Hyfforddwr cynorthwyol

Hamdden a Llyfrgelloedd AURA Cyf
Hyfforddwr cynorthwyol
Graddfa A02 – SCP 01
Cyflog o £17,590 i £17,948 y flwyddyn
Wedi’u lleoli ar hyd a lled Sir y Fflint

Dyma gyfle cyffrous ac unigryw i ymuno â chwmni newydd. Mae Gwasanaethau Hamdden, Llyfrgelloedd a Threftadaeth Sir y Fflint, a elwir bellach yn “Hamdden a Llyfrgelloedd Aura Cyf”, yn gwmni annibynnol ar ffurf Cymdeithas Mantais Gymunedol sy’n eiddo i’r Gweithwyr, a gweledigaeth y cwmni yw “Mwy o Bobl, Meddyliau a Chyrff Mwy Bywiog, yn Fwy Aml”.

Mae’r swydd hon yn gyfle cyffrous i chi weithredu ar flaen y gad gyda’r diwydiant ffitrwydd a hamdden.

Ydych chi’n:-

 • Gyfathrebwr da ac yn “berson pobl” go iawn;
 • Gallu gofalu am gwsmeriaid;
 • Brwdfrydig ac yn ymfalchïo ym mhopeth a wnewch;
 • Gallu datrys problemau a dangos mentergarwch a syniadau;
 • Gallu dangos sgiliau trefnu da;
 • Yn gallu gweithio gyda phlant o 4 oed
 • Meddu ar gymhwyster arweinwyr chwaraeon Lefel 2

Rydym yn annog ceisiadau gan siaradwyr Cymraeg i wella’r profiad y gallwn ei ddarparu i gwsmeriaid. Byddwn yn ystyried pob cais. Oriau’r swydd yw 10 awr yr wythnos yn ystod tymor yr ysgol yn unig.  

Gan y bydd y swydd hon yn arwain at gyswllt sylweddol gyda phlant a/neu oedolion diamddiffyn, bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus gael gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.    

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn elwa o’r manteision canlynol:

 • Cyfraniad cyfatebol i’r Cynllun Pensiwn
 • Datblygiad proffesiynol parhaus
 • Cyfleusterau parcio am ddim yn y tri safle ac yn y Brif Swyddfa.

I wneud cais ewch i http://www.aura.wales gael sgwrs anffurfiol, cysylltwch â: Dan.williams@aura.wales

Disgrifiad Swydd a Manyleb Person

I ymgeisio, llenwch y ffurflen gais sy’n amgaeedig a’i dychwelyd i: aura.recruitment@flintshire.gov.uk.

Os nad ydych chi’n gallu ei hanfon drwy e-bost, gallwch ei hanfon drwy’r post i: Recriwtio Aura, Gwasanaethau Cyflogaeth, Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint CH7 6NG.


Hyfforddwr Arweiniol

Hamdden a Llyfrgelloedd AURA Cyf
Hyfforddwr Arweiniol PPA

Graddfa A05 -SCP 01
Cyflog o £21,914 hyd at £24,909 y flwyddyn
Swyddi Wrth Gefn
Wedi’u lleoli ar hyd a lled Sir y Fflint

Dyma gyfle cyffrous ac unigryw i ymuno â chwmni newydd. Mae Gwasanaethau Hamdden, Llyfrgelloedd a Threftadaeth Sir y Fflint, a elwir bellach yn “Hamdden a Llyfrgelloedd Aura Cyf”, yn gwmni annibynnol ar ffurf Cymdeithas Mantais Gymunedol sy’n eiddo i’r Gweithwyr, a gweledigaeth y cwmni yw “Mwy o Bobl, Meddyliau a Chyrff Mwy Bywiog, yn Fwy Aml”.

Mae’r swydd hon yn rhoi’r cyfle cyffrous i chi weithredu ar flaen y gad gyda’r diwydiant ffitrwydd a hamdden.

