Cwestiynau Cyffredin ar gyfer Cwsmeriaid Aura

Beth yw Hamdden a Llyfrgelloedd Aura Cyf?

Mae Aura yn sefydliad elusennol, dielw, sydd yn gyfrifol ers 1 Medi 2017, am reoli'r mwyafrif o ganolfannau hamdden a llyfrgelloedd a weithredwyd yn flaenorol yn uniongyrchol gan Gyngor Sir y Fflint.

Y gweithwyr sydd yn berchen ar Aura ac mae’n cael ei weithredu er budd yr holl gymunedau lleol. Mae model cyfreithiol y cwmni yn Gymdeithas Budd Cymunedol sydd yn golygu bod unrhyw weddill ariannol a gynhyrchir yn cael ei ail-fuddsoddi i mewn i gyfleusterau a gwasanaethau i wella profiad y cwsmer ac i gynnal a gwella’r cynnig i genedlaethau'r dyfodol. Fel sefydliad elusennol, mae Aura yn manteisio o Ardrethi Annomestig Cenedlaethol (NNDR) neu ryddhad trethi busnes, ynghyd ag esemptiad rhag TAW ar gyfer gwasanaethau chwaraeon. Mae hyn yn cynorthwyo Aura i fod yn ariannol hyfyw.

Mae Aura Leisure and Libraries Limited wedi’i gofrestru dan Deddf Cymdeithasau Cydweithredol a Budd Cymunedol 2014 (Rhif cofrestru 7610).

Beth yw Cymdeithas Budd Cymunedol?

Beth yw gweledigaeth Aura?

“Mwy o bobl, mwy o feddyliau a chyrff egnïol, yn fwy aml”

Nod Aura yw gwella ansawdd bywyd ar gyfer cwsmeriaid drwy ddarparu cyfleoedd diwylliant a hamdden boblogaidd sy'n gwella iechyd meddwl a lles corfforol.

Mae profiad cadarnhaol i gwsmeriaid wrth galon diwylliant Aura, ac fe gaiff ei fynegi drwy ei bum gwerth craidd - Ysbrydoli, Pleserus, Ansawdd, Proffesiynol a Brwdfrydig - sy'n cael eu tanategu gan bedwar piler o wasanaeth da: Pobl, Cynnyrch, Cyfathrebu ac Arweinyddiaeth.

Pwy sydd yn arwain a rheoli Aura?

Mae rheolaeth Aura yn cael ei wneud gan Fwrdd Anweithredol (di-dâl) sydd yn cynnwys pobl broffesiynol lleol sydd wedi ymrwymo i wirfoddoli eu hamser gan eu bod yn frwdfrydig am gynnal a gwella canolfannau hamdden, llyfrgelloedd ac arddangosfeydd treftadaeth leol.   Nid oes cyfranddalwyr ar y Bwrdd ac nid oes rhandaliadau yn cael eu talu i unrhyw un.  Gan mai’r gweithwyr sydd yn berchen ar y cwmni, mae cynrychiolydd y gweithlu (gweithiwr sydd ddim yn rheoli) yn eistedd ar y Bwrdd hefyd gyda’r pwrpas o gynrychioli safbwyntiau gweithwyr Aura.   Mae’r Bwrdd yn gyfrifol am gytuno ar weledigaeth strategol Aura a'r uwch dîm rheoli ac mae gan yr holl weithwyr gyfrifoldeb i'w weithredu.

Mae tîm o bump yn darparu uwch reolaeth o Aura:

• Rheolwr Gyfarwyddwr
Rheolwr Cyllid a Materion Masnachol
Rheolwr Perfformiad a Gwella Busnes
Reolwr Datblygu Hamdden
Rheolwr Datblygu Llyfrgelloedd

Pwy yw gweithwyr Aura?

