Adfywio Mannau Hamdden: Gwelliannau i Glwb Bowls Coleshill y Fflint cyn y Tymor Newydd

Clwb Bowls Coleshill y Fflint, mis Ebrill 2019

Yn y llun (o’r chwith i’r dde) mae Mike Welch, Rheolwr Gyfarwyddwr Aura Wales, y Cynghorydd Ian Roberts, Arweinydd Cyngor Sir y Fflint, Richard Roberts, Swyddog Dylunio Chwarae Aura, Eifion Williams, Ysgrifennydd y Clwb, a Pat Pearson, Trysorydd y Clwb.

Mae preswylwyr y Fflint wedi gweld tirlun y dref yn newid yn sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf, er enghraifft datblygiad i adeiladu mwy na 70 o fflatiau i rai Dros 60 fel rhan o gynllun tai gofal ychwanegol gwerth £9miliwn.

Fel rhan o’r datblygiad newydd yma, sicrhawyd effaith gadarnhaol pellach yn sgil Cytundeb Adran 106 rhwng Cyngor Sir y Fflint ac Anwyl Construction. Yn sgil y cytundeb hwn clustnodwyd swm gohiriedig oddi ar y safle o £53,509 i wneud gwelliannau i’r ardal leol a’r gymuned.

Un o’r sefydliadau lwcus i elwa o’r arian yma ydi Clwb Bowls Coleshill y Fflint a fu’n cwrdd â Swyddog Dylunio Chwarae Aura, Richard Roberts, yn hwyr yn 2018 i drafod y gwaith ailwampio i’r Pafiliwn bowlio a’r tir.  Cafodd swm hael o £2,500 ei roi tuag at y gwaith o wella’r cyfleusterau, yn cynnwys cysgodfeydd newydd i wylwyr, addurno ac ailwampio cegin a thoiledau’r Pafiliwn, a phrynu biniau sbwriel newydd ac offer i gynnal a chadw’r cae. Ar ôl i’r gwaith gael ei gwblhau, diolchodd Eifion Williams, Ysgrifennydd y Clwb, i Aura Wales a Chyngor Sir y Fflint am yr hyn roeddynt wedi’i wneud i’r clwb.

Rhannodd Richard Roberts, Swyddog Dylunio Chwarae Aura, ei frwdfrydedd am y gwelliannau a dywedodd: “Mae Aura yn falch iawn o allu helpu Clwb Bowls y Fflint i ailwampio eu cyfleusterau i fod yn barod ar gyfer y tymor newydd.  Mae’n wych gallu defnyddio cyllid Adran 106 i wella mannau hamdden ar gyfer cymunedau lleol.”

Mae Aura Wales yn gobeithio y bydd y gwelliannau hyn yn cael effaith gadarnhaol ar gymuned y Fflint ac y bydd yn cyfrannu tuag at lwyddiant Clwb Bowls Coleshill y Fflint.

 

 

 

Leave a Reply