Dosbarth Nofio i Oedolion yn codi £750 ar gyfer Sefydliad Prydeinig y Galon

Mae dosbarth nofio i oedolion yng Nghanolfan Hamdden Bwcle wedi codi £750 ar gyfer Sefydliad Prydeinig y Galon. Noddwyd y cyfranogwyr i nofio milltir ar ddydd Sadwrn, 31 Awst 2019, gyda chymorth yr hyfforddwyr nofio Jim Wallace a Nathan Cain.

Esboniodd Paul Howells, un o’r cyfranogwyr: “Cwblhaodd y nofwyr mwy profiadol filltir lawn (64 hyd pwll) a chwblhaodd nofwyr eraill bellteroedd amrywiol, yn dibynnu ar eu gallu unigol eu hunain. Doedd llawer o’r nofwyr a gymerodd ran yn methu nofio mwy nag ychydig o strociau 12 mis yn ôl, a rhai yn methu nofio o gwbl, felly mae hyn yn gyflawniad mawr i ni i gyd.”

Esboniodd yr Hyfforddwr Nofio, Jim Wallace: “Mae’r dosbarthiadau nofio ar gyfer oedolion o bob oedran sydd naill ai yn methu nofio o gwbl neu a hoffai wella. Mae’r rhai sy’n dod yma yn wych ac maen nhw wedi gwella gymaint.”

Mynegodd ei frwdfrydedd am y digwyddiad nofio i godi arian hefyd, gan ddweud: “Eu cyflawniad nhw ydyw, maen nhw wedi gwthio eu hunain a dylen nhw fod yn falch iawn. Gwnaethon nhw i gyd bennu targedau a chyflawni eu golau – rwy’n falch iawn ohonyn nhw.”

Diolchodd un cyfranogwr i Jim, gan ddweud: “Roedd gen i gymaint o ofn a doedd gen i ddim hyder o gwbl. Rŵan rwy’n hyderus iawn. Mae pawb mor gefnogol, o’r staff ar y dderbynfa i’r hyfforddwyr.”

Dywedodd un arall: “Rydyn ni i gyd yn annog ein gilydd. Doedden ni’n methu nofio hyd na lled y pwll, ond rŵan does dim stop arnom ni!”

Mae’r pwll nofio yng Nghanolfan Hamdden Bwcle yn un o dri a reolir gan Hamdden a Llyfrgelloedd Aura. Gan ddarparu ar gyfer dechreuwyr, yn ogystal â’r rhai sydd am wella eu techneg, nod y dosbarthiadau nofio ym Mwcle yw annog hyder yn y dŵr ac i gefnogi unrhyw un sy’n ceisio lles drwy nofio. Cynhelir y dosbarthiadau ar ddydd Mawrth 10.00-11.00am, dydd Iau 8.30-9.00pm a dydd Sul 10.30-11.15am (uwch) a 11.15am-12.00pm (dechreuwyr).

Hoffai tîm Aura longyfarch Jim a’r Dosbarth Nofio i Oedolion ar eu cyflawniad ffantastig, a hoffai ddiolch i bawb a gyfrannodd tuag at y digwyddiad nofio enwebedig – da iawn a diolch i bawb! 

Leave a Reply