Tonnau o Les: nid yw fyth rhy hwyr i ddysgu sut i nofio!

Yma yn Hamdden a Llyfrgelloedd Aura, credwn nad yw hi fyth rhy hwyr i ddysgu sut i nofio. Dylai nofio gael ei fwynhau gan bawb, waeth beth yw eu hoedran, felly hoffwn annog unrhyw un sydd heb ddysgu sut i nofio hyd yn hyn, ddod draw i’n dosbarthiadau nofio i oedolion.

Gan ddarparu ar gyfer dechreuwyr, yn ogystal â’r rhai sydd am wella eu techneg, nod y dosbarthiadau nofio i oedolion ym Mhafiliwn Jade Jones y Fflint yw annog hyder yn y dŵr ac i gefnogi unrhyw un sy’n ceisio lles drwy nofio. Cynhelir y dosbarth bob dydd Mercher o 9.30-10.30am. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Wes Billings trwy e-bost: wes.billings@aura.wales

Buddion Corfforol

Mae nofio yn defnyddio’r holl gyhyrau yn y corff ac mae ymarfer corff mewn dŵr yn gwneud i’ch corff weithio’n galetach. O ganlyniad, mae 30 munud o nofio mewn pwll nofio yn werth 45 munud o’r un weithgaredd ar y tir. Mewn geiriau eraill, mae nofio yn gweithio’r corff i gyd!
Nofio yw un o’r ffyrdd mwyaf effeithiol o losgi calorïau. Gall ymarfer nofio ysgafn losgi dros 200 o galorïau mewn hanner awr, mwy na dwbl yr hyn wrth gerdded.

Mae dŵr yn cefnogi hyd at 90% o bwysau’r corff; os ydych wedi troi eich ffêr mewn sesiwn bêl-droed neu bêl-rwyd, neu os oes gennych anaf neu salwch hirdymor, mae nofio yn ffordd wych o gadw’n actif a’ch helpu i wella lefelau ffitrwydd.
Mae anweithgarwch yn aml yn gyfrifol am ddiffyg egni pobl, ond gall 30 munud o nofio, dair gwaith yr wythnos eich cynorthwyo i gynyddu lefelau egni a hybu eich hwyliau.

Lles ar gyfer y Corff a’r Meddwl

Mae nofio yn ffordd wych o ymarfer corff, ond gall hefyd eich cynorthwyo i gynnal agwedd gadarnhaol ac iach: gall 30 munud o nofio, dair gwaith yr wythnos, ynghyd â diet cytbwys ac iach, helpu eich corff a’ch meddwl i aros yn heini ac yn iach.
Gall tripiau rheolaidd i’r pwll nofio leihau lefelau straen, lleihau pryder ac iselder, a gwella eich patrwm cysgu. Mae’r buddion yn ddiddiwedd!

Pam fod nofio mor bwysig?

Gofynnom i un o’n Cydlynwyr Nofio gwych, Wes Billings, pam ei fod yn teimlo mor angerddol am addysgu plant ac oedolion i nofio, dywedodd: “Mae nofio yn sgil bywyd nad all unrhyw chwaraeon neu hobi arall ei gynnig. Mae nofio yn ffordd wych o gadw lefel uchel o ffitrwydd corfforol, a gall hefyd gefnogi eich lles personol. Gall fod o amgylch dŵr fod yn ddychrynllyd ar gyfer y rhai nad all nofio, ond nid yw fyth rhy hwyr i ddysgu ac rydym yma i helpu. Rydym yn cynnig gwersi nofio i fabanod newydd eu geni i oedolion o unrhyw oedran a gallu. Mae Aura yn ymfalchïo yn y faith eu bod yn cynnig gwersi nofio i bawb ac yn cefnogi’r gymuned i ddysgu sgil bywyd pwysig. Mae nofio yn weithgaredd neu hobi cynhwysol ac rwy’n annog pawb i gymryd rhan mewn gweithgareddau dŵr a mwynhau’r buddion iechyd a lles sy’n deillio ohono.”

