Ysgogi Cynhwysiad Cymdeithasol

driving social inclusion forward

Mae Aura Cymru yn falch iawn o gyhoeddi ein rhan mewn prosiect newydd a chyffrous ar y cyd â Lindop Toyota!

Nod y prosiect yw pontio’r bwlch rhwng yr henoed a phobl ifanc ar draws Sir y Fflint. Mae Aura Cymru a Lindop Toyota yn gobeithio y bydd y prosiect yn cael effaith gadarnhaol a pharhaol ar y gymuned. Drwy ysgogi cynhwysiad cymdeithasol, rydym yn dymuno mynd i’r afael ag arwahanrwydd cymdeithasol a chyfrannu ymhellach tuag at anghenion addysgol y genhedlaeth iau.

Cynhelir y prosiect rhwng 1 Ebrill a 31 Mawrth 2020.

Byddwn yn canolbwyntio ar y meysydd pryder canlynol fewn y gymuned leol:

  • Diogelwch ar y Ffyrdd
  • Cynhwysiad Cymdeithasol
  • Darllen
  • Ysgrifennu
  • Integreiddio ar draws Cenedlaethau
  • Mynd i’r afael ag Arwahanrwydd

Mae Lindop Toyota wedi mynegi dymuniad i weithio gyda chysylltiadau a phartneriaethau presennol Aura – er enghraifft- ysgolion cynradd lleol, yn ogystal â gwaith presennol Aura mewn perthynas â bod yn ystyriol o ddementia, er mwyn gwella cynhwysiad cymdeithasol ac ar draws cenedlaethau. Mae gan Sir y Fflint lawer o breswylwyr sydd yn unig yn gymdeithasol a thrwy eu cyflwyno i genhedlaeth iau y sir, rydym yn gobeithio gwella eu bywydau o ddydd i ddydd a’u helpu i ganfod pwrpas sy’n fwy cadarnhaol.

Bydd ffocws hefyd ar anghenion addysgol y genhedlaeth iau yn ystod y prosiect. Felly bydd gwasanaeth llyfrgell ac adnoddau Aura yn cael eu defnyddio i wella sgiliau darllen ac ysgrifennu’r plant ysgol gynradd a bydd y genhedlaeth hŷn yn eu cynorthwyo. Yn ogystal â darllen ac ysgrifennu, byddwn yn canolbwyntio ar ddiogelwch ar y ffyrdd fel rhan o brofiad dysgu’r plant. Bydd cydweithwyr o Lindop Toyota ac Aura Cymru yn cydweithio’n agos â phartïon allanol i gyflawni’r prosiect hwn.

Dywedodd lefarydd ar ran Lindop Toyota: “Rydym yn falch iawn ein bod wedi llwyddo i sicrhau cymorth gan Toyota Fund for a Better Tomorrow, i fynd i’r afael ag arwahanrwydd cymdeithasol. Fel busnes teuluol, mae’n bwysig iawn ein bod ni’n cyfrannu at y gymuned leol. Mae Aura Cymru yn gwneud gwaith ardderchog i godi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd cynhwysiad ac rydym yn falch iawn o fod yn rhan o’r prosiect.”

Mae Aura Cymru yn edrych ymlaen at gydweithio â Lindop Toyota ac yn diolch iddynt am adael i ni fod yn rhan o brosiect hynod bwysig. Gyda’n gilydd, gallwn ysgogi cynhwysiad cymdeithasol yng nghymuned Sir y Fflint!

 

Leave a Reply