Dathlu Aelodau Ysbrydoledig: Stori Katherine

Nôl ym mis Rhagfyr 2019, dathlodd Grŵp dros 60 Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy ben-blwydd un o’i aelodau hyfryd yn 80 oed, Katherine Wingate, sydd wedi bod yn breswylydd lleol yng Nghei Connah, ers 2012.

I ddathlu ei phen-blwydd yn 80 oed, bydd Katherine yn cymryd rhan ym Marathon Llundain 2020 ac yn gobeithio casglu arian i NMCau – elusen sy’n ymroi i helpu plant sydd wedi’u geni heb lygaid neu lygaid heb eu datblygu’n iawn. 

Cawsom gyfle i sgwrsio gyda Katherine, a rhannodd ei theimladau am ei dyhead i gwblhau Marathon Llundain, yn ogystal â’r Grŵp dros 60 sy’n hyrwyddo lles yn ein cymuned leol. Dyma beth oedd ganddi i’w ddweud:

 “Rydw i newydd droi’n 80 oed, ac rydw i’n bwriadu cerdded Marathon Llundain eleni. Cerddais Marathon Llundain yn 2010 i ddathlu fy mhen-blwydd yn 70 oed, felly roeddwn am roi cynnig arall arni! Rydw i wedi rhedeg cyfanswm o 26 marathon, gyda 9 o’r rheiny yn Llundain – felly rydw i’n gwybod y ffordd erbyn hyn!

Mae’r marathon yn cael ei gynnal ym mis Ebrill, felly dechreuais fy hyfforddiant ym mis Tachwedd 2019. Rydw i’n dod i Ganolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy bob dydd Iau ac ym mynd i’r Clwb dros 60. Rydw i’n aelod o’r gampfa hefyd, ac rydw i wedi bod yn canolbwyntio ar fy hyfforddiant ar gyfer Marathon Llundain drwy gerdded gymaint â phosib.

Mae fy nheulu’n gefnogol iawn; dydw i ddim yn eu gweld yn aml iawn gan eu bod yn bell, felly rydw i’n dibynnu ar y clwb dros 60 am gwmni fel arfer.

Rydym yn gwneud cwis y rhan fwyaf o wythnosau ac yn cael siaradwyr gwadd i roi sgwrs, megis diffoddwr tân a ddaeth yn ddiweddar i siarad gyda’r grŵp am ddiogelwch yn y cartref. Fel arfer, mae tua 18-20 ohonom sy’n mynd bob wythnos. Y cwmni rydw i’n fwynhau yn bennaf am y clwb. Mae Lisa yn llawer o help, ac mae hi bob amser yn gyfeillgar ac yn gwrando ar bawb.”

Sefydlodd Lisa Jones, aelod o dîm Aura sydd wedi’i leoli yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy, y grŵp dros 60 ac mae hi’n ei arwain bob wythnos; meddai: “Mae Kath yn aelod gwerthfawr o’r grŵp sy’n cyfrannu at y cwis bob wythnos. Bydd pawb yn y grŵp yn ei noddi i gasglu arian ar gyfer ei helusen ddewisol. Rydym i gyd yn dymuno pob hwyl iddi!”

Yn y gorffennol, bu cymryd rhan mewn marathon yn gyfle i Katherine gasglu arian ar gyfer nifer o elusennau, gan gynnwys: Sefydliad Prydeinig y Galon, Ymchwil Cancr a NSPCC – i enwi ond rhai! Mae hi wir yn ysbrydoliaeth o ran lles ac fe’i hedmygir yn fawr gan bawb yn y Clwb dros 60, yn ogystal â holl dîm Aura. Hoffa Aura ddiolch i Katherine am rannu ei theimladau a dymuno pob hwyl iddi gyda’i hyfforddiant.

Leave a Reply