Yr Alwad Ffôn a Drawsnewidiodd Dau Fywyd

Dros y misoedd diwethaf rydym wedi rhannu straeon a phrofiadau personol nifer o gwsmeriaid sy’n defnyddio gwasanaethau Aura yn rheolaidd.  Er ei bod hi wedi bod yn wych gallu rhannu’r siwrneiau unigol hyn gyda chi, rydym yn ymwybodol nad ydym bob amser yn sylweddoli’r effaith gadarnhaol rydym yn ei gael ar y mwyafrif distaw.

Gyda hyn mewn golwg, roedd Hamdden a Llyfrgelloedd Aura yn falch o dderbyn neges e-bost teimladwy gan gwpl lleol sy’n dymuno aros yn ddienw.  O fewn y neges, maent yn egluro sut newidiodd eu bywydau ar ôl derbyn galwad ffôn gan un o’n Hyfforddwyr Ffitrwydd, Gavin Jones, a gymerodd amser i gysylltu â nhw i holi am eu hiechyd.  Mae’r hyn a ddigwyddodd nesaf yn ysbrydoledig! Fe wnaethon nhw benderfynu gwneud ymrwymiad mawr i wella eu lles corfforol, a pharhau i ddangos penderfyniad anhygoel i gyrraedd eu nodau ffitrwydd.  Dyma beth oedd ganddynt i’w ddweud:

“Annwyl Aura Cymru,

Yn ystod haf 2016, fe ddioddefais fethiant ar y galon, a phan gyrhaeddais Ysbyty Glan Clwyd, roedd allbwn fy nghalon yn llai na 10%. Diolch byth, fe wellodd pethau a chefais fy atgyfeirio i’r Rhaglen Adsefydlu Cardio yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy.

Wedi hynny, cysylltodd Gavin Jones o Aura Cymru gyda mi, ar gyfer sesiynau dilynol. Roeddwn i’n mynychu’n ysbeidiol, ac mae’n debyg fy mod i’n bryderus am yr effaith y byddai ymarfer corff yn ei gael ar fy nghalon. Ar ôl ychydig o wythnosau o absenoldeb, ac yn gwbl ddirybudd, am 6.50pm ar nos Iau, derbyniais alwad ffôn gan Gavin yn holi pam nad oeddwn wedi bod yn y gampfa ers wythnosau. Eglurais fy mod yn ei gweld hi’n anodd a fy mod wedi bod yn wael unwaith eto. Dywedodd: “Welai di ddydd Mawrth yng Nglannau Dyfrdwy am 1.15pm”.

Unwaith i mi roi’r ffôn i lawr, ystyriais yr hyn a drafodwyd. Yn hytrach na gofyn cwestiwn, roedd Gavin wedi gwneud iddo swnio fel ffaith.  Pam ar y ddaear ei fod yn ffonio ar yr adeg hynny o’r nos?  Ac fe sylweddolais yn sydyn.  Os yw Gavin mor ymroddedig i’m hachos, dylwn innau ymrwymo i’m hachos hefyd!  Cwrddais â Gavin yr wythnos ganlynol ac ymuno â’r gampfa. Es adref a dweud wrth fy ngwraig – rydym yn briod ers 38 o flynyddoedd ac yn gwneud popeth gyda’n gilydd – ac felly fe ymunodd hi â’r gampfa hefyd.

Rydym ni’n dau’n llwyddo i wneud ymarfer corff am ddwy awr, 5/6 diwrnod yr wythnos ac yn mynychu Pafiliwn Jade Jones yn y Fflint. Rydym wedi bod yn dilyn deiet sy’n cyfyngu carbohydradau ac wedi colli tua 20 kilo’r un ers mis Hydref. Fe wnaeth Gavin alwad ffôn sydd wedi newid dau fywyd! Rydym yn hoff o’r agwedd gymdeithasol o ddod i’r ganolfan hamdden, rydym yn sgwrsio â nifer o wahanol bobl; ac yn teimlo’n gyfforddus yma.

Mae ein lefelau egni wedi codi, ac mae bywyd yn wahanol iawn. Rydym mor benderfynol o gyflawni ein nodau.

Fe wnaeth Matty, un o’r hyfforddwyr, lunio rhaglen ar ein cyfer ni’n dau ac mae’n gweithio’n dda, mae’n wych! Does dim sy’n ormod o drafferth i’r staff yma. Hoffwn ei roi ar gofnod ein bod yn ddiolchgar iawn i Gavin am ei ymrwymiad, ac am ei gefnogaeth ac anogaeth barhaus. Hoffwn hefyd ddiolch i hyfforddwyr eraill yn y Fflint am wneud y gampfa yn lle braf i fod ynddo, yn hytrach na baich; maent mor gyfeillgar a chynorthwyol! Mae holl syniad Aura yn wych.

Pan ffoniodd Gavin y noson honno – rydw i’n cofio lle roeddem ni – roedd hyn i fod i ddigwydd, ac rwy’n hynod falch bod hyn wedi digwydd. Nid ydym wedi edrych yn ôl ers hynny.”

Hoffai Aura ddiolch i’r cwpl arbennig hwn am rannu eu neges garedig ac yn dymuno pob lwc iddynt gyda’u siwrnai ffitrwydd.  Tybed sawl cwsmer, sy’n awyddus i aros yn dawel, sydd â straeon tebyg i’w dweud am yr effaith mae Aura wedi ei gael ar eu bywydau?

Leave a Reply