Ydych chi’n:-

 • Gyfathrebwr da ac yn “berson pobl” go iawn
 • Gallu gofalu am gwsmeriaid;
 • Brwdfrydig ac yn ymfalchïo ym mhopeth a wnewch;
 • Gallu datrys problemau a dangos mentergarwch a syniadau;
 • Gallu dangos sgiliau trefnu da;
 • Gallu gweithio gyda phlant o 3 oed;
 • Yn meddu ar gymhwyster Lefel 2 mewn chwaraeon.

Rydym ni’n annog ceisiadau gan siaradwyr Cymraeg i wella ein profiad i gwsmeriaid. Byddwn yn ystyried pob cais.
Gan y bydd y swydd hon yn arwain at gyswllt sylweddol gyda phlant a/neu oedolion diamddiffyn, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn destun gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae’r manteision canlynol yn berthnasol i’r ymgeisydd llwyddiannus:

 • Cyfraniad cyfatebol i’r Cynllun Pensiwn
 • Datblygiad proffesiynol parhaus
 • Cyfleusterau parcio am ddim yn y tri safle ac yn y Brif Swyddfa.

I gael sgwrs anffurfiol, cysylltwch â: Christopher.moss@aura.wales

Disgrifiad Swydd a Manyleb Person

I ymgeisio, llenwch y ffurflen gais sy’n amgaeedig a’i dychwelyd i: aura.recruitment@flintshire.gov.uk.

Os nad ydych chi’n gallu ei hanfon drwy e-bost, gallwch ei hanfon drwy’r post i: Recriwtio Aura, Gwasanaethau Cyflogaeth, Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint CH7 6NG.


Hyfforddwr Nofio

Prif elfen y swydd fydd hyfforddi’r sesiynau nofio Meistr
Hamdden a Llyfrgelloedd AURA Cyf
3 awr yr wythnos
Cyflog: £20.50 yr awr
Canolfannau Hamdden Bwcle a’r Wyddgrug

Mae Aura yn edrych am hyfforddwr nofio proffesiynol a chyfeillgar sydd â’r angerdd a’r creadigrwydd i ddatblygu gallu nofwyr trwy greu sesiwn nofio cymdeithasol, hwyliog sy’n canolbwyntio ar ffitrwydd. Y prif ganolbwynt yw datblygu strociau, technegau anadlu neu wella eu lefelau ffitrwydd.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn arwain trwy hyfforddi ein sesiynau meistr yng nghanolfannau hamdden yr Wyddgrug a Bwcle gydag adolygiad i ehangu ym Mhafiliwn Jade Jones Pavilion (y Fflint). Mae’r sesiynau meistr yn rhan o raglen dosbarthiadau ffitrwydd Aura helaeth sy’n cynnal 80 o ddosbarthiadau mewn tair canolfan hamdden.

I ymgeisio, llenwch y ffurflen gais sy’n amgaeedig a’i dychwelyd i: aura.recruitment@flintshire.gov.uk.

Os nad ydych chi’n gallu ei hanfon drwy e-bost, gallwch ei hanfon drwy’r post i: Recriwtio Aura, Gwasanaethau Cyflogaeth, Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint CH7 6NG.

Dyddiad Cau ar gyfer Ceisiadau Dydd Sul 25ain Gorffennaf 2021

I gael sgwrs anffurfiol, cysylltwch â: Tom Williams  01352 704335


Cyfleoedd i Gymorthyddion Llyfrgell

Hamdden a Llyfrgelloedd Aura – Cyfeirif . 0002615
5 swydd ran-amser yn Llyfrgelloedd Bwcle, Cei Connah a’r Fflint
Swyddi parhaol yn cynnwys oriau blynyddol: 16.25, 16.5, 28, 17.25 a 20.75 awr.
Graddfa A03 – SCP A03-1 i A03-2 Cyflog o £18,311 i £19,431 y flwyddyn pro rata

