Buddugoliaeth i Ganolfan Chwaraeon Gymunedol yn erbyn Everton yn y Gymuned

Ar 6 Tachwedd, fe aeth aelodau o ganolfan chwaraeon gymunedol ym Mhenarlâg i Lerpwl i chwarae pêl-droed yn erbyn Everton yn y Gymuned. Cynhaliwyd y gêm yn y ganolfan gymunedol ger Parc Goodison.

Gwisgodd y bechgyn eu dillad newydd a chwarae’n wych; enillon nhw’r gêm 5-4.

Hoffem ddiolch i Everton yn y Gymuned am gynnal y gêm ac edrychwn ymlaen at eu croesawu i Ganolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy yn y dyfodol.

Hoffai tîm Aura ddweud da iawn wrth y bechgyn a fu’n chwarae a’u llongyfarch ar eu buddugoliaeth!

Ymgyrch Bang yn Sir y Fflint

Eleni, mae Aura wedi bod yn rhan o’r prosiect Ymgyrch Bang unwaith eto!

Mae Ymgyrch Bang yn brosiect sy’n cael ei ariannu a’i gefnogi gan yr Heddlu. Nod y prosiect yw codi ymwybyddiaeth o ddiogelwch tân ac osgoi ymddygiad gwrthgymdeithasol rhwng Calan Gaeaf a noson tân gwyllt i blant a phobl ifanc. Mae’r gwasanaeth tân ac achub hefyd yn helpu gyda chefnogi digwyddiadau Ymgyrch Bang.

Eleni, mae’r prosiect wedi ehangu yn Sir y Fflint oherwydd ei lwyddiant y llynedd ac wedi’i gynnal ar dri safle gwahanol yn Mynydd Isa, Penarlâg a Saltney.

Unwaith eto, mae’r prosiect wedi bod yn llwyddiant mawr gyda mwy na 50 o bobl ifanc yn mynychu digwyddiad yn neuadd chwaraeon ysgol uwchradd Penarlâg ar 2 Tachwedd.

Roedd y gweithgareddau a hwyluswyd gan Aura yn cynnwys pêl-droed, cawell panna a zorbio’r corff fel y gwelir isod.

Meddai PSCO Sammi a drefnodd y digwyddiad: “cafodd yr holl bobl ifanc a fu’n cymryd rhan amser gwych” (fel y’i dyfynnir ar www.leaderlive.co.uk).

Hoffai’r tîm Aura i ddweud diolch yn fawr iawn i bawb wnaeth gymryd rhan yn nhrefniadau Ymgyrch Bang yn Sir y Fflint ac i bawb a fynychodd y digwyddiadau.

Edrychwch ar ein tudalennau Twitter i weld mwy o luniau o’r gwahanol ddigwyddiadau neu, am fwy o wybodaeth am ddigwyddiad Ymgyrch Bang a gynhaliwyd ym Mynydd Isa, darllenwch yr erthygl ganlynol ar: https://www.leaderlive.co.uk/news/17196924.sporting-event-held-in-mynydd-isa-to-help-reduce-anti-social-behaviour/

English

Tîm Rygbi Cynghrair Cymru yn Glannau Dyfrdwy

Roeddem yn hapus iawn i groesawu Rygbi Cynghrair Cymru’n ôl i Sir y Fflint!

Dechreuodd y garfan ar eu hyfforddiant yng Nglannau Dyfrdwy 23 Hydref ac maent yn brysur yn paratoi ar gyfer rowndiau cymhwyso Cwpan y Byd Rygbi Cynghrair.

Dywedodd rheolwr tîm Cymru, Bob Wilson: “Rydym yn hapus iawn i fod yn ôl yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy ar gyfer y Bencampwriaeth Ewropeaidd sydd ar y gweill a rowndiau cymhwyso Cwpan y Byd Cynghrair Rygbi 2021.

“Mae Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy yn drysor cudd oherwydd bod y cyfleusterau yno’n wych ac yn help mawr i ni baratoi ar gyfer gemau rhyngwladol.

