Recriwtio Aelodau Bwrdd Swyddi Anweithredol

Hamdden a Llyfrgelloedd Aura Cyf 

“Mwy o bobl, mwy o feddyliau a chyrff actif, yn fwy aml”

 • Oes gennych chi ddawn entrepreneuraidd?
 • Ydych chi’n unigolyn proffesiynol, profiadol, o’r radd flaenaf sy’n fasnachol eich meddylfryd?
 • Ydi gwerthoedd cymdeithasol yn bwysig i chi ac a allwch chi ddefnyddio eich arbenigedd er budd ein cymunedau lleol?
 • Allwch chi helpu i lywio ein gwasanaethau Hamdden, Llyfrgelloedd a Threftadaeth gyda’ch angerdd a’ch egni?
 • Ydych chi eisiau bod yn rhan o sefydliad uchelgeisiol, arloesol a dynamig?
 • Ydych chi’n gobeithio ymestyn eich profiad cyfredol neu ennill profiad newydd fel aelod o Fwrdd?

 Ydych? –  Dyma gyfle gwych i chi gefnogi eich cymuned leol ac rydym eisiau clywed oddi wrthych!

Mae Aura yn dymuno penodi dau unigolyn talentog a phrofiadol i ymuno â’r Bwrdd presennol.

Mae Aura yn sefydliad elusennol, nid er elw sydd, ers 1 Medi 2017, wedi bod yn gyfrifol am reoli’r rhan fwyaf o ganolfannau hamdden a llyfrgelloedd yr oedd Cyngor Sir y Fflint yn arfer gofalu amdanynt.  Dyma’r sefydliad cyntaf o’i fath yn y DU sydd a’i fryd ar fod yn arweinydd y sector yn y dyfodol.

Mae Aura’n cael ei lywodraethu gan y Bwrdd Anweithredol sy’n cynnwys gweithwyr proffesiynol lleol sydd yn gwirfoddoli i wneud y gwaith oherwydd  eu bod yn teimlo’n angerddol ynglŷn â chynnal a gwella canolfannau hamdden, llyfrgelloedd a threftadaeth leol.

Mae gan Aura bortffolio helaeth sy’n cynnwys canolfannau hamdden, llyfrgelloedd a gwasanaethau gwybodaeth, amgueddfeydd, datblygiadau chwaraeon, gwasanaethau atgyfeirio ar gyfer ymarfer corff, iechyd a ffitrwydd, nofio, rinc sglefrio, gweithgareddau ysgolion a chlybiau gwyliau, gweithgareddau clwb a hyfforddiant a datblygiad.

Byddem yn croesawu mynegiannau o ddiddordeb a cheisiadau gan unigolion sydd â sgiliau meddwl strategol a chlir, yr uchelgais a’r ymroddiad i yrru Aura yn ei flaen, y ddealltwriaeth a’r gallu i werthuso materion cymdeithasol a masnachol a’r gallu i gyfathrebu’n effeithiol fel rhan o dîm, a syniadau arloesol.

Rydym yn dymuno ychwanegu at set sgiliau’r bwrdd presennol ac yn edrych yn benodol am geisiadau gan bobl sydd â phrofiad cyfredol/blaenorol o fod ar Fwrdd a’r rhai sydd ag arbenigedd yn unrhyw un o’r meysydd canlynol:

Cyllid, Iechyd, Gwerthu, Cyfreithiol, Marchnata ac Entrepreneuriaeth.

Mae swyddi ar ein Bwrdd yn wirfoddol a thelir treuliau priodol.

I drafod y cyfle cyffrous hwn yn bersonol, cysylltwch â Mike Welch (Rheolwr Gyfarwyddwr) 01352 702452 neu Jay Davies (Vice Chair) 07821 428 180

Am becyn gwybodaeth a manylion am sut i gyflwyno cais byr, ewch i :

www.aura.wales neu cysylltwch â Linda.bletcher@aura.wales

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Sul 24 Chwefror 2019

 


 

Therapydd Harddwch

Hamdden a Llyfrgelloedd AURA Cyf
Graddfa D – SCP 16 i 19
Cyflog o £17,594 i £19,048 y flwyddyn

Oriau Cyfnod Penodol Rhan Amser a Chyfleoedd am Waith Llanw
Wedi’i lleoli yn Sba Afon, Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy

Dyma gyfle cyffrous ac unigryw i ymuno â chwmni newydd. Mae Gwasanaethau Hamdden, Llyfrgelloedd a Threftadaeth Sir y Fflint, a elwir bellach yn “Hamdden a Llyfrgelloedd Aura Cyf”, yn gwmni annibynnol ar ffurf Cymdeithas Mantais Gymunedol sy’n eiddo i’r Gweithwyr, a gweledigaeth y cwmni yw “Mwy o Bobl, Meddyliau a Chyrff Mwy Bywiog, yn Fwy Aml”.

Mae’r swydd hon yn rhoi’r cyfle cyffrous i chi weithredu ar flaen y gad gyda’r diwydiant ffitrwydd a hamdden.

Byddwch yn cynnig profiad o ansawdd i gwsmeriaid y sba ac yn darparu gwybodaeth arbenigol am gynnyrch a thriniaethau sydd ar gael yn ogystal â chynorthwyo yn ardal y pwll ac yn nerbynfa’r sba. Byddwch hefyd yn helpu i redeg y ganolfan gyfan mewn rôl reng flaen hanfodol.

Mae NVQ Lefel 3 neu gymhwyster cyfwerth mewn Therapi Harddwch yn hanfodol.

Mae profiad o weithio mewn amgylchedd sba/salon yn hanfodol ynghyd â phrofiad a gwybodaeth fanwl am gynhyrchion a darparu triniaethau o fewn sba. Hefyd, fe ddylech chi fod â lefel uchel o werthfawrogiad am bwysigrwydd gwasanaeth cwsmeriaid a boddhad cleientiaid.

Gan y bydd y swydd hon yn arwain at gyswllt sylweddol gyda phlant a/neu oedolion diamddiffyn, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn destun gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae’r manteision canlynol yn berthnasol i’r ymgeisydd llwyddiannus:

 • Cyfraniad cyfatebol i’r Cynllun Pensiwn
 • Datblygiad proffesiynol parhaus
 • Gostyngiad sylweddol oddi ar ffi ymaelodi â’r gampfa
 • Cyfleusterau parcio am ddim ar y 3 safle
 • Gostyngiad pris yng nghaffi’r safle

I ymgeisio, llenwch y ffurflen gais sy’n amgaeedig a’i dychwelyd i: aura.recruitment@flintshire.gov.uk. Os nad ydych chi’n gallu ei hanfon drwy e-bost, gallwch ei hanfon drwy’r post i: Recriwtio Aura, Gwasanaethau Cyflogaeth, Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint CH7 6NG.

Dyddiad Cau: Dydd Llun 18 Mawrth 2019

I gael sgwrs anffurfiol, cysylltwch â:
Yen Leung, Swyddog Sba a Ffitrwydd ar 01352 702482 neu
Tracy Bevan, Arweinydd Tîm y Sba ar 01352 704279