Aura yn cynnal ei Sesiwn Nofio Cyfeillgar i Ddementia cyntaf erioed

Roedd Aura yn falch iawn o gynnal ei Sesiwn Nofio Cyfeillgar i Ddementia cyntaf ar 19 Awst yng Nghanolfan Hamdden Yr Wyddgrug. Roedd y sesiwn wedi ei threfnu gan Aura, mewn partneriaeth gyda’r Wyddgrug Cyfeillgar i Ddementia ac roedd ar agor i unrhyw un yn y gymuned sy’n byw gyda neu wedi eu heffeithio gan Ddementia.  

Mynegodd Wesley Billings, Cydlynydd Nofio yng Nghanolfan Hamdden Yr Wyddgrug, ei frwdfrydedd ar ran Aura Cymru, gan ddweud: “Hoffem gefnogi pobl sy’n byw gyda Dementia yn y gymuned er mwyn iddynt allu parhau i deimlo’n gyfforddus wrth gymryd rhan mewn gweithgaredd y maent yn ei fwynhau.  Gobeithiwn y bydd y sesiwn hwn yn datblygu’n sesiwn mwy rheolaidd ar ein rhaglen pwll nofio ac y bydd yn cynyddu cysylltiadau â grwpiau Dementia ar draws holl ganolfannau hamdden Aura.”

Eglurodd Luke Pickering-Jones, Rheolwr Prosiect Gwasanaethau Dementia:  “Yn aml gall pobl sy’n byw gyda Dementia – yn ogystal â’u gofalwyr – deimlo’n ynysig a theimlo eu bod yn cael eu hatal rhag mynychu cyfleusterau hamdden i wneud gweithgareddau fel nofio. Y rheswm am hyn yw am nad yw nifer o byllau yn cynnwys arwyddion penodol a chefnogaeth.

Yn aml wrth i bobl fynd yn eu blaen ar eu taith Dementia, mae bywyd yn cylchdroi o amgylch tasgau a’r unig gysylltiad â dŵr yw rhywun yn eu helpu i fynd i’r bath neu’r gawod; gall hyn fod yn arfer lle mae’r amser yn cael ei reoli. Nid oes amser ar gael i rywun sblasio eu traed – nid yw bath wedi ei greu ar gyfer nofio ei hyd a’i led! Dyna pam roedd y Sesiwn Nofio yng Nghanolfan Hamdden yr Wyddgrug yn gyfle gwych i bobl sy’n byw gyda Dementia. Mae’n adnodd gwych a fydd yn darparu mwy o opsiynau cyfeillgar i Ddementia o fewn Canolfannau Hamdden a Llyfrgelloedd Aura.”

Ar y diwrnod fe fynychodd preswylwyr Phoenix House y sesiwn, a dyma ddywedodd Emma Hill, Rheolwr Phoenix House: “Roedd yn gyfle gwych ac roedd mor braf i weld cof y preswylwyr yn cael ei ysgogi a hwythau’n cael hwyl!”

Dywedodd un o’r rhai a gymrodd ran: “Roedd y sesiwn yn un bleserus iawn. Mae wedi bod yn amser hir iawn ers i mi fynd i nofio ddiwethaf – tua 10 mlynedd! Dydych chi fyth yn anghofio sut i nofio.”

Hoffai Aura ddiolch i bawb a ddaeth i’r sesiwn Nofio Cyfeillgar i Ddementia cyntaf ac rydym yn edrych ymlaen at greu mwy o gyfleoedd hamdden sydd o fudd i les meddyliol a chorfforol y gymuned.

Leave a Reply