Cwestiynau Cyffredin Rhifyn 2: Cam Nesaf Ail Agor Canolfannau Hamdden Aura

Yn dilyn rhyddhau rhifyn cyntaf Cwestiynau Cyffredin ar 5 Awst, gall Aura rannu mwy o wybodaeth bellach ynglŷn ag ail agor pyllau nofio a chyfleusterau dan do eraill. Gallwn hefyd roi mwy o fanylion ynglŷn â dychwelyd at weithgareddau hamdden achlysurol, heb fod yn ymwneud â chlwb.

Hoffem ofyn i gwsmeriaid ddarllen y Cwestiynau Cyffredin newydd yma mewn cysylltiad â’r rhai a ryddhawyd yr wythnos ddiwethaf darllenwch Cwestiynau Cyffredin Rhifyn 1 yma

PYLLAU NOFIO

  1. Pa bryd fydd y pyllau nofio’n ail agor?

Bydd pyllau nofio Canolfan Hamdden Bwcle, Pafiliwn Jade Jones y Fflint a Chanolfan Hamdden yr Wyddgrug yn ail agor o 17 Awst.

Dim ond ar gyfer nofio mewn lonydd a hyfforddiant clybiau y bydd y pyllau nofio ar gael yn y tri safle yn ystod yr wythnos gyntaf.

O 24 Awst, bydd cynnig newydd sbon ar gael o sesiwn nofio mewn ‘swigen deulu’ pan fydd teulu o 6 yn cael llogi rhan o’r pwll am 45 munud. Bydd polisi mynediad arferol Aura yn weithredol ar gyfer cymarebau oedolion a phlant.

Caiff nofio lôn a sesiynau ‘swigen deulu’ eu rheoli drwy archebu ymlaen llaw yn unig. Bwriad hyn yw cyfyngu ar nifer y bobl a’u rheoli o fewn pyllau nofio Aura a sicrhau diogelwch cwsmeriaid. Dylech wybod na fydd unrhyw archebion yn cael eu derbyn yn y derbynfeydd.

  1. Sut ydw i’n archebu sesiwn nofio lonydd mewn pwll Aura pan fyddwch chi’n ail agor?

Bydd sesiynau lonydd ar gael i’w harchebu o 8:30 a.m. ddydd Mercher, 12 Awst cyn i’r pyllau ail agor ar 17 Awst.

Prif flaenoriaeth Aura yw iechyd a diogelwch ein cwsmeriaid a’n gweithwyr. Dylech dreulio amser yn darllen ein Siarter Cwsmeriaid newydd yma

Caiff sesiynau lonydd eu cyfyngu i 45 munud yn unig. Caiff cwsmeriaid amser cychwyn ac amser gorffen penodol ar gyfer eu sesiwn. Cyfrifoldeb y cwsmer yw cyrraedd mewn pryd ar gyfer eu sesiwn er mwyn sicrhau eu bod yn gwneud yn fawr o’r 45 munud sydd ar gael. Bydd yr amser gorffen yn aros yr un fath pe bai cwsmer yn cyrraedd yn hwyr.

Er mwyn archebu sesiwn nofio lonydd neu sesiwn nofio mewn ‘swigen deulu’ yn un o’r tri phwll nofio, archebwch ar-lein yma neu cysylltwch ag aelod o Dîm Gwasanaethau i Gwsmeriaid Aura dros y ffôn ar 01352 704302 / 704316 (Llun – Gwen, 8:30am – 5:00pm).

  1. Pa bryd fydd gwersi nofio’n ail gychwyn?

Bydd sesiynau gwersi nofio’n ailgychwyn o’r wythnos sy’n cychwyn 31 Awst. Rhagwelir y bydd cwrs o wersi nofio newydd sbon yn dechrau ym mis Hydref 2020.

  1. Sut brofiad fydd gwersi nofio Aura pan fydd y canolfannau hamdden yn ail agor?

Yn debyg i sectorau eraill o’r economi sydd wyneb yn wyneb â chwsmeriaid, bydd rhaid i ganolfannau hamdden a phyllau nofio ddilyn canllawiau llym ar gadw pellter cymdeithasol pan fyddant yn ail agor i’r cyhoedd. Bydd pethau ychydig yn wahanol i’r tro diwethaf y buoch chi mewn cyfleuster Aura a byddwch yn sylwi ar y newidiadau canlynol:

• Cyfyngu ar lefydd yn y pwll nofio
• Rhaglen lai o wersi nofio
• Bylchau rhwng gwersi nofio
• Marciau llawr dros dro

