Cwestiynau Cyffredin ar gyfer ailagor Canolfannau Hamdden Aura ar 10 Awst 2020

Cliciwch yma i ddarllen ein Cwestiynau Cyffredin Rhifyn 2

Ar 31 Gorffennaf, cyhoeddodd Prif Weinidog Llywodraeth Cymru y bydd canolfannau hamdden yn cael ailagor yng Nghymru ar ddydd Llun, 10 Awst. Tra bo datganiad y Prif Weinidog yn cynghori y GALL canolfannau hamdden ailagor ar 10 Awst, mae nifer o amodau mewn lle sy’n berthnasol i weithgareddau dan do a thu allan sy’n golygu NA FYDD pob gwasanaethau hamdden Aura yn ailagor ar 10 Awst. Mae’r amodau hyn yn berthnasol i ganllaw cyrff llywodraethu cenedlaethol sy’n berthnasol i chwaraeon unigol, ynghyd â phrif flaenoriaeth Aura, sef iechyd a diogelwch ein cwsmeriaid a’n gweithwyr.

Mae Aura wedi llunio Cwestiynau Cyffredin a gobeithiwn y byddant yn egluro ein dull i ailagor y canolfannau hamdden.

EIN CYFLEUSTERAU

  1. Pa ganolfannau hamdden fydd yn agor ar 10 Awst?

Bydd Pafiliwn Jade Jones, y Fflint a Chanolfan Hamdden yr Wyddgrug yn agor ar 10 Awst ond ar gyfer cwsmeriaid dosbarthiadau ffitrwydd a’r gampfa yn unig. Bydd mynediad i’r camfeydd a dosbarthiadau ffitrwydd yn cael eu rheoli drwy archebu lle ymlaen llaw yn unig (gweler Cwestiwn 6 a 7).

Bydd y pyllau nofio ar y ddau safle hyn yn agor o 17 Awst ond dim ond ar gyfer nofio lôn a chlwb.

Bydd gwersi nofio i blant yn ailddechrau ym mis Medi.

  1. Pam nad yw Canolfan Hamdden Bwcle yn agor ar 10 Awst?

Bydd Canolfan Hamdden Bwcle yn agor ar 17 Awst, ond dim ond y pwll nofio (nofio lôn a chlwb) a chaeau glaswellt yn yr awyr agored a chyrtiau tenis fydd yn hygyrch.

Bydd gwersi nofio i blant yn ailddechrau ym mis Medi.

  1. Pam nad yw Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy yn agor ar 10 Awst?

Mae Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy wedi cael ei ddewis i fod yn ysbyty argyfwng i wasanaethu Ardal Ddwyreiniol Gogledd Cymru (Sir Y Fflint a Wrecsam) mewn ymateb i’r pandemig Covid-19.

Bydd yr ysbyty yn parhau i fod ar gael tan na fydd angen y lleoedd ychwanegol i gefnogi darpariaeth o wasanaethau gofal iechyd yng Ngogledd Cymru. Mae’n annhebygol y bydd Glannau Dyfrdwy yn dychwelyd i Aura i ailddechrau fel canolfan hamdden cyn dechrau 2021.

  1. Mae Llywodraeth Cymru wedi caniatáu ailagor cyfleusterau chwaraeon awyr agored ar 13 Gorffennaf. Pa gyfleusterau awyr agored Aura fydd yn ailagor?

Bydd y cae 3G yn Ysgol Uwchradd y Fflint yn ailagor ar gyfer sesiynau hyfforddi Aura yn unig o’r 10 Awst ymlaen.

Bydd y cae pob tywydd yng Nghanolfan Hamdden yr Wyddgrug a’r cae 3G yn Ysgol Uwchradd y Fflint yn ailagor o 17 Awst ar gyfer clybiau cyrff llywodraethu cenedlaethol (NGB).

Bydd Aura yn gallu ailgyflwyno chwaraeon tîm hamdden awyr agored ar ôl i’r corff llywodraethu cenedlaethol (NGB) priodol ddarparu cynllun gweithredu ar gyfer y chwaraeon a phan fydd y clwb (clybiau), sydd yn arwain y gweithgaredd dan oruchwyliaeth NGB yn gallu dangos eu bod yn gallu cadw at ganllaw NGB ar lefel lleol.

