Dosbarthiadau Ffitrwydd Zoom gyda Hyfforddwyr Aura!

Darperir dosbarthiadau yn Saesneg.

Ymarferion Lles Jo bob dydd Llun a dydd Iau rhwng 10.00am a 10.40am. E-bostiwch Joanne.beevers@aura.cymu i fynegi eich diddordeb mewn ymuno â’r dosbarth.


“Dyma’r dosbarth Lles lefel isel sydd wedi’i anelu at gleientiaid sydd o bosibl wedi cwblhau rhaglen NERS yn y gorffennol, neu oedd yn mynychu’r Dosbarthiadau Lles roeddem yn eu cynnal yn ein canolfannau hamdden cyn y cyfnod clo. Fe fyddaf yn cynnal dosbarth 40 munud o hyd ddwywaith yr wythnos a fydd yn cynnwys cyfnod o gynhesu, ymarferion i wella symudedd a chryfder ac yna cyfnod o oeri ac ymestyn. Byddwch angen cadair sydd fel arfer wrth fwrdd bwyta ac ychydig o bwysau (bydd tiniau o ffa pob yn iawn!). Fe allwch chi weithio mor galed ag y gallwch chi a chymryd seibiant pan fyddwch chi angen. Dwi’n edrych ymlaen at eich gweld chi gyd!”

Sesiwn Ymarfer i’r Corff Cyfan gyda Gavin: Bob dydd Mawrth o 10.00-10.30am. Ebostiwch Gavin: gavin.jones@aura.wales i fynegi eich diddordeb mewn ymuno â’r dosbarth.

“Fe fydd y sesiwn ymarfer i’r corff cyfan yn eich helpu i golli pwysau ac yn gwella cryfder y cyhyrau ac yn eu tynhau. Fe fydd yn cynnwys amrywiaeth o ymarferion ar gyfer rhannau isaf, uchaf a chreiddiol y corff a all gynnwys rhai ymarferion dwys i helpu i losgi braster. Dim ond ychydig o offer fydd ei angen arnoch neu gyfarpar tebyg fel mat ymarfer, cadair sefydlog a phwysau rhydd.”

Symudiadau Tai Chi gyda Steph: Bob dydd Mercher o 2.00-2.30pm. Ebostiwch Steph: Stephanie.fearnley@aura.wales i fynegi eich diddordeb mewn ymuno â’r dosbarth.

This image has an empty alt attribute; its file name is Steph-576x1024.jpg

Mae “Symudiadau Tai Chi ar gyfer Lles” mor werthfawr yn y cyfnod hwn a dwi’n edrych ymlaen yn fawr i ymarfer gyda’n gilydd eto. Dwi wedi colli’r holl fanteision a ddaw o ddod at ein gilydd ar gyfer Symudiadau Tai Chi ar gyfer Lles. Mae Symudiadau Tai Chi ar gyfer Lles wir yn ein helpu i aros yn y presennol. Pan rydym yn gwneud hyn rydym yn ymlacio’n fwy ac yn aros yn gysylltiedig gyda ni ein hunain a’r bywyd o’n cwmpas. Mae hyn yn atal ein meddyliau rhag crwydro gan arwain at deimladau o straen. Mae’r sgiliau hyn yn ein helpu ni i deimlo yn llawer gwell ac mae parhau i ymarfer yn bwysig iawn yn ystod y cyfnod hwn.

Bydd y sesiynau yn parhau am 40 munud ac yn cynnwys un dilyniant (un ai yn eistedd neu’n sefyll) gyda’r rhan ymlaciol yn dilyn hynny. Os oes digon o ddiddordeb fe fydd yna ddewis i ddychwelyd am amser ychwanegol yn dilyn y dosbarth i roi’r cyfle i ni i gymdeithasu gyda’n gilydd.

Bydd y dosbarth yn cael ei gynnal drwy raglen Zoom. Peidiwch â phoeni os nad ydych wedi defnyddio hwn o’r blaen, mae’n hynod o hawdd. Os alla i ei ddefnyddio fe all unrhyw un! Bydd yn golygu lawrlwytho ap zoom i’ch ffôn/tabled/cyfrifiadur a rhoi’r rhif y byddwch wedi ei dderbyn ar gyfer y cyfarfod. Dwi’n gwybod y gall y dechnoleg fod ychydig yn frawychus, ond dwi’n annog pawb i roi cynnig arno, ewch i gael cymorth gan y teulu i’w osod gan ei fod yn syndod o hawdd i’w ddefnyddio ac yn ffordd mor werthfawr o gadw mewn cysylltiad.”

Abs Al gydag Alan Duppa: Bob dydd Iau o 10.00-10.30am. Ebostiwch Alan: Alan.duppa@aura.wales i fynegi eich diddordeb mewn ymuno â’r dosbarth.

This image has an empty alt attribute; its file name is Al-768x1024.jpg

“Mae Abs yn ddosbarth Canolradd/Uwch ac mae’n digwydd ar y llawr. Bydd y dosbarth hwn yn cryfhau eich cyhyrau craidd ac yn eich helpu i ymddangos yn gyhyrog! Fe fydda i’n rhoi dewisiadau hawdd ac anodd wrth i ni fynd yn ein blaenau. Rwy’n argymell eich bod yn cynhesu gydag ymarferion sy’n codi curiad y galon cyn y dosbarth hwn. Dwi’n edrych ymlaen yn fawr i fynd yn ôl i’r dosbarth hwn. Mae rhestr y caneuon yn barod!”

Ymarfer cylched y Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff (NERS) gyda Sue: Bob dydd Gwener o 11.30am-12.00pm. Ebostiwch Sue: Susan.blackwell@aura.wales i fynegi eich diddordeb mewn ymuno â’r dosbarth.

“Dyma’r cylched NERS arferol yr ydym ni yn ei wneud yn wythnosol ac mae ar gyfer ein holl gleientiaid NERS sydd ar hyn o bryd ar gynllun NERS. Fe fydda i’n gwneud dosbarth 40 munud a fydd yn cynnwys sesiwn gynhesu ac yna cylched gydag ymarferion amrywiol i helpu ein cleientiaid gyda’u ffitrwydd, hyblygrwydd, symudedd a chydbwysedd. Yna fe fyddwn yn gorffen y sesiwn drwy ymlacio ac ymestyn. Fe fydd hyn i gyd mewn dull diogel wedi ei reoli ac mewn awyrgylch cyfeillgar.

Dwi’n edrych ymlaen yn fawr at gynnal y dosbarthiadau gan mod i wedi eu colli. Dwi’n edrych ymlaen gymaint i weld pawb a chael pawb yn ôl i ymarfer!”

Leave a Reply