Roedd gweithwyr Aura wedi'u cyflogi'n flaenorol gan y Gwasanaethau Hamdden, Llyfrgelloedd a Threftadaeth Cyngor Sir Y Fflint.  Dan Reoliadau Trosglwyddo Ymgymeriadau (Diogelu Cyflogaeth) 2006’, a gyfeirir yn aml fel TUPE, mae pob gweithiwr dan gontract a drosglwyddwyd i Aura ar 1 Medi 2017 ar yr un amodau a thelerau ac yr oeddynt gyda Chyngor Sir y Fflint yn flaenorol.

A oes cynllun gwobrwyo neu fonws i weithwyr Aura?

Mae cyfansoddiad Aura yn nodi bod busnes y cwmni i’w gynnal er budd y gymuned a ddim er budd ariannol ei aelodau (gweithwyr).  Ni fydd unrhyw weddillion ariannol neu ‘elw’ a gynhyrchir yn cael ei ddyrannu ymysg y gweithwyr ond gellir ei ddefnyddio i fuddsoddi i ddarparu cyfleoedd datblygu i weithwyr, ochr yn ochr ag ail-fuddsoddi mewn adeiladau cymunedol, gwasanaethau a chynnal cronfeydd wrth gefn.

Pa adeiladau a gwasanaethau sy’n cael eu rheoli gan Aura?

Canolfannau Hamdden
Canolfan Hamdden Bwcle
Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy
Pafiliwn Jade Jones y Fflint
Canolfan Hamdden Yr Wyddgrug

Canolfannau Chwaraeon
Canolfan Chwaraeon Cei Connah
Ysgol Uwchradd y Fflint (darpariaeth chwaraeon cymunedol)
Canolfan Chwaraeon Yr Hob
Canolfan Chwaraeon Saltney

Llyfrgelloedd
Llyfrgell Brychdyn (gwasanaeth yn unig, nid yr adeilad)
Llyfrgell Bwcle
Llyfrgell Cei Connah
Llyfrgell Glannau Dyfrdwy (o fewn Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy)
Llyfrgell y Fflint
Llyfrgell Treffynnon (gwasanaeth yn unig o fewn adeilad a rennir)
Llyfrgell yr Wyddgrug
Llyfrgell Deithiol

Arddangosfeydd Treftadaeth
Amgueddfa Bwcle (o fewn Llyfrgell Bwcle)
Arddangosfeydd treftadaeth Cei Connah (o fewn Llyfrgell Cei Connah)
Amgueddfa yr Wyddgrug (o fewn Llyfrgell yr Wyddgrug)

Gwasanaethau
Archwiliad o Feysydd Chwarae Plant a Mannau gemau Aml-ddefnydd (ddim yn cynnwys y rhai hynny sy’n trosglwyddo i’r gymuned leol fel rhan o raglen Trosglwyddo Ased Cymuned Cyngor Sir y Fflint)
Cynllun Atgyfeirio Ymarfer Corff Cenedlaethol
Datblygiad Chwaraeon

Pa rôl sydd gan Gyngor Sir Y Fflint yn awr mewn perthynas ag adeiladau llyfrgell a chanolfannau hamdden, a pha berthynas sydd gan y Cyngor gyda Aura?

NID YW'R trosglwyddiad o reolaeth yr adeiladau a gwasanaethau hyn o Gyngor Sir y Fflint i Aura Leisure and Libraries Limited yn cynrychioli ‘preifateiddio’ neu ‘allanoli’ gwasanaethau i’r cynigydd uchaf.

Mae Cyngor Sir Y Fflint yn credu bod y dull a rhagolwg newydd hwn yn rhoi’r cyfle gorau i gadw a gwella’r gwasanaethau poblogaidd, ond anstatudol, ar gyfer preswylwyr heddiw ac yn y dyfodol.  Mae’r Cyngor yn cydnabod bod Aura, Cymdeithas Budd Cymunedol dan berchnogaeth ei weithwyr, dielw ac elusennol wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau sy’n canolbwyntio ar y cwsmer o ansawdd uchel mewn ffordd sydd yn ariannol hyfyw a chynaliadwy.  Mae hyn yn anorfod yn ystod y cyfnod cyfredol o galedi sector cyhoeddus estynedig.

