Swyddog Cymorth Cyllid

Hamdden a Llyfrgelloedd Aura Cyf
Gradd A03
Cyflog o £18,311 i £19,431 y flwyddyn
Wedi’i lleoli yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy

Mae Hamdden a Llyfrgelloedd Aura Cyf yn sefydliad elusennol a dielw sydd yn gyfrifol am reoli’r mwyafrif o ganolfannau hamdden a llyfrgelloedd a gwasanaethau treftadaeth yn Sir y Fflint.  Mae Aura yn Gymdeithas Mantais Gymunedol, gyda’i gweithwyr yn berchen arni, a’i gweledigaeth yw ‘mwy o bobl, mwy o feddyliau a chyrff egnïol, yn fwy aml.’  Enillydd Gwobrau Busnes Cymdeithasol, Menter Cymdeithasol Y Flwyddyn 2019. 

Ydych chi’n:-

 • Unigolyn brwdfrydig ac yn ymfalchïo ym mhopeth a wnewch
 • Llawn cymhelliant ac yn gallu gweithio fel aelod o dîm bychan;
 • Gyda sylw i’r manylion da a sgiliau trefnu
 • Cyfathrebwr da;

Hyddysg mewn cyfrifiadura gyda phrofiad o gweithio mewn adran cyllid neu ariannol. 

Mae’r rôl yn rhan o dîm cyllid bychan sy’n darparu cymorth â gweithrediadau ariannol dyddiol.  Mae’r gwaith yn cynnwys cysoni gwerthiannau a bancio, prosesu trafodion llyfrau gwerthu a llyfrau prynu, talu cyflenwyr, rheoli cofnodion ariannol a chadw rheolaeth ariannol digonol.  

Rydym yn chwilio am unigolyn profiadol sy’n gwybod sut i weithio â system ariannol fodern, gan sicrhau cydymffurfiaeth â rheolaethau a phrosesau ariannol a rhywun sydd â sgiliau rhyngbersonol a cyfathrebu arbennig. 

Os yw’r pethau hyn yn wir amdanoch chi, efallai mai ymuno â’n tîm i ddarparu gwasanaethau cyfrifon i gydweithwyr, cwsmeriaid a chyflenwyr yw’r cyfle rydych chi wedi bod yn chwilio amdano – ac fe hoffem ni glywed gennych chi!

Mae’r manteision canlynol yn berthnasol i’r ymgeisydd llwyddiannus:-

 • Cyfraniad cyfatebol i’r Cynllun Pensiwn
 • Datblygiad proffesiynol parhaus
 • Gostyngiad pris ar ein gwasanaethau a’n cyfleusterau
 • Cyfleusterau parcio am ddim 

Wnawn ni ystyried ceisiadau am oriau llawn-amser (37 awr) neu rhan-amser.  Rhowch eich oriau ffafrio ar y ffurflen gais os gwelwch yn dda.

Swyddog Cymorth Ariannol – Cyfeirnod y Swydd

I wneud cais am y swydd, llenwch y ffurflen gais a’i hanfon at aura.recruitment@flintshire.gov.uk Ni chaniateir CV.   I gael sgwrs anffurfiol, cysylltwch â: neil.williams@aura.wales

Os nad ydych chi’n gallu ei hanfon drwy e-bost, gallwch ei hanfon drwy’r post at: Recriwtio Aura, Gwasanaethau Cyflogaeth, Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint CH7 6NG.

Byddwn yn ystyried pob cais. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 3 Tachwedd 2021


Glanhawr – Aelod Tîm

Hamdden a Llyfrgelloedd Aura Cyf
3 swydd 21 awr yr wythnos
1 swydd 15 awr yr wythnos
1 swydd 6 awr yr wythnos
Graddfa A01 – SCP A011
Cyflog o £17,362 y flwyddyn, pro rata

Yn seiliedig ar draws Hamdden a Llyfrgelloedd Aura-0002616

Mae Hamdden a Llyfrgelloedd Aura Cyf yn sefydliad elusennol a dielw. Mae’n gyfrifol am reoli’r mwyafrif o ganolfannau hamdden a llyfrgelloedd a gwasanaethau treftadaeth a weithredwyd yn flaenorol yn uniongyrchol gan Gyngor Sir y Fflint. Mae Aura yn Gymdeithas Mantais Gymunedol, gyda’i gweithwyr yn berchen arni, a’i gweledigaeth yw ‘mwy o bobl, mwy o feddyliau a chyrff egnïol, yn fwy aml.’  Enillydd Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru 2019.

