Hysbysiad i Gwsmeriaid: Ail-agor Canolfannau Hamdden Aura Mai 2021

Llyfrgelloedd

O ddydd Llun 29ain Mawrth, yn unol â chyhoeddiad Llywodraeth Cymru ar 26 Mawrth, rydym yn falch o gyhoeddi y bydd Llyfrgelloedd Aura ar agor unwaith eto ar gyfer pori a mynediad at gyfrifiaduron.

Bydd cyfrifiaduron ar gael i’w harchebu trwy ffonio’r llyfrgell.

• Llyfrgell Brychdyn : 01352 703760
• Llyfrgell Bwcle : 01352 703860
• Llyfrgell Cei Connah : 01352 703730
• Llyfrgell Y Fflint : 01352 703737
• Llyfrgell Treffynnon : 01352 703850
• Llyfrgell Yr Wyddgrug : 01352 703780

Byddwn hefyd yn parhau i ddarparu ein gwasanaeth Dewis a Chasglu i’n cwsmeriaid. Gall aelodau Llyfrgell Aura ‘Dewis a Chasglu’ llyfrau ar-lein, dros y ffôn (01352 703750) neu drwy e-bost (library@aura.wales). Gellir gweld mwy o wybodaeth am ein gwasanaeth Dewis a Chasglu yma

Bydd ein gwasanaeth Llyfrgell i’r Cartref yn parhau i ymweld â chwsmeriaid fel arfer a bydd Llyfrgell Deithiol Aura hefyd yn dychwelyd i’w hamserlen ac yn ymweld â llwybrau o amgylch y sir unwaith eto. Cysylltwch â ni yn uniongyrchol i gael mwy o wybodaeth am y Llyfrgell Deithiol a’r gwasanaeth Llyfrgell i’r Cartref.

Ardaloedd Chwarae

Bydd yr HOLL ardaloedd chwarae plant ar agor i’r cyhoedd. Mae manteision sylweddol i chwarae yn yr awyr agored ac mae cadw ardaloedd chwarae’n agored yn cefnogi iechyd a lles meddyliol a chorfforol plant. Mae’n wych gweld plant a phobl ifanc yn defnyddio ein cyfleusterau eto, ond cofiwch chwarae yn ddiogel a threulio munud neu ddau yn darllen ein Rhybudd Diogelwch yma

Gofynnwn i’n gwsmeriaid ymweld â’n gwefan http://www.aura.wales a’n dilyn ar Twitter (aura_wales) Facebook (aura.wales) ac Instagram (aura.wales) i gael yr wybodaeth ddiweddaraf.

Gellir cysylltu â Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid Aura ar info@aura.wales yn ystod y cyfnod cau.


Rydym wedi bod yn brysur yn rhoi mesurau ar waith, yn unol â chanllawiau’r Llywodraeth, i wneud yn siŵr bod ein cyfleusterau’n ddiogel ar gyfer pan fyddwch chi’n dychwelyd yn y dyfodol.

Beth ydym ni’n ei wneud i’ch cadw chi’n ddiogel? Darllenwch Siarter Cwsmeriaid Aura yma!

Neges gan Dîm Ffitrwydd Aura

Mae Tîm Ffitrwydd Aura wedi rhoi amserlen at ei gilydd sy’n llawn Dosbarthiadau Ffitrwydd Ar-Lein i hyrwyddo ac ysbrydoli lles! Edrychwch ar ein rhaglen dosbarth ffitrwydd yma

Ymwelwch â ni ar Facebook @walesaura, Instagram @aurawalesfitness a Thrydar @aura_cymru


Neges gan Lyfrgelloedd Aura

Rydym yn eich annog chi i weld beth all eich llyfrgell gynnig i chi, a hynny ar-lein! Mae gan aelodau o Lyfrgell Aura fynediad i amrywiaeth o adnoddau digidol i’w mwynhau AM DDIM o’ch cartref. Darganfyddwch fwy yma

Cliciwch yma i ddod o hyd i fwy o wybodaeth am ein gwasanaeth llyfrgell ‘Dewis a Chasglu’ newydd! Hefyd, bydd ein Llyfrgell Deithiol yn teithiol ledled Sir y Fflint i ddosbarthu llyfrau rydych chi wedi’u harchebu ymlaen llaw!

Mae Llyfrgelloedd Aura yma i’ch cefnogi chi! Rydym wedi lansio gwasanaeth newydd o’r enw ‘Cyswllt Llyfrgelloedd Aura – y Gymuned yn Galw’ sy’n darparu cyswllt ffôn ar gyfer preswylwyr Sir y Fflint sy’n unig, wedi’u heithrio’n gymdeithasol neu’n ei chael hi’n anodd i fynd allan o’r tŷ. Darganfyddwch fwy yma

Ymwelwch â ni ar Facebook @LlyfrgelloeddAuraLibraries, Instagram @llyfrgelloeddauralibraries a Thrydar @LibFlintshire

Aura Leisure Logo Screen Square

Nod Aura yw gwella ansawdd bywyd ar gyfer cwsmeriaid drwy ddarparu cyfleoedd diwylliant a hamdden poblogaidd sy’n gwella iechyd meddwl a lles corfforol.

Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml