Dathlu Aelodau Ysbrydoledig: Stori Mark

 “Pan rydych yn unigolyn â diabetes, rydych weithiau’n cael gwybod na chewch wneud hyn neu’r llall ond roeddwn i eisiau profi y gallwch wneud unrhyw beth”: dyma eiriau Mark Morrelle, preswylydd lleol o’r Wyddgrug a gytunodd yn garedig i gyfarfod â ni i rannu ei brofiad o gwblhau Marathon Efrog Newydd ym mis Tachwedd 2019. 

Mae Mark Morrelle (yn y llun isod) yn defnyddio Ystafell Ffitrwydd Yr Wyddgrug yn rheolaidd, neu, yn ei eiriau ei hun, “rwyf mwy neu lai’n byw ac yn bod yn y gampfa!” Wrth drafod ei daith at ffitrwydd hyd yma, esboniodd Mark: “Cefais ddiagnosis o ddiabetes math 1 pan oeddwn yn 9 mlwydd oed. Pan ddechreuais ddod i’r gampfa, yma yng Nghanolfan Hamdden Yr Wyddgrug, roeddwn dros fy mhwysau ac nid oedd gennyf unrhyw reolaeth dros y diabetes. Yna, ar brynhawn Sadwrn, 3 blynedd yn ôl, es am dro i ddosbarth Ymarfer Cylchol, nid i gymryd rhan ond i wylio. Yna, fe es eto yr wythnos ganlynol i gymryd rhan. Daliais i fynd a dechreuodd fy ffitrwydd wella o wythnos i wythnos. O ganlyniad, rwyf wedi colli 3 stôn a hanner mewn llai na 3 blynedd.”

Dywedodd Mark ei fod wedi cwblhau Marathon Llundain yn 2018, cyn cwblhau Marathon Efrog Newydd yn 2019. Esboniodd: “ar ôl cwblhau Marathon Llundain yn 2018, ‘byth eto!” oedd y geiriau cyntaf allan o’ ngheg. Cafodd yr hyfforddiant effaith fawr arnaf fi. Ond, yna, yn 2019, penderfynais roi cynnig ar farathon Efrog Newydd!

Yn wên o glust i glust, dywedodd Mark wrthym sut beth oedd croesi’r llinell derfyn: “roedd yn deimlad braf iawn! Defnyddiais bob owns o egni oedd gennyf pan gyrhaeddais y filltir olaf, a llwyddais i wella fy amser o hanner awr. Roeddwn wedi fy synnu! Nid wyf yn canolbwyntio ar fy amser – mae cwblhau’r ras yn ddigon i mi – ond roedd cwblhau’r marathon hanner awr yn gynt yn fonws mawr. Roedd y balchder yr oeddwn yn ei deimlo wedi i mi gwblhau’r ras yn anferthol.”

Gan edrych tua’r dyfodol, gofynnom i Mark am ei nodau ffitrwydd ar gyfer 2020: “Rwy’n edrych ymlaen at gymryd rhan ym Marathon Llundain eto eleni. Hoffwn geisio gwneud triathlon a chymaint o hanner marathonau ag y gallaf eu gwneud.”

Roedd y balchder ar wyneb Mark yn amlwg wrth iddo siarad am ei gyflawniadau mewn perthynas â ffitrwydd: “ers i mi ddechrau mynd i’r gampfa, rwy’n fwy heini. Mae fy iechyd yn wych, mae pob dim yn well, rwyf wrth fy modd! Mae’r hyfforddwyr yn ardderchog hefyd – Spence, Abbie, Simon, pob un ohonynt! – meant yn gadael i chi fynd ar eich cyflymder eich hun ac os ydynt yn gweld eich bod yn cael trafferth, maent yno i helpu.”

Yn awyddus iawn i ysbrydoli eraill, fe ddywedodd: “nid oes unrhyw reswm pam na all unigolion â diabetes gyflawni nodau ffitrwydd mawr megis rhedeg marathon. Mewn ffordd, rwy’n gwneud hyn i brofi ei fod yn bosib’. Petawn i’n gallu ysbrydoli rhywun arall – un unigolyn hyd yn oed – i ymgymryd â her o’r fath, buaswn wrth fy modd.”

Hoffai tîm Aura ddiolch i Mark am rannu ei brofiad â ni a dymuno’r gorau iddo wrth gyflawni ei nodau ffitrwydd yn 2020.

Leave a Reply