Mae’r cae pob tywydd newydd am gael ei osod yng Nghanolfan Hamdden Bwcle o’r 17 Awst ymlaen, a rhagwelir y bydd y gwaith wedi’i gwblhau erbyn diwedd mis Medi. Felly ni fydd Cae Pob Tywydd Bwcle yn ailagor i’r cyhoedd tan fydd y carped newydd wedi’i osod.

Bydd y caeau glaswellt yn yr awyr agored a’r cyrtiau tenis yn yr Wyddgrug yn hygyrch o 17 Awst.

  1. Sut fydd campfeydd Aura pan fyddant yn ailagor?

Dim ond y campfeydd ym Mhafiliwn Jade Jones y Fflint a Chanolfan Hamdden yr Wyddgrug fydd ar gael ar 10 Awst.

Mae’r gampfa yn y Fflint wedi’i ymestyn i’r llain fowlio wyrdd gwastad dan do. Bydd hanner y llain fowlio yn cael ei defnyddio ar gyfer cyfarpar ffitrwydd a bydd yr hanner arall yn cael ei defnyddio ar gyfer dosbarthiadau ffitrwydd.

Mae’r gampfa yn yr Wyddgrug wedi’i ymestyn i’r ddwy stiwdio ar y llawr cyntaf.

Bydd yr egwyddor ar gyfer cwsmeriaid gampfa a oedd yn mynd i Ganolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy o allu cael mynediad at bob campfa Aura fel rhan o aelodaeth unigol yn parhau. Mae Aura yn annog pob aelod o gampfa Glannau Dyfrdwy i ddefnyddio’r ystafelloedd ffitrwydd yn y Fflint a’r Wyddgrug.
Yn debyg iawn i sectorau eraill sy’n ymdrin â chwsmeriaid yn yr economi, bydd rhaid i gampfeydd a dosbarthiadau ffitrwydd ddilyn canllawiau cadw pellter cymdeithasol pan fyddant yn ailagor i’r cyhoedd. Bydd pethau ychydig yn wahanol i’r tro diwethaf i chi ymweld â chyfleuster Aura a byddwch yn sylwi ar y newidiadau canlynol:

• Cyfyngiadau ar y niferoedd yn y gampfa yn cael eu rheoli gan system archebu amserol.
• Meintiau dosbarth ffitrwydd llai
• Cyfarpar wedi’u gosod allan gyda digon o le
• Marciau dros dro ar y llawr
• Ni fydd yr ystafelloedd newid ar gael ac anogir cwsmeriaid i gael cawod a newid gartref (bydd y toiledau ar gael)
• Dewch â’ch potel ddŵr gyda chi gan na fydd y ffynhonnau dŵr ar gael.
• Peidiwch â dod â llawer o bethau gyda chi gan na fydd dim man i storio bagiau nag allweddi.

Bydd Aura yn adolygu ei weithdrefnau gweithredu newydd ar ôl ailagor a bydd unrhyw addasiadau angenrheidiol yn cael eu gwneud yn unol â hynny. Byddwch yn amyneddgar fel yr ydym yn ailgyflwyno a datblygu ein gwasanaethau hamdden yn raddol.

Er y newidiadau hyn, bydd aelod cyfeillgar o’r tîm Aura ar gael bob amser i gynorthwyo mewn unrhyw ffordd y gallent. Cymrwch eich amser i ddarllen ein Siarter Cwsmeriaid yma.

  1. Sut ydw i’n archebu lle ar sesiwn mewn campfa Aura pan fyddwch yn ailagor?

Bydd modd archebu sesiynau yn y gampfa o 8:30am dydd Mercher, 5 Awst yn barod ar gyfer y campfeydd yn ailagor ar 10 Awst. Oherwydd y rhagwelir y galw a’r nifer cyfyngedig o leoedd, bydd aelodau cyfredol sydd â thanysgrifiad debyd uniongyrchol neu math arall yn cael blaenoriaeth cyn cwsmeriaid talu wrth fynd.

Cynghorir defnyddwyr y gampfa sy’n dychwelyd i ddiweddaru eu cofnod sgrinio iechyd os yw eu cyflwr (cyflyrau) iechyd wedi newid yn ystod y cyfnod cau. Siaradwch ag aelod o’r tîm Aura i ddiweddaru.

