Cwestiynau Cyffredin Rhifyn 3: Hydref 2020

Yn dilyn cyhoeddiad y Prif Weinidog ddydd Llun, 19 Hydref fod pob canolfan hamdden a llyfrgell yng Nghymru yn gorfod cau o 6:00pm ddydd Gwener, 23 Hydref tan ddydd Llun, 9 Tachwedd, mae Aura wedi penderfynu creu ychydig o Gwestiynau Cyffredin yr ydym yn gobeithio bydd yn gwneud pethau’n glir o ran gwasanaethau Aura.

  1. Pa adeiladau a gwasanaethau fydd ar gau o 23 Hydref tan 9 Tachwedd?

Bydd POB canolfan hamdden (gan gynnwys pyllau nofio) a phob adeilad llyfrgell Aura ar gau i’r cyhoedd yn ystod y cyfnod hwn. Mae hyn yn cynnwys y Llyfrgell Deithiol a’r Gwasanaeth Danfon i’r Cartref.

Bydd ein tîm Llyfrgelloedd yn cysylltu â chwsmeriaid sy’n defnyddio gwasanaeth Danfon i’r Cartref cyn dydd Gwener 23 Hydref er mwyn gweld os oes angen ymweliad ychwanegol arnynt. Rydym hefyd wedi ymrwymo i barhau gydag unrhyw alwadau cymunedol (dros y ffôn) sydd wedi cael eu trefnu ar gyfer y cyfnod cau.

Bydd y swyddfeydd Connects, a weithredir gan Gyngor Sir y Fflint, a leolir yn Llyfrgelloedd Bwcle, Cei Connah a’r Wyddgrug hefyd wedi cau. Gall cwsmeriaid gael mynediad i wasanaethau Connects yn y swyddfeydd yn y Fflint a Threffynnon, a fydd dal i fod ar agor.

  1. A fydd ardaloedd chwarae i blant yn dal i fod ar agor?

Bydd, bydd holl ardaloedd chwarae i blant yn parhau i fod ar agor ac yn hygyrch i’r cyhoedd. Mae’r buddion o chwarae tu allan yn sylweddol ac mae cadw ardaloedd chwarae ar agor yn cefnogi iechyd a lles meddyliol a chorfforol plant.

Mae’n wych gweld plant a phobl ifanc yn defnyddio ein cyfleusterau, ond cofiwch chwarae yn ddiogel a threulio munud neu ddau yn darllen ein Rhybudd Diogelwch yma

  1. Pa wasanaethau llyfrgell Aura y byddwn i’n gallu eu cyrchu yn ystod y cyfnod cau?

Anogir aelodau’r llyfrgell i gyrchu ein dewis cynhwysfawr o wasanaethau digidol ar-lein. Gallwch lawrlwytho e-lyfrau a llyfrau sain yn rhad ac am ddim o Borrowbox ac RBdigital ar gyfrifiadur, liniadur neu Mac. Fel arall, gallwch lawrlwytho’r apiau Borrowbox ac RBdigital yn syth i’ch ffôn clyfar neu lechen.

Gan nad oes modd i chi gyrchu papurau newydd neu gylchgronau yn ein llyfrgelloedd ar hyn o bryd, rydym yn awgrymu bod aelodau’n pori’r cannoedd o e-gylchgronau a chyhoeddiadau sydd ar gael i’w lawrlwytho yn rhad ac am ddim drwy RBdigital a Pressreader.

I gyrchu’r rhan fwyaf o’n hadnoddau ar-lein bydd angen i chi nodi eich Rhif Aelodaeth Llyfrgell a’ch PIN. Os nad oes gennych ‘rhain yn barod, yna gallwch ymuno fel aelod ar-lein drwy ein gwefan Aura er mwyn eu cyrchu’n syth. Cewch ddod o hyd i bob dolen a manylion pellach am ein hadnoddau llyfrgell digidol yma

Anogir y sawl sy’n caru llyfrau a chlwb llyfrau i ymuno â’n sesiynau Darllen ar y Cyd ‘Reading Friends’ ar-lein dross Zoom. Os oes gennych ddiddordeb ymuno â’n sesiynau Zoom, anfonwch e-bost at susannah.hill@aura.wales

Peidiwch â phoeni os oes gennych lyfrau wedi eu benthyg. Bydd y rhain yn cael eu hadnewyddu’n awtomatig. Cadwch eich llyfrau gartref yn ystod y cyfnod cau dros dro hwn.