Mae Hamdden a Llyfrgelloedd Aura Cyf yn sefydliad elusennol a dielw sydd, ers 1 Medi 2017, yn gyfrifol am reoli’r mwyafrif o ganolfannau hamdden, llyfrgelloedd gwasanaethau treftadaeth a weithredwyd yn flaenorol yn uniongyrchol gan Gyngor Sir y Fflint. Mae Aura yn Gymdeithas Mantais Gymunedol, gyda’i gweithwyr yn berchen arni, a’i gweledigaeth yw ‘mwy o bobl, mwy o feddyliau a chyrff egnïol, yn fwy aml.’

Mae’r swyddi hyn yn gyfle cyffrous i ymuno â thîm y llyfrgell a darparu profiad o ansawdd uchel a chyson i gwsmeriaid. Mae hon yn swydd reng flaen hanfodol ar gyfer y gwasanaeth llyfrgell. Ydych chi’n:-

 • Cyfathrebu’n dda – ‘Person pobl’ go iawn
 • Gallu gofalu am gwsmeriaid a sicrhau gwasanaeth o safon uchel
 • Yn hyderus yn eich gallu i ddefnyddio TG.
 • Gallu dangos hunan-gymhelliant ac yn gallu darparu syniadau a datrysiadau arloesol i hyrwyddo Gwasanaethau Aura.

Bydd deiliad y swydd yn cefnogi datblygiad darllenwyr, yn cynorthwyo pobl gyda’u dewisiadau ac yn eu galluogi i ddarllen yn amlach. Byddant yn hyrwyddo ac yn cefnogi gweithgareddau diwylliannol ac yn cynorthwyo Rheolwr y Gwasanaethau Llyfrgell i drefnu digwyddiadau a darparu gweithgareddau. Bydd y rôl yn cynnwys hyrwyddo a marchnata’r stoc a’r gwasanaeth ar lefel leol.

Rydym ni’n chwilio am ymgeiswyr gyda phrofiad o weithio mewn amgylchedd gwasanaeth cwsmeriaid sy’n gallu gweithio’n dda mewn tîm. Byddai gwerthfawrogiad a diddordeb mewn awduron a gwybodaeth am yr ardal leol a’r cyfleusterau yn fanteisiol. Sylwch, mae’r swydd hon yn golygu galw corfforol rheolaidd.

Os yw’r pethau hyn yn wir amdanoch chi, efallai mai ymuno â’n tîm llyfrgell yw’r cyfle rydych chi’n chwilio amdano – ac mae arnom ni eisiau clywed gennych chi!

Rydym ni’n annog ceisiadau gan siaradwyr Cymraeg i wella ein profiad i gwsmeriaid. Byddwn yn ystyried pob cais.
Mae’r buddion canlynol yn berthnasol i’r ymgeisydd llwyddiannus: Cyfraniad cyfatebol i’r Cynllun Pensiwn; datblygiad proffesiynol parhaus a gostyngiad pris ar Aelodaeth Campfa Gweithwyr Aura.

Disgrifiad Swydd a Manyleb Person

I ymgeisio, llenwch y ffurflen gais sy’n amgaeedig a’i dychwelyd i: aura.recruitment@flintshire.gov.uk.

Os nad ydych chi’n gallu ei hanfon drwy e-bost, gallwch ei hanfon drwy’r post i: Recriwtio Aura, Gwasanaethau Cyflogaeth, Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint CH7 6NG.