Prif flaenoriaeth Aura yw iechyd a diogelwch ein cwsmeriaid a’n gweithwyr. Cymrwch eich amser i ddarllen ein Siarter Cwsmeriaid newydd yma.

Bydd sesiynau yn y gampfa yn cael eu cyfyngu i 60 munud yn unig. Bydd cwsmeriaid yn cael amser dechrau ac amser diweddu penodol ar gyfer eu sesiwn. Cyfrifoldeb y cwsmer yw cyrraedd ar amser i’w sesiwn penodol er mwyn sicrhau eu bod yn gwneud y mwyaf o’r 60 munud sydd ar gael. Bydd yr amser diwedd yn aros yr un fath os fydd y cwsmer wedi cyrraedd yn hwyr.

I archebu lle ar sesiwn yn y gampfa ym Mhafiliwn Jade Jones y Fflint neu Ganolfan Hamdden yr Wyddgrug, cliciwch yma neu ffoniwch aelod o’r Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid Aura ar 01352 704302 / 704316 (dydd Llun- dydd Gwener, 8:30am -5:00pm).

  1. Sut ydw i’n archebu lle mewn dosbarthiadau ffitrwydd pan fyddwch yn ailagor?

Bydd modd archebu lle ar-lein i’r dosbarthiadau ffitrwydd (www.aura.cymru) dydd Mercher, 5 Awst cyn i’r canolfannau hamdden ailagor ar 10 Awst.

Mae dosbarthiadau ffitrwydd ar-lein wedi bod yn cael eu cynnal ers nifer o wythnosau ac ar hyn o bryd maent AM DDIM. Cliciwch yma i weld amserlen dosbarth ac i gael manylion cyswllt e-bost ar gyfer pob hyfforddwr dosbarth. O’r 10 Awst ymlaen, gall pobl sydd ddim yn aelodau gael mynediad at y dosbarthiadau AM DDIM drwy gofrestru ar gyfer debyd uniongyrchol (ni fydd taliad yn cael ei gymryd tan 5 Hydref 2020). O 10 Awst, gall pobl nad ydynt yn aelodau hefyd gael mynediad i’r dosbarthiadau ar sail talu wrth fynd.

Dechreuodd dosbarthiadau ffitrwydd awyr agored yng Nghanolfan Hamdden yr Wyddgrug ac Ysgol Uwchradd y Fflint ganol mis Gorffennaf. Mae’r dosbarthiadau hyn ar hyn o bryd AM DDIM i gwsmeriaid sydd ag aelodaeth debyd uniongyrchol sydd wedi’i rewi, er gall bobl sydd ddim yn aelodau gael mynediad at y dosbarthiadau AM DDIM drwy gofrestru debyd uniongyrchol (ni fydd unrhyw daliad yn cael ei gymryd tan 5 Hydref 2020). O 10 Awst, gall pobl nad ydynt yn aelodau hefyd gael mynediad i’r dosbarthiadau ar sail talu wrth fynd.

Cysylltwch ag adam.renshaw@aura.wales i gael rhagor o wybodaeth.

TALIADAU CWSMERIAID

Yn dilyn cau canolfannau hamdden Aura ym mis Mawrth 2020, roeddem eisiau rhoi gwybod i gwsmeriaid cyfredol sut y byddwn yn ymdrin â’u haelodaeth fisol neu flynyddol pan fyddwn yn ailagor ar 10 Awst.

  1. Talais fy nebyd uniongyrchol misol diwethaf ar 5 neu 19 Mawrth a bu i’r canolfannau hamdden gau ar 20 Mawrth. Beth fydd yn digwydd i’r taliad hwn gan na chefais werth y mis llawn?

Byddai taliadau debyd uniongyrchol ym mis Mawrth fel arfer wedi bod yn ddilys ar gyfer y cyfnod 5 Mawrth tan 4 Ebrill neu 19 Mawrth tan 18 Ebrill. Fel y gwyddoch, bu i Aura gau ei ganolfannau hamdden yn dilyn cyngor y Llywodraeth ar 20 Mawrth sy’n golygu na chafodd cwsmeriaid eu credyd mis llawn.

