Mae Aura Leisure and Libraries Limited wedi lansio datrysiad E-Anfonebu sy’n golygu ein bod yn awr yn prosesu Anfonebau a Chredydau holl Gyflenwyr mewn ffordd fwy effeithlon. Bellach rydym yn ‘sganio’ pob anfoneb papur yn ogystal ag anfonebau a chredydau sy’n cael eu hanfon ar e-bost i mewn i’r system.

Fel Cyflenwr i Aura Leisure and Libraries Limited, mae’n hanfodol eich bod yn dilyn ein canllawiau wrth anfon eich Anfonebau / Credydau atom ni fel y gallwn eu prosesu mor effeithlon â phosibl. Gall methu â dilyn y canllawiau hyn olygu ein bod yn gwrthod eich Anfonebau / Credydau.

Canllawiau E-anfonebu

Gwybodaeth Gorfodol ar gyfer Anfonebau a Chredydau

Mae’n rhaid i chi gynnwys y wybodaeth ganlynol ar bob Anfoneb/Credyd a anfonir atom:

 1. Your Company / Organisation Name
 2. Invoice Date (must not be in the future)
 3. Invoice Number (must be unique and never been used previously)
 4. Net Value
 5. VAT Value (if VAT Registered)
 6. Gross Value
 7. A Valid Aura Leisure and Libraries Limited Purchase Order (PO) Number.
 1. Enw eich Cwmni/Sefydliad
 2. Dyddiad yr Anfoneb (ni ddylid rhoi dyddiad yn y dyfodol)
 3. Rhif Anfoneb (rhaid iddo fod yn unigryw a heb ei ddefnyddio o’r blaen)
 4. Gwerth Net
 5. Gwerth TAW (os ydych wedi cofrestru ar gyfer TAW)
 6. Gwerth Gros
 7. Rhif Archeb Prynu Aura Leisure and Libraries Limited dilys.

Os yw eich cwmni wedi cofrestru ar gyfer TAW rydych hefyd angen arddangos eich Rhif TAW ar eich Anfoneb/Credyd.

Copïau Papur o Anfonebau a Chredydau

Os byddwch yn Postio eich Anfonebau a / neu Gredydau i ni, yna rhaid iddynt gael eu postio i’r cyfeiriad post canlynol:-

AP & AR – Aura
Adran Gyllid
Aura Leisure and Libraries Limited
Neuadd y Sir
Yr Wyddgrug
CH7 6NR

E-bostio Anfonebau a Chredydau

Os byddwch yn E-bostio eich Anfonebau a/neu Gredydau i ni (mae llawer ohonoch chi eisoes yn gwneud hynny), yna rhaid iddynt: –

 1. Be emailed to us at aura.invoices@flintshire.gov.uk
 2. Be in PDF format. We do not accept Word, Excel or any other formats. 
 3. NOT be a scan of a paper invoice.
 4. Only contain 1 Invoice or Credit per PDF file, however we do accept multiple PDF attachments within an email.
 5. NOT be a consolidated Invoice – i.e. contain more than 1 PO No.
 6. Only contain Invoices and/or Credits – in other words do not include any Statements, Marketing material etc. in the same Email as your Invoices / Credits.
 1. E-bostio atom yn aura.invoices@flintshire.gov.uk
 2. Ar ffurf PDF. Nid ydym yn derbyn Word, Excel neu unrhyw fformatau eraill. 
 3. NI fydd yn sgan o anfoneb bapur.
 4. Ond yn cynnwys 1 Anfoneb neu Gredyd fesul ffeil PDF, fodd bynnag, rydym yn derbyn atodiadau PDF lluosog o fewn e-bost.
 5. DIM yn Anfoneb gyfunol – hy yn cynnwys mwy nag 1 Rhif Archeb Prynu.
 6. Dim ond yn cynnwys Anfonebau a/neu Gredydau – mewn geiriau eraill peidiwch â chynnwys unrhyw Ddatganiadau, deunydd marchnata ac ati yn yr un e-bost â’ch Anfonebau/Credydau.