Coronafeirws (COVID-19) – Yr Wybodaeth Ddiweddaraf, 19 Mawrth 2020

Ar ôl gwerthuso’r sefyllfa bresennol mewn perthynas â Covid-19, ac ystyried safbwyntiau ein partneriaid allweddol, mae Aura wedi penderfynu cau ein canolfannau hamdden a’n llyfrgelloedd yn weithredol o ddydd Gwener, 20 Mawrth.

Nid oedd hwn yn benderfyniad yr oeddem yn rhagweld y byddai’n rhaid i ni ei wneud, ac er ein bod yn ei wneud â chalon drom, mae’n benderfyniad fydd yn rhoi diogelwch a lles ein cwsmeriaid ffyddlon yn gyntaf.

Rydym ar hyn o bryd yn ceisio trefnu ein harchebion presennol a byddwn yn cysylltu â chi mewn perthynas â’r archebion hyn yn y dyfodol agos. Ni fydd ein telerau ac amodau arferol yn berthnasol yn ystod y cyfnod y byddwn ar gau ac ni fyddwn yn casglu taliadau Debyd Uniongyrchol yn ystod y cyfnod hwn. Bydd unrhyw aelodaeth ragdaledig, aelodaeth flynyddol â’r gampfa, er enghraifft, yn cael ei hymestyn fel iawn am y cyfnod y byddwn ar gau.

Gofynnwn i’n cwsmeriaid ymweld â’n gwefan http://www.aura.cymru a’n dilyn ar Twitter (aura_wales) a Facebook (aura.wales) i gael yr wybodaeth ddiweddaraf.

Cofiwch, gall Aelodau Llyfrgell Aura gael mynediad at e-lyfrau, e-lyfrau llafar, e-bapurau newydd, cylchgronau a chomics am ddim ac yn uniongyrchol i’w dyfeisiau gartref.  Yr oll sydd ei angen arnoch yw eich rhif aelodaeth llyfrgell neu fe allwch ymuno ar-lein yn rhad ac am ddim i gael mynediad uniongyrchol.

Unwaith y bydd yn ddiogel i ni ail-agor ein drysau (yn amodol ar ganllawiau) rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu chi’n ôl i fwynhau ein gwasanaethau a’n gweithgareddau.  Rydym yn gwybod pa mor werthfawr yw canolfannau hamdden a llyfrgelloedd i’n cymunedau lleol ac fe fydd y rhain yn fwy pwysig nag erioed unwaith y bydd y pandemig hwn wedi dod i ben.  Hoffem ddiolch i’n cwsmeriaid am eu cefnogaeth barhaus.  Byddwch yn amyneddgar gyda ni yn ystod y cyfnod heriol hwn a chofiwch fod Aura yn sefydliad elusennol, nid-er-elw sydd wedi ymrwymo i wella iechyd a lles preswylwyr.

Gellir cysylltu â Thîm Gwasanaethau Cwsmeriaid Aura drwy ffonio 01352 702430 / 702438.

Cymerwch ofal a chadwch yn ddiogel.

One thought on “Coronafeirws (COVID-19) – Yr Wybodaeth Ddiweddaraf, 19 Mawrth 2020

  1. Diolch am y wybodaeth. Cymerwn felly na fydd modd dychwelyd llyfrau ar fenthyg hyd nes byddwch yn ail-agor. Gobeithio’n fawre na fydd di-swyddo ac y bydd pawb yn elwa ar gynigion y llywodraeth i ddiogelu swyddi

Leave a Reply