Aura Cymru: Y Gymuned yn Elwa

Bu’n bleser gan Aura dderbyn e-byst a llythyrau yn ddiweddar gan aelodau o’r gymuned sydd yn defnyddio ein gwasanaethau. Roeddem yn ddiolchgar iawn yn derbyn y datganiad isod am wasanaeth ffitrwydd Aura:

“Gall ymuno â ystafell ffitrwydd fod yn brofiad dychrynllyd, yn feddyliol ac yn gorfforol. Dyna oeddwn i’n ei feddwl cyn cerdded mewn i ystafell ffitrwydd Aura Cymru. Rŵan, dwi’n edrych ymlaen at gerdded drwy’r drysau a gweld wynebau cyfeillgar yr hyfforddwyr dwi wedi dod i’w adnabod.

Pan ymunais i gyntaf, roedd Adam yno i gyflwyno Pedwar Cam Aura i mi mewn modd cyfeillgar a chroesawgar. Dwi’n cofio pa mor angerddol y siaradodd o am ei rôl yn yr ystafell ffitrwydd a dwi’n cofio ei eiriau’n glir: “I mi, mae’n ymwneud a gwella sut mae rhywun yn teimlo’n gyffredinol fel unigolyn, nid sicrhau fod pobl yn colli pwysau’n unig.”

Fel sefydliad nid-er-elw, fe eglurodd mai blaenoriaeth Aura ydi bod o fudd i’r gymuned. Roedd hi’n braf deall mwy am y lle, a gweld Aura fel mwy nag adeilad. Fel rhywun sydd ddim yn hyderus iawn yn yr ystafell ffitrwydd, mae wedi bod yn wych gallu mynd at unrhyw un o’r hyfforddwyr, cael sgwrs gyda nhw a chael cefnogaeth cyn mynd mewn i’r ystafell ffitrwydd a dechrau ymarfer corff. Mae fel petai fod gennych ffrind yno, nid hyfforddwr ffitrwydd neu hyfforddwr personol yn unig, ac fe gewch chi wyneb cyfeillgar bob amser. Mae yna ystod eang iawn o oedran pan fyddwch chi’n mynd mewn i un o’r ystafelloedd ffitrwydd. Mae’n hyfryd gweld pa mor hygyrch ydyw i bawb heb fod yn ddychrynllyd o gwbl.

Pan fyddwch chi’n meddwl faint mae’r hyfforddwyr yn ei wneud i’ch cefnogi, mae’r gwerth am arian o ran yr aelodaeth yn anhygoel. Mewn rhai llefydd, mae yna gostau ychwanegol i fynd drwy gynllun ffitrwydd neu i gael sesiynau un-wrth-un neu gall fod yn gost ychwanegol ar ben cost yr aelodaeth. Dwi mor hapus fy mod wedi penderfynu cymryd y cam cyntaf a dwi’n ddiolchgar i Adam am ei gefnogaeth. Yn y pendraw, mae’n ymwneud â “gwella sut rydych chi’n teimlo’n gyffredinol fel unigolyn”, fel y dywedodd Adam ar fy niwrnod cyntaf yn yr ystafell ffitrwydd. Dwi wir yn teimlo’n llawer gwell a dwi wirioneddol yn credu fod Aura yn lleoliad lle mae’r gymuned yn elwa.

Ar ôl derbyn y geiriau caredig, fe wnaethom siarad gydag Adam Renshaw, yr hyfforddwr ffitrwydd y sonnir amdano uchod ynghylch pam ei fod yn teimlo mor angerddol am weithio i ystafell ffitrwydd nid-er-elw. Dyma oedd ei ymateb:

“Mae gwybod eich bod wedi helpu rhywun i gyflawni’r hyn roeddynt eisiau ei gyflawni yn anhygoel. Mae’n wych gwybod bod pobl yn teimlo gymaint gwell. Dwi’n mwynhau eistedd i lawr a siarad gyda phobl, llunio cynllun gyda’n gilydd o ble maent eisiau cyrraedd yn y dyfodol ac yna gweld eu cynnydd a’u helpu ar eu siwrnai ffitrwydd bersonol eu hunain.