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Wes Billings trwy e-bost: wes.billings@aura.wales
Gobeithio y gwelwn ni chi’n fuan!

Llyfrau hydrefol gorau Llyfrgelloedd Aura!

Rydym ni wedi llunio rhestr o’r llyfrau hydrefol gorau i chi eu mwynhau ar ddiwrnod glawog. Mae’r holl deitlau ar gael yn ein llyfrgelloedd (chwiliwch ein catalog yma) ac ar Borrowbox (chwiliwch amdanyn nhw yma)!

Autumn: An Anthology for the Changing Seasons gan Melissa Harrison
Pine gan Francine Toon
The Secret History gan Donna Tartt

Eight Detectives gan Alex Pavesi
Grimm’s Fairy Stories gan Jacob a Wilhelm Grimm
Jane Eyre gan Charlotte Bronte

Autumn gan Ali Smith
Murder on the Orient Express gan Agatha Christie
Rebecca gan Daphne du Maurier

Cofiwch adael i ni wybod beth ydych chi’n feddwl o’n hawgrymiadau darllen neu os oes unrhyw lyfr arall y byddech chi’n ei argymell! Dewch o hyd i ni ar Facebook @LlyfrgelloeddAuraLibraries a Twitter @LibFlintshire

Awdur y Mis Llyfrgelloedd Aura: Tachwedd 2020!

Ein Hawdur y Mis ar gyfer mis Tachwedd 2020 ydi: Zadie Smith!

Mae cymaint o ffyrdd hyfryd o ddisgrifio ffuglen Zadie Smith, a gallem fod wrthi trwy’r dydd yn eu rhestru! Yn hytrach, fe gadwn ni at un gair sy’n dweud y cyfan am ei hysgrifennu: gwych! Os nad ydych yn ein credu, cewch weld drosoch eich hun a darllen un o’i nofelau neu ei straeon byrion! Mae hi wir yn awdures wych a heb ronyn o amheuaeth, mae’n un o nofelwyr mwyaf annwyl a hoffus Prydain. Am y rheswm hwn, rydym wedi penderfynu enwebu Zadie Smith yn Awdur y Mis yn Llyfrgelloedd Aura ar gyfer Tachwedd 2020!

Os ydych yn darllen ei llyfrau am y tro cyntaf erioed, neu yn dychwelyd at rai o’i chlasuron mwyaf poblogaidd, rydym wedi rhoi casgliad o deitlau at ei gilydd i fynd â chi ar antur i fyd Zadie Smith! Mwynhewch!

Dechrau o’r dechrau…
White Teeth
(2000) a The Autograph Man (2002)

Trobwynt…
On Beauty (2005) a Swing Time (2016)

Yn fwy diweddar…
Grand Union (2019)

Llyfr sain ac E-lyfr ar gael ar Borrowbox

Hoff lyfr Llyfrgelloedd Aura: The Embassy of Cambodia (2013)

Rydym am glywed gennych chi! Pa un yw eich hoff nofel neu stori fer gan Zadie Smith? Dywedwch eich barn am ein dewisiadau ni! Gadewch sylw isod neu cysylltwch â ni ar Twitter (@LibFlintshire) a Facebook (@LlyfrgelloeddAuraLibraries)

Cwestiynau Cyffredin Rhifyn 2: Hydref 2020

Yn dilyn cyhoeddiad y Prif Weinidog ddydd Llun, 19 Hydref fod pob canolfan hamdden a llyfrgell yng Nghymru yn gorfod cau o 6:00pm ddydd Gwener, 23 Hydref tan ddydd Llun, 9 Tachwedd, mae Aura wedi penderfynu creu ychydig o Gwestiynau Cyffredin yr ydym yn gobeithio bydd yn gwneud pethau’n glir o ran gwasanaethau Aura.

