Ymgynghorydd Cwsmer

Hamdden a Llyfrgelloedd Aura
Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy
1 swydd rhan amser 9.75 awr yr wythnos

Bydd hyn yn cynnwys gweithio gyda’r nos ac ar benwythnosau
Gradd C – SCP 14 i 16
Cyflog o £16,656 i £17,594 y flwyddyn (Pro rata) Cyfradd ddechreuol yr awr £8.63ya
Wedi’i lleoli yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy

Dyma gyfle cyffrous ac unigryw i ymuno â chwmni newydd. Mae Gwasanaethau Hamdden, Llyfrgelloedd a Threftadaeth Sir y Fflint, a elwir bellach yn “Aura”, yng nghamau olaf ei ddatblygiad i fod yn gwmni annibynnol ar ffurf Cymdeithas Mantais Gymunedol a fydd yn eiddo i’r Gweithwyr, gyda gweledigaeth o “Mwy o Bobl, Meddyliau a Chyrff Mwy Bywiog, yn Fwy Aml”.

Hoffech chi weithio mewn tîm deinamig a chefnogol?

Ydych chi’n:-

  • Gyfathrebwr da ac yn “berson pobl” go iawn
  • Gallu gofalu am gwsmeriaid
  • Brwdfrydig ac yn ymfalchïo ym mhopeth a wnewch
  • Gallu datrys problemau a dangos mentergarwch a syniadau
  • Gallu dangos sgiliau trefnu da
  • Gallu sicrhau y caiff safon uchel o wasanaeth cwsmeriaid ei chynnal bob amser mewn canolfan hamdden brysur?

Mae’r Ymgynghorydd Cwsmer yn ymgysylltu’n uniongyrchol â holl gwsmeriaid sy’n ymweld â’r Ganolfan Hamdden, gan gyfarfod, cyfarch a gwasanaethu cwsmeriaid, ac yn gyfrifol am ansawdd y darpariaeth gwasanaeth.

Diben y swydd yw darparu profiad da a chyson i gwsmeriaid y ganolfan a darparu gwybodaeth am y cynnyrch a’r gweithgareddau sydd ar gael ar draws y ganolfan hamdden a Hamdden a Llyfrgelloedd.  Mae’r rôl hefyd yn darparu cefnogaeth ar gyfer gweithredu’r ganolfan gyfan ac yn swydd rheng flaen hanfodol.

Os yw’r pethau hyn yn wir amdanoch chi, efallai mai ymuno â’n tîm i ddarparu gwasanaethau hamdden o ansawdd i’r cyhoedd yn y ganolfan hamdden yw’r cyfle rydych chi wedi bod yn chwilio amdano – ac fe hoffem ni glywed gennych chi!

I ymgeisio, llenwch y ffurflen gais sy’n amgaeedig a’i dychwelyd i: aura.recruitment@flintshire.gov.uk Os nad ydych chi’n gallu ei hanfon drwy e-bost, gallwch ei hanfon drwy’r post i: Recriwtio Aura, Gwasanaethau Cyflogaeth, Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint CH7 6NG.

I gael sgwrs anffurfiol cysylltwch â: Amy Shields – Goruchwyliwr Ymgynghorydd Cwsmer ar 01352 704200

Dyddiad Cau – 11 Tachwedd 2019

Oherwydd nifer y ceisiadau a dderbynnir, nid ydym bob amser wedi gallu cysylltu â phob ymgeisydd yn unigol, felly os na fyddwch wedi clywed gennym o fewn tair wythnos i’r dyddiad cau, dylech gymryd yn ganiataol na fu eich cais yn llwyddiannus. Bydd trefniadau gweithio rhan-amser, rhannu swydd a threfniadau gweithio hyblyg yn cael eu hystyried.