Er gwaetha’r newidiadau hyn, bydd aelod cyfeillgar o dîm Aura wrth law i gynnig cymorth sut bynnag y gallant yn ystod eich ymweliad. Dylech dreulio amser yn darllen ein Siarter Cwsmeriaid newydd yma

Gwybodaeth ychwanegol i nofwyr:
• Dylai pob cwsmer sy’n dod i’r pwll gyrraedd yn ‘barod am y dŵr’ a lle mae’n bosibl, gadael yn yr un modd;
• Ni fydd cyfleusterau cawod ar gael yn y pyllau i gychwyn, felly, mae Aura’n annog pob cwsmer i gael cawod, cyn ac ar ôl nofio, yn eu cartref; a
• Gall cwsmeriaid ddisgwyl gweld newidiadau bach i ardaloedd newid y pwll gyda systemau un ffordd yn cael eu gweithredu.

  1. A fydd pris gwersi nofio’n newid pan fyddwch chi’n ail agor?

Bydd pris gwersi nofio’n aros yr un fath ag o’r blaen, ond mae’r newidiadau canlynol wedi eu gweithredu:

• Bydd pob gwers nofio yn parhau i fod yn 30 munud o hyd;
• Mae’r gostyngiad ym maint y dosbarth yn seiliedig ar ganllawiau presennol a chaiff ei adolygu wrth i’r cyngor newid
• Rydym yn hyderus y bydd y newidiadau angenrheidiol hyn yn cynnal ein safonau blaenorol ond hefyd yn gwella’r hyn y gallwn ei gynnig i bob plentyn unigol.

  1. Rwy’n talu am wersi nofio fy mhlentyn drwy ddebyd uniongyrchol a gwnes fy nhaliad misol diwethaf ar 5 neu 19 Mawrth. Beth fydd yn digwydd i’r taliad hwn a’r gwersi nofio, yn gyffredinol, pan fyddwch chi’n ail agor?

Bydd aelod o dîm Aura yn cysylltu â chi yn y dyfodol agos i gynnig sesiwn i’ch plentyn ar ailgyflwyno i’r pwll. Bwriad hyn yw cynnig hwyl a rhoi cyfle i’r athro ail-asesu gallu nofio eich plentyn a meithrin hyder yn y dŵr.

Bydd Aura yn ymdrechu i wneud popeth posibl i roi gwersi nofio i gwsmeriaid presennol. Ond, oherwydd y gofynion presennol ynglŷn â chadw pellter cymdeithasol, bydd llai o wersi nofio ar gael.

Os nad ydych yn dymuno i’ch plentyn barhau gyda gwersi nofio, cewch gynnig credyd ar gyfer adeg arall neu ad-daliad (os na chaiff eich plentyn le mewn gwers nofio).

Dylech wybod y gall eich plentyn gael cynnig gwers nofio ar ddiwrnod neu amser gwahanol, neu mewn safle gwahanol, fel rhan o’n hymdrechion i ddarparu lle i gynifer â phosibl yn y rhaglen.

Ni fyddwn yn ailgychwyn cymryd taliadau debyd uniongyrchol ar gyfer eich plentyn tan 5 i 19 Hydref. Bydd cwsmeriaid sydd â chredyd heb ei gasglu, yn cael cynnig gwers nofio ddwys drwy fis Medi mewn pryd ar gyfer y cwrs newydd ym mis Hydref.

NID OES raid i gwsmeriaid wneud unrhyw beth i ail weithredu taliad debyd uniongyrchol am wersi nofio eu plentyn ynglŷn â’r 5 neu 19 Hydref 2020.

  1. Rydw i’n talu am floc o ddeg wythnos o wersi nofio fy mhlentyn gydag arian parod/cerdyn. Beth fydd yn digwydd i’w lle ar y cwrs a gychwynnodd ar 16 Mawrth, bedwar diwrnod cyn i chi gau’r canolfannau hamdden?

Bydd aelod o dîm Aura yn cysylltu â chi yn y dyfodol agos i gynnig sesiwn ailgyflwyno i’r pwll i’ch plentyn. Bwriad hyn yw cynnig hwyl a rhoi cyfle i’r athro ail-asesu gallu nofio eich plentyn a meithrin hyder yn y dŵr.

Bydd Aura yn ymdrechu i wneud popeth posibl i roi gwersi nofio i gwsmeriaid presennol. Ond, oherwydd y gofynion presennol ynglŷn â chadw pellter cymdeithasol, bydd llai o wersi nofio ar gael.

Os nad ydych yn dymuno i’ch plentyn barhau gyda gwersi nofio, cewch gynnig credyd ar gyfer adeg arall neu ad-daliad (os na chaiff eich plentyn le mewn gwers nofio).