  1. Pa wasanaethau hamdden Aura y byddwn i’n gallu eu cyrchu yn ystod y pythefnos o gyfnos cau?

Mae Aura wedi datblygu rhestr newydd sbon o wersi ffitrwydd ar-lein, dros Zoom, lle gallwch ymuno o’ch cartref.

Mae’r rhaglen dros dro hon o ddosbarthiadau ar-lein yn rhad ac am ddim a bydd yn cael ei chynnal drwy gydol y cyfnod cau yn unig.

Gweler amserlen y dosbarthiadau ffitrwydd ar-lein newydd yma

I gael ID cyfarfod a chyfrinair Zoom, anfonwch e-bost at info@aura.wales, ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 8:30am -5:00pm.

Bydd cwsmeriaid sy’n dymuno archebu lle mewn dosbarthiadau / sesiynau pan fyddwn yn ailagor y canolfannau hamdden ar 9 Tachwedd yn gallu gwneud hynny ar-lein o 2 Tachwedd (7 diwrnod ymlaen llaw fel arfer). Gallwch archebu ar-lein yma

  1. Beth fydd yn digwydd i gwrs gwersi nofio plant a ddechreuodd ym mis Hydref?

Ar gyfer y plant hynny sydd wedi’u cofrestru ar y cwrs cyfredol byddwch yn derbyn eich credyd dyledus drwy daliad gostyngedig ym mis Tachwedd. Byddwn yn newid eich Debyd Uniongyrchol yn awtomatig (os yw’n berthnasol) felly does dim rhaid i chi gymryd unrhyw gamau.

I’r rhieni nad yw eu plant ar y cwrs cyfredol ond maent yn dymuno iddynt ymuno â gwersi nofio ar ôl 9 Tachwedd, ac sydd heb glywed gennym eto, cysylltwch ag Aura drwy e-bostio swim@aura.wales er mwyn trefnu lle i’ch plentyn.

  1. Talais fy nebyd uniongyrchol misol diwethaf ar 5 neu 19 Hydref a bu i’r canolfannau hamdden gau ar 23 Hydref. Beth fydd yn digwydd i’r taliad hwn gan na chefais werth y mis llawn?

Byddai taliadau Debyd Uniongyrchol a dderbynnir ym mis Hydref fel arfer wedi bod yn ddilys am y cyfnod rhwng 5 Hydref hyd at 4 Tachwedd neu 19 Hydref hyd at 18 Tachwedd. Fel yr ydych yn gwybod, mae Aura wedi cau ei ganolfannau hamdden dros dro o 23 Hydref, sy’n golygu nad yw’r cwsmeriaid wedi derbyn eu credyd mis llawn.

Bydd pob cwsmer a dalodd Debyd Uniongyrchol ym mis Hydref yn derbyn eu credyd dyledus trwy daliad gostyngedig ar 5 neu 19 Tachwedd.

  1. Talais gydag arian parod/cerdyn ar gyfer un o’r cynlluniau aelodaeth canlynol cyn i’r canolfannau hamdden gau ar 23 Hydref:

Blynyddol
Saver10
NERS Saver16
ARIAN PAROD misol

Beth fydd yn digwydd i weddill y diwrnodau, wythnosau neu fisoedd o gredyd amser sy’n berthnasol i fy aelodaeth?

Dan unrhyw amgylchiadau, bydd y dyddiad terfyn blaenorol yn cael ei ymestyn i gyd-fynd â hyd y cyfnod cau i’r canolfannau hamdden.

Ac yn olaf…
Gofynnwn i’n cwsmeriaid ymweld â’n gwefan a’n dilyn ar Twitter (@aura_cymru) a Facebook (@walesaura) i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gellir cysylltu â’r Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid Aura drwy info@aura.wales neu ffonio 01352 704302/ 704316 (dydd Llun – dydd Gwener, 8:30am -5:00pm)

Leave a Reply