Rydym ni wedi bod defnyddio’r cyfleusterau am beth amser nawr ac yn edrych ymlaen at adeiladu ein perthynas gydag Aura yn y dyfodol.”

Mae pawb yma yn Aura yn dymuno pob lwc i’r tîm yn y rowndiau cymhwyso sydd ar y gweill ac yn edrych ymlaen at eu croesawu yn ôl yn y dyfodol.

Bydd Cymru yn chwarae yn erbyn Iwerddon 11 Tachwedd 2018 yn Stadiwm y Cae Ras, Wrecsam.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am Rygbi Cynghrair Cymru a sut i gael tocynnau: https://www.walesrugbyleague.co.uk/

English

Hanes Gogledd Ddwyrain Cymru drwy 100 Gwrthrych

Wedi’i rannu gyda fforwm dreftadaeth Gogledd Ddwyrain Cymru, mae 100 Gwrthrych Gogledd Ddwyrain Cymru yn dweud stori ein hanes a threftadaeth trwy 100 o wrthrychau diddorol. Fel prosiect cymunedol, mae’r arddangosfa’n cael ei ddangos ar draws Sir y Fflint yn yr Wyddgrug, Bwcle a Chei Connah, ac yn croesawu pawb i ddod i weld y gwrthrychau.

Mae’r arddangosfeydd yn cynnwys ystod eang o hanes ac mae wedi ei rannu i 6 adran ar gyfer meysydd penodol o ddiddordeb.

Mae bob amgueddfa’n dangos dwy adran wahanol fel a ganlyn:

Yr Wyddgrug: Trigolion Cynnar a Chrefydd a Diwylliant

Bwcle: Y Chwyldro Diwydiannol a Bywyd Bob Dydd

Cei Connah: Cestyll a Gwrthdaro a Theithio a Chludiant

Dyma ychydig o esiamplau o’r gwrthrychau rhyfeddol a gaiff eu harddangos:

Cwrwgl:
Mar cwrwgl yn fath o gwch sy’n ddigon bach i’w gario ar gefn rhywun. Cawsant eu gwneud o rodenni helyg wedi’u plethu ac wedi eu clymu â’i gilydd gyda rhisgl helyg a’i orchuddio gyda chroen anifail a haen denau o dar er mwyn i’r cwch ddal dŵr. Yn draddodiadol, defnyddiwyd hwy yng Nghymru, a defnyddiwyd yr un sydd gennym yn yr arddangosfa yn amgueddfa Cei Connah ar yr afon Dyfrdwy.

Cawell Caneri:
Mae’r gawell caneri sydd yn Amgueddfa Bwcle yn rhan arbennig o hanes Sir y Fflint. Defnyddiwyd ef gan lowyr yng nglofa’r Parlwr Du yn Sir y Fflint, i gludo caneris i lawr y pwll er mwyn helpu i brofi am nwyon diarogl niweidiol. Defnyddiwyd caneris am y tro cyntaf mewn pyllau ym 1922 hyd nes 1987.

Beibl Cymraeg Cynnar:
Yn Amgueddfa’r Wyddgrug mae gennym argraffiad cyntaf o’r Beibl Cymraeg diwygiedig o 1620. Ar y copi a gaiff ei arddangos mae’r geiriau “the Book of Gyffylliog” wedi ei ysgrifennu arno, ac felly gallai olygu mai hwn oedd yr un a ddefnyddiwyd yn Eglwys San Silyn yn Wrecsam.

Mae Sophie Fish, Rheolwr Amgueddfeydd, Diwylliant a Threftadaeth yma yn Aura yn ymfalchïo yn yr arddangosfa wych yma o “wrthrychau arbennig ar draws Gogledd Ddwyrain Cymru”. Yng ngeiriau Sophie: “mae gennym hanes diddorol iawn yn yr ardal ac mae’r gwrthrychau hyn yn rhan fach o hynny!”

Sicrhewch eich bod chi’n ymweld â’r arddangosfa cyn iddo ddod i ben ar 18 Tachwedd 2018. Mae’n gyfle perffaith i ddysgu mwy am hanes Cymru – ac yn daith wych i deuluoedd dros yr hanner tymor!

