Nofwyr Bach gan Aura!

Rydym yn falch o gyhoeddi lansiad rhaglen gwersi nofio newydd a grëwyd ac a ddatblygwyd gan Aura!

Nofwyr Bach gan Aura – sy’n deillio o lwyddiant gwersi nofio Oedolion a Phlant ym Mhafiliwn Jade Jones y Fflint – rhaglen o wersi nofio a ddyluniwyd yn arbennig ar gyfer babanod a phlant bach hyd at 3 oed. Mae’r rhaglen yn dilyn cynllun o waith a ddatblygwyd gan Nofio Cymru i gynorthwyo i ddatblygu symudiad hanfodol a sgiliau craidd mewm amgylchedd dyfrol.

Bydd ein hyfforddwyr nofio profiadol a chymwys ac achubwyr bywyd wrth law i’ch cynorthwyo chi a’ch babi. Dywedodd Sophie, athrawes nofio arbenigol: “Rwy’n mwynhau dysgu’r cwrs; rwy’n ddiolchgar iawn fy mod yn gallu ymuno â’r plant hyn ar eu taith nofio ac rwy’n edrych ymlaen at eu gweld yn datblygu i fod yn nofwyr hapus a hyderus”. 

Dyma rai buddion o’r cynllun newydd a chyffrous hwn:

  • Hyder: cyfle i’ch plentyn fagu hyder mewn amgylchedd cymdeithasol a hamddenol.
  • Sgiliau Newydd: cyfle i chi a’ch babi ddysgu sgiliau newydd yn y dŵr
  • Iechyd a Lles: gall nofio gynorthwyo i ysgogi datblygiad gwybyddol eich babi ac ymarfer y galon, yr ysgyfaint a’r cyhyrau. Gall helpu i wella patrymau cysgu, chwant am fwyd ac ymddygiad hefyd.
  • Hwyl! Mae Nofwyr Bach gan Aura yn cynnig cyfle i chi fwynhau’r dŵr gyda’ch gilydd a chreu atgofion gwerthfawr.

Dywedodd Ceriann Ashton, Swyddog Datblygu Canolfan ym Mhafiliwn Jade Jones y Fflint, wrth rannu ei chyffro am y cynllun newydd: “Rwyf wedi mwynhau datblygu rhaglen nofio Nofwyr Bach gan Aura ac rwy’n falch o weld yr holl ddiddordeb sydd ynddo hyd yma. Bydd Nofwyr Bach gan Aura yn cefnogi ein Rhaglen Dysgu Nofio llwyddiannus, gan ein galluogi i barhau i ddarparu gwersi nofio fforddiadwy ac o ansawdd da ar gyfer y gymuned leol.

Gobeithiaf y bydd llwyddiant cychwynnol y rhaglen yn parhau ac yn ehangu i’r holl byllau nofio sy’n cael eu gweithredu gan Aura; rwy’n edrych ymlaen at groesawu ein holl nofwyr bach newydd!”

Nododd un rhiant “roedd y sesiwn gyntaf yn wych! Roedd fy mhlentyn dyflwydd oed a minnau wedi mwynhau. Roedd yr athro yn dod i adnabod pob plentyn yn unigol ac yn gweithio ar eu cryfderau; rwy’n edrych ymlaen at y wers yr wythnos nesaf!”

Yn 2018, cafwyd datblygiadau gyda gwerth o £936mil ym Mhafiliwn Jade Jones y Fflint, gan gynnwys adnewyddu ystafelloedd newid gwlyb y pwll nofio a mwy o le i wylio o ymyl y pwll. Dywedodd Jordan Mapp-Jones, Goruchwyliwr ym Mhafiliwn Jade Jones: “mae’r pentref newid newydd sbon wedi moderneiddio ein cyfleusterau nofio gydag amrywiaeth o fannau newid i fodloni anghenion ein cwsmeriaid.”

Rydym yn gobeithio bod y cyfleusterau newid newydd a’r ardal wylio newydd yn cael effaith gadarnhaol ar y rhai sy’n mynychu Nofwyr Bach gan Aura, gan gynorthwyo i sicrhau profiad llawn mwynhad.

I gael rhagor o wybodaeth am Nofwyr Bach gan Aura, cysylltwch:  littlepaddlers@aura.wales

Facebook: @littlepaddlersbyaura  

Instagram: littlepaddlersbyaura

Leave a Reply