Parti Nadolig yn Ganolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy

Ar ddydd Gwener y 7fed o Ragfyr, roedd Hamdden a Llyfrgelloedd Aura wrth eu boddau’n cynnal parti Nadolig ar gyfer 60 o westeion yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy. Roedd y gwesteion a fynychodd wedi bod yn cymryd rhan yn Nosbarthiadau Lles neu’r Cynllun Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff. Roedd y dathliadau’n cynnwys pryd 4 cwrs, bingo a chwis i ddathlu blwyddyn wych, llawn gyda gwaith caled. Mae canolfannau hamdden Aura wedi bod yn gweithio’n galed i gefnogi’r Cynllun Atgyfeirio Ymarfer Corff Cenedlaethol ac, oherwydd ei boblogrwydd, wedi bod yn creu detholiad o Ddosbarthiadau Ffitrwydd Lles er mwyn helpu mwy o bobl. Lluniwyd y Dosbarthiadau Lles fel sesiynau i ddechreuwyr a dosbarthiadau lefel isel gan gynnwys cylchedau, sefydlogrwydd a chydbwysedd, symudiad tai chi a beicio stiwdio. Mae’r hyfforddwyr wedi gallu darparu’r dosbarthiadau i ddiwallu anghenion unigol ac wedi mwynhau dod i adnabod yr holl gyfranogwyr.

Eglurodd Joanne Beevers – un o’r cydlynwyr Cynllun Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff – pa mor falch mae hi’n teimlo i gymryd rhan yn y cynllun a’r dosbarthiadau Lles, a dywedodd: “bu’n flwyddyn wych ar gyfer yr holl gleientiaid. Rydym wedi gweld pobl yn cyflawni manteision iechyd a chymdeithasol gwych o fynychu’r sesiynau rydym yn eu darparu. Mae mwy o bobl wedi cofrestru nag erioed ac rydym wedi gallu cynnig mwy o sesiynau i ddarparu gwasanaeth gwell i bobl. Eleni, gwelwyd lansiad ein dosbarthiadau Lles sydd wedi’u teilwra ar gyfer pobl ag ystod amrywiol o gyflyrau iechyd. Gyda’r dosbarthiadau hyn yn agored i unrhyw un, rydym wedi gweld mwy o bobl yn dod yn weithgar yn amlach. Rydw i mor falch o’r cleientiaid oedd ofni dod drwy’r drws ar eu sesiwn gyntaf sydd bellach yn ymarfer 2-3 gwaith yr wythnos”.

Roedd Hamdden a Llyfrgelloedd Aura yn hapus iawn o glywed gan rhai o’r cyfranogwyr, gan gynnwys Valerie Parr a ddywedodd: “mynychu’r cynllun yw’r peth gorau sydd wedi digwydd i mi ers blynyddoedd a gobeithiaf y bydd mwy o bobl yn elwa ohono gymaint â mi”. Dywedodd gyfranogwr arall, Martin McCallion: “Rydw i’n hapus o ddweud y cefais fy nhrin â phob cwrteisi a pharch yr eiliad y cerddais drwy ddrysau’r Ganolfan Hamdden. Mae pob aelod staff wedi bod yn gyfeillgar ac yn groesawgar, ac yn barod i roi help llaw pan fo’r angen. Ni allaf ddiolch i Joanne Beevers a’i chydweithwyr ddigon am yr effaith gadarnhaol a gawsant ar berson amheus iawn, rydw i’n dweud wrth bawb i roi cynnig arni, a gobeithio bydd y Ganolfan yn parhau i fynd o nerth i nerth”.

Mae pawb yma yn Aura’n dymuno diolch i aelodau’r gymuned a ddaeth i’r Parti Nadolig yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy, a dweud llongyfarchiadau am eu gwaith caled; gobeithio bydd 2019 hyd yn oed yn well!

Leave a Reply