Nod Aura yw gwella ansawdd bywyd ar gyfer cwsmeriaid drwy ddarparu cyfleoedd diwylliant a hamdden poblogaidd sy’n gwella iechyd meddwl a lles corfforol.

Mae unrhyw arian a gynhyrchir gan ein cwmni Hamdden a Llyfrgelloedd Aura Cyfyngedig yn cefnogi ein sefydliad nid er elw a chenhadaeth. Nid yw’n cynnwys unrhyw weithgaredd masnachol.

Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml

Mae Aura yn sefydliad elusennol dielw sydd, ers 1 Medi 2017, yn gyfrifol
am reoli’r mwyafrif o’r canolfannau hamdden a llyfrgelloedd oedd cyn
hynny yn cael eu gweithredu’n uniongyrchol gan Gyngor Sir Y Fflint.
Mae Aura yn eiddo i’w gyflogeion ac mae’n gweithredu er lles cymunedau
lleol. Model cyfreithiol y cwmni yw Cymdeithas er Budd Cymunedol, sy’n
golygu bod unrhyw warged ariannol a gynhyrchir yn cael ei ail-fuddsoddi
mewn cyfleusterau a gwasanaethau er mwyn gwella profiad y cwsmer a
chynnal a gwella’r hyn a gynigir ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Mae Aura Leisure and Libraries Limited wedi ei gofrestru dan Ddeddf
Cymdeithasau Cydweithredol a Budd Cymunedol 2014 2014 (Rhif
Cofrestru 7610).

2.1 Gweledigaeth: ‘Mwy o bobl, mwy o feddyliau a chyrff actif, yn fwy aml’

2.2 Pwrpas: Creu budd i’r gymuned drwy wella ansawdd bywyd drwy ddarparu
cyfleoedd diwylliannol a hamdden sy’n gwella iechyd meddwl a llesiant
corfforol.

2.3 Gwerthoedd: Mae Aura yn rhwymedig i bum gwerth craidd sy’n tanategu ei berfformiad a’i wasanaeth cwsmeriaid:

Ysbrydoli: Ysbrydoli’r gymuned i fwynhau eu hunain a gwneud y mwyaf o’u hamser hamdden; ysbrydoli ei staff i deimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi a’u grymuso i fod y gorau y gallent fod.

Mwynhau: Mae’r cyflogeion yn mwynhau eu rolau ac yn teimlo’n angerddol am ddarparu gwasanaethau rhagorol fel bod cyfranogwyr yn cael profiadau pleserus.

Ansawdd: Amcanu at greu enw da fel y darparwr hamdden a llyfrgelloedd gorau posibl. Ymdrechu i gyrraedd safonau gwasanaeth uchel parhaus o ran y gweithgareddau amrywiol a ddarperir.

Proffesiynol: Mae gwasanaethau a chyfleusterau wedi eu trefnu yn dda, yn ddiogel, hwyliog ac ymgysylltiol, ac maent yn cael eu cynnal gan staff a
gwirfoddolwyr sydd wedi eu hyfforddi’n addas ac sydd â’r cymwysterau
priodol.

Brwdfrydedd: Mae gan gyflogeion ynni a chymhelliant mewn perthynas â’u gwaith ac yn teimlo’n angerddol am y gwasanaethau, cyfleusterau a’r cyfleoedd maent yn eu darparu.

Cwestiynau Cyffredin