Seiclo Dan Do’r Nadolig ar gyfer Elusen Canser Clatterbridge

Ddydd Sul, 16 Rhagfyr, cynhaliodd Ffitrwydd Glannau Dyfrdwy sesiwn Seiclo Dan Do’r Nadolig am 3 awr i gasglu arian tuag at Elusen Canser Clatterbridge: elusen sy’n agos iawn at galonnau llawer o bobl. Cymrodd 19 o bobl ran yn y sesiwn seiclo dan do yn ogystal â 5 hyfforddwr. Rhoddodd pawb a gymrodd ran 100% a chodi cyfanswm gwych o £159 o ganlyniad! Mae aelodau o’r ystafell ffitrwydd hefyd wedi bod yn cyfrannu at yr elusen ac wedi mynychu dosbarthiadau mewn dillad Nadoligaidd, fel y gwelir yn y lluniau isod.

Cymerodd un o’n hyfforddwyr, Yen Leung, ran yn y sesiwn seiclo dan do, a dywedodd: “Mae’n wych gweld pawb yn cymryd rhan yn ein digwyddiadau elusennol, yn enwedig yr hyfforddwyr ffitrwydd sy’n rhoi o’u hamser yn wirfoddol i ddysgu’r dosbarth ac yn helpu i godi arian. Mae Sesiwn Seiclo Dan Do’r Nadolig bellach yn ddigwyddiad blynyddol yma yng Nglannau Dyfrdwy, ac mae’r gefnogaeth yr ydym wedi’i chael ar ei gyfer yn anhygoel. Mae wedi bod yn ysbrydoliaeth i aelodau ac maen nhw’n awyddus i weld llawer o bethau tebyg i hyn yn cael eu cynnal eto yn y dyfodol, felly cadwch lygad allan!”

Bu un o’n haelodau yn garedig iawn yn rhannu ei stori hi gydag Aura, gan ysbrydoli ac ysgogi pobl i gefnogi achos mor deilwng. Dyma ei stori:

“Helo, fy enw i yw Sarah, rwyf yn 47 mlwydd oed a chefais ddiagnosis o ganser ddwy flynedd a hanner yn ôl. Mae gennyf ganser y fron sydd wedi lledu i’r gwddf a’r asgwrn cefn. Pan gefais ddiagnosis, roedd y canser wedi torri fy ngwddf a dywedwyd wrthyf efallai na fyddaf yn cerdded eto. Ddwy flynedd a hanner yn ddiweddarach, caiff fy nghanser ei reoli’n wythnosol â chemotherapi ac rwyf yn mynychu hyd at wyth dosbarth ffitrwydd yr wythnos, ac rwyf wrth fy modd â’r her a’r cymhelliant y mae’n ei roi i mi. Rwyf yn cefnogi ysbyty Clatterbridge oherwydd mae’r lle yn ysbrydoliaeth i mi, mae ymroddiad y staff yn ddiguro. Hoffwn roi rhywbeth yn ôl a hyrwyddo’r cysylltiad rhwng ymarfer corff a lles corfforol a meddyliol. Diolch am ddarllen fy stori, mae gennyf i ganser, ond ‘dyw canser ddim yn fy nghuro i”.

Hoffai pawb yn Aura ddiolch o galon i Sarah am rannu ei stori. Da iawn i bawb a gymerodd ran, ac am ddangos ymrwymiad arbennig i wneud gweithredoedd da i eraill dros y Nadolig eleni.

 

Leave a Reply