Dylai hyfforddwyr pêl-droed Aura “fod yn falch ohonyn nhw’u hunain” am annog plant i wneud ymarfer corff

Yn ddiweddar, roedd tîm Aura yn falch iawn o dderbyn e-bost gan Isil Haywood, rhiant Thomas sydd wedi bod yn dod i Wersyll Pêl-droed Aura yng Nghanolfan Hamdden yr Wyddgrug dros yr haf.

Dywedodd: “fe symudon ni i Wernymynydd o Ruthun yn ddiweddar ac mae ein profiad cyntaf un yng Nghanolfan Hamdden yr Wyddgrug wedi bod yn un cadarnhaol iawn.

Mae Thomas yn 11 oed ac wedi bod yn mynd i glwb pêl-droed yn y gorffennol, ond doedd o ddim yn hapus iawn ac roedd yn ddihyder wrth chwarae; fe roddodd y gorau iddi yn y pen draw.  Roeddwn i eisiau ysgrifennu’r e-bost yma atoch chi gan fy mod i’n ddiolchgar iawn i’r hyfforddwyr yng Nghanolfan Hamdden yr Wyddgrug, yn enwedig Dylan, sydd wedi bod yn help mawr i Thomas fwynhau pêl-droed eto ar ôl amser maith.”

Diolchodd Mrs Haywood i Dylan yn glên iawn, gan ddweud: “mae o’n gyfeillgar iawn, wastad yn gwenu ac yn broffesiynol; mae o’n wych efo plant. Roeddwn i am ddweud wrth y ganolfan pa mor dda yw’r hyfforddwyr ifanc, ac y dylent fod yn falch iawn ohonyn nhw’u hunain.

Mae wedi bod yn anodd cael fy mab i stopio chwarae’r Xbox a gwneud chwaraeon. Diolch i Dylan a’r tîm, mae Thomas wedi bod yn awyddus i dreulio cymaint o amser ag mae’n gallu yn chwarae pêl droed yn y Ganolfan Hamdden.”

Wrth ddarllen yr e-bost, diolchodd Dylan, sy’n cael ei enwi uchod, a dywedodd: “mae’n wych derbyn adborth mor gadarnhaol gan rieni a chlywed bod y plant yn mwynhau’r sesiynau.”

Hoffai Hamdden a Llyfrgelloedd Aura ddiolch i Mrs Haywood am dreulio amser yn ysgrifennu atom ni a gobeithio y bydd Thomas – a’r holl blant eraill sy’n dod i Wersylloedd Pêl-droed Aura – yn parhau i fwynhau cadw’n heini a threulio amser yng Nghanolfannau Hamdden Aura.

Leave a Reply