Ymgynghorydd Cwsmer

Ymgynghorydd Cwsmer Cymdeithas Mantais Gymunedol Hamdden, Llyfrgelloedd a Threftadaeth

Contract Parhaol, 22.5 awr yr wythnos
Graddfa C – SCP 14 i 16
Cyflog o £16,491 i £17,419 y flwyddyn, pro rata
Lleolir yng Nghanolfan Hamdden Pafiliwn Jade Jones, y Fflint
Dyddiad Cau: 19 Chwefror 2018

Dyma gyfle cyffrous ac unigryw i ymuno â chwmni newydd. Mae Gwasanaethau Hamdden, Llyfrgelloedd a Threftadaeth Sir y Fflint, a elwir bellach yn “Aura”, yn gwmni annibynnol ar ffurf Cymdeithas Mantais Gymunedol sy’n eiddo i’r Gweithwyr. Gweledigaeth y cwmni yw “Mwy o Bobl, Meddyliau a Chyrff Mwy Bywiog, yn Fwy Aml”. Dyma gyfle cyffrous ac unigryw i ymuno â chwmni newydd. Mae Gwasanaethau Hamdden, Llyfrgelloedd a Threftadaeth Sir y Fflint, a elwir bellach yn “Aura”, yn gwmni annibynnol ar ffurf Cymdeithas Mantais Gymunedol sy’n eiddo i’r Gweithwyr. Gweledigaeth y cwmni yw “Mwy o Bobl, Meddyliau a Chyrff Mwy Bywiog, yn Fwy Aml”.

Hoffech chi weithio mewn tîm deinamig a chefnogol?

Ydych chi:-

  • Cyfathrebu’n dda ac yn “berson pobl” go iawn
  • Gallu gofalu am gwsmeriaid;
  • Brwdfrydig ac yn ymfalchïo ym mhopeth a wnewch;
  • Datrys problemau ac yn gallu dangos mentergarwch a syniadau;
  • Gallu dangos sgiliau trefnu da;
  • Gallu sicrhau y caiff safon uchel o wasanaeth cwsmeriaid ei chynnal bob amser mewn canolfan hamdden brysur

Mae’r Ymgynghorydd Cwsmeriaid yn ymwneud â holl gwsmeriaid sy’n ymweld â’r Ganolfan Hamdden, yn cyfarch a chynnig gwasanaeth i gwsmeriaid a bydd yn gyfrifol am ansawdd y gwasanaeth a ddarperir.

Y rôl yw darparu profiad o’r ansawdd gorau a chyson i gwsmeriaid y ganolfan a darparu gwybodaeth am gynnyrch a gweithgareddau ar gael yn y ganolfan hamdden a chyfleusterau  Hamdden a Llyfrgelloedd.   Mae hefyd yn darparu cefnogaeth ar gyfer gweithredu’r canolfan cyfan ac mae’n swydd rheng flaen hanfodol.

Rydym yn chwilio am rywun â phrofiad o weithio o fewn amgylchedd sy’n canolbwyntio ar gwsmeriaid blaen y tŷ, profiad a gwybodaeth am systemau ffôn integredig, ymwybyddiaeth o’r Diwydiant Hamdden a gweithdrefnau ariannol.   Sgiliau cyfathrebu a gofal cwsmer ardderchog a gwerthfawrogiad o bwysigrwydd boddhad cwsmer.

Os yw’r pethau hyn yn wir amdanoch chi, efallai mai ymuno â’n tîm i ddarparu gwasanaethau hamdden o ansawdd i’r cyhoedd yn y ganolfan hamdden yw’r cyfle rydych chi wedi bod yn chwilio amdano – ac fe hoffem ni glywed gennych chi!Rydym ni’n annog ceisiadau gan siaradwyr Cymraeg i wella ein profiad i gwsmeriaid. Byddwn yn ystyried pob cais.

I wneud cais, llenwch y ffurflen gais PDF hon a’i hanfon at aura.recruitment@flintshire.gov.uk

Dyddiad cau: 19eg Chwefror 2018.

Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch os gwelwch yn dda â:
Ceriann Ashton, Swyddog Datblygu Canolfan 01352 704303

Oherwydd nifer y ceisiadau gaiff eu derbyn nid ydym bob amser yn gallu cysylltu â phob ymgeisydd yn unigol, felly os nad ydych wedi clywed gennym o fewn tair wythnos i’r dyddiad cau dylech gymryd yn ganiataol nad yw eich cais wedi bod yn llwyddiannus. Bydd trefniadau gweithio’n hyblyg, gweithio rhan-amser a rhannu swydd yn cael eu hystyried.