Mae’r berthynas rhwng Aura a’r Cyngor yn bartneriaeth a chydweithrediad.  Er bod y ddau barti wedi mynd i mewn i gytundeb cyllid tair blynedd ar gyfer rheoli gwasanaethau hamdden, llyfrgelloedd a threftadaeth, bydd perchnogaeth asedau adeiladau yn parhau gyda Chyngor Sir y Fflint.   Mae Bwrdd ac uwch dîm rheoli Aura yn gweithio’n agos gyda’r Cyngor i adnabod ar y cyd y ffyrdd mwyaf cost effeithiol i fuddsoddi yn stoc ein hadeiladau.  Roedd Aura yn llwyddiannus mewn cynnig i'r rhaglen gyfalaf 2017/18 y Cyngor ac wedi cael £442k i fynd i’r afael â’r gwaith blaenoriaeth a adnabuwyd yn arolygon cyflwr adeilad 2016.   Dyfarnodd y Cyngor £487k pellach o’i gyllid rhaglen gyfalaf yn 2017/18 ar gyfer gwaith gwella i feysydd chwarae plant a chaeau gwair artiffisial.  Bydd gan Aura y cyfle i wneud cynigion pellach i’r rhaglen cyllid cyfalaf y Cyngor yn y blynyddoedd dilynol.

Mae Aura a'r Cyngor wedi ymrwymo i wella profiad cwsmeriaid yn ein hadeiladau.   Byddwn yn parhau i weithio ar y cyd i ddod o hyd i ddatrysiadau i fuddsoddiad cyfalaf gyda’r ddau barti gan adnabod dull parhaus ac olynol i gyllid cyfalaf yn fwy priodol a rheoledig yn yr hinsawdd ariannol gyfredol.

A fydd Aura yn lleihau oriau agor adeilad a chynyddu prisiau i ddefnyddio canolfannau hamdden a llyfrgelloedd Aura?

Bydd Aura yn parhau i werthuso gweithrediad ei holl gyfleusterau a gwasanaethau fel y mae unrhyw ‘fusnes’ a reolir yn dda yn ei wneud. Fodd bynnag, mae’n bwysig bod popeth y mae Aura yn ei weithredu yn perfformio i’w lefel orau o ran anghenion a disgwyliadau’r cwsmer. Gyriant i sefydlu Aura oedd cynaliadwyedd hir dymor gwasanaethau poblogaidd ac, drwy fabwysiadu golwg entrepreneuraidd ac ymateb mwy rhagweithiol i'r farchnad, rhagwelir bod y gwasanaethau gwerthfawr hyn yn ôl disgresiwn yn cael eu cynnal ac yn well i breswylwyr Sir y Fflint.
Mae’r Cyngor Sir yn cydnabod er mwyn i wasanaethau Hamdden, Llyfrgelloedd a Threftadaeth barhau i gyflawni eu swyddogaethau fel cyfranwyr sylweddol i flaenoriaethau corfforaethol y Cyngor, mae’n annatod yn y dyfodol, eu bod yn gallu gweithredu mewn amgylchedd sy'n darparu’r cyfle gorau i dyfu a datblygu cynnyrch a swyddogaethau craidd ac i gyflawni arbedion effeithlonrwydd.
Strategaeth Aura yw gwella incwm ar gyfer yr elfennau mwy masnachol o’i weithrediad (drwy gyfranogiad cynyddol, ac oriau agor gwell yn canolbwyntio ar y cwsmer) ac i ddefnyddio'r incwm ychwanegol hwn i gefnogi'r gweithgareddau a gwasanaethau anfasnachol sydd yn gwneud cyfraniad sylweddol i’w weledigaeth ei hun a blaenoriaethau'r Cyngor.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml i Glybiau Chwaraeon a Chlybiau Gwirfoddol

Mae Aura wedi datblygu canllawiau i gymhwyso clybiau chwaraeon a grwpiau cymunedol sydd yn llogi ei gyfleusterau ar sail archebu bloc.