Dylech wybod y gall eich plentyn gael cynnig gwers nofio ar ddiwrnod neu amser gwahanol, neu mewn safle gwahanol, fel rhan o’n hymdrechion i ddarparu lle i gynifer â phosibl yn y rhaglen.

Bydd pob taliad arian parod/cerdyn am y cwrs o wersi nofio oedd yn cychwyn ar 16 Mawrth yn cael eu credydu ymlaen a phob plentyn yn cael cynnig sesiynau dwys ailgyflwyno i’r pwll.

  1. Beth sy’n digwydd i’r Nofwyr Bach?

Bydd Nofwyr Bach yn rhan o adolygiad nesaf Aura o weithredu ei byllau nofio. Byddwn yn rhoi gwybod i gwsmeriaid mewn da bryd am y dyddiad ail-lansio.

  1. Sut beth fydd gwersi nofio yn ystod y mis cyn cychwyn y cwrs newydd ym mis Hydref?

I gwsmeriaid presennol, byddwn yn darparu gwersi cyfarwydd y mae pawb yn eu hoffi, ond y bydd rhai newidiadau dros dro er mwyn sicrhau ein bod yn cadw pawb mor ddiogel â phosibl.

Byddwn yn cynnal o leiaf ddwy sesiwn o wersi ‘ailgyflwyno nofio’ gan y bydd bron i 6 mis wedi mynd heibio ers i rai o’n nofwyr fod mewn pwll. Rydym eisiau cymryd y cyfle i chi ddod i adnabod ein hathrawon a chyd-ddysgwyr eto, ac adennill unrhyw hyder a gollwyd yn y dŵr. Bydd y gwersi cyntaf yn dilyn fformat dwys ac yn caniatáu i nofwyr gael eu hail-asesu er mwyn eu gosod yn gywir o fewn y strwythur Tonnau.

Mae Aura wedi gorfod ail-feddwl am y ffordd yr ydym yn defnyddio ein hoffer a’r ffordd mae pawb yn rhyngweithio gydag athrawon a chyda’r naill a’r llall. Caiff hyn i gyd ei egluro mewn manylder cyn i chi ddod i’r sesiwn, ond dylech wybod mai ein prif flaenoriaeth o hyd yw eich diogelwch, ac ansawdd a mwynhad y gwersi.

Ar ôl cwblhau’r cyfnod gwersi dwys fydd yn digwydd trwy fis Medi, byddwn yn ail-lansio ein rhaglen newydd ym mis Hydref.

CYFLEUSTERAU AWYR AGORED

  1. Mae cyfleusterau chwaraeon awyr agored wedi cael caniatâd gan Lywodraeth Cymru i ail agor o 13 Gorffennaf. Pa gyfleusterau awyr agored a reolir gan Aura fydd yn ail agor?

Agorodd y cae 3G yn Ysgol Uwchradd y Fflint ar gyfer sesiynau hyfforddi dan arweiniad Aura yn unig ar 10 Awst.

Bydd y cae pob tywydd yng Nghanolfan Hamdden Yr Wyddgrug a’r cae 3G yn Ysgol Uwchradd Fflint yn ail agor o 17 Awst ar gyfer clybiau cysylltiedig â’r corff llywodraethu cenedlaethol.

Bydd Aura yn galluogi ailgyflwyno chwaraeon tîm hamdden awyr agored a drefnwyd unwaith y bydd y corff llywodraethu cenedlaethol priodol wedi darparu cynllun gweithredu ar gyfer y chwaraeon ac unwaith y bydd y clwb (clybiau), sy’n arwain y gweithgaredd o dan oruchwyliaeth y corff llywodraethu cenedlaethol, yn gallu dangos ei fod yn cadw at ganllawiau’r corff ar lefel leol.

Fydd Aura ddim ond yn derbyn archebion gan glybiau sy’n darparu:

• Cadarnhad fod y clwb wedi adolygu, ac yn cadw at ganllawiau a phrotocolau’r Corff Llywodraethu Cenedlaethol;
• Copi o Asesiad Risg Covid-19 y clwb;
• Manylion cyswllt swyddog cydymffurfiaeth Covid-19 penodedig y clwb; a
• Chadarnhad y bydd y clwb yn cadw cofrestr o bawb sy’n bresennol gan gynnwys y grwpiau roeddent yn cymryd rhan ynddynt.

Ni ellir rhannu ardaloedd hyfforddi gyda chlybiau eraill ar yr un pryd. Ond, gellir rhannu’r ardal hyfforddi gyda mwy nag un tîm grŵp oedran o fewn yr un clwb.

