Tonnau o Les gydag Aura!

Sut mae Dosbarthiadau Nofio i Oedolion gan Aura yn ysbrydoli hyder yn y dŵr

Mae’r pwll nofio yng Nghanolfan Hamdden Bwcle yn un o dri a reolir gan Aura Cymru. Yn darparu ar gyfer dechreuwyr, yn ogystal â’r rhai sydd eisiau gwella eu techneg, mae’r dosbarthiadau i oedolion ym Mwcle yn anelu i annog hyder yn y dŵr ac i unrhyw un sydd yn ceisio lles drwy nofio. Cynhelir y dosbarthiadau ar ddydd Mawrth 10.00-11.00am, dydd Iau 8.30-9.00pm, a dydd Sul 10.30-11.15am (uwch) a 11.15am-12.00pm (dechreuwyr).

Roedd James Wallace – neu Jim i dîm Aura – eisiau rhannu ei brofiadau fel un o hyfforddwyr nofio’r dosbarth.         Dyma beth oedd ganddo i’w ddweud:

Dechreuais weithio fel achubwr bywyd 26 o flynyddoedd yn ôl a dechreuais ddysgu’r dosbarthiadau i oedolion oddeutu 2 flynedd yn ôl. Mae’r dosbarthiadau wedi’u hanelu at oedolion o bob oedran sydd naill ai ddim yn gallu nofio neu sydd eisiau gwella. Mae’r rhai sydd yn mynychu yn wirioneddol wych ac maent wedi gwella gymaint; bydd rhai o’r cyfranogwyr hefyd yn cymryd rhan mewn her nofio 1 milltir i gasglu arian ar gyfer elusen yng Nghanolfan Hamdden Bwcle.”

Gyda gwên ar ei wyneb, dechreuodd Jim adrodd stori am un unigolyn yn benodol a ddysgodd sut i nofio: “daeth dynes ataf, a oedd yn 82 mlwydd oed ar y pryd; esboniodd wrthaf fod dysgu sut i nofio ar ei rhestr o’r pethau yr oedd eisiau eu gwneud cyn iddi farw. Dysgodd sut i nofio yma gyda ni, ac roeddem yn falch iawn o allu ei helpu i gyflawni ei nod; gall groesi hynny oddi ar ei rhestr bellach!”

Mae brwdfrydedd Jim dros ddysgu a’i awydd i helpu pobl i deimlo’n hyderus ynddynt eu hunain yn amlwg: esboniodd sut y mae eisiau helpu pobl i oresgyn eu hofn o’r dŵr: “mewn rhai achosion, does gan unigolion ddim hyder o gwbl ar y dechrau; dyna un o’r pethau cyntaf yr ydym yn gweithio arno gyda’n gilydd. Y rhwystr cyntaf i’w oresgyn yw camu drwy ddrysau’r ganolfan hamdden. Nid oes pwysau i ddysgu ar unwaith; y peth pwysig i mi yw cael yr unigolyn yn y dŵr a’i helpu i deimlo’n gyfforddus wrth symud o gwmpas.”

Siaradodd am y boddhad y mae yn ei gael wrth ddysgu, gan ddweud mai ei hoff ran oedd: “gweld eu hwynebau pan maent yn dechrau nofio, neu eu gweld yn cyrraedd y pwynt pan maent yn dechrau teimlo’n hyderus o’u gallu eu hunain. Mae gweld y foment pan mae ganddynt ddigon o hyder i drochi eu gwynebau yn y dŵr yn anhygoel. Maent yn mynd o nerth i nerth wedi hynny!”

“Mae gan rai oedolion, sydd ddim yn gallu nofio, ofn mawr o’r dŵr ac mae’r ofn hwnnw wedi datblygu dros amser. Mewn rhai achosion, mae rhywbeth wedi digwydd yn y gorffennol i godi braw arnynt, gan arwain at ofn gwirioneddol o ddŵr. Dyna pam yr ydym mor falch pan rydym yn eu gweld yn y dŵr, heb sôn am eu gweld yn nofio. Mae’n wych.”

“Mae rhai pobl yn mynychu’r dosbarthiadau er mwyn gallu nofio pan maent yn mynd ar eu gwyliau gyda phlant neu wyrion. Mae’n braf gweld cymaint mae rhai o’r disgyblion wedi datblygu; mae rhai hyd yn oed yn plymio ac yn troelli yn y dŵr. Pan maent yn dweud wrthaf, “’Dw i ddim yn gallu gwneud hynna”, rwyf fel arfer yn ymateb â “Gawn ni weld” ac yna rwyf yn eu gwylio’n datblygu. Os nad ydych eisiau rhoi cynnig arni’r tro cyntaf, mae hynny’n iawn: dewch i wylio yn lle. Does dim pwysau i gamu i’r dŵr na gwneud unrhyw beth nad ydych yn gyfforddus ag ef.”

Mynegodd un cyfranogwr ei diolch i Jim, gan ddweud: “Roeddwn i’n ofnus iawn yn y dechrau ond bellach rwy’n llawn hyder. Mae pawb yn gefnogol iawn, o staff y dderbynfa i’r hyfforddwyr, maent yn gwybod ein henwau i gyd. Er bod grŵp ohonom, mae Jim yn helpu pawb yn unigol. Os all unrhyw un eich dysgu sut i nofio, Jim yw hwnnw: mae’n ardderchog.”

Meddai unigolyn arall: “rydym i gyd yn annog ein gilydd. Yn y dechrau nid oeddem yn gallu nofio hyd na lled y pwll ond rydym i gyd yn nofwyr hyderus erbyn hyn!”

Da iawn pawb sy’n mynychu’r dosbarthiadau a da iawn Jim am ein hysbrydoli ni i gyd!

Leave a Reply