Beth fydd angen i glybiau chwaraeon ei wneud i gadw eu gostyngiad ar y ffi llogi cyhoeddedig?
  1. Bydd gofyn i ‘ysgol, glwb, cymdeithas neu sefydliad sy’n cynrychioli clybiau neu cymdeithasau cyfansoddol’ angen darparu tystiolaeth ei fod wedi ei sefydlu’n briodol.
    Sut mae fy nghlwb yn dod yn sefydledig? 
  2. Ar gyfer sesiynau plant gyda hyfforddwyr, bydd yr unigolyn a enwir fel y llogwr ar y ffurflen archebu bloc yn gyfrifol am sicrhau bod POB hyfforddwr sy'n cymryd rhan yn y sesiynau wedi cael cliriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a chymwysterau hyfforddi.
  3. Mae gan y clybiau chwaraeon a grwpiau gwirfoddol sydd yn bodloni’r meini prawf uchod hawl i gael ‘Cyfradd Gostyngiad Clwb’ gyda gostyngiad i'r Rhestr Brisiau cyhoeddedig i weithgareddau chwaraeon yn unig.
  4. Bydd gofyn i gwsmeriaid sydd yn ceisio cael 'Cyfradd Gostyngiad Clwb'  ymrwymo i logi’r cyfleuster am o leiaf 10 archeb dros o leiaf 12 wythnos, a ni fydd yn cael unrhyw ad-daliad am sesiynau sy'n cael eu canslo ar eu hochr hwy.
  5. Bydd archebion bloc yn cael eu hadolygu a’u hail-archebu ar sail flynyddol (yn wahanol i’r weithdrefn ‘parhau’ cyfredol).
Os yw cyfleusterau ychwanegol yn cael eu llogi o fewn y bloc 12 wythnos, a ydynt yn gymwys i gael cyfradd gostyngiad clwb?

Dwy enghraifft: un, archeb bloc clwb badminton yn llogi mwy o gytiau badminton (yr un cyfleuster o fewn un adeilad) ar gyfer hyfforddiant ychwanegol; a, dau, archeb bloc clwb nofio yn llogi neuadd chwaraeon (cyfleuster gwahanol o fewn yr un adeilad) ar gyfer hyfforddiant tir ychwanegol.

Bydd gofyn i gwsmeriaid sydd yn ceisio cael ‘Cyfradd Gostyngiad Clwb; fodloni gofynion Cwestiwn 1 (eitemau ‘i’ i ‘v’) uchod ac unrhyw archebion unigol neu dymor byr (llai na 12 wythnos) yn gorfod talu'r ffi llawn ar y rhestr prisiau.

Pwy yn Aura alla’ i gysylltu â nhw i gael cymorth a chefnogaeth?

Matt Hayes
Rheolwr Datblygu Chwaraeon
01352 702467
matt.hayes@aura.cymru

Donna Bullivant-Evans
Swyddog Chwaraeon Anabledd Cymru
01352 702480
donna.bullivant-evans@aura.cymru

Gall Donna roi cymorth mewn perthynas â chael Nawdd o’r Gist Gymunedol:
Mae angen grant gan Chwaraeon Cymru i helpu i wella chwaraeon yn eich cymuned

Lee Breeze
Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy - Swyddog Datblygu Canolfan
01352 704277
lee.breeze@aura.cymru 

Ceriann Ashton
Pafiliwn Jade Jones y Fflint - Swyddog Datblygu Canolfan
01352 704305
ceriann.ashton@aura.cymru

Colin Hughes
Canolfannau Hamdden Bwcle a’r Wyddgrug - Swyddog Datblygu Canolfan
01352 704293
colin.hughes@aura.cymru

Mae cyngor ar hyfforddiant, cyllid a llywodraethu hefyd ar gael gan Gyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint:
www.flvc.org.uk