Cymhorthydd / Hyfforddwr Hamdden x 2

Hamdden a Llyfrgelloedd AURA Cyf
7 AWR YR WYTHNOS
6 AWR YR WYTHNOS
Graddfa C – SCP 14 i 16
Cyflog o £16,491 i £17,419 y flwyddyn (wedi’i brofi am oriau a weithiwyd)
Mae’n dechrau ar £8.54 yr awr
Parhaol – Cyf Swydd A0013
Ym Mhafiliwn Jade Jones, y Fflint

Dyma gyfle cyffrous ac unigryw i ymuno â chwmni newydd. Mae Gwasanaethau Hamdden, Llyfrgelloedd a Threftadaeth Sir y Fflint, a elwir bellach yn “Hamdden a Llyfrgelloedd Aura Cyf”, yn gwmni annibynnol ar ffurf Cymdeithas Mantais Gymunedol sy’n eiddo i’r Gweithwyr. Gweledigaeth y cwmni yw “Mwy o Bobl, Meddyliau a Chyrff Mwy Bywiog, yn Fwy Aml”.

Mae’r swydd hon yn rhoi’r cyfle cyffrous i chi weithredu ar flaen y gad gyda’r diwydiant ffitrwydd a hamdden.

Sgiliau allweddol y swydd yw bod yn gyfathrebwr da, yn frwdfrydig a gallu datrys problemau. Bydd angen i chi hefyd fod â chymhwyster lefel 1 athro nofio fel isafswm, gan fod y rôl yn cynnwys cyflwyno gwersi nofio a chlybiau gwyliau i greu cysylltiadau cryf a llwybrau i bobl ifanc gyfranogi mewn gweithgareddau, i annog ffyrdd o fyw gweithgar, iach a chytbwys.

Dylech fod â chymhwyster Achubwr Bywyd Pwll Cenedlaethol Lefel 2.

Rydym ni’n annog ceisiadau gan siaradwyr Cymraeg i wella ein profiad i gwsmeriaid. Byddwn yn ystyried pob cais.

Gan y bydd y swydd hon yn arwain at gyswllt sylweddol gyda phlant a/neu oedolion diamddiffyn, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn destun gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae’r manteision canlynol yn berthnasol i’r ymgeisydd llwyddiannus:

 • Cyfraniad cyfatebol i’r Cynllun Pensiwn
 • Datblygiad proffesiynol parhaus h.y. Cymhwyster Hyfforddwr Nofio, cymhwyster cymorth cyntaf yn y gwaith
 • Gostyngiad sylweddol oddi ar ffi ymaelodi â’r gampfa
 • Parcio am ddim yn y tri safle ac yn y brif swyddfa

Disgrifiad swydd a manyleb person

I wneud cais, cwblhewch y ffurflen gais PDF a dychwelwch at: aura.recruitment@flintshire.gov.uk Arbedwch y PDF i’ch cyfrifiadur, a’i agor o’ch cyfrifiadur cyn ei gwblhau a’i arbed eto. Bydd gwybodaeth a gofnodir yn eich porwr gwe yn cael ei golli. Ni chaniateir unrhyw CV.

Os nad ydych chi’n gallu ei hanfon drwy e-bost, gallwch ei hanfon drwy’r post i: Recriwtio Aura, Gwasanaethau Cyflogaeth, Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint CH7 6NG.

Dyddiad cau 27 Mai 2018
I gael sgwrs anffurfiol, cysylltwch â:
John Angerer
01352 704301

 


Hyfforddwr Arweiniol

Hamdden a Llyfrgelloedd AURA Cyf
Swydd 1 = Hyfforddwr Arweiniol – Pêl-droed
Swydd 2 – Hyfforddwr Arweiniol – Aml chwaraeon i rai 4 – 7 mlwydd oed
Gradd F -SCP 23
£ 11.02 yr awr
Swyddi Rhyddhad – nid oes unrhyw oriau gwarantedig yn y rolau hyn
Wedi’i leoli ar draws Sir y Fflint

 Dyddiad y cyfweliad – 6 Mehefin yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy           Bydd hwn yn gyfweliad ymarferol

Dyma gyfle cyffrous ac unigryw i ymuno â chwmni newydd. Mae Gwasanaethau Hamdden, Llyfrgelloedd a Threftadaeth Sir y Fflint, a elwir bellach yn “Hamdden a Llyfrgelloedd Aura Cyf”, yn gwmni annibynnol ar ffurf Cymdeithas Mantais Gymunedol sy’n eiddo i’r Gweithwyr. Gweledigaeth y cwmni yw “Mwy o Bobl, Meddyliau a Chyrff Mwy Bywiog, yn Fwy Aml”.

Mae’r swydd hon yn rhoi’r cyfle cyffrous i chi weithredu ar flaen y gad gyda’r diwydiant ffitrwydd a hamdden.

Ydych chi:-

 • Yn cyfathrebu’n dda ac yn “berson pobl” go iawn
 • Yn gallu gofalu am gwsmeriaid;
 • Yn frwdfrydig ac yn ymfalchïo ym mhopeth a wnewch;
 • Yn datrys problemau ac yn gallu dangos mentergarwch a syniadau;
 • Yn gallu dangos sgiliau trefnu da;
 • Yn gallu gweithio gyda’r hwyr ac ar benwythnosau
 • Yn gallu gweithio gyda phlant o 4 oed
 • Ar gael yn ystod gwyliau’r ysgol
 • Yn meddu ar gymhwyster Lefel 2 mewn Chwaraeon

Rydym ni’n annog ceisiadau gan siaradwyr Cymraeg i wella ein profiad i gwsmeriaid. Byddwn yn ystyried pob cais.

Gan y bydd y swydd hon yn arwain at gyswllt sylweddol gyda phlant a/neu oedolion diamddiffyn, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn destun gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae’r manteision canlynol yn berthnasol i’r ymgeisydd llwyddiannus:

 • Cyfraniad cyfatebol i’r Cynllun Pensiwn
 • Datblygiad proffesiynol parhaus
 • Parcio am ddim yn y tri safle ac yn y brif swyddfa

I ymgeisio, llenwch y ffurflen gais sy’n amgaeedig a’i dychwelyd i: aura.recruitment@flintshire.gov.uk.

Os nad ydych chi’n gallu ei hanfon drwy e-bost, gallwch ei hanfon drwy’r post i: Recriwtio Aura, Gwasanaethau Cyflogaeth, Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint CH7 6NG.

Dyddiad cau 25 Mai 2018. I gael sgwrs anffurfiol, cysylltwch â:
Lee Breeze neu Michelle Thomas 01352 704200

I wneud cais, cwblhewch y ffurflen gais PDF a dychwelwch at: aura.recruitment@flintshire.gov.uk Arbedwch y PDF i’ch cyfrifiadur, a’i agor o’ch cyfrifiadur cyn ei gwblhau a’i arbed eto. Bydd gwybodaeth a gofnodir yn eich porwr gwe yn cael ei golli. Ni chaniateir unrhyw CV.