Dathlu Aelodau Ysbrydoledig: Cyfweliad â Rob Smith

Mae Rob Smith, sy’n 24 oed ac yn byw yn Shotton, yn mynychu Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy 5 gwaith yr wythnos, gan roi amser i “ymlacio ar benwythnosau” (yn ei eiriau ei hun). Mae wedi bod yn mynychu’r gampfa ers rhyw ddwy flynedd ac mae’n dod â llwyth o egni hefo fo!

Mae Rob wedi byw â pharlys yr ymennydd trwy gydol ei fywyd, ond nid yw’n gadael i unrhyw beth ei rwystro. Mae’n teithio i bobman yn ei gadair olwyn – waeth beth fo’r tywydd – ac mae’n ymarfer yn y gampfa bob dydd o’r wythnos yn ddi-ffael. Mae ei ymroddiad i’w ffitrwydd yn ddi-ildio, ac mae hyd yn oed yn ymarfer at gwblhau Marathon Llundain y flwyddyn nesaf, gan gyfeirio ato’i hun yn ddiymhongar fel rhywun sy’n “weddol egnïol”.

 gwên fawr ar ei wyneb, sgwrsiodd Rob am ei drefn ffitrwydd arferol a sut y mae’n mwynhau dod i’r gampfa bob dydd yn ystod yr wythnos. Dywedodd nad oed ganddo gyfarpar yn y gampfa sydd orau ganddo, a’i fod yn hoffi “ychydig o bopeth! Dwi’n hoff o godi pwysau ac ymarfer cardio er mwyn cael cymysgedd cytbwys”.

Er mwyn paratoi at Farathon Llundain yn 2020, mae Rob ar hyn o bryd yn gweithio ar ei gryfder a’i ffitrwydd cardio.

Esboniodd Rob ei fod yn ddilynwr pêl-droed brwd, ac yn gefnogwr mawr o Glwb Pêl-droed Lerpwl. Mae hefyd yn chwarae i Dîm Pêl-droed Teigrod Cei Connah. Mae’n mwynhau cymryd rhan yn y twrnameintiau pêl-droed yn ogystal â gwirfoddoli â phlant ifanc yn wythnosol.

Rob Smith DLC

Esboniodd Rob: “Dwi’n ymarfer am 3 awr y dydd, yn mynd adref yn fy nghadair olwyn, yn gorffwys ac yna dwi’n berffaith iawn eto – heb boen o gwbl.”

Pan holwyd Rob a oedd ganddo unrhyw gyngor i unrhyw un sy’n dymuno gwella eu ffitrwydd, dywedodd Rob: “Rhowch gynnig arni a thrïwch eich gorau. Meddyliwch yn bositif a byddwch â tharged bob amser.”

“Mae pobl wastad yn synnu o glywed faint dwi’n dod i’r gampfa a pa mor ymroddedig ydw i – maen nhw’n meddwl nad ydw i’n gall!”

“Mae gen i barlys yr ymennydd ond tydi hynny ddim yn fy mhoeni i. Dwi wedi defnyddio fy nghadair olwyn ers i mi fod yn ifanc, ond tydw i ddim yn gadael i unrhyw beth fy rhwystro i. Mi wna i roi cynnig ar bopeth!”

Cwblhaodd Rob 5 o ymarferion tynnu i fyny am y tro cyntaf yn Rhagfyr 2018 (fel y gellir ei weld yn y fideo isod), a chafodd tîm Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy’r fraint o fod yn bresennol i weld hynny. Dywedodd cydweithwyr fod ymroddiad Rob i ymarfer yn eu hysbrydoli ac yn “parhau i’n cymell ni i wneud ein gwaith!”

Mewn sylw pellach, dywedon nhw: “Gwaith anhygoel, Rob. Mae’n fraint gennym ni i fod yn rhan o dy daith ysbrydoledig!”

Ar ran pawb o Hamdden a Llyfrgelloedd Aura, hoffem ddiolch i Rob am sgwrsio â ni ac am rannu ei egni positif a’i frwdfrydedd dros gadw’n heini! Hoffem ddymuno’r gorau iddo wrth iddo barhau i ymarfer at Farathon Llundain y flwyddyn nesaf.

Leave a Reply