Arddangosfa cyhoeddus o gynigion ar gyfer datblygiad fferm Solar yn safle tirlenwi’r Fflint

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi hyrwyddo a buddsoddi mewn ynni adnewyddadwy carbon isel ers tro; o osod technolegau fel paneli solar ffotofoltaidd, pympiau gwres a thyrbinau gwynt yn adeiladau’r Cyngor a thai Cyngor i ddatblygu a gweithredu dwy fferm ynni solar ar hen safleoedd tirlenwi ym Mwcle. Yn wir, yn 2017-2018 cynhyrchodd y Cyngor 4.5 miliwn cilowat-awr o drydan drwy baneli solar ffotofoltaidd, y gwynt, nwyon tirlenwi a gwres a phwer cyfunedig. Mae hyn yn oddeutu 5% o ddefnydd trydan y Cyngor, neu’n gyfwerth â’r pwer a ddefnyddir mewn oddeutu 1,500 o gartrefi ac oddeutu 2,090 tunnell o garbon.

Bellach, dan y flaenoriaeth ‘Cyngor Gwyrdd’ yng Nghynllun y Cyngor a’r Cynllun Gweithredu Ynni Adnewyddadwy, mae’r Cyngor yn ceisio ymestyn ei ymrwymiad i ynni adnewyddadwy drwy ddatblygu cynllun paneli solar ffotofoltaidd ar y ddaear yn yr hen safle tirlenwi ar Ystâd Ddiwydiannol Parc y Castell, y Fflint. Y bwriad yw gosod 2 MW o baneli solar ffotofoltaidd ar y ddaear ac isadeiledd cysylltiedig fel gwrthdroyddion, trawsnewidyddion ac ati. Bydd hwn yn cynhyrchu oddeutu 1.8 miliwn KWh o drydan y flwyddyn sy’n ddigon i roi pwer i 700 o gartrefi, gan arbed oddeutu 800 tunnell o garbon y flwyddyn. Bydd hyn yn helpu lleihau allyriadau carbon; yn lliniaru newid hinsawdd a llygredd aer, a bydd hefyd yn cyfrannu tuag at darged lleihau carbon y Cyngor ei hun o 60% erbyn 2021 a tharged Llywodraeth Cymru o gynhyrchu 70% o’i ddefnydd trydan o ynni adnewyddadwy erbyn 2030.

Mae cais cynllunio yn cael ei baratoi ac, fel rhan o’r ymgynghoriad cyn gwneud cais, mae’r Cyngor yn cynnal arddangosfa gyhoeddus rhwng 7fed mis Mawrth a 3ydd mis Ebrill yn Llyfrgell y Fflint, Heol yr Eglwys, y Fflint, CH6 5AP. Bydd cynrychiolwyr o’r Cyngor ac Asiant Cynllunio’r Cyngor; Stephenson Halliday ar gael ar 18 mis Mawrth i ateb unrhyw gwestiynau yn uniongyrchol. Bydd yr arddangosfa gyhoeddus yn darparu gwybodaeth ar y cynnig gan gynnwys lleoliad, dyluniadau, cynlluniau a dogfennau/ adroddiadau cynllunio drafft. Dyma’r cyfle i’r gymuned leol ddarparu adborth a sylwadau ar y datblygiad cyn i’r cais cynllunio gael ei gyflwyno’n ffurfiol.

Gellir cael gwybodaeth yn ymwneud â’r cynnig neu’r arddangosfa gyhoeddus drwy gysylltu ag Asiant Cynllunio’r Cyngor; Stephenson Halliday:

  • Post: Stephenson Halliday Ltd, 30 – 32 Lowther Street, Kendal, Cumbria, LA9 4DH
  • e-bost: info@stephenson-halliday.com
  • Rhif Ffôn: 0141 204 7900

Bydd yr arddangosfa ar gael i’w gweld yn ystod oriau agor y llyfrgell:

  • Dydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener: 9am-5pm
  • Dydd Mawrth a Dydd Iau: 9am-6pm
  • Dydd Sadwrn: 9am-1pm

Gobeithir y bydd y cais cynllunio yn cael ei ystyried yn ffurfiol gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol yn ddiweddarach yn y gwanwyn.

 

 

Leave a Reply