Cae 3G newydd wedi agor yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy!

Mae Aura yn gyffrous i gyhoeddi cae pêl-droed 7 bob ochr 3G newydd sbon yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy!

Dechreuodd gwaith ar 6 Ionawr 2020 ar ôl i Aura sicrhau cyllid o un o grantiau ‘Lle i Chwaraeon’ gan Chwaraeon Cymru. Ar draws Cymru mae mwy na gwerth £1miliwn o grantiau ‘Lle i Chwaraeon’ wedi’i rannu ymysg 118 o glybiau a sefydliadau chwaraeon i helpu i foderneiddio, diogelu neu greu cyfleusterau chwaraeon newydd.

Wrth groesawu’r newyddion, dywedodd Mike Welch, Rheolwr Gyfarwyddwr Aura: “Mae Aura yn teimlo’n angerddol y dylid cael lle ar gyfer chwaraeon i bawb. Bydd y cyllid hwn yn galluogi i nifer fwy o drigolion lleol fwynhau budd gydol oes chwaraeon a gweithgarwch corfforol.”

Roedd Lee Breeze, Swyddog Datblygu Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy hefyd yn gyffrous am y cyfleuster newydd, a dywedodd: “Mae’r arian grant gan Chwaraeon Cymru wedi ein galluogi i ddod a’r cyfleuster hwn yn fyw a bydd ein darpariaeth awyr agored presennol yn elwa’n fawr ohono. Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda chyrff llywodraethu cenedlaethol a chlybiau lleol i ddatblygu chwaraeon sylfaenol ar draws Sir y Fflint.”

Ymunodd cynrychiolwyr o Undeb Rygbi Cymru, Chwaraeon Cymru a Chymdeithas Bêl-droed Cymru gyda chydweithwyr Aura yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy ar 2 Mawrth i ddathlu agoriad y cyfleuster newydd.

Mynegodd Matt Wenn – cynrychiolydd o Chwaraeon Cymru – ei frwdfrydedd, trwy ddweud: “Mae darpariaeth 3G yn angenrheidiol i awdurdodau lleol ledled Cymru – yn enwedig oherwydd ei fod yn wasanaeth mor amlbwrpas sydd yn lleihau’r straen ar gaeau gwair mewn tywydd garw. Mae Aura yn ehangu eu meddylfryd â’r hyn a gynlluniwyd ar gyfer y cae 3G newydd, sydd yn cynnwys darpariaeth rygbi a phêl-droed.”

Defnyddir y cyfleuster newydd ar gyfer darpariaeth rygbi a phêl-droed a galluoga hyn i Aura Cymru weithio’n agos ag Ymddiriedolaeth Cymdeithas Bêl-droed Cymru ac Undeb Rygbi Cymru. Eglurodd Allan James – Cydlynydd Rygbi ar gyfer Gogledd Ddwyrain Cymru: “dyma’r tro cyntaf i Undeb Rygbi Cymru ac Aura gydweithio i ddarparu cyfleoedd rygbi amrywiol a chynhwysol – sydd yn cynnwys rhaglen Rygbi Cerdded a rhaglen Rygbi Cyffwrdd dwy ffrwd ar gyfer plant ac oedolion: mae’n gyffrous iawn!”

Yn debyg iawn, mynegodd Mike Parry o Ymddiriedolaeth Cymdeithas Bêl-droed Cymru ei gyffro ynglŷn â defnydd y cyfleuster hwn yn y dyfodol: “bydd hyn yn cael effaith gadarnhaol ar yr ardal leol a galluoga hyn i Aura ddarparu cyfleoedd cynhwysol ymhellach ar gyfer pêl-droed merched a phêl-droed lleol. Mae Ymddiriedolaeth Cymdeithas Bêl-droed Cymru yn edrych ymlaen at ddatblygu’r berthynas rhwng Chwaraeon Cymru ac Aura Cymru.”

Mae’r galw wedi bod yn uchel iawn ar gyfer llogi’r cae 3G newydd; i fynegi diddordeb i archebu’r cyfleuster, dylech anfon e-bost at: bookings@aura.wales a chynnwys y dyddiau a’r amseroedd a ffefrir gennych.

Am fwy o wybodaeth ar grantiau cymunedol drwy Chwaraeon Cymru, ewch i: www.chwaraeon.cymru neu www.atebionclwb.cymru

Leave a Reply