i ddod o hyd i fwy o wybodaeth am ein gwasanaeth llyfrgell ‘Dewis a Chasglu’ newydd! Hefyd, bydd ein Llyfrgell Deithiol yn teithiol ledled Sir y Fflint i ddosbarthu llyfrau rydych chi wedi’u harchebu ymlaen llaw!

Mae Llyfrgelloedd Aura yma i’ch cefnogi chi! Rydym wedi lansio gwasanaeth newydd o’r enw ‘Cyswllt Llyfrgelloedd Aura – y Gymuned yn Galw’ sy’n darparu cyswllt ffôn ar gyfer preswylwyr Sir y Fflint sy’n unig, wedi’u heithrio’n gymdeithasol neu’n ei chael hi’n anodd i fynd allan o’r tŷ. Darganfyddwch fwy yma.


Neges gan Dîm Dylunio Chwarae Aura

Ail-agorwyd yr holl ardaloedd chwarae yn yr awyr agor sy’n cael ei reoli gan Aura erbyn 25 Gorffennaf. Mae’n wych gweld plant a phobl ifanc yn defnyddio ein cyfleusterau eto, ond cofiwch chwarae yn ddiogel a threulio munud neu ddau yn darllen ein Rhybudd Diogelwch yma.

Ar 20 Mawrth 2020, fe wnaeth Aura y penderfyniad anodd o gau ein canolfannau hamdden a llyfrgelloedd. Darllenwch fwy yma.
Mae Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy wedi troi’n drydydd ysbyty dros dro yng Ngogledd Cymru. Darllenwch fwy yma.

Nid yw pethau wedi bod yr un fath heboch chi!

Hoffai tîm Aura ddiolch i’r gymuned leol am ei chefnogaeth barhaus ac edrychwn ymlaen at eich gweld yn dychwelyd atom yn y dyfodol agos i fwynhau’r gwasanaethau hamdden a llyfrgell sy’n bodoli i ysbrydoli lles meddyliol a chorfforol.
Cymerwch ofal ac edrychwn ymlaen at eich gweld yn fuan!

Aura Leisure Logo Screen Square

Nod Aura yw gwella ansawdd bywyd ar gyfer cwsmeriaid drwy ddarparu cyfleoedd diwylliant a hamdden poblogaidd sy’n gwella iechyd meddwl a lles corfforol.

Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml