Diwrnod Dod i Adnabod Eich Cwsmeriaid: Dyma Jean a Sharman!

I ddathlu Diwrnod Dod i Adnabod Eich Cwsmeriaid, gwnaethom gysylltu â rhai o aelodau gwych ein campfa i ddysgu mwy am eu nodau ffitrwydd a’u hoff fath o ymarfer corff.

Cawsom sgwrs gyda Jean Outwin a Sharman Smith, sydd wedi bod yn defnyddio campfeydd Aura gyda’i gilydd ers 3 blynedd. Dros y cyfnod hwnnw, maen nhw wedi dod yn “ffrindiau gorau” ac yn hwb mawr i’w gilydd yn y gampfa. Dyma beth oedd ganddynt i’w ddweud:

Helo! Jean ydw i: Rwy’n 77 oed ac yn byw yn Yr Wyddgrug. Mae fy ffrind Sharman (neu Babs mae’r rhan fwyaf yn ei galw!) yn 67 oed ac yn byw ym Mwcle. Fe wnaethon ni gyfarfod tua tair blynedd yn ôl, mewn dosbarth sefydlogrwydd gyda Dave a Jo, hyfforddwyr Aura. Ers hynny, rydym wedi parhau i gefnogi ein gilydd gyda phopeth rydyn ni’n ei wneud: rydyn ni’n annog ein gilydd bob amser. Mae mor dda cael ffrind campfa – dydyn ni byth yn siomi ein gilydd.

Mae’r ddwy ohonom yn mynd i ddosbarth ffitrwydd Zoom ar ddydd Llun, a’r Daith Gerdded Lles ar ddydd Iau, a hefyd yn cymryd rhan mewn ymarferion dyddiol y gallwn eu gwneud gartref, wedi’u cynllunio gan Dave. Ar ôl ein cyfarfod ar Zoom, rydyn ni gyd yn cyfarfod mewn ystafell sgwrsio.

Ar hyn o bryd, cerdded yw ein hoff ddull o ymarfer corff. Gyda’n gilydd, fe wnaethon ni benderfynu gwneud yr her ‘Smart’ a awgrymodd Dave i ni; dechreuon ni hyn wyth wythnos yn ôl a’n nod oedd cynyddu ein camau bob wythnos. Hyd yma, rydyn ni wedi gwneud yn dda iawn ac wedi cynyddu ein camau bob wythnos. Mae cael ein gilydd wedi ein helpu ni’n fawr: dydw i ddim yn meddwl y byddem ni wedi bod mor ymrwymedig yn gwneud hyn ar ein pennau ein hunain. Mae cael ffrind i wneud ymarfer corff bendant yn gwneud gwahaniaeth.

Pan ofynnwyd iddyn nhw ddisgrifio eu hyfforddwyr ffitrwydd mewn tri gair, dyma oedd eu hateb:

Ysbrydoledig, Gofalgar a Ffyddlon

Ysbrydoledig – mae’r hyfforddwyr bob amser yn ein hannog i wneud cymaint ag y gallwn.
Gofalgar – maen nhw’n sicrhau ein bod ni bob amser yn ddiogel ac yn gallu cyflawni’r tasgau sy’n cael eu rhoi i ni.
Ffyddlon – nid yw ein hyfforddwyr wedi ein siomi unwaith.

Roedd Jean a Sharman yn canmol hyfforddwyr Aura am eu “cymorth, anogaeth a chefnogaeth”, gan ddweud: “Rydyn ni wedi bod mor lwcus gyda’n hyfforddwyr Dave, Fraser a Gavin, sydd wedi ein helpu ni gymaint drwy’r cyfnod clo gan ddarparu dosbarthiadau dros Zoom a chyfle i ni gael sgwrs wedyn. Diolch iddyn nhw hefyd am wneud y Teithiau Cerdded Lles mor ddymunol a rhoi ymarfer corff ychwanegol i ni y gallwn eu gwneud gartref bob dydd. Ni allwn eu canmol ddigon am yr holl gymorth y maent wedi’i roi: nid yn unig i ni ond i’r bobl eraill yn ein grŵp.

Er bod cadw’n heini a chyrraedd eu nod ffitrwydd ‘Smart’ wedi bod yn bwysig iawn i Jean a Sharman, cytunwyd mai’r peth mwyaf gwerthfawr o ganlyniad i gymryd rhan yn nosbarthiadau ffitrwydd Aura fu cwrdd â phobl newydd: “Y peth pwysicaf oll yw ein bod wedi gwneud ffrindiau gwych. Mae cymysgu gyda phobl eraill wedi bod yn werth chweil i ni. Yn bendant, byddem ni’n ei argymell i unrhyw un.

Mae tîm cyfan Aura wedi cael ei ysbrydoli gan gyfeillgarwch Jean a Sharman ac maent yn falch iawn eu bod wedi chwarae rhan yn dod â nhw at ei gilydd yn ffrindiau gwych. Diolch iddyn nhw am gysylltu â ni a dymunwn y gorau iddyn nhw wrth gwblhau eu her ffitrwydd ‘Smart’!

Leave a Reply