Llyfrgelloedd Aura yn Dathlu Ail-agoriad Llyfrgell y Fflint ar ôl y gweddnewidiad mawr!

Cynhaliwyd ail-agoriad swyddogol Llyfrgell y Fflint ar 5 Mawrth 2020, i gyd-fynd â dathliad Llyfrgelloedd Aura ar Ddiwrnod y Llyfr.

Yn 2019, roedd Aura Cymru yn falch iawn o sicrhau £300,000 o gyllid ar gyfer gwaith gwella yn Llyfrgell y Fflint drwy gais grant cyfalaf llwyddiannus i Isadran Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd Llywodraeth Cymru. Yn ogystal â’r £300,000, bydd Aura Cymru a Chyngor Sir y Fflint hefyd yn cyfrannu at y datblygiad, gan olygu fod y buddsoddiad newydd werth cyfanswm o £360,000.

Ymunodd yr Arglwydd Elis-Thomas, Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, ac Arweinydd Cyngor Sir y Fflint, Ian Roberts, â chydweithwyr Aura ar 5 Mawrth i ddathlu torri’r rhuban!

Ar y diwrnod hwn, ymunodd dros 450 o ymwelwyr â thîm Aura gan gynnwys ysgolion lleol a ymwelodd drwy gydol y dydd i gymryd rhan yn nathliadau Diwrnod y Llyfr. Cynhaliodd yr adroddwr straeon Fiona Collins a’r bardd Joy Winkler sesiynau ffantastig i blant ac oedolion eu mwynhau fel ei gilydd. Cafodd gwesteion hefyd y cyfle i fwynhau perfformiad côr Ysgol Croes Atti a roddodd berfformiad ardderchog. Roedd cynrychiolwyr o Wasanaethau Hamdden Aura yn bresennol i gynnig gwiriadau iechyd am ddim ac amryw o weithgareddau gan gynnwys ioga ac ymwybyddiaeth ofalgar i bwysleisio ail-sefydlu’r llyfrgell fel Canolbwynt Lles.  

Mae’r cyllid hwn wedi trawsnewid y llyfrgell yn llwyr, ac mae bellach yn gartref i gegin gymunedol a man arddangos treftadaeth. Mae llyfrgell y plant, yr ystafelloedd hyfforddiant a’r brif lyfrgell hefyd wedi cael eu hail-ddylunio a’u trawsnewid er mwyn creu gofod cymunedol mwy hyblyg.

Ynghyd â’r gwaith trawsnewid, mae Aura wedi cyflwyno peiriannau hunanwasanaeth ac yn diweddaru cyfleusterau TGCh llyfrgell i wella a moderneiddio ei ddarpariaeth ddigidol.

Mynegodd Arweinydd y Cyngor, Ian Roberts, ei frwdfrydedd am y datblygiad, gan ddweud: “Mae’n dda gen i glywed bod Llyfrgell y Fflint wedi ailagor ar ôl y gwaith datblygu, sy’n gam cadarnhaol arall yn y bartneriaeth barhaus rhwng Aura a Chyngor Sir y Fflint. Mae’r adeilad wedi’i adnewyddu yn ganolbwynt bywiog ac yn ased enfawr i’r dref, rwy’n edrych ymlaen i weld beth ddaw yn y dyfodol.”

Yn yr un modd, dywedodd yr Arglwydd Elis-Thomas: “Rydw i wrth fy modd fod Llywodraeth Cymru wedi gallu cefnogi’r prosiect hwn i ddarparu cyfleusterau llyfrgell modern a hyblyg yn y gymuned – ac roedd yn bleser gwirioneddol gweld y lle hwn yn llawn bwrlwm ar Ddiwrnod y Llyfr. Rwyf wedi ymweld â sawl llyfrgell a gyd-leolwyd ar draws Cymru ac rydw i wedi gweld â’n llygad fy hun y gwelliannau y gall ei gynnig i’r gymuned leol drwy gael gwasanaethau lleol yn yr un lle – hoffwn ddymuno’n dda i’r canolbwynt hwn ar gyfer y dyfodol.”

Hoffai pawb yn nhîm Aura ddiolch i bawb a oedd yn bresennol ar y dydd i ddathlu Diwrnod y Llyfr a phwysigrwydd gwasanaethau llyfrgell i’r gymuned. Dywedodd Susannah Hill, Rheolwr Llyfrgell: “Gan fod drysau’r llyfrgell wedi ailagor bellach, byddwn yn gallu darparu ein gwasanaethau mewn ffordd newydd ac yn cynnig llawer mwy i gymuned y Fflint.  Mae’r llyfrgell bellach yn le modern a hyblyg i bori drwy straeon a gwybodaeth, gan ein caniatáu i gynnig amrywiaeth o weithgareddau a digwyddiadau i bawb. Roedd cynnydd o 600 yn y llyfrau a fenthyciwyd ym mis Chwefror 2020 mewn cymhariaeth â Chwefror y llynedd sy’n ffantastig – mae wedi bod yn fendigedig gweld ymateb y gymuned leol hyd yma!”

Mae datblygiad Llyfrgell y Fflint yn gyfle newydd cyffrous i Aura wrth i ni barhau â’n cenhadaeth fel sefydliad dielw, er budd cymuned Sir y Fflint.

Leave a Reply