Newyddion Cyffrous: Trawsnewid ac Ailwampio Llyfrgell Y Fflint i ddechrau 16 Gorffennaf 2019!

Flint Library 1

Mae Aura Cymru, mewn partneriaeth gyda Chyngor Sir y Fflint, wedi cyhoeddi cynlluniau i ailwampio a thrawsnewid Llyfrgell y Fflint i greu gofod mwy hyblyg a fydd o fudd i’r gymuned. Roedd Aura Cymru yn falch iawn yn ddiweddar ar ôl sicrhau £300,000 o gyllid ar gyfer gwaith gwella yn Llyfrgell y Fflint drwy gais grantiau cyfalaf llwyddiannus i Amgueddfeydd, Archifau ac Adran Llyfrgelloedd Llywodraeth Cymru. Yn ogystal â’r £300,000, bydd Aura Cymru a Chyngor Sir y Fflint hefyd yn cyfrannu at y datblygiad, cyfanswm o £360,000 mewn buddsoddiad newydd.
Bydd y gwaith yn dechrau ddydd Llun 16 Medi a bydd y llyfrgell newydd wedi’i ailwampio yn ailagor i’r gymuned ym mis Ionawr 2020. Dros gyfnod y gwaith, bydd cyfleuster llyfrgell dros dro ar gael ym Mhafiliwn Jade Jones i sicrhau fod trigolion lleol yn dal i allu cael gafael ar yr adnoddau a gweithgareddau gwerthfawr y mae’r llyfrgell yn eu cynnig. Bydd y cyfleuster llyfrgell dros dro ym Mhafiliwn Jade Jones ar gael yn ystod oriau agor arferol y ganolfan hamdden a bydd staff y llyfrgell wrth law i helpu yn ystod oriau agor arferol y llyfrgell bob dydd.
Bydd y gwaith o drawsnewid Llyfrgell y Fflint yn cynnwys cegin gymunedol, ardal arddangos treftadaeth a lle ar gyfer gardd gymunedol. Bydd yr ystafelloedd hyfforddiant presennol a’r prif lyfrgell hefyd yn cael ei hailddylunio a’u trawsnewid er mwyn creu gofod cymunedol mwy hyblyg. Drwy gynnwys y newidiadau hyn, bydd y datblygiad yn darparu canolbwynt lles, gan ein helpu i gyflawni ein diben o helpu’r gymuned drwy ddarparu cyfleoedd diwylliant a hamdden sy’n gwella iechyd meddwl a lles corfforol.
Bydd y llyfrgell yn cael ei hailwampio a’i moderneiddio i gynnwys peiriannau hunanwasanaeth a gwasanaethau TGCh a digidol wedi eu diweddaru. Bydd dyluniad y datblygiad hefyd yn amlygu ymrwymiad Aura i fod yn sefydliad Cyfeillgar i Dementia.
Dywedodd un o ddefnyddwyr presennol y llyfrgell “Fel un o drigolion y Fflint, rwy’n gyffrous iawn am y datblygiad newydd yn Llyfrgell y Fflint. Rwy’n defnyddio’r Llyfrgell yn rheolaidd pryn bynnag ac rwy’n edrych ymlaen at gymryd rhan yn yr ardd gymunedol”.
Mynegodd Cynghorydd Tref y Fflint Michelle Perfect ei brwdfrydedd am y cyllid gan ddweud: “Mae hwn yn ddatblygiad cadarnhaol iawn ac yn fuddsoddiad a groesewir yn Llyfrgell y Fflint. Bydd y cyllid hwn yn gwneud y llyfrgell yn ganolbwynt bywiog i’r dref gyfan ac rwy’n edrych ymlaen at weld ei botensial yn cael ei wireddu.”
Roedd Rheolwr y Llyfrgell, Susannah Hill yn mynegi ei chyffro am y datblygiad hefyd, gan ddweud: “Bydd trawsnewid y llyfrgell yn ein galluogi i ddarparu ein gwasanaethau mewn ffordd newydd ac yn cynnig llawer mwy i gymuned y Fflint. Bydd y llyfrgell yn le mwy modern a hyblyg i archwilio straeon a gwybodaeth ac yn caniatáu i ni gynnig amrywiaeth o weithgareddau a digwyddiadau i bawb.”
Mae ailwampio Llyfrgell y Fflint yn cynrychioli cyfle newydd i Aura Leisure and Libraries Limited wrth i ni barhau â’n cenhadaeth fel sefydliad nid-er-elw; ‘i fod o fudd i’r gymuned trwy wella ansawdd bywyd drwy ddarparu cyfleoedd hamdden a diwylliant sy’n gwella iechyd a lles corfforol’.
Tra bod y gwaith yn mynd rhagddo, cofiwch y gallwch ddefnyddio ein cyfleusterau llyfrgell ym Mrychdyn, Bwcle, Cei Connah, Glannau Dyfrdwy, Treffynnon, Yr Wyddgrug a’n Gwasanaethau Llyfrgelloedd Teithiol yn ogystal â’r gwasanaeth sy’n cael ei gynnig o Bafiliwn Jade Jones.
Gallwch hefyd gael mynediad at ein gwasanaeth llyfrgell ar-lein 24 awr o’r dydd.
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Susannah Hill ar 01352 704404 neu Susannah.Hill@aura.cymru

Leave a Reply