Croeso cynnes i chi i’n cyfleusterau diogel!

Rydym yn falch iawn o ddweud ein bod bellach yn gallu dechrau ailgyflwyno rhai o’n gwasanaethau. Rydym wedi bod yn brysur yn rhoi mesurau ar waith, yn unol â chanllawiau’r Llywodraeth, i sicrhau fod ein cyfleusterau’n ddiogel i chi pan fyddwch yn dychwelyd yn y dyfodol.

I’ch helpu i deimlo’n gyfforddus ac yn ddiogel, roeddem ni’n teimlo ei bod yn bryd i ni roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am yr hyn rydym ni wedi bod yn ei wneud dros yr ychydig fisoedd diwethaf. Gobeithiwn y bydd hyn yn rhoi syniad i chi o beth i’w ddisgwyl pan fyddwch yn dychwelyd i’n cyfleusterau, a sut rydym wedi bod yn paratoi i’ch croesawu chi’n ôl i’n canolfannau hamdden a’n llyfrgelloedd!

Beth ydym ni’n ei wneud i’ch cadw’n ddiogel: gallwch ddarllen Siarter Cwsmeriaid Aura yma!

Fe welwch ein bod ni wedi gwneud rhai newidiadau…


Rydym wedi bod yn buddsoddi yn ein cyfleusterau ac wedi bod yn gwneud ychydig o waith gwella ac adnewyddu. Dyma gipolwg i chi!

Rydym wedi bod yn brysur yn gwneud gwaith adnewyddu yng Nghanolfan Hamdden Bwcle drwy osod drysau newydd ar gyfer y ciwbiclau a’r loceri, ac rydym hefyd wedi gosod cloeon a weithredir â darnau arian!

Rydym wedi bod yn brysur yn peintio man gwylio’r pwll, y brif fynedfa a’r llawr cyntaf yng Nghanolfan Hamdden yr Wyddgrug!

Rydym wedi gosod llawr newydd yn y Neuadd Chwarae Meddal, Bowlio Deg ac ar hyd coridor y llawr cyntaf ym Mhafiliwn Jade Jones yn y Fflint!

Rydym wedi ail-selio lloriau’r Neuadd Chwaraeon a’r Gampfa yng Nghanolfan Hamdden yr Wyddgrug!

Cysylltu Ar-lein

Neges gan Mike Welch, Rheolwr Gyfarwyddwr Aura: “Mae’r gymuned leol wrth wraidd popeth rydym ni’n ei wneud, a byddwn yn parhau i anelu at gyflawni ein prif amcan, sef hyrwyddo iechyd a lles. Yn ystod y cyfnod ansicr hwn, mae arnom ni eisiau gwneud popeth o fewn ein gallu i helpu.”

Dros yr ychydig fisoedd diwethaf, mae Aura wedi bod yn cysylltu gydag aelodau’r llyfrgell a chanolfannau hamdden ar-lein, p’un a yw hynny drwy Glwb Llyfrau Ar-lein cenedlaethol, neu ein Dosbarthiadau Ffitrwydd Zoom gwych, sy’n rhad ac am ddim i bawb.

Neges gan Lyfrgelloedd Aura

Mae wedi bod yn wych gweld gymaint o aelodau’r llyfrgell yn defnyddio adnoddau llyfrgell digidol Aura – gan gynnwys e-lyfrau ac e-lyfrau sain – sydd ar gael i’w defnyddio yn rhad ac am ddim o’ch cartref. Rydym yn eich annog i gael golwg ar beth allai’r llyfrgell ei gynnig i chi, ar-lein! Cewch wybod mwy yma.


Cliciwch yma i ddarganfod mwy am ein gwasanaeth llyfrgell ‘Dewis a Chasglu’ newydd! Bydd ein Llyfrgell Deithiol hefyd yn teithio ar draws Sir y Fflint, yn ymweld â gwahanol leoliadau i ollwng llyfrau a archebwyd ymlaen llaw fel rhan o’n gwasanaeth llyfrgell ‘Dewis a Chasglu’.

Neges gan Dîm Ffitrwydd Aura

Mae ein Dosbarthiadau Ffitrwydd Zoom yn ffordd wych i ni gysylltu â’r gymuned a pharhau i gymell ein haelodau hyfryd i gyflawni eu nodau ffitrwydd. Pwrpas ein sesiynau ar-lein yw hyrwyddo ac ysbrydoli lles. Dyma rai enghreifftiau o’r adborth hyfryd rydym wedi’i dderbyn hyd yma am ein Dosbarthiadau Ffitrwydd Zoom:
Mae pob un ohonom wedi gorfod addasu i’r norm newydd, ac mae’r sesiynau ymarfer corff strwythuredig a gynigir dan arweiniad yr hyfforddwyr yn amhrisiadwy. Rwy’n teimlo’n well ar ôl y dosbarth, yn gorfforol ac yn feddyliol, a byddwn yn sicr yn argymell y dosbarthiadau hyn i unrhyw un. Diolch i bawb sydd ynghlwm â’r dosbarthiadau hyn – gobeithiaf y byddant yn parhau!
Mae’r staff wedi gwneud gwaith anhygoel ac mae’r dosbarthiadau Zoom yn gwneud byd o les i ni, yn gymdeithasol ac yn feddyliol. Rwy’n eu cofnodi yn y calendr ac mae hynny’n rhoi rhyw fath o strwythur i’r wythnos.
Buddiol iawn a ffordd wych i gadw’n heini yn y cyfnod rhyfedd hwn. Mae defnyddio Zoom yn ffordd wych i gysylltu ag aelodau i’w helpu i gadw’n heini ac i hyrwyddo eu lles.
I ddarganfod mwy am ein Dosbarthiadau Ffitrwydd Zoom sy’n rhad ac am ddim, cliciwch yma.

‘Tydi pethau ddim yr un fath heboch chi!

Hoffai tîm Aura ddiolch i’r gymuned leol am eu holl gymorth, ac edrychwn ymlaen at eich croesawu chi’n ôl yn y dyfodol i fwynhau’r gwasanaethau llyfrgell a hamdden sy’n hyrwyddo lles meddyliol a chorfforol.

Mae croeso i chi gysylltu â ni os oes gennych chi unrhyw gwestiynau – rydym ni yma i helpu! Rhannwch eich sylwadau â ni isod neu anfonwch e-bost at info@aura.wales, bydd aelod o Dîm Gwasanaethau i Gwsmeriaid Aura ar gael i’ch helpu. Cadwch yn ddiogel ac edrychwn ymlaen at eich gweld yn fuan!

Leave a Reply