Peidiwch â cholli’ch cyfle: Bydd Amgueddfa Maes Glas yn dathlu’r Ŵyl Amgueddfeydd Cymru sy’n dechrau ar 27 Hydref hyd at 4 Tachwedd. Mae digonedd o hanes a threftadaeth i’w ddarganfod!

English

Gwyl Daniel Owen

Rydyn ni’n prysur agosáu at ben-blwydd a’r dyddiad y bu farw ein hawdur enwog o Sir y Fflint, Daniel Owen. Mae’n hynny’n golygu bod Gŵyl Daniel Owen yn ôl!

Daniel-Owen-Festival-Poster-WEB.jpg

Drwy’r wythnos, bydd llawer o ddigwyddiadau gwahanol i ddathlu, gan gynnwys storïau a helfa drysor yn Amgueddfa’r Wyddgrug ddydd Sadwrn yr 20fed, y Ddarlith Goffa flynyddol ddydd Llun yr 22ain yng Nghapel Bethesda gan Dr Haydn Edwards o’r enw ‘Daniel Owen y Gwleidydd’ (darlith Gymraeg), a noson yn Llyfrgell yr Wyddgrug yng nghwmni Dr Goronwy Wynne: enillydd Llyfr y Flwyddyn 2018!

Bydd yr wythnos yn llawn iaith, llenyddiaeth, diwylliant a chelfyddydau ac mae’n ffordd berffaith o ddysgu mwy am hanes a threftadaeth Sir y Fflint.

Yn y geiriau Nia Wyn Jones: “Braf yw gweld baneri’r ŵyl yn chwifio yn y dref ar drefniadau ar gyfer yr amrywiaeth eang o weithgareddau cyffrous yn barod am yr wythnos lawn sydd o’n blaenau.”

Dewch draw i Lyfrgell yr Wyddgrug i weld yr arddangosfa hyfryd mae’r llyfrgellwyr wedi’i gosod, sy’n arddangos rhai o weithiau Daniel Owen – tra byddwch chi yno, beth am godi rhaglen i weld rhestr lawn o’r digwyddiadau a fydd yn cael eu cynnal yn ystod yr wythnos? Gallwch hefyd ddilyn y ddolen hon i’r wefan lle gallwch weld y manylion yn llawn a chael gwybod mwy: www.gwyldanielowen.com.

English

Gwirfoddolwyr amgueddfa yn Sir y Fflint yn ennill gwobr yr Amgueddfa Brydeinig

MarshVolPhoto

Cymerwyd y llun sydd ynghlwm yn y seremoni wobrwyo ac mae’n dangos:  Lorna Kernahan Moore, Cydlynydd Gwirfoddolwyr Dyffryn Maes Glas, Adele Thackray, Rheolwr Dysgu Gydol Oes Cadw, Sarah Pevely, Curadur Cynorthwyol Aura a rhai o’r gwirfoddolwyr.  Llun gan Benedict Johnson Photography Ltd.

Mae grŵp o wirfoddolwyr o Amgueddfa a Pharc Treftadaeth Dyffryn Maes Glas wedi ennill gwobr genedlaethol am eu cyfraniad tuag at wirfoddoli.

Caiff Gwobrau Marsh, a ddyfernir i Wirfoddolwyr ar gyfer Dysgu mewn Amgueddfeydd, eu rhedeg mewn partneriaeth a’r Amgueddfa Brydeinig ac maent yn cydnabod y dulliau gorau a mwyaf arloesol a ddyfeisir gan wirfoddolwyr mewn amgueddfeydd ac orielau lleol a chenedlaethol er mwyn ceisio ennyn gwir ddiddordeb y cyhoedd yn y casgliadau a’r arddangosiadau.

