Grŵp Cyfeillgar at Ddementia Tref y Fflint yn cynnal Seremoni Wobrwyo ym Mhafiliwn Jade Jones

Trefnodd Grŵp Llywio Cyfeillgar at Ddementia Tref y Fflint Her yr Haf yn ddiweddar, gan gynnwys pedwar o weithgareddau – Criced, Pêl-foli Traeth, Pŵl a Bowls. Trefnwyd y digwyddiadau hyn yn arbennig ar gyfer yr aelodau hynny o gymuned y Fflint sy’n byw â Dementia. Digwyddiad olaf Her yr Haf oedd Bowls, a gynhaliwyd cyn Seremoni Wobrwyo ym Mhafiliwn Jade Jones ddydd Gwener 19 Gorffennaf.

Meddai’r Rheolwr Prosiect Gwasanaethau Dementia, Luke Pickering-Jones: “Roedd pawb a gymerodd ran wedi cael hwyl arbennig ar y chwaraeon a’r gweithgareddau, sy’n dangos nad yw Dementia’n mynd â’ch holl alluoedd a’ch natur gystadleuol oddi wrthoch chi. Ein nod fel grŵp yn y Fflint yw chwalu camsyniadau fel hyn. Mae pawb a fu’n cymryd rhan yn edrych ymlaen at Her yr Haf y flwyddyn nesaf, lle rydym yn bwriadu ffurfio timau mewn gwahanol gymunedau a chartrefi gofal, oll yn cystadlu am Darian Her yr Haf.”

Darparwyd cinio i’r ugain o gyfranogwyr a gofalwyr ar ddiwrnod y Bowls a’r Seremoni Wobrwyo. Rhoddwyd cwpan i bob tîm buddugol, a Llys Raddington a ddaeth i frig y gynghrair ar y diwedd, gan fynd adref â Tharian Her yr Haf i’w chadw am flwyddyn.

Mynegodd Dafydd Young, Swyddog Hamdden ym Mhafiliwn Jade Jones, ei frwdfrydedd ar ran Aura, gan ddweud: “Fe ges i fwynhad mawr wrth gynnal Her yr Haf yma, a hoffwn ddiolch i’r trefnwyr am ddewis Pafiliwn Jade Jones ar gyfer y Bowls a’r Seremoni Wobrwyo. Roedd hi’n gyfle gwych i gwrdd â phobl leol a’u hannog i gymryd rhan mewn gwahanol weithgareddau na fyddent yn eu gwneud fel arfer.”

Roedd Ceriann Ashton, Swyddog Datblygu Pafiliwn Jade Jones, yn llawn brwdfrydedd hefyd: “Rwy’n falch o ddweud fod gweithio ochr yn ochr â Grŵp Llywio Dementia Tref y Fflint wedi helpu Pafiliwn Jade Jones i gyflawni statws Cyfeillgar at Ddementia yn 2019/2019. Mae hynny’n dipyn o gamp inni, ac rydym yn frwd dros ddarparu cyfleoedd i bobl leol gymryd rhan mewn gweithgareddau hamdden sy’n gwella eu llesiant meddyliol a chorfforol.”

I gael gwybod mwy, ewch i dudalen Facebook Cyfeillgar at Ddementia Tref y Fflint neu ffoniwch Luke Pickering-Jones ar 01352 752525.

2019 summer event 12019 summer event 3

Leave a Reply