Ailddechrau Gwersi Nofio Aura: Y wybodaeth ddiweddaraf

Bydd gwersi nofio Aura yn dychwelyd ar 1 Medi 2020.

Bydd ein Tîm Gwasanaethau i Gwsmeriaid yn cysylltu’n fuan i ddechrau eich cofrestru yn ôl i’r rhaglen wersi. Byddwn hefyd yn rhoi gwybod i chi am y newidiadau mae Aura wedi gwneud er mwyn sicrhau ein bod yn parhau i ddarparu gwersi hwyliog o safon uchel, wrth gynnal y safonau uchaf o ddiogelwch. Rydym yn dilyn canllawiau gan Lywodraeth Cymru a Nofio Cymru er mwyn sicrhau ein bod ni yn cadw gyda chyngor diweddaraf ar gyfer gweithredi pyllau nofio yn ddiogel.

Oherwydd canllawiau cadw pellter cymdeithasol, rydym yn gweithredu gwersi nofio gyda niferoedd llai, ond wedi cynyddu’r amseroedd sydd ar gael er mwyn sicrhau y gall cymaint o blant â phosibl ddychwelyd i’r dŵr. Rydym wedi gorfod newid cyfluniad ein pyllau ac mae’n debygol y bydd amseroedd gwersi eich plentyn/plant wedi newid. Byddwn yn trafod hyn gyda chi pan fyddwn yn ffonio.

Ym Medi 2020, byddwn yn cynnal o leiaf dwy sesiwn ‘ail-gyflwyniad i nofio’ gan fod bron i chwe mis wedi mynd heibio ers i rai o’n nofwyr fod yn y pwll. Fe hoffem achub ar y cyfle hwn i chi ddod i adnabod eich athrawon a chyd ddisgyblion eto, ac i fagu unrhyw hyder rydych wedi’i golli yn y dŵr. Fe fydd y sesiynau cyntaf ar ffurf fformat dwys i allu ailasesu nofwyr er mwyn eu dyrannu i’r dosbarth cywir yn rhan o strwythur ‘Ton’.

I ddechrau, byddwn yn cadw lle ar gyfer gwersi dwys Ton 3, 4, 5 a 6, gyda Link a Rookies i ddilyn. Bydd Splash a Thon 1 a 2 yn cael eu harchebu ar gyfer diwedd mis Medi.

Ar ôl cwblhau’r gwersi trylwyr a fydd yn cael eu cynnal trwy gydol mis Medi byddwn yn ail-lansio ein rhaglen newydd ym mis Hydref.

Bu’n rhaid i Aura ailfeddwl am y ffordd rydym ni’n defnyddio ein hoffer a’r ffordd rydych chi’n rhyngweithio â’ch athrawon a’ch gilydd. Byddwn yn egluro hyn yn fanwl i chi cyn i chi fynychu eich gwrs, ond gallaf eich sicrhau mai eich diogelwch chi, ac ansawdd y wers a’ch mwynhad ynddi yw ein blaenoriaeth yn dal i fod.

Bydd gan bob safle pwll nofio weithdrefnau ychydig yn wahanol o ran mynediad ac allanfa er mwyn cefnogi llif diogel o bobl o amgylch yr adeilad. Bydd aelodau o dîm Aura wrth law i’ch cynorthwyo â hyn pan fyddwch yn dychwelyd.

Ni chymerir unrhyw daliadau ym mis Medi 2020, gan eu bod yn wersi wedi’u talu gyda’r taliadau a wnaed ym mis Mawrth.
Er cysondeb, drwy gydol y cyfnod hwn, dylai holl ymholiadau cwsmeriaid o ran y rhaglen Dysgu Nofio gael eu gwneud drwy e-bost i swim@aura.wales

Edrychwn ymlaen at eich gweld mewn pwll nofio Aura yn fuan!

Leave a Reply