Dyfarnwyd y prosiect ar Abaty Dinas Basing, ‘Canfod y Gorffennol’ yn Enillydd Rhanbarthol Cymru mewn digwyddiad dathlu yn Llundain yr wythnos hon. Prif nod y prosiect oedd creu adnodd addysgol, dwyieithog, trawsgwricwlaidd diddorol a llawn hwyl ar Abaty Dinas Basing ar gyfer ysgolion.   Gweithiodd grŵp o 20 o wirfoddolwyr yn ddiwyd dros gyfnod o bum mis yn datblygu pecyn addysgol a blwch o adnoddau addysgol.  Roedd y grŵp yn cynnwys gwirfoddolwyr o amrywiol gefndiroedd, oedrannau, sgiliau a diddordebau gyda’r ieuengaf yn 18 oed a’r hynaf yn 80.  Fe wnaeth y grŵp hefyd actio a chyfarwyddo eu ffilm fer eu hunain i ddisgyblion ei gwylio cyn eu hymweliad â’r safle Bydd yr holl ddeunydd ar gael drwy Hwb, y wefan ysgolion genedlaethol ac ar wefan Dyffryn Maes Glas.

Noddwyd y prosiect gan Cadw a chafodd ei reoli gan dîm amgueddfeydd Hamdden a Llyfrgelloedd Aura mewn partneriaeth â staff Dyffryn Maes Glas.

Meddai Carolyn Thomas, Aelod Cabinet Strydwedd a Chefn Gwlad Cyngor Sir y Fflint

“Mae Abaty Dinas Basing yn safle hanesyddol, mynediad agored pwysig sy’n rhan o Amgueddfa a Pharc Gwledig Dyffryn Maes Glas.  Mae Canfod y Gorffennol wedi bod yn brosiect partneriaeth gwych sydd wedi datblygu adnodd rhagorol ar gyfer ysgolion.  Hoffwn longyfarch y gwirfoddolwyr ar dderbyn y wobr hon a hefyd ddiolch iddynt am yr oriau lawer y maent wedi’u treulio ar y prosiect.”

Meddai  Mike Welch, Rheolwr Gyfarwyddwr Hamdden a Llyfrgelloedd Aura: “Y mis yma mae Aura yn dathlu ei ben-blwydd cyntaf ac mae’n wych bod un o’r prosiectau partneriaeth amgueddfeydd wedi ennill y wobr hon. Edrychwn ymlaen at weithio gyda’r gwirfoddolwyr eto ar ragor o adnoddau addysgol yn Nyffryn  Maes Glas a thu hwnt.”

Mae’r wobr Gwirfoddolwyr ar gyfer Dysgu Mewn Amgueddfeydd yn ffurfio rhan o raglen o wobrau a gyflwynir gan Ymddiriedolaeth Gristnogol Marsh ym meysydd gwyddoniaeth, ecoleg, cadwraeth, treftadaeth, llenyddiaeth a gwirfoddoli.  Mae pob un o’r gwobrau hyn yn cydnabod unigolion a sefydliadau sy’n rhoi eu hamser i wella’r byd heddiw a byd y dyfodol. Rheolir rhaglen Gwobrau Marsh mewn  cydweithrediad â phartneriaid allweddol gan gynnwys Cymdeithas Sŵoleg Llundain. Cyngor Archeoleg Prydain, Barnardo’s,  y Cyngor Ffoaduriaid a’r Amgueddfa Brydeinig.

Newyddion Diweddaraf

Canolfan Hamdden yr Wyddgrug

Mewn partneriaeth â Chyngor Sir y Fflint, mae Aura Leisure and Libraries Limited yn falch o gyhoeddi bod y cynlluniau ailddatblygu ac ehangu cyfleusterau ffitrwydd Canolfan Hamdden yr Wyddgrug bellach ar agor.

Mae’r datblygiad ffitrwydd newydd yn cynnwys ystafell ffitrwydd gyda mwy na 44 o orsafoedd yn ogystal ag offer ymarferol Origin, 21 o feiciau stiwdio Technogym, dwy stiwdio, ystafelloedd newid newydd, rhaglen newydd o ddosbarthiadau ffitrwydd, yn ogystal â 46 o leoedd parcio ychwanegol.

