Prif Weinydd

Cymdeithas Mantais Gymunedol Hamdden, Llyfrgelloedd a Threftadaeth
Contract Parhaol, 37 awr yr wythnos
Graddfa D – SCP 16 i 19
Cyflog o £17,594 i £19,048 y flwyddyn
Lleolir yng Nghanolfan Hamdden Pafiliwn Jade Jones, y Fflint

Dyma gyfle cyffrous ac unigryw i ymuno â chwmni newydd. Mae Hamdden a Llyfrgelloedd Aura Cyf yn sefydliad elusennol, nid er elw, gyda’r bwriad o wella ansawdd bywyd cwsmeriaid drwy ddarparu cyfleoedd diwylliant a hamdden poblogaidd, sy’n gwella iechyd meddwl a lles corfforol. Gyda gweledigaeth o “Fwy o Bobl, Mwy o Feddyliau a Chyrff Egnïol, yn Fwy Aml”.

Hoffech chi weithio mewn tîm deinamig a chefnogol?

Ydych chi’n:-

  • Cyfathrebu’n dda ac yn “berson pobl” go iawn
  • Gallu gofalu am gwsmeriaid;
  • Brwdfrydig ac yn ymfalchïo ym mhopeth a wnewch;
  • Gallu datrys problemau ac yn gallu dangos mentergarwch a syniadau;
  • Gallu dangos sgiliau trefnu da;
  • Gallu sicrhau y caiff safon uchel o wasanaeth cwsmeriaid ei chynnal
  • bob amser mewn canolfan hamdden brysur

Cefnogi rôl y Goruchwyliwr Dyletswyddau yn y gweithgareddau dyddiol a drefnwyd ynghyd â diogelwch y ganolfan hamdden. Er mwyn ddarparu lefel uchel o gyfarwyddyd i gwsmeriaid a staff y ganolfan hamdden, bydd rôl y Prif Weinydd yn cynnwys ymdrin â chwsmeriaid sy’n ymweld â’r ganolfan hamdden yn uniongyrchol, cyfarfod, cyfarch a gwasanaethau cwsmeriaid, a bod yn gyfrifol am ansawdd darpariaeth y gwasanaeth. Goruchwylio staff a sicrhau diogelwch a lles defnyddwyr y ganolfan a diogelwch cyffredinol y Ganolfan Hamdden.

Diben y swydd yw darparu profiad o ansawdd rheolaidd i gwsmeriaid y ganolfan a chynnig gwybodaeth arbenigol am y cynnyrch a’r gweithgareddau sydd ar gael yn y ganolfan hamdden. Mae hefyd yn darparu cefnogaeth ar gyfer gweithredu’r ganolfan gyfan ac mae’n swydd rheng flaen hanfodol.

Rydym yn awyddus i benodi unigolion brwdfrydig, llawn egni, gyda phrofiad o weithio mewn canolfan hamdden brysur, sy’n cynnig ystod o weithgareddau, mewn amgylchedd sy’n canolbwyntio ar y cwsmer. Bydd gwybodaeth am weithredoedd y pwll nofio, addysg a hyfforddiant yn cael ei roi i’r ymgeisydd llwyddiannus.

Os yw’r pethau hyn yn wir amdanoch chi, efallai mai ymuno â’n tîm i ddarparu gwasanaethau hamdden o ansawdd i’r cyhoedd yn y ganolfan hamdden yw’r cyfle rydych chi wedi bod yn chwilio amdano – ac fe hoffem ni glywed gennych chi!


Rydym ni’n annog ceisiadau gan siaradwyr Cymraeg i wella ein profiad i gwsmeriaid. Byddwn yn ystyried pob cais.

I gael trafodaeth anffurfiol, cysylltwch â: Jordan Mapp-Jones, y Goruchwyliwr Dyletswyddau ar 01352 704301, Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Cynhelir y cyfweliadau:

Oherwydd nifer y ceisiadau a dderbynnir, nid ydym bob amser wedi gallu cysylltu â phob ymgeisydd yn unigol, felly os na fyddwch wedi clywed gennym o fewn tair wythnos i’r dyddiad cau, dylech gymryd yn ganiataol na fu eich cais yn llwyddiannus. Bydd trefniadau gweithio rhan-amser, rhannu swydd a threfniadau gweithio hyblyg yn cael eu hystyried.

Dyddiad Cau ar gyfer ceisiadau: 5ed Medi 2019

I ymgeisio, llenwch y ffurflen gais sy’n amgaeedig a’i dychwelyd i: aura.recruitment@flintshire.gov.uk. Os nad ydych chi’n gallu ei hanfon drwy e-bost, gallwch ei hanfon drwy’r post i: Recriwtio Aura, Gwasanaethau Cyflogaeth, Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint CH7 6NG.