Hoffech chi weithio mewn tîm deinamig a chefnogol?

Ydych chi’n:-

 • Gyfathrebwr da ac yn “berson pobl” go iawn
 • Gallu gofalu am gwsmeriaid
 • Brwdfrydig ac yn ymfalchïo ym mhopeth a wnewch
 • Gallu datrys problemau a dangos mentergarwch a syniadau
 • Gallu dangos sgiliau trefnu da
 • Gallu sicrhau y caiff safon uchel o wasanaeth cwsmeriaid ei chynnal bob amser mewn canolfan hamdden brysur

Mae Aelod o’r Tîm Glanhau yn gyfrifol am ansawdd a glanweithdra cyffredinol y cyfleuster hamdden prysur yn ddyddiol.

Pwrpas y swydd yw darparu profiad safonol a chyson i gwsmeriaid ar draws y cyfleusterau Hamdden a Llyfrgelloedd. Mae hefyd yn darparu cefnogaeth ar gyfer gweithred y ganolfan gyfan ac mae’n swydd hanfodol.

Rydym yn chwilio am rywun sydd â phrofiad o weithio a chynnal lefelau uchel o hylendid a glanweithdra mewn amgylchedd canolfan hamdden brysur, mae profiad a gwybodaeth o COSSH, P.P.E ac ymwybyddiaeth gyffredinol o iechyd a diogelwch yn feini prawf hanfodol ar gyfer y swydd yn ogystal â gallu gweithio fel rhan o dîm neu fel unigolyn.

Os yw’r pethau hyn yn wir amdanoch chi, efallai mai ymuno â’n tîm i ddarparu gwasanaethau hamdden o ansawdd i’r cyhoedd yn y ganolfan hamdden yw’r cyfle rydych chi wedi bod yn chwilio amdano – ac fe hoffem ni glywed gennych chi!

Rydym ni’n annog ceisiadau gan siaradwyr Cymraeg i wella ein profiad i gwsmeriaid. Byddwn yn ystyried pob cais.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 18 Hydref

I gael sgwrs anffurfiol, cysylltwch â:
Ian Foster 01352 704223
Susannah Hill, ar 01352 704404
Tom Williams, ar 01352 704435

I wneud cais am y swydd, llenwch y ffurflen gais a’i hanfon at aura.recruitment@flintshire.gov.uk Ni chaniateir CV.
Os nad ydych chi’n gallu ei hanfon drwy e-bost, gallwch ei hanfon drwy’r post at: Recriwtio Aura, Gwasanaethau Cyflogaeth, Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint CH7 6NG.

Oherwydd nifer y ceisiadau a dderbynnir, nid ydym bob amser yn gallu cysylltu â phob ymgeisydd yn unigol, felly os na fyddwch wedi clywed gennym o fewn tair wythnos i’r dyddiad cau, dylech gymryd yn ganiataol na fu eich cais yn llwyddiannus.


Hyfforddwr cynorthwyol

Hamdden a Llyfrgelloedd AURA Cyf
Hyfforddwr cynorthwyol
Graddfa A02 – SCP 01
Cyflog o £17,590 i £17,948 y flwyddyn
Wedi’u lleoli ar hyd a lled Sir y Fflint

Dyma gyfle cyffrous ac unigryw i ymuno â chwmni newydd. Mae Gwasanaethau Hamdden, Llyfrgelloedd a Threftadaeth Sir y Fflint, a elwir bellach yn “Hamdden a Llyfrgelloedd Aura Cyf”, yn gwmni annibynnol ar ffurf Cymdeithas Mantais Gymunedol sy’n eiddo i’r Gweithwyr, a gweledigaeth y cwmni yw “Mwy o Bobl, Meddyliau a Chyrff Mwy Bywiog, yn Fwy Aml”.

Mae’r swydd hon yn gyfle cyffrous i chi weithredu ar flaen y gad gyda’r diwydiant ffitrwydd a hamdden.