Dyddiad cau: 2 Awst 2021

I gael sgwrs anffurfiol, cysylltwch â: Rheolwyr Gwasanaeth Llyfrgell – 01352 704400 / 704403 / 704404


Glanhawr – Aelod Tîm

Hamdden a Llyfrgelloedd Aura Cyf
3 swydd 21 awr yr wythnos
1 swydd 17.5 awr yr wythnos
1 swydd 15.3 awr yr wythnos
1 swydd 15 awr yr wythnos
1 swydd 6 awr yr wythnos
Graddfa A01 – SCP A011
Cyflog o £17,362 y flwyddyn, pro rata
Yn seiliedig ar draws Hamdden a Llyfrgelloedd Aura-0002616

Mae Hamdden a Llyfrgelloedd Aura Cyf yn sefydliad elusennol a dielw. Mae’n gyfrifol am reoli’r mwyafrif o ganolfannau hamdden a llyfrgelloedd a gwasanaethau treftadaeth a weithredwyd yn flaenorol yn uniongyrchol gan Gyngor Sir y Fflint. Mae Aura yn Gymdeithas Mantais Gymunedol, gyda’i gweithwyr yn berchen arni, a’i gweledigaeth yw ‘mwy o bobl, mwy o feddyliau a chyrff egnïol, yn fwy aml.’  Enillydd Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru 2019.

Hoffech chi weithio mewn tîm deinamig a chefnogol?

Ydych chi’n:-

 • Gyfathrebwr da ac yn “berson pobl” go iawn
 • Gallu gofalu am gwsmeriaid
 • Brwdfrydig ac yn ymfalchïo ym mhopeth a wnewch
 • Gallu datrys problemau a dangos mentergarwch a syniadau
 • Gallu dangos sgiliau trefnu da
 • Gallu sicrhau y caiff safon uchel o wasanaeth cwsmeriaid ei chynnal bob amser mewn canolfan hamdden brysur

Mae Aelod o’r Tîm Glanhau yn gyfrifol am ansawdd a glanweithdra cyffredinol y cyfleuster hamdden prysur yn ddyddiol.

Pwrpas y swydd yw darparu profiad safonol a chyson i gwsmeriaid ar draws y cyfleusterau Hamdden a Llyfrgelloedd. Mae hefyd yn darparu cefnogaeth ar gyfer gweithred y ganolfan gyfan ac mae’n swydd hanfodol.

Rydym yn chwilio am rywun sydd â phrofiad o weithio a chynnal lefelau uchel o hylendid a glanweithdra mewn amgylchedd canolfan hamdden brysur, mae profiad a gwybodaeth o COSSH, P.P.E ac ymwybyddiaeth gyffredinol o iechyd a diogelwch yn feini prawf hanfodol ar gyfer y swydd yn ogystal â gallu gweithio fel rhan o dîm neu fel unigolyn.

Os yw’r pethau hyn yn wir amdanoch chi, efallai mai ymuno â’n tîm i ddarparu gwasanaethau hamdden o ansawdd i’r cyhoedd yn y ganolfan hamdden yw’r cyfle rydych chi wedi bod yn chwilio amdano – ac fe hoffem ni glywed gennych chi!

Rydym ni’n annog ceisiadau gan siaradwyr Cymraeg i wella ein profiad i gwsmeriaid. Byddwn yn ystyried pob cais.

Disgrifiad Swydd a Manyleb Person

I ymgeisio, llenwch y ffurflen gais sy’n amgaeedig a’i dychwelyd i: aura.recruitment@flintshire.gov.uk.

Os nad ydych chi’n gallu ei hanfon drwy e-bost, gallwch ei hanfon drwy’r post i: Recriwtio Aura, Gwasanaethau Cyflogaeth, Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint CH7 6NG.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 30 Gorffennaf

I gael sgwrs anffurfiol, cysylltwch â:

Neil Rimmell 01352 704306
Susannah Hill, ar 01352 704404
Tom Williams, ar 01352 704435

Oherwydd nifer y ceisiadau a dderbynnir, nid ydym bob amser yn gallu cysylltu â phob ymgeisydd yn unigol, felly os na fyddwch wedi clywed gennym o fewn tair wythnos i’r dyddiad cau, dylech gymryd yn ganiataol na fu eich cais yn llwyddiannus.