Taflu goleuni ar aelod: Claire Strand

Dathlu aelodau ysbrydoledig o’r gampfa sy’n cyflawni golau ffitrwydd gwych.

Claire Strand, Aelod o gampfa Aura “ar ben ei digon” gyda’i chynllun ffitrwydd personol sydd yn “gwneud gwyrthiau!”

Yn ddiweddar fe fuom ni’n siarad gyda Claire Strand, preswylydd lleol o’r Fflint ac aelod o gampfa Aura sydd yn garedig iawn wedi rhannu ei meddyliau gyda ni ynglŷn ag ymuno â’r gampfa am y tro cyntaf, a phwysigrwydd cadw’r meddwl a’r corff yn iach.

Fel cymaint o bobl, fe eglurodd Claire ei bod hi braidd yn ansicr ac yn anghyfforddus â’r syniad o ymuno a’r gampfa am y tro cyntaf, gan ddweud ei bod hi “bob amser eisiau ymuno â champfa ond yn teimlo embaras ac yn ofni y byddai pobl yn edrych neu’n chwerthin.”

Fe eglurodd: “Mae gen i ddau fabi ifanc ac felly dwi wedi magu dipyn o bwysau fel mae cymaint o ferched yn ei wneud. Fe es i o fod yn faint 10 i faint 18 a cholli hyder. Rydw i’n dioddef o or-bryder yn eithaf drwg felly doedd magu pwysau yn sicr ddim yn help. Rhoddais y gorau i fynd allan – yn enwedig ar ben fy hun – a rhoi’r gorau i gymdeithasu’n gyffredinol. Doeddwn i ddim mewn lle da ac roeddwn i’n gwybod bod angen i mi wneud rhywbeth, nid ar gyfer fy mhwysau’n unig, ond ar gyfer fy iechyd meddwl hefyd.”

Ar ôl penderfynu mynd amdani a threfnu sesiwn ymsefydlu gyda Matt un o Hyfforddwyr Aura, fe synnodd Claire ei bod yn teimlo’n “gyfforddus iawn” ac fe benderfynodd yn syth i fynd amdani gyda her newydd. Dywedodd: “Dyma’r peth gorau dwi wedi’i wneud erioed. Rydw i dal i boeni weithiau ond mae Matt wedi fy annog ac mae o bob amser yn hapus i fy ngwthio i’r eithaf a dyna’n union beth ydw i ei angen. Rydw i’n gweld cymaint o welliannau cadarnhaol: Rydw i wedi colli bron i stôn a hanner ar ôl chwe wythnos, ac rydw i’n teimlo’n hollol wych! Mae Matt wedi creu cynllun ffitrwydd personol i mi ac mae’n gwneud gwyrthiau! Rydw i ar ben fy nigon gyda’r ffordd y mae pethau wedi gwella i mi’n barod. Rydw i eisoes wedi sylwi fy mod yn llawer mwy ffit ac mae gen i gymaint mwy o egni.”

Gan dynnu sylw at bwysigrwydd hunan-ofal ac agwedd bositif pobl tuag at ymarfer corff, dywedodd Claire: “Rydw i wrth fy modd yn mynd i’r gampfa gan ei fod yn rhoi cyfle i mi hel fy meddyliau a threulio amser arna’ i mewn modd cadarnhaol: mae pawb ohonom angen hunan-ofal! Fy nod yw cyrraedd y pwysau oeddwn i cyn cael fy mabis ac i fod yn fwy ffit ac yn fwy iach. Does dim angen i mi geisio ffitio i mewn a gwneud beth mae pobl eraill yn ei wneud yn y gampfa. Y peth da am ddosbarthiadau ffitrwydd a champfeydd Aura yw does neb yn gwneud i chi deimlo’n hunan-ymwybodol gan fod pawb yn canolbwyntio ar eu golau ffitrwydd eu hunain.”

Gan rannu ei chyngor ac ysbrydoli eraill gobeithio, dywedodd Claire: “I unrhyw un sydd eisiau dechrau mynychu’r gampfa ond allai fod yn teimlo’n ddigalon fel fi i ddechrau, mi fuaswn i’n dweud ewch amdani! Fyddwch chi ddim yn edifarhau: dyma fydd un o’r pethau gorau y gallwch chi ei wneud i chi’ch hun!”

Fe hoffai tîm Aura ddiolch i Claire am dreulio’r amser yn rhannu ei stori ffitrwydd gyda ni, ac rydym ni’n dymuno’r gorau iddi gyda’i siwrnai ffitrwydd. Gobeithio y bydd ei stori yn ysbrydoli pobl eraill i gyflawni golau ffitrwydd gwych!

Ydych chi’n aelod o gampfa Aura ac eisiau rhannu eich taith ffitrwydd ac ysbrydoli pobl eraill i gyflawni eu golau ffitrwydd? Cysylltwch â ni! Gadewch sylw isod neu ar dudalennau cyfryngau cymdeithasol Aura, neu e-bostiwch: francesca.sciarrillo@aura.wales

Leave a Reply