Gwasanaeth Defnyddio Cyfrifiaduron a Phori yn dychwelyd i’ch Llyfrgelloedd Aura Lleol

Llun gan Ginger Pixie Photography

O ddydd Llun 29 Mawrth, yn unol â chyhoeddiadau diweddaraf Llywodraeth Cymru ar 26 Mawrth, rydym yn falch o gyhoeddi fod Llyfrgelloedd Aura yn agor unwaith eto i gwsmeriaid defnyddio a phori ar gyfrifiaduron.
Bydd cyfrifiaduron ar gael i’w harchebu drwy ffonio’r llyfrgell.
• Llyfrgell Brychdyn: 01352 703760
• Llyfrgell Bwcle: 01352 703860
• Llyfrgell Cei Connah: 01352 703730
• Llyfrgell y Fflint: 01352 703737
• Llyfrgell Treffynnon: 01352 703850
• Llyfrgell yr Wyddgrug: 01352 703780

Rhannodd Kate Leonard, Rheolwr Datblygu Llyfrgelloedd, ei chyffro ar ran Hamdden a Llyfrgelloedd Aura drwy ddweud: “O ddydd Llun, 29 Mawrth bydd y gymuned yn gallu ymweld â’n llyfrgelloedd, pori ein casgliadau a siarad gyda’n tîm am archebu slot i ddefnyddio cyfrifiadur yn eu llyfrgell leol. Rydym wedi gwirioni ein bod yn gallu croesawu ein cwsmeriaid yn ôl ac yn methu disgwyl i weld pawb eto.”
Hefyd byddwn yn parhau i ddarparu gwasanaeth Dewis a Chasglu i’n cwsmeriaid. Gall aelodau Llyfrgell Aura ‘Ddewis a Chasglu’ llyfrau ar-lein, dros y ffôn (01352 703750), neu ar e-bost: libraries@aura.wales Gallwch bori trwy ein catalog yma a chadw eitemau er mwyn eu casglu o gownter y llyfrgell. Y cwbl fydd arnom ni ei angen gennych yw eich rhif aelodaeth llyfrgell, rhif ffôn cyswllt a chyfeiriad e-bost, eich ceisiadau/dewisiadau archebu, a’ch pwynt casglu dewisol.
Bydd y benthyciadau yn para am y cyfnod arferol o dair wythnos, fodd bynnag byddwn yn adnewyddu eitemau yn awtomatig os na chânt eu dychwelyd o fewn tair wythnos: ni fydd unrhyw ffi am hyn. Fodd bynnag, anogwn ni chi i ddychwelyd yr eitemau hyn cyn gynted â phosibl fel y gallent fod ar gael i aelod arall o’r llyfrgell.
Hoffwn sicrhau’r gymuned ein bod yn dilyn canllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru ar leihau’r risg o haint trwy roi holl lyfrau mewn cwarantin 72 awr ar ôl iddynt gael eu dychwelyd a chyn eu dosbarthu. Wrth ymweld â’r llyfrgell byddwch yn ymwybodol bod mesurau diogelwch COVID yn gymwys. Rhaid i ymwelwyr y llyfrgell lynu ar fesurau cadw pellter cymdeithasol, gwisgo gorchudd wyneb a defnyddio’r cyfleusterau diheintio dwylo. Er mwyn eich cadw chi a’n cydweithwyr yn ddiogel, rydym yn cyfyngu ar y nifer o bobl yn yr adeilad ar unrhyw amser a bydd angen i chi ddarparu manylion cyswllt ar gyfer y system Tracio ac Olrhain.
Mae mwy o wybodaeth am ein gwasanaeth Dewis a Chasglu i’w gael yma
Am ymholiadau Dewis a Chasglu, neu i roi archeb, anfonwch e-bost at: libraries@aura.wales; neu ffoniwch 01352 703750. Mae ein gwasanaeth cyflenwi yn parhau i ymweld â chwsmeriaid fel arfer ac mi fydd Llyfrgell Symudol Aura hefyd yn ail-ddechrau ei amserlen ac yn ymweld â theithiau o amgylch y sir unwaith eto. Cysylltwch â ni yn uniongyrchol am fwy o wybodaeth ynghylch y gwasanaeth Llyfrgell Deithiol a Chyflenwi Cartrefi.
Fel nodyn atgoffa, mae aelodau llyfrgelloedd Aura gyda mynediad i gannoedd o adnoddau llyfrgell fel e-lyfrau, llyfrau llafar, e-gylchronau a e-gomigau. Mae’r adnoddau hyn yn gallu cael eu lawrlwytho yn syth o’n darparwyr ar-lein fel Borrowbox, RBdigital a pressreader i Gyfrifiadur Personol, Gliniadur neu Mac. Fel arall, gallwch lawrlwytho yr apiau yn uniongyrchol i’ch ffôn clyfar neu dabled. Mae’r holl ddolenni a gwybodaeth bellach am ein hadnoddau llyfrgell ddigidol i’w cael ar ein gwefan, yma.
Edrychwch ar ein cyfryngau cymdeithasol i edrych ar ein sesiynau amser rhigwm neu amser stori wythnosol yn ogystal â llawer o argymhellion ar lyfrau a llyfrau llafar. Hefyd mae gwybodaeth ddefnyddiol ar ein gwasanaethau a’r digwyddiadau misol ar-lein y byddwn yn eu cynnal yn cynnwys grwpiau darllen Zoom i oedolion a phlant. Rydym ar Facebook: @LlyfrgelloeddAuraLibraries, Instagram ar @llyfrgelloeddauralibraries a Twitter ar @LibFlintshire.

Leave a Reply