Swyddog Cefnogi Llyfrgelloedd

Hamdden a Llyfrgelloedd Aura Cyf- Cyfeirnod
Wedi’i leoli ym Mhrif Swyddfa Llyfrgelloedd, Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy
Parhaol, 37 awr yr wythnos  Graddfa F – SCP 23 i 27 Cyflog o £21,697 to £24,662 y flwyddyn

Mae Hamdden a Llyfrgelloedd Aura Cyf yn sefydliad elusennol a dielw.  Mae’n gyfrifol am reoli’r mwyafrif o ganolfannau hamdden a llyfrgelloedd a  gwasanaethau treftadaeth a weithredwyd yn flaenorol yn uniongyrchol gan Gyngor Sir y Fflint.  Mae Aura yn Gymdeithas Mantais Gymunedol, gyda’i gweithwyr yn berchen arni, a’i gweledigaeth yw ‘mwy o bobl, mwy o feddyliau a chyrff egnïol, yn fwy aml.’ Ennillydd Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru 2019.

Mae’r swydd hon yn cynnig cyfle cyffrous i ymuno â’n Tîm Rheoli Llyfrgelloedd mewn rôl oruchwyliol allweddol.

Byddwch yn gweithio gyda’r tîm o Swyddogion Cefnogi Llyfrgelloedd i sicrhau bod ein llyfrgelloedd yn gallu darparu busnes craidd, gan reoli staff ar draws y sefydliad.

Yn unol â’n strategaeth rheoli perfformiad, byddwch yn rheoli, datblygu a chymell Cynorthwywyr Llyfrgelloedd ar yn cefnogi staff i sicrhau bod Aura yn bodloni eu blaenoriaethau, safonau a’u targedau perfformiad.

Byddwch hefyd yn annog, cymell a rheoli eich timau i gyflawni gwerthoedd ac ymddygiadau Aura.

Bydd gofyn i chi reoli ac adrodd i’r Tîm Rheoli Llyfrgelloedd ynghylch perfformiad y gwasanaeth yn rheolaidd.

Mae’r gallu i weithio’n hyblyg ar draws y gwasanaeth mewn nifer o leoliadau yn hanfodol.

Ydych chi’n:-

  • Gallu arwain a chyfathrebu’n effeithiol – “Person pobl” go iawn
  • Gallu arwain, cymell ac ysbrydoli timau i gyflawni lefelau perfformiad uchel mewn modd cadarnhaol a brwdfrydig
  • Gweithio’n ddoeth ac yn broffesiynol gan gynllunio, trefnu a blaenoriaethu gwaith yn effeithiol
  • Gallu dangos hunan-gymhelliant ac yn gallu darparu syniadau a datrysiadau arloesol i hyrwyddo Gwasanaethau Aura.

Rydym ni’n chwilio am ymgeiswyr gyda phrofiad o weithio mewn amgylchedd gwasanaeth cwsmeriaid dynamig.  Mae’r gallu i weithio fel rhan o dîm a’r gallu i arwain ar agweddau o’r gwasanaeth yn hanfodol.

Os yw’r pethau hyn yn wir amdanoch chi, efallai mai ymuno â’n tîm llyfrgell yw’r cyfle rydych chi’n chwilio amdano – ac mae arnom ni eisiau clywed gennych chi!

Rydym ni’n annog ceisiadau gan siaradwyr Cymraeg. Byddwn yn ystyried pob cais.

Dyddiad cau: 31 Mawrth 2020

I gael sgwrs anffurfiol, cysylltwch â: Rheolwyr Gwasanaeth Llyfrgell – 01352 704400

Mae’r buddion canlynol yn berthnasol i’r ymgeisydd llwyddiannus: Cyfraniad cyfatebol i’r Cynllun Pensiwn, datblygiad proffesiynol parhaus a gostyngiad pris ar Aelodaeth Campfa Gweithwyr Aura.

I ymgeisio, llenwch y ffurflen gais sy’n amgaeedig a’i dychwelyd i: aura.recruitment@flintshire.gov.uk. Os nad ydych chi’n gallu ei hanfon drwy e-bost, gallwch ei hanfon drwy’r post i: Recriwtio Aura, Gwasanaethau Cyflogaeth, Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint CH7 6NG.