Yn y pendraw, fel sefydliad nid-er-elw, ein blaenoriaeth ni ydi bod o fudd i’r gymuned. Gall unrhyw un gerdded drwy’r drysau – pa unai ydynt wedi defnyddio ystafelloedd ffitrwydd o’r blaen neu beidio – gallwn ddechrau o’r dechrau a byddwn yn eich cefnogi ar eich siwrnai ffitrwydd. Os ydych hi’n hyfforddwr personol, dwi’n meddwl bod yna duedd i ganolbwyntio ar y bobl sydd yn talu i chi fesul awr, ond gyda ni, mae’r un peth i bawb, pa unai ydynt yn talu aelodaeth neu beidio: rydym ni yma i unrhyw un sydd yn dod drwy’r drws.”

O ystyried hyn, fe wnaethom ofyn i Adam egluro’r broses i ymuno â’r ystafell ffitrwydd a sut mae’n cael ei rannu mewn i 4 cam i sicrhau fod pob aelod yn hapus a chyfforddus gyda’r gwasanaeth maent yn ei dderbyn:

 

 

  • “Mae gennym 4 cam Aura. Ymgynghoriad cychwynnol ydi Cam 1 pan fyddwn ni’n llenwi holiadur iechyd, sefydlu’r aelodaeth ac yn gwirio taldra, pwysau a phwysedd gwaed. Byddwch yn derbyn eich cerdyn aelodaeth ac fe gewch yr holl wybodaeth angenrheidiol yn y fan a’r lle. Os hoffech chi fynd drwy gynllun ffitrwydd penodol, gallwn hefyd drafod pa fath o gynllun yr hoffech chi. Byddwn yn sgwrsio yn ystod Cam 1 gan ddod i adnabod ein gilydd yn well, meithrin perthynas i sicrhau eich bod yn teimlo’n gyfforddus.

 

  • Mae Cam 2 yn mynd drwy’r cynlluniau ffitrwydd rydym wedi’u nodi i chi yng Ngham 1. Gallwch gael unrhyw beth o 2 i 6 sesiwn hyfforddi un-wrth-un gyda hyfforddwr ffitrwydd sydd rhwng 45 munud ac un awr o hyd bob tro. Mae’r cyfan yn rhan o’r aelodaeth, nid ydych chi’n talu fel cwsmer am y gwasanaeth ychwanegol hwnnw.

 

  • Yna ymlaen i Gam 3! Gallai hyn fod hyn adolygiad 15 munud pan fyddwn ni’n holi sut rydych chi’n teimlo ac efallai yn awgrymu dosbarth ffitrwydd a fyddai’n mynd yn dda gyda’ch cynllun. Os mai ffitrwydd cardiofasgwlaidd rydych chi eisiau, byddai dosbarth beicio dan do yn helpu, neu hyd yn oed dosbarth pwysau tecell neu dynhau’r corff. Fe fyddem yn cael sgwrs am ddosbarthiadau ffitrwydd neu rywbeth gwahanol i helpu rhoi cynnig ar rywbeth newydd.

 

  • Yn ei hanfod, adolygiad llawn ydi Cam 4 i weld sut aeth rhan gyntaf y cynlluniau ffitrwydd, gallwn wirio eich pwysedd gwaed, pwysau a mesuriadau braster y corff unwaith eto. Yna byddem yn adolygu’r cynllun ac yn ceisio ei wella ymhellach. Felly yn y bôn, fe fyddem yn edrych nôl ar Gam 1 ac yn dechrau’r siwrnai eto. Mae mwy neu lai yn gylchred parhaol o hyfforddiant un-wrth-un gydag adolygiadau parhaol i weld sut hwyl rydych chi’n ei gael. Mae’r gwerth am arian o ran ein haelodaeth yn anhygoel pan fyddwch chi’n ei egluro. Gall y camau ailadrodd eu hunain drosodd a throsedd heb gost ychwanegol.

Cyngor Adam i unrhyw un sydd yn ystyried cymryd eu cam cyntaf at les meddyliol a chorfforol gwell trwy ymarfer corff ydi: “Peidiwch ag oedi cyn gofyn cwestiynau, dyna pam ein bod ni yma! Mi faswn i’n dweud wrth unrhyw un am fynd amdani, dod yma a rhoi cynnig arni er mwyn cychwyn ar eich siwrnai ffitrwydd.”

Yn y pendraw, rydym ni’n gobeithio bod Aura yn lleoliad lle gall y gymuned elwa o les corfforol a meddyliol gwell a’i fod yn parhau i fod yn lleoliad ar gyfer hynny. Rydym ni yma i’ch helpu ar eich ffordd i fywyd hapusach ac iachach.

NewCo Values and Expectations - FINAL Oct 12.10.16_Page_1_Image_0001

 

Leave a Reply