Dathlu Aelodau Ysbrydoledig: Stori Robert

Cafodd Aura y neges ganlynol yn ddiweddar gan un o ddefnyddwyr y gampfa, Robert, trigolyn yn Y Fflint. Dyma a ddywedodd:

 “Mae’r staff ym Mhafiliwn Jade Jones wedi newid y ffordd rydw i’n edrych ar fy mywyd. Ychydig dros 3 blynedd yn ôl roeddwn i dros 19 stôn. Gydag anogaeth ac arweiniad y staff yn y gampfa ac yn y dosbarthiadau, rydw i wedi arafu cyflymder fy nghalon ac 13 stôn a hanner yw fy mhwysau i bellach. Diolch yn fawr iawn i Lesley, Lee, Hayley, David, Sam, Matty a’r holl staff: rydych chi i gyd wedi helpu i newid fy mywyd er gwell.”

Daeth Robert i gwrdd â ni i egluro sut y dechreuodd ei daith at ffitrwydd gydag Aura, a dyma a ddywedodd: “pan ddechreuais i, roeddwn i tua 19 stôn a hanner. I ddechrau, y cyfan oeddwn i am ei wneud oedd dod i’r gampfa a gweithio fy hun, mae’r hyfforddwyr yn hapus i chi wneud hynny. Pan fyddwch chi’n teimlo eich bod yn barod, gallwch fynd atyn nhw a gallan nhw roi rhaglen i chi a’ch helpu os mai dyna eich dymuniad.

Dechreuais i drwy ddefnyddio’r peiriant rhedeg, yn araf, ac yna bob pythefnos, byddwn i’n trio codi lefel y llethr. Yna, anogodd yr hyfforddwyr fi i roi cynnig ar y cyfarpar gwahanol.”

Esboniodd: “Rwyf wedi cael problem gyda fy nghalon yn y gorffennol, ond mae cyflymder fy nghalon yn llawer gwell oherwydd yr ymarfer corff rydw i’n ei wneud. Newidiais fy neiet hefyd. Roeddwn i’n gwneud pethau’n anghywir heb sylweddoli – doeddwn i ddim yn gwybod beth oedd carbodhydradau neu broteinau – doeddwn i erioed wedi dysgu amdanynt.”

Canmol y tîm yn y ganolfan hamdden a wnaeth Robert, gan sôn am eu cyfraniad i’w daith at ffitrwydd hyd yma: “mae’r tîm yma bob amser mor glên, gyda gwên ar eu hwynebau bob amser. Maen nhw’n fy adnabod ac wastad yn dweud helo. Mae’r ffitrwydd yn bwysig, ond mae’n gyfle i gwrdd â phobl newydd hefyd. Ffitrwydd i’ch corff a’ch meddwl. I mi, mae’r ochr feddyliol yr un mor bwysig os nad pwysicach. Mae hanner awr o ymarfer corff yn ddigon o amser i godi’ch endorffinau a’ch helpu i deimlo’n hapus.”

Drwy gydol ein sgwrs, pwysleisiodd Robert pa mor dda yw’r tîm yn y ganolfan hamdden, yn hytrach na brolio ei hun am ei gyflawniad anhygoel o golli 6 stôn mewn llai na tair blynedd. Drwy rannu ei stori, hoffem gydnabod a chanmol cyflawniad Robert: fo wnaeth y gwaith caled i gyd. Hoffai tîm Aura longyfarch Robert ar ei agwedd gadarnhaol a’i ymrwymiad at les – mae’n ysbrydoliaeth i ni i gyd.

Leave a Reply