Cymhorthydd Llyfrgell

Hamdden a Llyfrgelloedd AURA Cyf
Rhif Cyfeirnod: A0023
Llyfrgell Bwcle – 18 awr yr wythnos
Llyfrgell Bwcle – 28 awr yr wythnos
Llyfrgell y Fflint – 21.25 awr yr wythnos
Llyfrgell Glannau Dyfrydwy – 17 awr yr wythnos
Llyfrgell yr Wyddgrug – 21 awr yr wythnos
Parhaol, Graddfa D, SCP 16 i 19
Cyflog o £17,419 i £18,859 y flwyddyn, pro rata

Mae Hamdden a Llyfrgelloedd Aura Cyf yn sefydliad elusennol a dielw sydd, ers 1 Medi 2017, yn gyfrifol am reoli’r mwyafrif o ganolfannau hamdden a llyfrgelloedd a weithredwyd yn flaenorol yn uniongyrchol gan Gyngor Sir y Fflint. Mae Aura yn Gymdeithas Mantais Gymunedol, gyda’i weithwyr yn berchen arno, a’i weledigaeth yw mwy o bobl, mwy o feddyliau a chyrff ar waith, yn amlach.

Mae’r swydd hon yn gyfle cyffrous i ymuno â thîm y llyfrgell a darparu profiad cyson o ansawdd i gwsmeriaid. Mae hon yn swydd reng flaen hanfodol ar gyfer y gwasanaeth llyfrgell. Ydych chi:-

  • Yn gyfathrebwr da ac yn “berson pobl”
  • Yn gallu gofalu am gwsmeriaid a sicrhau gwasanaeth o safon uchel

Bydd deiliad y swydd yn cefnogi datblygiad darllenwyr, yn cynorthwyo pobl gyda’u dewisiadau ac yn eu galluogi i ddarllen deunyddiau ehangach. Bydd yn hyrwyddo ac yn cefnogi gweithgareddau diwylliannol ac yn cynorthwyo Rheolwr y Gwasanaethau Llyfrgell i drefnu digwyddiadau a darparu gweithgareddau.

Bydd y rôl yn cynnwys hyrwyddo a marchnata’r stoc a’r gwasanaeth ar lefel leol.

Rydym ni’n chwilio am ymgeiswyr gyda phrofiad o weithio mewn amgylchedd gwasanaeth cwsmeriaid sy’n gallu gweithio’n dda mewn tîm. Byddai gwerthfawrogiad a diddordeb mewn awduron a gwybodaeth am yr ardal leol a’r cyfleusterau yn fanteisiol.

Os yw’r pethau hyn yn wir amdanoch chi, efallai mai ymuno â’n tîm llyfrgell yw’r cyfle rydych chi’n chwilio amdano – ac mae arnom ni eisiau clywed gennych chi!

Rydym ni’n annog ceisiadau gan siaradwyr Cymraeg i wella ein profiad i gwsmeriaid. Byddwn yn ystyried pob cais.

Mae’r buddion canlynol yn berthnasol i’r ymgeisydd llwyddiannus: Cyfraniad cyfatebol i’r Cynllun Pensiwn, datblygiad proffesiynol parhaus ac aelodaeth Aura rhatach.

Disgrifiad Swydd a Manyleb Person

I ymgeisio, llenwch y ffurflen gais sy’n amgaeedig a’i dychwelyd i: aura.recruitment@flintshire.gov.uk.

I wneud cais ewch i www.aura.wales/about/careers.

Dyddiad Cau: 30 Medi 2018

Am drafodaeth anffurfiol, cysylltwch â: Susannah Hill neu Clare Ashbee, Rheolwyr Llyfrgell, ar 01352 704404 neu 70440