Llesiant Gartref gyda Dosbarthiadau Ffitrwydd Aura Ar-lein

Tra bod ein canolfannau hamdden yn dal i fod ar gau, rydym ni’n ddiolchgar ein bod yn gallu cysylltu ar-lein trwy gyfrwng Zoom i gynnal Dosbarthiadau Ffitrwydd. Rydym wedi cael sgwrs gyda Val Parr, un o’n haelodau gwych, sydd yn dweud wrthym ni sut mae dosbarthiadau ffitrwydd Aura ar-lein wedi gwneud gwahaniaeth yn ystod y cyfnod clo.

Mae Val Parr yn byw ym Mhenarlâg, ac fel arfer mae hi’n mynychu’r ganolfan hamdden o leiaf dair gwaith y wythnos i gymryd rhan mewn dosbarthiadau gwahanol yn cynnwys Pêl-droed Cerdded, Dosbarth Cylched Lles, a grŵp cerdded gyda “phaned gymdeithasol yn y caffi i ddilyn!”

Fe ddywedodd: “Roeddem ni mor falch pan gysylltodd Jo, un o’n hyfforddwyr Aura â ni i ddweud ei bod hi’n mynd i ddechrau dosbarthiadau trwy gyfrwng Zoom ar foreau Iau, ac roeddwn i hyd yn oed yn fwy hapus pan gadarnhaodd i y byddai’n ychwanegu dosbarth ar fore Llun hefyd!

Yr un egwyddor sydd i’r dosbarthiadau Zoom â mynd i’r ganolfan. Mae’n hyfryd gweld Jo yn rhoi hyder i ni yn union fel y mae hi yn y ganolfan, ac yn cadw llygad arnom ni i sicrhau ein bod yn gwneud yr ymarferion yn gywir, gan wneud y cyfan i ymddangos yn ‘normal’. Rydym ni hefyd yn gallu rhyngweithio’n gymdeithasol trwy siarad gydag aelodau eraill y grŵp, ac mae’r cyfan yn ychwanegu at ymdeimlad cyffredinol o les”.

Dywedodd Jo Beevers, un o hyfforddwyr Aura: “Dwi wrth fy modd yn arwain y dosbarthiadau, dwi mor falch ein bod yn gallu helpu ein haelodau i gario ymlaen â’r gwaith da y gwnaethant ddechrau yn y canolfannau hamdden. Mae pawb yn gweithio ar eu lefel eu hunain ac mae’n wych eu gweld nhw’n llawn cymhelliant. Mae’n hwyl gweld beth mae pawb yn ei ddefnyddio fel pwysau: rydym wedi gweld tiniau o ffa pob, cartonau llaeth a hyd yn ambell potel o win!

Gan fynegi ei diolch i Jo, dywedodd Val yn garedig: “Un o’i chryfderau mwyaf yw ei gallu i wneud i bobl deimlo’n gyfforddus a gwneud i chi deimlo’n aelod gwerthfawr o’r dosbarth, a dwi’n falch o ddweud fod hyn yn cael ei gyfleu yn ystod dosbarth Zoom fel y mae yn y ganolfan hamdden. Fel bob amser, mae hi’n mynd y tu hwnt i’r hyn a ddisgwylir i sicrhau eich bod yn hapus, a’ch annog i wneud y gorau y gallwch chi.

Roeddwn i’n eithaf ansicr ynglŷn ag ymuno i ddechrau, roeddwn i’n meddwl y byddwn i’n teimlo’n wirion yn ymarfer corff yn fy ystafell fyw o flaen cyfrifiadur, ond fe gawsom ‘alwad’ fideo Zoom gyda Jo y diwrnod cynt i siarad am bob dim, gan wneud i ni ddeall sut y byddai’r dosbarthiadau’n cael eu cynnal, lleddfu unrhyw bryderon oedd gennym ni a’n helpu i weithio ar unrhyw anawsterau y gallai’r rhai ohonom sydd ofn technoleg ei wynebu!”

Mae brwdfrydedd Val ar gyfer y dosbarthiadau, yn y ganolfan hamdden, ac adref, yn wych. Gan bwysleisio pwysigrwydd lles meddyliol a chorfforol, dywedodd: “Mae’n rhaid i bawb ohonom addasu i arferion newydd, ac mae’r gallu i elwa o ymarfer corff strwythedig dan arweiniad o ddiogelwch ein cartrefi ein hunain yn amhrisiadwy. Dwi’n teimlo’n well yn gorfforol ac yn feddyliol ar ôl y dosbarth a does gen i ddim amheuaeth yn ei argymell i unrhyw un. Mae’n 40 munud o normalrwydd a hwyl mewn byd lle rydym ni’n cael anhawster ar hyn o bryd. Diolch i bawb sy’n rhan ohono – gobeithio y bydd yn parhau”.

Fe hoffem ddiolch i Val am rannu ei phrofiad o gadw’n heini o adref. Gobeithio y bydd ein dosbarthiadau ar-lein yn helpu i gefnogi lles meddyliol a corfforol y gymuned leol. I gael rhagor o wybodaeth am Ddosbarthiadau Ffitrwydd am ddim Aura trwy gyfrwng Zoom, cliciwch yma.

Leave a Reply