LLYFRGELLOEDD AR DRAWS SIR Y FFLINT I YMESTYN EU HORIAU AGOR

I DDECHRAU 8 MAI 2018

Mae Aura Leisure and Libraries Limited, mewn partneriaeth â Chyngor Sir y Fflint, yn falch o gyhoeddi cynlluniau i wella ac ymestyn oriau agor ar draws llyfrgelloedd i alluogi gwell mynediad at wasanaethau ar gyfer preswylwyr.

Lady Library Rollover

O ddydd Mawrth 8 Mai 2018, bydd ein llyfrgelloedd yn newid eu horiau agor er mwyn caniatáu mynediad mwy cyfleus a gwell ar gyfer ein cwsmeriaid.   Golyga hyn y bydd pob safle yn agor am 9am a bydd pob safle hefyd ar agor o 9am tan 1pm ar ddydd Sadwrn. Bydd pob cangen hefyd ar agor tan 6pm o leiaf unwaith yr wythnos.  Mae’r oriau agor newydd yn cynnig cynnydd ar draws y gwasanaeth o 275 awr i 284 awr.

Mae Aura Leisure and Libraries Ltd wedi ymrwymo i wella safon y gwasanaeth sy’n cael ei gynnig i’n cwsmeriaid yn barhaus. Yn ddiweddar, fe wnaethom gynnal adolygiad o sut oedd y mwyafrif o’n cwsmeriaid yn defnyddio’r gwasanaeth llyfrgell gan edrych ar y ffordd orau i ateb y galw. Daethom i wybod y byddai’n well gan ein cwsmeriaid i ni agor yn gynharach yn ystod yr wythnos a chau’n hwyrach ar ddydd Sadwrn. Daethom i wybod bod llai o bobl yn ymweld â’r llyfrgelloedd rhwng 6pm a 7pm, felly penderfynom ddefnyddio’r amser a’r adnodd staffio hwnnw mewn ffordd well ar gyfer ein cwsmeriaid heb achosi unrhyw gost ychwanegol. Bydd Aura yn parhau i adolygu’r oriau agor ar draws ein llyfrgelloedd wrth i ni barhau ar ein taith fel sefydliad dielw newydd dan berchnogaeth ei weithwyr.

Mae sawl ffordd y gallwch gael mynediad at wasanaethau llyfrgell ar ôl 6pm. Mae’r cyfleuster llyfrgell Hunan Wasanaeth yng Nglannau Dyfrdwy, o fewn y Ganolfan Hamdden, ar agor rhwng 6am a 10pm drwy gydol yr wythnos. (Mae staff ar gael yn Llyfrgell Glannau Dyfrdwy rhwng 1pm a 6pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener, a 9am a 1pm ddydd Sadwrn).

Gallwch hefyd gael mynediad at ein gwasanaeth llyfrgell ar-lein 24 awr o’r dydd:  https://aura.cymru/

Fe fydd oriau agor newydd y llyfrgelloedd yn cyfrannu at nod Aura o ‘fod o fudd i’r gymuned drwy wella ansawdd bywyd drwy ddarparu cyfleoedd hamdden a diwylliant sy’n gwella iechyd meddwl a chorfforol’. Rydym yn awyddus i gynyddu cyfleoedd  i unigolion gael mynediad at ein gwasanaethau llyfrgell ar draws Sir y Fflint a galluogi “mwy o bobl, mwy o feddyliau a chyrff egnïol, yn fwy aml”.

Leave a Reply