Nod Aura yw gwella ansawdd bywyd ar gyfer cwsmeriaid drwy ddarparu cyfleoedd diwylliant a hamdden poblogaidd sy’n gwella iechyd meddwl a lles corfforol.

Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml

Mae Aura yn sefydliad elusennol dielw sydd, ers 1 Medi 2017, yn gyfrifol
am reoli’r mwyafrif o’r canolfannau hamdden a llyfrgelloedd oedd cyn
hynny yn cael eu gweithredu’n uniongyrchol gan Gyngor Sir Y Fflint.
Mae Aura yn eiddo i’w gyflogeion ac mae’n gweithredu er lles cymunedau
lleol. Model cyfreithiol y cwmni yw Cymdeithas er Budd Cymunedol, sy’n
golygu bod unrhyw warged ariannol a gynhyrchir yn cael ei ail-fuddsoddi
mewn cyfleusterau a gwasanaethau er mwyn gwella profiad y cwsmer a
chynnal a gwella’r hyn a gynigir ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Mae Aura Leisure and Libraries Limited wedi ei gofrestru dan Ddeddf
Cymdeithasau Cydweithredol a Budd Cymunedol 2014 2014 (Rhif
Cofrestru 7610).

2.1 Gweledigaeth: ‘Mwy o bobl, mwy o feddyliau a chyrff actif, yn fwy aml’

2.2 Pwrpas: Creu budd i’r gymuned drwy wella ansawdd bywyd drwy ddarparu
cyfleoedd diwylliannol a hamdden sy’n gwella iechyd meddwl a llesiant
corfforol.

2.3 Gwerthoedd: Mae Aura yn rhwymedig i bum gwerth craidd sy’n tanategu ei berfformiad a’i wasanaeth cwsmeriaid:

Ysbrydoli 
Ysbrydoli’r gymuned i fwynhau eu hunain a gwneud y mwyaf o’u hamser hamdden; ysbrydoli ei staff i deimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi a’u grymuso i fod y gorau y gallent fod.

Mwynhau
Mae’r cyflogeion yn mwynhau eu rolau ac yn teimlo’n angerddol am
ddarparu gwasanaethau rhagorol fel bod cyfranogwyr yn cael profiadau
pleserus.

Ansawdd
Amcanu at greu enw da fel y darparwr hamdden a llyfrgelloedd gorau
posibl. Ymdrechu i gyrraedd safonau gwasanaeth uchel parhaus o ran y
gweithgareddau amrywiol a ddarperir.

Proffesiynol
Mae gwasanaethau a chyfleusterau wedi eu trefnu yn dda, yn ddiogel,
hwyliog ac ymgysylltiol, ac maent yn cael eu cynnal gan staff a
gwirfoddolwyr sydd wedi eu hyfforddi’n addas ac sydd â’r cymwysterau
priodol.

Brwdfrydedd
Mae gan gyflogeion ynni a chymhelliant mewn perthynas â’u gwaith ac yn
teimlo’n angerddol am y gwasanaethau, cyfleusterau a’r cyfleoedd maent
yn eu darparu.

Cwestiynau Cyffredin