“Rwy’n teimlo mor iach ag erioed!”: Cyfweliad gyda Martin McCallion

Dywedodd Martin McCallion, cyn gyfranogwr o’r Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff a chyfranogwr rheolaidd o Ddosbarthiadau Ffitrwydd Lles, yn ogystal â’r gampfa, fwy wrthym ni am ei siwrnai i ffitrwydd dros y flwyddyn ddiwethaf a sut mae’n teimlo’n iachach nac erioed! Dyma beth oedd ganddo i’w ddweud:

 
Pryd ddechreuoch chi’r Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff?                 Dechreuais ym mis Ionawr 2018.

Sawl dosbarth yr ydych yn mynychu bob wythnos?
Rwy’n gwneud un dosbarth yr wythnos – y dosbarth cylched lles – ond ym mis Chwefror cefais gyflwyniad i’r gampfa, ac ers hynny rwyf wedi mynychu’r gampfa o leiaf ddwywaith yr wythnos. Mae’r awyrgylch yn gyfeillgar iawn, ac rwy’n teimlo’n gyfforddus iawn yma yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy. Cefais fy atgyfeirio i’r cynllun gan fod gen i gryd cymalau ac roeddwn i’n ei gweld hi’n anodd ymdopi. Pan gefais gyflwyniad i’r gampfa gan Jo Beevers, dangosodd i mi’r offer mwyaf defnyddiol i mi ddefnyddio. Ers hynny, rwy’n mynd o nerth i nerth; Rwy’n teimlo mor iach ag erioed!

 
Yn 2018 fe gwblhaoch 10k Sir y Fflint, tipyn o gamp, a wnaeth y cynllun eich helpu i gyrraedd y nod hwnnw?
Fe gwblheais 10K Sir y Fflint ar 21 Hydref 2018. Nid oeddwn yn credu fy mod yn barod amdano! Yn ystod un o’r dosbarthiadau cylched, gofynnodd Jo i mi os hoffwn gofrestru; dim ond 5k oeddwn i’n llwyddo i’w wneud bryd hynny, ond nid oeddwn wedi gwthio fy hun ymhellach na hynny. Meddyliais: beth sydd gen i i’w golli? Felly fe gofrestrais a synnu fy hun! Gorffennais mewn 57 munud. Mae’r cynllun wedi cyfrannu’n fawr at gyrraedd y nod hwnnw. Ychydig o flynyddoedd yn ôl roeddwn mewn cymaint o boen bob dydd, ond ers i mi ymuno â’r cynllun rwy’n mynd o nerth i nerth.

 
Beth yw eich hoff beth am fod yn rhan o’r cynllun?
Mae cymaint o bethau! Y prif beth yw fy lles corfforol nawr o’i gymharu ag o’r blaen; mae cymaint o wahaniaeth. Nid oes unrhyw beth yn her mwyach, nid fel ag yr oedd o’r blaen. Rwyf wedi cyfarfod pobl arbennig hefyd. Ar hyn o bryd rwyf wrth fy modd yn rhedeg. Mae cwblhau 10K Sir y Fflint wedi rhoi hwb mawr i fy hyder. Byddaf yn rhoi cynnig ar unrhyw her sy’n fy wynebu nawr!

 
Oes gennych unrhyw nodau ffitrwydd ar gyfer 2019?
Rwy’n bwriadu rhedeg hanner marathon Caer ym mis Mai 2019. Mae wedi bod yn uchelgais hirdymor i mi. Byddaf yn gweithio i fyny tuag at hanner marathon, gan ddechrau ym mis Chwefror gyda 10K Rhuthun, yna 10k Caer ym mis Mawrth, ym mis Ebrill byddaf yn rhedeg 10k arall, gan obeithio y byddaf yn barod erbyn mis Mai!

 
Oes gennych unrhyw gyngor ar gyfer unrhyw un sy’n ystyried ymuno â Dosbarthiadau Lles?
Ymunwch rŵan! Mae’n newid eich bywyd er gwell! Yn fy marn i, dyma’r peth gorau sydd wedi digwydd i mi ers amser maith. Ni fyddwch chi’n difaru!

 
Mae cydlynydd Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff, Joanne Beevers (sydd yn y llun gyda Martin isod) “mor falch” o gyflawniadau Martin, a dywedodd; “Mae o wrth ei fodd yn rhedeg ac fe orffennodd ras 10K Sir y Fflint o fy mlaen i, gydag amser o 57 munud! Mae o wedi bod yn hyfforddi’n gyson ers mis Ionawr gyda chymysgedd o fy nosbarthiadau i a sesiynau yn y gampfa. Mae o’n un o nifer o gleientiaid sydd yn bresennol bob wythnos er mwyn cyflawni eu golau”!

Hoffai Hamdden a Llyfrgelloedd Aura ddiolch i Martin am rannu ei brofiadau a dymunwn yn dda iddo ar gyfer ei nodau ffitrwydd yn y dyfodol!

Martin McCallion and Jo Beevers

Leave a Reply