Lles yn y Cartref gyda Dosbarthiadau Ffitrwydd Aura Ar-lein!

Mae Tîm Ffitrwydd Aura wedi rhoi amserlen o Ddosbarthiadau Ffitrwydd Ar-lein ynghyd er mwyn hybu ac ysgogi lles. Mae’r dosbarthiadau hyn yn ffordd wych i ni gysylltu â’r gymuned a pharhau i ysgogi aelodau ein campfa i gyrraedd eu nodau ffitrwydd.

Rydym yn falch o glywed gan Kate Harding, trigolyn lleol o Laneurgain, a gysylltodd â ni i roi adborth am ein Dosbarthiadau Ffitrwydd Ar-lein.

Mae Kate yn cymryd rhan mewn Dosbarth Cylched Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff (NERS) gyda Hyfforddwr Aura, Sue, bob wythnos. Dyma beth oedd ganddi i’w ddweud:

Rwy’n defnyddio gwasanaethau hamdden Aura yn rheolaidd, ac yn y gorffennol wedi mynychu’r canolfannau hamdden hyd at 6 gwaith yr wythnos ar adegau – er nad ydw i’n berson chwaraeon! Oherwydd anaf i’m mhenglin, Cefais gyngor i gofrestru ar gyfer dosbarthiadau NERS, lle gwrddais â Sue, Hyfforddwr Aura, a ysgrifennodd rhaglen unigol i mi ar gyfer canolfannau hamdden yr Wyddgrug a Bwcle.Mae pobl gyfeillgar iawn o bob oed a gallu yn y ddau safle, ac mae croeso cynnes a gwen lydan y staff yn aros amdanaf bob amser. Rwy’n teimlo ein bod ni i gyd gyda’n gilydd yn hyn!

Dros y misoedd diwethaf, rwyf wedi bod yn cymryd rhan yn nosbarthiadau ar-lein Sue, sydd wedi dod yn arfer erbyn hyn, ac yn rhywbeth rydw i’n edrych ymlaen atynt ddwywaith yr wythnos! Yn ddiweddar, rwyf wedi bod ar raglen maetheg ac ymarfer corff gyda fy mab, ac rwy’n falch o ddweud fy mod wedi colli stôn yn ystod y cyfnod clo. Ond yn bennaf, rwy’n teimlo mor iach yn gorfforol ac yn feddyliol. Yn ogystal a beicio, sesiynau HIIT ac ioga, mae dosbarthiadau Sue wedi fy helpu i gyflawni hyn. Mae ystod eang o allu ac anghenion yn y dosbarth, ac mae cefnogaeth a chanllawiau Sue i bob unigolyn wedi sicrhau fod pawb yn llwyddo ac yn mwynhau. I mi, mae defnyddio pwysau ac/neu rhoi’r ymdrech fwyaf wedi fy ngwthio i lwyddo.”

Siaradodd Kate yn angerddol am bwysigrwydd iechyd a ffitrwydd yn ei bywyd, a dywedodd: “Rwy’n ymdrechu’n galed i fuddsoddi yn fy lles parhaus ac yn y dyfodol, ac mae hyn wedi cael ei hybu gan yr anogaeth gan Sue. Mae ei dosbarthiadau yn wych gan eu bod yn gynhwysol ac mae hi bob amser yn llawn cefnogaeth drwy gydol y sesiwn, gan ei wneud yn hwyliog yn ogystal ag effeithiol. Nid ydw i’n athletwraig naturiol, ond mae’r cynllun NERS, Aura, a Sue yn benodol wedi rhoi cyfle i mi fwynhau, datblygu hyder a gwella fy ngallu corfforol ac iechyd. Hoffwn ddiolch i Sue ac Aura am y cymorth a chefnogaeth ar hyd y ffordd!

Hoffem longyfarch Kate ar gyrraedd nodau ffitrwydd anhygoel a diolch iddi am gymryd amser i gysylltu â ni. Dymunwn yn dda i Kate yn y dyfodol ac edrychwn ymlaen i fod yn rhan o’i siwrnai ffitrwydd!

Leave a Reply