Adnoddau llyfrgell digidol wedi bod yn ‘rhaff achub’ i aelod llyfrgell Aura, Gwyneth Goodwin

Hoffai Llyfrgelloedd Aura rannu adborth arbennig iawn a gawsom gan un o drigolion lleol Sir y Fflint, Gwyneth Goodwin.


Roeddem wrth ein boddau’n cael clywed gan Gwyneth, a gobeithio y bydd ei hanes hi’n ysbrydoli eraill i fwynhau’r gwasanaethau llyfrgell ar-lein sydd ar gael iddyn nhw am ddim fel aelod llyfrgell Aura. Dyma beth oedd ganddi i’w ddweud:

Annwyl Dîm Aura, fy enw i yw Gwyneth Goodwin, rydw i’n 76 mlwydd oed ac yn dioddef o arthritis gwynegol. Dros y blynyddoedd, rydw i wedi cael cyfnodau lle mae poen a phroblemau symud wedi fy rhwystro rhag mynd i’r llyfrgell – llyfrgell Bwcle neu’r Wyddgrug fel arfer. Fe soniais wrth un o’r llyfrgellwyr yng nghangen Bwcle bod problemau iechyd weithiau’n effeithio ar fy ngallu i ddod i’r llyfrgell fy hun, ac fe gynigiodd fy helpu i lwytho’r gwasanaeth llyfrgell ar-lein. Rhaid i mi ddweud mai dyma un o’r pethau gorau i mi ei wneud erioed; ymhen munudau, roedd gen i lyfrgell gyfan yn fy nghartref fy hun, ac yn benodol, roedd gen i gannoedd o lyfrau sain i ddewis ohonyn nhw. Rydw i’n gwneud cryn dipyn o waith crefft, y byddaf yn ei werthu neu’n ei roi i elusen, felly rydw i wastad yn gwrando ar lyfrau sain. Waeth pa mor glyfar ydych chi, all neb wau, crosio neu wnïo a gafael mewn llyfr ar yr un pryd!

Er fy mod i’n defnyddio’r gwasanaethau ar-lein yn rheolaidd, roeddwn i’n dal i fwynhau ymweld â llyfrgelloedd Bwcle a’r Wyddgrug. Yna fe darodd COVID-19 a bywyd y cyfnod clo, lle treuliais i bron i chwe mis yn ynysu am fy mod ar y rhestr gwarchod. Gwraig weddw ydw i, ac mae fy nheulu agos yn byw oriau maith i ffwrdd, felly fe dreuliais i lawer o’r amser hwnnw ar fy mhen fy hun. Rydw i wrth fy modd gyda llyfrau, nofelau trosedd/ditectif/ias a chyffro yn bennaf, ac alla’ i ddim dychmygu sut y byddwn i wedi llwyddo i oresgyn effeithiau negyddol ynysu ar brydiau heb y gwasanaeth llyfrgell anhygoel y mae Aura’n ei ddarparu. Mae wedi bod yn rhaff achub i mi, heb os.

Rydw i wedi colli cyfrif ar faint o lyfrau sydd wedi fy nifyrru drwy gyfrwng fy iPad gwerthfawr, ac rydw i wedi cael llawer o bleser yn darganfod nifer o awduron newydd fel: CJ Box, RJ Ellory, Jorn Lier Horst, Alex Howard a Val McDermid. Ar hyn o bryd, rydw i’n gweithio fy ffordd drwy gyfres lyfrau ‘Prey’ gan John Sandford, sy’n dilyn hanes y prif gymeriad Lucas Davenport, sef ditectif Americanaidd.

Er mai’r cyfleuster llyfrau sain y bydda’ i’n ei ddefnyddio’n bennaf, mae yna ddewisiadau eraill ar y system, fel e-lyfrau, cylchgronau poblogaidd a chomics hyd yn oed! Fe fyddwn i’n bendant yn argymell ac yn annog unrhyw un sy’n gallu cysylltu â’r rhyngrwyd i lwytho’r system wych hon. Mae’n hynod hawdd ei defnyddio ac yn hanfodol ar gyfer pobl hŷn fel fi allai fod yn cael trafferth mynd i grwydro weithiau, neu allai fod yn gwneud gwaith crefft neu yn wir, bobl sydd â nam ar eu golwg.

Gan fy mod yn byw ar fy mhen fy hun, fe alla’ i fynd drwy o leiaf bum llyfr sain y mis: alla’ i ddim dychmygu sut y byddwn i wedi ymdopi heb gael defnyddio Gwasanaeth Llyfrgelloedd Cymru am ddim yn ystod y cyfnod anodd ac ofnus hwn. Diolch o galon i chi.”

Fe hoffai tîm cyfan Aura ddiolch i Gwyneth am fynd i’r drafferth o anfon adborth mor hyfryd atom ni. Gwnaeth ei chariad tuag at ddarllen argraff fawr arnom ni a gobeithiwn y bydd llawer mwy o bobl yn gallu elwa ar eu gwasanaeth llyfrgell lleol.

Leave a Reply