Yn ystod cyfnod cau Arua, mae debyd uniongyrchol pob aelod wedi parhau i fod yn ‘fyw’ er nid ydym wedi casglu unrhyw daliadau yn ystod y cyfnod hwn.

Yn dilyn y newyddion y bydd canolfannau hamdden yn agor eto ar 10 Awst, byddwn yn ‘dadrewi’ cyfrifon debyd uniongyrchol ar gyfer aelodau campfa a dosbarthiadau sy’n defnyddio Pafiliwn Jade Jones y Fflint a Chanolfan Hamdden yr Wyddgrug, ond ni fyddwn yn dechrau cymryd taliadau debyd uniongyrchol tan 5 neu 19 Medi sy’n golygu y bydd ein cwsmeriaid ffyddlon yn cael defnyddio eu hamser credyd ers mis Mawrth, ac ychydig yn fwy, i ddiolch i chi am aros gyda ni.

NID OES rhaid i gwsmeriaid Pafiliwn Jade Jones y Fflint a Chanolfan Hamdden yr Wyddgrug wneud unrhyw beth i ail-actifadu eu taliad debyd uniongyrchol sy’n berthnasol i 5 neu 19 Medi 2020.

Bydd cyfrifon debyd uniongyrchol i aelodau sy’n defnyddio Canolfan Hamdden Bwcle neu Lannau Dyfrdwy yn parhau i gael eu rhewi a ni fydd unrhyw daliadau yn cael eu casglu.

NID OES angen i gwsmeriaid Canolfannau Hamdden Bwcle a Glannau Dyfrdwy wneud unrhyw beth i barhau i rewi eu cyfrif debyd uniongyrchol gydag Aura. Fodd bynnag, os yw cwsmeriaid Bwcle a Glannau Dyfrdwy YN DYMUNO ‘dadrewi’ eu haelodaeth debyd uniongyrchol er mwyn cael mynediad at gampfeydd a dosbarthiadau ffitrwydd yn Fflint a’r Wyddgrug, gallent wneud hynny drwy gysylltu ag aelod o’r Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid Aura yn info@aura.wales neu ffonio 01352 704302 / 704316 (dydd Llun – dydd Gwener 8.30am – 5:00pm).

  1. Mae fy nebyd uniongyrchol yn berthnasol i’r Llawr Sglefrio neu’r Parc Sglefrio neu’r Sba yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy ac mi roedd fy nhaliad diwethaf ar 5 neu 19 Mawrth. Beth fydd yn digwydd i’r taliad hwn gan fod Glannau Dyfrdwy yn ysbyty bellach?

Bydd Aura yn parhau i ‘rewi’ aelodaeth debyd uniongyrchol Canolfan Sglefrio neu Barc Sglefrio neu Sba am gyfnod amhenodol tra bydd Glannau Dyfrdwy dan reolaeth y Bwrdd Iechyd. Fel arall, mae croeso i gwsmeriaid sydd eisiau trafod neu ganslo eu debyd uniongyrchol wneud drwy gysylltu ag aelod o’r Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid Aura yn info@aura.wales neu drwy eu ffonio ar 01352 704302 / 704316 (dydd Llun- dydd Gwener, 8:30am -5:00pm).

  1. Talais gydag arian parod/ cerdyn ar gyfer un o’r aelodaeth ganlynol cyn i’r canolfannau hamdden gau ar 20 Mawrth:

Blynyddol
• Saver10
• NERS Saver16
• ARIAN PAROD misol

Beth fydd yn digwydd i weddill y diwrnodau, wythnosau neu fisoedd o gredyd amser sy’n berthnasol i fy aelodaeth?

Ym mhob amgylchiadau, bydd y dyddiad terfyn blaenorol yn cael ei ymestyn i gyd-fynd â hyd y cyfnod cau i’r canolfannau hamdden.

Gofynnwn i’n gwsmeriaid ymweld â’n gwefan a’n dilyn ar Twitter (@aura_cymru) a Facebook (@walesaura) i gael yr wybodaeth ddiweddaraf.

Gellir cysylltu â’r Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid Aura drwy info@aura.wales neu ffonio 01352 704302 / 704316 (dydd Llun – dydd Gwener, 8:30am -5:00pm)

Leave a Reply