Reidiwr Sgwter Gorau’r DU yn canmol Parc Sglefrio Aura

Yn ddiweddar siaradodd Aura â Jamie Hull, sy’n 17 oed ac o Widnes, a’i rieni, Jane a Nigel Hull ynglŷn a sut mae’r parc sglefrio yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy wedi effeithio ar ei yrfa hynod lwyddiannus.

Jamie yw reidiwr sgwter gorau’r DU, sef ei ‘gyflawniad mwyaf’ hyd yma, yn ei eiriau ei hun.

Eglurodd: “Tua 10 oed oeddwn i pan ddes i Ganolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy am y tro cyntaf, pan agorwyd y parc sgelfrio gyntaf ac roedd pobl yn ciwio i ddod drwy’r drysau! Roeddwn yn arfer dod yma bob dydd gan nad oedd parciau sglefrio dan do lleol eraill yn gadael i chi ddod a sgwteriaid i mewn, ond roedd Glannau Dyfrdwy yn caniatau hynny. Mae’n lle anhygoel.”

“I ni fel rhieni” parhaodd Jane, “rydym yn hoffi’r elfennau diogelwch. Mae’r staff wastad yma yn goruchwylio. Mae’r lle hwn wedi bod yn ddylanwadol iawn achos pan ddaeth sgwteriaid yn boblogaidd i ddechrau, doedd dim llawer o barciau yn eu caniatau ac roedd tipyn o ddrwgdeimlad. Mae sgwteriaid yn caniatau plant iau i fynd ar y rampiau. Pan agorodd y parc yma, roedd ar agor i bawb. Roedd yn wych! Dw i’n meddwl bod y ganolfan hon wir wedi helpu gyda’r sgwteriaid drwy eu caniatau. Mae’r adnoddau yn wych; nid y parc ei hun yn unig ond y toiledau a’r caffi hefyd. Mae’n addas iawn ar gyfer teuluoedd. Mae’r maes parcio’n ddefnyddiol iawn hefyd. Mae popeth yma. O safbwynt rhiant, mae’n le positif iawn i blant ddod.”

Soniodd Jamie am yr hyn mae’n ei hoffi fwyaf am y parc sglefrio, gan ddweud: “mae’r ffaith ei fod yn barc dan do ac yn gynnes yn fantais fawr! Dydy’r rampiau ddim yn rhy fawr nac yn rhy fach, felly mae nhw’n ddelfrydol ar gyfer dysgu ac ar gyfer amrywiol oedrannau. Mae’r trosglwyddiadau yn llyfn iawn. Mae’r bobl sy’n dod yma yn glên iawn hefyd ac mae hynny mor bwysig.”

Jamie Hull

Siaradodd rhieni Jamie yn garedig iawn am y tîm yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy, gan ddweud: “maent i gyd wedi bod yn gefnogol iawn o Jamie yn ogystal â’r holl blant eraill. Mae’r holl blant sy’n dod yma i sglefrio yn teimlo fel eu bod yn perthyn i rywbeth. Does dim llawer o ganolfannau hamdden yn rhoi’r teimlad hwnnw.”

Yn gynharach eleni, cymerodd Jamie ran mewn Gŵyl Chwaraeon ar Olwynion ym mharc sglefrio Aura. Diben yr ŵyl oedd cyflwyno plant i gymysgedd o chwaraeon ar olwynion gan gynnwys sgwtera, sglefrfyrddio a beicio. Gofynnwyd i Jamie fynychu a dywedodd: “roedd yn braf iawn. Roedd ychydig o’r plant yn ofnus ar y dechrau ond erbyn y diwedd roeddynt mor hapus ac wedi gwneud yn dda iawn.”

Ychwanegodd mam Jamie: “pan fydd pobl yn dweud pa mor dda mae wedi ei wneud, a bachgen mor glên ydy o, i ni,  dyna’n gwobr ni. Mae gweld pobl yn gefnogol ohono yn wych. Er nad ydym yn lleol i’r ardal, mae’r staff bob amser wedi ein trin fel be byddem yn bobl leol. Rhaid i ni ddysgu ‘chydig o Gymraeg nesaf!

Mae’n wych gweld faint mae’r ganolfan hamdden wedi datblygu dros y blynyddoedd. Rydym yn hoffi’r caffi gan ei fod yn ganolbwynt da, mae’r plant yn gwybod lle rydych chi ac rydym ni’n gwybod eu bod nhw’n ddiogel. Mae’r un fath gyda’r ganolfan sglefrio.”

Mae Jamie yn gobeithio annog mwy o bobl ifanc i gymryd rhan mewn chwaraeon olwynion ac yn defnyddio’i brofiad ei hun i bwysleisio pa mor werthfawr y gall fod: “Bues i unwaith yn blentyn mewn parc sglefrio, yn dysgu fel mae’r plant ifanc yn ei wneud rŵan. Mae’n rhaid i chi ddyfalbarhau a pharhau i ymarfer. Fydd o ddim yn digwydd dros nos, mae’n cymryd tipyn o amser, 8 mlynedd i fi, ond mae hynny’n dangos os gwnewch chi barhau a chredu y gallwch chi ei wneud yna fe fyddwch chi’n llwyddo.”

Roeddem yn falch iawn o glywed geiriau’r teulu Hull ac yn dymuno diolch yn fawr iddynt am eu rhannu. Dyma oedd eu geiriau olaf cyn ein gadael: “Allwn ni ddim canmol digon ar y lle yma, rydym wastad wedi gwneud hynny. Mae’n fodel gwych y dylai eraill ei ystyried.”

 

Leave a Reply