Tîm Datblygu Chwaraeon Aura yn ennill gwobr am Gyfraniadau Rhagorol i Ddiogelwch Cymunedol!

Ar 14 Mai, roedd Datblygu Chwaraeon Aura yn falch o gael eu gwobrwyo fel enillwyr gwobr Street Games am Gyfraniadau Rhagorol i Ddiogelwch Cymunedol!

Mae’r wobr yn canolbwyntio ar sefydliadau sy’n helpu cadw pobl ifanc yn ddiogel wrth gefnogi’r sawl sydd mewn perygl o drosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol. Cyhoeddwyd Aura fel yr enillwyr drwy fideo ar dudalen Twitter Street Games gan gyn-gricedwr Lloegr a seren deledu Phil Tufnell.

Mae tîm Datblygu Chwaraeon Aura yn gweithio’n hynod o galed i ddarparu cyfleoedd i blant a phobl ifanc ledled Sir y Fflint i ddechrau chwaraeon ac adloniant egnïol mewn amgylchedd diogel a chefnogol. Mae ymdrechu i ddarparu gwasanaeth o safon uchel a gweithio’n effeithlon gyda sefydliadau partner wedi achosi cynnydd mewn cyfranogiad, yn enwedig yn y blynyddoedd diweddar.

Cafodd ffocws Aura ar ddiogelwch y gymuned ei ganmol gan Street Games a fynegodd eu bod yn edmygu “ymdrechion unigryw a chreadigol Aura gan gynnwys gŵyl trosedd di-gyllyll diweddar a rhoddodd gyfle i bobl ifanc mewn perygl i ryngweithio â nifer o ffigyrau cyfiawnder ieuenctid fel rhan o ddiwrnod hamddenol llawn gweithgareddau.”

Wrth siarad ar ran dîm cyfan Aura, dywedodd Sian Williams, Rheolwr Datblygu Hamdden ar gyfer Aura Cymru: “Mae’r gwaith mae tîm Datblygu Chwaraeon yn ei ddarparu wedi esblygu dros nifer o flynyddoedd ledled Sir y Fflint ac yn sicrhau ein bod yn ddigon hyblyg ac yn ymatebol i alluogi pawb yn y gymuned i gymryd rhan mewn chwaraeon. Mae’r rhaglen yma yn gydweithredol ac wedi cynyddu’n sylweddol dros y 18 mis ddiwethaf, wrth weithio â threfn o bartneriaid allweddol i herio anghenion eang y gymuned drwy chwaraeon ac, yn fwy na dim, gwneud gwahaniaeth i’r sawl sy’n cymryd rhan. Rydym i gyd yn hynod o falch o’r gwaith mae’r gweithwyr, y gwirfoddolwyr a’r hyfforddwyr yn eu gwneud yn nhîm Datblygu Chwaraeon. Gobeithio iddo barhau a llongyfarchiadau mawr iddynt.”

Hoffai bawb yn Aura longyfarch y tîm Datblygu Chwaraeon ar wobr haeddiannol iawn sy’n ganlyniad o waith caled, creadigrwydd ac agwedd ymroddedig i gyfranogiad oes i chwaraeon.

Leave a Reply