Mae pris aelodaeth yn cychwyn o gyn lleied â £22 y mis i ddefnyddio’r cyfleusterau yng Nghanolfan Hamdden yr Wyddgrug. Mae pecynnau aelodaeth am wahanol brisiau i’ch galluogi i ddefnyddio cyfleusterau Canolfan Hamdden Bwcle, Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy a Phafiliwn Jade Jones y Fflint ar gael hefyd.

Dywedodd Tom Williams, Rheolwr Canolfan Hamdden yr Wyddgrug:

“Mae’r tîm yng Nghanolfan Hamdden yr Wyddgrug yn teimlo’n gyffrous dros ben am yr agoriad ac yn edrych ymlaen yn fawr at ddarparu rhaglen ffitrwydd newydd i aelodau presennol ac aelodau newydd.  Bydd y cyfleusterau newydd hyn yn ein galluogi i ehangu’r gwasanaethau a ddarparwn i’r gymuned ar hyn o bryd ac i barhau i ateb y galw gan gwsmeriaid o bob oed. Bydd adeiladu stiwdio arall ar y llawr gwaelod ac estyniad ar yr ystafell ffitrwydd yn ein cefnogi i ddarparu gweithgareddau newydd i’r gymuned a’r ddwy ysgol uwchradd gyfagos.”

Ychwanegodd Christine Edwards, Cadeirydd Bwrdd Cyfarwyddwyr Aura “Mae’r buddsoddiad yng Nghanolfan Hamdden yr Wyddgrug yn rhan allweddol o strategaeth Aura i fod o fudd i’r gymuned trwy wella safon bywyd trwy ddarparu cyfleoedd diwylliannol a hamdden sy’n gwella iechyd meddwl a lles corfforol.”  Mae Aura yn sefydliad dielw sy’n perthyn i weithwyr ac mae’n dymuno parhau i gynyddu ffyrdd o gadw aelodau o’r gymuned yn egnïol.   Mae’r cyfleusterau yn drawiadol a dylai Tîm yr Wyddgrug fod yn falch o’r hyn y maent wedi’i ddarparu.

Dywedodd y Cynghorydd Ian Roberts, Aelod Cabinet Addysg ac Ieuenctid:

“Mae’n wych gweld y buddsoddiad cyfalaf mawr hwn yn cael ei gwblhau yn yr Wyddgrug er mwyn gwella cyfleusterau Sir y Fflint.  Rydym yn cydweithio gydag Aura, sy’n golygu, yn hytrach na gorfod ystyried dyfodol rhai o’n canolfannau hamdden a’n llyfrgelloedd, rydym yn diogelu swyddi ac yn buddsoddi yn ein canolfannau hamdden ar y cyd, i’w gwneud yn well ar gyfer ein preswylwyr.”

Mae mwy o wybodaeth ar gael am y datblygiadau ffitrwydd newydd ar www.aura.wales ac ar dudalen Facebook Canolfan Hamdden yr Wyddgrug @CanolfanHamddenyrWyddgrug neu hefyd ar dudalen Aura @walesaura

Cyhoeddi gwelliannau i Bafiliwn Jade Jones

Fel rhan o’i weledigaeth i wella iechyd meddwl a lles corfforol, mae Aura Leisure and Libraries Limited, mewn partneriaeth gyda Chyngor Sir y Fflint yn falch o gyhoeddi y bydd gwaith adeiladu ar Bafiliwn Jade Jones, y Fflint yn dechrau fis Gorffennaf 2018, i ailwampio’r pentref newid yn y pwll nofio ac i ailddatblygu a rhoi estyniad i gyfleusterau ffitrwydd y llawr cyntaf.

Bydd y ganolfan hamdden yn parhau i fod ar agor yn ystod y gwaith adeiladu a disgwylir y bydd y cyfleuster ar ei newydd wedd yn agor fis Hydref 2018.

Mae Aura yn fudiad dielw, elusennol, a fydd yn gyfrifol am reoli’r rhan fwyaf o ganolfannau hamdden a llyfrgelloedd a oedd yn cael eu rheoli’n uniongyrchol gan Gyngor Sir y Fflint yn y gorffennol, o 1 Medi ymlaen.