 


Cymhorthydd Llyfrgell

Hamdden a Llyfrgelloedd AURA Cyf

Llyfrgell Bwcle – 28 awr yr wythnos
Llyfrgell Cei Connah – 21 awr yr wythnos
Llyfrgell y Fflint – 13.25 awr yr wythnos
Llyfrgell yr Wyddgrug – 29.5 awr yr wythnos
Parhaol, Graddfa D, SCP 16 i 19
Cyflog o £17,419 i £18,859 y flwyddyn, pro rata

Mae Hamdden a Llyfrgelloedd Aura Cyf yn sefydliad elusennol a dielw sydd, ers 1 Medi 2017, yn gyfrifol am reoli’r mwyafrif o ganolfannau hamdden a llyfrgelloedd a weithredwyd yn flaenorol yn uniongyrchol gan Gyngor Sir y Fflint. Mae Aura yn Gymdeithas Mantais Gymunedol, gyda’i weithwyr yn berchen arno, a’i weledigaeth yw mwy o bobl, mwy o feddyliau a chyrff ar waith, yn amlach.

Mae Hamdden a Llyfrgelloedd Aura Cyf yn sefydliad elusennol a dielw sydd, ers 1 Medi 2017, yn gyfrifol am reoli’r mwyafrif o ganolfannau hamdden a llyfrgelloedd a weithredwyd yn flaenorol yn uniongyrchol gan Gyngor Sir y Fflint. Mae Aura yn Gymdeithas Mantais Gymunedol, gyda’i weithwyr yn berchen arno, a’i weledigaeth yw mwy o bobl, mwy o feddyliau a chyrff ar waith, yn amlach.Mae’r swydd hon yn gyfle cyffrous i ymuno â thîm y llyfrgell a darparu profiad cyson o ansawdd i gwsmeriaid. Mae hon yn swydd reng flaen hanfodol ar gyfer y gwasanaeth llyfrgell. Ydych chi:-

  • Yn gyfathrebwr da ac yn “berson pobl”
  • Yn gallu gofalu am gwsmeriaid a sicrhau gwasanaeth o safon uchel

Bydd deiliad y swydd yn cefnogi datblygiad darllenwyr, yn cynorthwyo pobl gyda’u dewisiadau ac yn eu galluogi i ddarllen deunyddiau ehangach. Bydd yn hyrwyddo ac yn cefnogi gweithgareddau diwylliannol ac yn cynorthwyo Rheolwr y Gwasanaethau Llyfrgell i drefnu digwyddiadau a darparu gweithgareddau.

Bydd y rôl yn cynnwys hyrwyddo a marchnata’r stoc a’r gwasanaeth ar lefel leol.

Rydym ni’n chwilio am ymgeiswyr gyda phrofiad o weithio mewn amgylchedd gwasanaeth cwsmeriaid sy’n gallu gweithio’n dda mewn tîm. Byddai gwerthfawrogiad a diddordeb mewn awduron a gwybodaeth am yr ardal leol a’r cyfleusterau yn fanteisiol.

Os yw’r pethau hyn yn wir amdanoch chi, efallai mai ymuno â’n tîm llyfrgell yw’r cyfle rydych chi’n chwilio amdano – ac mae arnom ni eisiau clywed gennych chi!

Rydym ni’n annog ceisiadau gan siaradwyr Cymraeg i wella ein profiad i gwsmeriaid. Byddwn yn ystyried pob cais.Mae’r buddion canlynol yn berthnasol i’r ymgeisydd llwyddiannus: Cyfraniad cyfatebol i’r Cynllun Pensiwn, datblygiad proffesiynol parhaus ac aelodaeth Aura rhatach.

I wneud cais, llenwch y ffurflen gais PDF hon a’i hanfon at aura.recruitment@flintshire.gov.uk Cofiwch gynnwys rhif yr ymgyrch A0003 ar e-bost.

Disgrifiad Swydd a Manyleb Person

Dyddiad Cau: 23 Chwefror 2018

Am drafodaeth anffurfiol, cysylltwch â:
Susannah Hill neu Clare Ashbee, Rheolwyr Llyfrgell, ar 01352 704404 neu 70440