Ydych chi’n:-

 • Gyfathrebwr da ac yn “berson pobl” go iawn;
 • Gallu gofalu am gwsmeriaid;
 • Brwdfrydig ac yn ymfalchïo ym mhopeth a wnewch;
 • Gallu datrys problemau a dangos mentergarwch a syniadau;
 • Gallu dangos sgiliau trefnu da;
 • Yn gallu gweithio gyda phlant o 4 oed
 • Meddu ar gymhwyster arweinwyr chwaraeon Lefel 2

Rydym yn annog ceisiadau gan siaradwyr Cymraeg i wella’r profiad y gallwn ei ddarparu i gwsmeriaid. Byddwn yn ystyried pob cais. Oriau’r swydd yw 10 awr yr wythnos yn ystod tymor yr ysgol yn unig.  

Gan y bydd y swydd hon yn arwain at gyswllt sylweddol gyda phlant a/neu oedolion diamddiffyn, bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus gael gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.    

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn elwa o’r manteision canlynol:

 • Cyfraniad cyfatebol i’r Cynllun Pensiwn
 • Datblygiad proffesiynol parhaus
 • Cyfleusterau parcio am ddim yn y tri safle ac yn y Brif Swyddfa.

I wneud cais ewch i http://www.aura.wales gael sgwrs anffurfiol, cysylltwch â: Dan.williams@aura.wales

Disgrifiad Swydd a Manyleb Person

I ymgeisio, llenwch y ffurflen gais sy’n amgaeedig a’i dychwelyd i: aura.recruitment@flintshire.gov.uk.

Os nad ydych chi’n gallu ei hanfon drwy e-bost, gallwch ei hanfon drwy’r post i: Recriwtio Aura, Gwasanaethau Cyflogaeth, Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint CH7 6NG.


Hyfforddwr Arweiniol

Hamdden a Llyfrgelloedd AURA Cyf
Hyfforddwr Arweiniol PPA

Graddfa A05 -SCP 01
Cyflog o £21,914 hyd at £24,909 y flwyddyn
Swyddi Wrth Gefn
Wedi’u lleoli ar hyd a lled Sir y Fflint

Dyma gyfle cyffrous ac unigryw i ymuno â chwmni newydd. Mae Gwasanaethau Hamdden, Llyfrgelloedd a Threftadaeth Sir y Fflint, a elwir bellach yn “Hamdden a Llyfrgelloedd Aura Cyf”, yn gwmni annibynnol ar ffurf Cymdeithas Mantais Gymunedol sy’n eiddo i’r Gweithwyr, a gweledigaeth y cwmni yw “Mwy o Bobl, Meddyliau a Chyrff Mwy Bywiog, yn Fwy Aml”.

Mae’r swydd hon yn rhoi’r cyfle cyffrous i chi weithredu ar flaen y gad gyda’r diwydiant ffitrwydd a hamdden.

Ydych chi’n:-

 • Gyfathrebwr da ac yn “berson pobl” go iawn
 • Gallu gofalu am gwsmeriaid;
 • Brwdfrydig ac yn ymfalchïo ym mhopeth a wnewch;
 • Gallu datrys problemau a dangos mentergarwch a syniadau;
 • Gallu dangos sgiliau trefnu da;
 • Gallu gweithio gyda phlant o 3 oed;
 • Yn meddu ar gymhwyster Lefel 2 mewn chwaraeon.

Rydym ni’n annog ceisiadau gan siaradwyr Cymraeg i wella ein profiad i gwsmeriaid. Byddwn yn ystyried pob cais.
Gan y bydd y swydd hon yn arwain at gyswllt sylweddol gyda phlant a/neu oedolion diamddiffyn, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn destun gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae’r manteision canlynol yn berthnasol i’r ymgeisydd llwyddiannus:

 • Cyfraniad cyfatebol i’r Cynllun Pensiwn
 • Datblygiad proffesiynol parhaus
 • Cyfleusterau parcio am ddim yn y tri safle ac yn y Brif Swyddfa.

I gael sgwrs anffurfiol, cysylltwch â: Christopher.moss@aura.wales

Disgrifiad Swydd a Manyleb Person

I ymgeisio, llenwch y ffurflen gais sy’n amgaeedig a’i dychwelyd i: aura.recruitment@flintshire.gov.uk.

Os nad ydych chi’n gallu ei hanfon drwy e-bost, gallwch ei hanfon drwy’r post i: Recriwtio Aura, Gwasanaethau Cyflogaeth, Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint CH7 6NG.