Er mwyn cydymffurfio gyda hyn, ar y cychwyn, bydd Aura yn derbyn archebion ar gyfer ardal hyfforddi gyfan yn unig h.y. cyfleuster Cae Pob Tywydd cyfan, y cyfleuster Cae 3G i gyd neu’r cae gwair cyfan.

Cymerir archebion wrth yr awr ond bydd hyfforddi’n dod i ben 15 munud cyn diwedd yr archeb er mwyn caniatáu cyfnod newid drosodd rhwng pob archeb. Er mwyn caniatáu’r cyfyngiadau ar ‘glybiau cymysg’, bydd angen i Aura adleoli rhai archebion i amseroedd gwahanol.

Dylai’r clybiau gyfyngu’n llym ar yr amser a dreulir yn ymgasglu mewn lleoliad cyn ac ar ôl y gweithgaredd ac ni ddylid cyrraedd nes ei bod yn 5 munud cyn amser cychwyn yr archeb. NI chaniateir gwylwyr ar hyn o bryd.

Ni fydd ystafelloedd newid na thoiledau ar gael a dylai chwaraewyr gyrraedd wedi gwisgo’n addas i gymryd rhan. Mae’r rhif mwyaf a ganiateir ar hyn o bryd fel a ganlyn:

• Grwpiau o 15 (1 hyfforddwr: 14 chwaraewr) gyda mwyafswm o 2 grŵp (30 chwaraewr a hyfforddwyr gyda’i gilydd) mewn un ardal; ac
• Ni chaniateir gemau ar hyn o bryd.

Mae’n rhaid i’r clwb ddarparu’r holl offer hyfforddi (ac eithrio’r goliau) ac mae’n rhaid eu symud o’r safle ar ôl pob sesiwn. Bydd Aura yn cael gwared ar unrhyw eitemau a adawir ar ôl. Ni ddylid symud y pyst gôl o’u lle.

CYFLEUSTERAU DAN DO

11. Pa bryd fydd neuaddau chwaraeon a champfeydd yn ail-agor?

Mae cyfleusterau dan do fel neuaddau chwaraeon a champfeydd yn cael eu hadolygu ar hyn o bryd a byddant yn rhan o gam nesaf cynlluniau ail-agor Aura. Mae’r adolygiad presennol yn ddibynnol ar ganllawiau Llywodraeth Cymru a’r Corff Llywodraethu Cenedlaethol.

12. Pa bryd fyddaf i’n cael gwneud archeb achlysurol ar gyfer chwaraeon hamdden gyda fy nheulu a ffrindiau? Er enghraifft:

• Cwrt badminton
• Cwrt sboncen
• Cwrt tennis
• Cae 3G am gêm 5 bob ochr
• Cae Pob Tywydd am gêm pump bob ochr

Mae gweithgareddau chwaraeon hamdden yn cael eu hadolygu ar hyn o bryd a bydd yn rhan o gam nesaf cynlluniau ail-agor Aura. Mae’r adolygiad presennol yn ddibynnol ar ganllawiau Llywodraeth Cymru a’r Corff Llywodraethu Cenedlaethol.

13. Pa bryd fydd y lle Bowlio Deg yn ail agor yn y Fflint?

Bydd Bowlio Deg ym Mhafiliwn Jade Jones, y Fflint yn ail agor o 24 Awst.

Caiff lonydd bowlio eu rheoli drwy archebu ymlaen llaw yn unig.

Dim ond archebion ar gyfer aelwydydd teuluoedd estynedig a dderbynnir i gychwyn. Bydd mwyafswm o 6 chwsmer ar gyfer pob lôn. Bydd nifer y lonydd bowlio wedi ei haneru er mwyn cefnogi gofynion cadw pellter cymdeithasol.

14. A fydd y caffi yn y Fflint yn ail agor yr un pryd â’r Bowlio Deg?


Bydd diodydd yn unig ar gael trwy gydol eich archeb Bowlio Deg.

15. Pa bryd fydd y lle Chwarae Meddal yn ail agor yn y Fflint?

Bydd y Lle Chwarae Meddal yn dal ar gau hyd nes y clywir yn wahanol. Bydd yn ail agor yn rhan o gamau diweddarach.

Gofynnwn i’n gwsmeriaid ymweld â’n gwefan a’n dilyn ar Twitter (@aura_cymru) a Facebook (@walesaura) i gael yr wybodaeth ddiweddaraf.

Gellir cysylltu â’r Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid Aura drwy info@aura.wales neu ffonio 01352 704302 / 704316 (dydd Llun – dydd Gwener, 8:30am -5:00pm)

Leave a Reply