Ysgol Gwynedd yn cynrychioli Cymru ym Mhencampwriaethau Pêl-droed Americanaidd

Ym mis Hydref 2018, cysylltodd tîm Datblygu Chwaraeon Aura gyda’r Gynghrair Bêl-droed Genedlaethol (NFL) ynglŷn â sefydlu rhaglen Pêl-Droed Baner yma yng Nghymru.

Wedi hynny, gwahoddwyd athrawon a myfyrwyr ysgolion lleol Sir y Fflint i fynychu cwrs NFL ym mis Chwefror 2019 i gael mwy o syniad ynglŷn â Phêl-droed Baner.  Yna roedd yr ysgolion a oedd yn cymryd rhan yn gallu cofrestru ar gyfer yr ŵyl NFL ranbarthol lle cafwyd 20 o feltiau tag a 15 o beli gan yr NFL.  Yna darparwyd rhaglen 12 wythnos i’r ysgolion lleol.

Ym mis Mehefin 2019, cynhaliwyd gŵyl ranbarthol gyda 12 o’r ysgolion cynradd lleol yn cymryd rhan.  Roedd yr holl blant yn llawn brwdfrydedd ac yn chwarae’n wych!  Y tîm a enillodd oedd Ysgol Gwynedd a aeth ymlaen i gystadlu yn y Pencampwriaethau Cenedlaethol a gynhaliwyd yn stadiwm newydd Tottenham Hotspur.  Teithiodd y myfyrwyr i Lundain, a chymryd rhan yng ngweithgareddau’r NFL gyda’r ysgolion eraill, cyn camu ar y cae!

Ar ddiwrnod y digwyddiad, ymunodd y chwaraewr Pêl-Droed Americanaidd proffesiynol – Samson Ebukam – â’r myfyrwyr ar y cae a chynnig ei anogaeth yn ystod y gemau.  Roedd Ysgol Gwynedd yn chwarae’n wych, gan ennill 3 gem yn y rowndiau grŵp ac ennill y gemau gogynderfynol a chynderfynol, gan ddod yn ail gyda dim ond un pwynt rhyngddynt â’r tîm buddugol.  Mae’r ysgol yn haeddu cydnabyddiaeth am gynrychioli Sir y Fflint a Chymru gyfan fel yr unig dîm o Gymru i gystadlu.

Dywedodd William Broster, Swyddog Datblygu Chwaraeon:  “Mae fy nghyfraniad personol hyd yma wedi cynnwys pontio’r bwlch rhwng yr NFL ac ysgolion Sir y Fflint, ynghyd â chynorthwyo i drefnu cyrsiau a lleoliadau ar gyfer gwyliau.  Gwnaed hyn oll gyda’r nod o gyflwyno camp newydd a chyffrous i fyfyrwyr cynradd Sir y Fflint.   Gan fy mod yn gwybod fod Pêl-droed Americanaidd yn dechrau dod yn boblogaidd yn y DU, roeddwn yn gwybod y byddai rhywfaint o ddiddordeb yn yr ysgolion lleol, ond ni allwn fod wedi dychmygu nifer yr athrawon a’r myfyrwyr ar y cyrsiau: mae’r profiad cyfan wedi bod yn anhygoel”.

Wrth edrych tua’r dyfodol, mae Tîm Datblygu Chwaraeon Aura yn awyddus i weithio gyda Thîm Pêl-droed Americanaidd Rhufeiniaid Caer i sefydlu clwb yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy ar gyfer plant y gymuned sydd wedi mwynhau’r rhaglen.  Mae Aura’n gobeithio y gellir cynyddu nifer yr ysgolion sy’n cymryd rhan yn yr ŵyl ranbarthol, a chynyddu nifer yr athrawon / hyfforddwyr sydd wedi’u hyfforddi yn Sir y Fflint.

Llongyfarchiadau i Dîm Datblygu Chwaraeon Aura am eu holl waith caled i gael yr ysgolion lleol i gyfrannu at y gamp newydd a chyffrous hon, a llongyfarchiadau enfawr i Ysgol Gwynedd ar eu llwyddiant anhygoel!

Leave a Reply