Dywedodd y Cynghorydd Ian Roberts, Aelod Cabinet Addysg ac Ieuenctid:

“Mae’n wych clywed y cyhoeddiad bod gwaith yn dechrau cyn bo hir ar ail fuddsoddiad cyfalaf mawr i wella cyfleusterau Sir y Fflint.  Rydym yn cydweithio gyda Aura, sy’n golygu, yn hytrach na gorfod ystyried dyfodol rhai o’n canolfannau hamdden a’n llyfrgelloedd, rydym yn diogelu swyddi ac yn buddsoddi yn ein canolfannau hamdden ar y cyd, i’w gwneud yn well ar gyfer ein preswylwyr.”

Dywedodd Christine Edwards, Cadeirydd Aura Leisure and Libraries:

“Mae hwn yn garreg filltir aruthrol ar gyfer Tîm Aura.  Mae’r Bwrdd wedi bod yn gweithio’n galed iawn gyda gweithwyr i sicrhau bod gwelliant i wasanaethau a bod cwsmeriaid yn gweld ei fudd.  Mae’r cyhoeddiad hwn yn dangos ein hymrwymiad i wneud gwahaniaeth mawr yn y tymor hir i breswylwyr Sir y Fflint.”

Dywedodd Rheolwr Pafiliwn Jade Jones, y Fflint, Neil Rimell:

“Mae’r staff i gyd wedi cyffroi am newyddion y datblygiad ac yn edrych ymlaen yn arw i ddarparu’r cyfleusterau ar eu newydd wedd i’r gymuned leol. Rydym o hyd yn datblygu ein rhaglenni a’n gwasanaethau ac rydym yn sicr y bydd y datblygiadau hyn yn gwneud gwahaniaeth mawr i’r cyfleusterau gan wella ein darpariaeth fel cyfanrwydd.”

Gwahoddiad i blant ar draws Sir y Fflint i ymuno â Dyfeiswyr Direidi

Mae Hamdden a Llyfrgelloedd Aura yn galw ar blant i gofrestru i ddarllen chwe llyfr dros yr haf eleni fel rhan o Sialens Ddarllen Yr Haf 2018, Dyfeiswyr Direidi.

Mae Sialens Ddarllen Yr Haf yn gofyn i blant rhwng 4 ac 11 oed i fenthyg a darllen unrhyw chwe llyfr dros yr haf. Y thema ar gyfer Sialens Ddarllen Yr Haf 2018 yw Dyfeiswyr Direidi a ysbrydolwyd gan y cyhoeddiad hynod boblogaidd ymysg plant: Beano, sy’n dathlu ei ben-blwydd yn 80 eleni.

Bydd plant yn archwilio map o Beanotown i ddarganfod cist trysor cudd llawn o driciau a dod yn ddyfeisiwr direidi go iawn! Fel y bydd plant yn darllen llyfrau o’r llyfrgell ar gyfer Sialens Ddarllen Yr Haf, byddant yn derbyn sticeri arbennig, gyda rhai aroglau rhyfedd. Wrth ychwanegu’r sticeri i’w map, bydd darllenwyr ifanc yn helpu Dennis, Gnasher a’i ffrindiau i ddatrys y cliwiau a darganfod y trysor, ac yn profi sawl antur llawn hwyl ar hyd y ffordd.

I gymryd rhan yn Dyfeiswyr Direidi, yr unig beth sydd angen ei wneud yw cofrestru yn eu llyfrgell agosaf a byddant yn derbyn map casglwr lliwgar o Beanotown i gadw cofnod o siwrnai eu Sialens Ddarllen Yr Haf.

Bydd Dyfeiswyr Direidi yn lansio mewn llyfrgelloedd ar draws Sir y Fflint ddydd Sadwrn 14 Gorffennaf ac yn rhedeg tan ddydd Sadwrn 8 Medi.

Mae rhaglen gyflawn o ddigwyddiadau a gweithgareddau wedi eu cynllunio yn Llyfrgelloedd Aura i deuluoedd dros yr haf i ddathlu Sialens Ddarllen Yr Haf, gan gynnwys gweithdai arlunio, ymweliadau awduron a sesiynau trin anifeiliaid.  Cysylltwch â’ch llyfrgell leol i ddarganfod mwy am sut i gymryd rhan.

https://aura.cymru/

Meddai Sue Wilkinson, Prif Swyddog Gweithredol yr Asiantaeth Ddarllen: “Yn yr Asiantaeth Ddarllen, rydym yn credu bod popeth yn newid pan rydym yn darllen, ac rydym yn gwybod yn ôl ein hymchwil faint o hwyl y caiff teuluoedd a phlant wrth gymryd rhan yn y Sialens. Mae Dyfeiswyr Direidi yn cynnig apêl rhwng cenedlaethau ac rydym yn gobeithio y bydd y thema deuluol, hygyrch hon yn ysbrydoli mwy o blant nag erioed i ddarllen dros y gwyliau a defnyddio eu llyfrgell leol drwy gydol yr haf a thu hwnt.”

Dywedodd Kate Leonard, Rheolwr Datblygu Llyfrgelloedd ar gyfer Hamdden a Llyfrgelloedd Aura “Gobeithiwn y daw llawer o blant ar draws Sir y Fflint yn Ddeisyfwyr Direidi â ni eleni ac y byddwn yn adeiladu ar lwyddiant y llynedd pan gawsom 2196 o blant yn cymryd rhan yn y sialens. Mae’r Sialens Ddarllen yn cynnig amrywiaeth o hwyl, rhyddid a chyfleoedd creadigol i blant a’u teuluoedd. Gall wella lefelau, amrediad, ymrwymiad a hyder darllen ymysg plant yn sylweddol.  Edrychwn ymlaen at eich gweld yn ein llyfrgelloedd dros yr haf eleni”.

Am unrhyw ymholiadau am y cyfryngau cysylltwch â Susannah Hill, Rheolwr Llyfrgell, 01352 704404, susannah.hill@aura.wales os gwelwch yn dda.

Yr Asiantaeth Ddarllen yw’r brif elusen sy’n ysbrydoli pobl o bob oedran a chefndir i ddarllen er mwynhad a grymusedd. Gan gydweithio â’n partneriaid, ein nod yw hwyluso mynediad darllen i bawb. Caiff yr Asiantaeth Ddarllen ei noddi gan Gyngor y Celfyddydau.  https://summerreadingchallenge.org.uk/

Mischief Makers All

Beano: Mae Sialens Ddarllen Yr Haf yn hynod gyffrous o fod yn gweithio â Beano ar eu pen-blwydd yn 80 eleni. Bydd y comig eiconig, sydd wedi ei adfywio yn ddiweddar ar gyfer cenhedlaeth newydd o ddilynwyr, yn dod â‘u hiwmor unigryw i’r Sialens i’n helpu i ddathlu darllen, creadigrwydd, cyfeillgarwch a hwyl!  Mae Beano Studios yn creu adloniant doniol a direidus ledled y byd, gan gynnwys cynnwys digidol ar www.beano.com, rhaglenni teledu (gallwch weld Dennis a Gnasher Unleashed ar CBBC) a’r comig chwedlonol a’r rhifyn blynyddol a werthodd orau yn ystod y flwyddyn.

Sefydliad aelodaeth yw Libraries Connected, yn cynrychioli penaethiaid gwasanaethau llyfrgell yn Lloegr, Cymru a Gogledd Iwerddon. Rydym yn cyflawni rôl arweiniol yn natblygiad llyfrgelloedd cyhoeddus gan ddadlau dros bŵer llyfrgelloedd, rhannu arfer gorau ac arwain y ddadl ar ddyfodol y gwasanaeth llyfrgell cyhoeddus. www.librariesconnected.org.uk

Mae Cyngor Llyfrau Cymru a Llywodraeth Cymru yn cefnogi Sialens Ddarllen yr Haf, sy’n galluogi i’r deunyddiau fod ar gael yn ddwyieithog.