  1. Pa adeiladau a gwasanaethau fydd ar gau o 23 Hydref tan 9 Tachwedd?

Bydd POB canolfan hamdden (gan gynnwys pyllau nofio) a phob adeilad llyfrgell Aura ar gau i’r cyhoedd yn ystod y cyfnod hwn. Mae hyn yn cynnwys y Llyfrgell Deithiol a’r Gwasanaeth Danfon i’r Cartref.

Bydd ein tîm Llyfrgelloedd yn cysylltu â chwsmeriaid sy’n defnyddio gwasanaeth Danfon i’r Cartref cyn dydd Gwener 23 Hydref er mwyn gweld os oes angen ymweliad ychwanegol arnynt. Rydym hefyd wedi ymrwymo i barhau gydag unrhyw alwadau cymunedol (dros y ffôn) sydd wedi cael eu trefnu ar gyfer y cyfnod cau.

Bydd y swyddfeydd Connects, a weithredir gan Gyngor Sir y Fflint, a leolir yn Llyfrgelloedd Bwcle, Cei Connah a’r Wyddgrug hefyd wedi cau. Gall cwsmeriaid gael mynediad i wasanaethau Connects yn y swyddfeydd yn y Fflint a Threffynnon, a fydd dal i fod ar agor.

  1. A fydd ardaloedd chwarae i blant yn dal i fod ar agor?

Bydd, bydd holl ardaloedd chwarae i blant yn parhau i fod ar agor ac yn hygyrch i’r cyhoedd. Mae’r buddion o chwarae tu allan yn sylweddol ac mae cadw ardaloedd chwarae ar agor yn cefnogi iechyd a lles meddyliol a chorfforol plant.

Mae’n wych gweld plant a phobl ifanc yn defnyddio ein cyfleusterau, ond cofiwch chwarae yn ddiogel a threulio munud neu ddau yn darllen ein Rhybudd Diogelwch yma

  1. Pa wasanaethau llyfrgell Aura y byddwn i’n gallu eu cyrchu yn ystod y cyfnod cau?

Anogir aelodau’r llyfrgell i gyrchu ein dewis cynhwysfawr o wasanaethau digidol ar-lein. Gallwch lawrlwytho e-lyfrau a llyfrau sain yn rhad ac am ddim o Borrowbox ac RBdigital ar gyfrifiadur, liniadur neu Mac. Fel arall, gallwch lawrlwytho’r apiau Borrowbox ac RBdigital yn syth i’ch ffôn clyfar neu lechen.

Gan nad oes modd i chi gyrchu papurau newydd neu gylchgronau yn ein llyfrgelloedd ar hyn o bryd, rydym yn awgrymu bod aelodau’n pori’r cannoedd o e-gylchgronau a chyhoeddiadau sydd ar gael i’w lawrlwytho yn rhad ac am ddim drwy RBdigital a Pressreader.

I gyrchu’r rhan fwyaf o’n hadnoddau ar-lein bydd angen i chi nodi eich Rhif Aelodaeth Llyfrgell a’ch PIN. Os nad oes gennych ‘rhain yn barod, yna gallwch ymuno fel aelod ar-lein drwy ein gwefan Aura er mwyn eu cyrchu’n syth. Cewch ddod o hyd i bob dolen a manylion pellach am ein hadnoddau llyfrgell digidol yma

Anogir y sawl sy’n caru llyfrau a chlwb llyfrau i ymuno â’n sesiynau Darllen ar y Cyd ‘Reading Friends’ ar-lein dross Zoom. Os oes gennych ddiddordeb ymuno â’n sesiynau Zoom, anfonwch e-bost at susannah.hill@aura.wales

Peidiwch â phoeni os oes gennych lyfrau wedi eu benthyg. Bydd y rhain yn cael eu hadnewyddu’n awtomatig. Cadwch eich llyfrau gartref yn ystod y cyfnod cau dros dro hwn.

  1. Pa wasanaethau hamdden Aura y byddwn i’n gallu eu cyrchu yn ystod y pythefnos o gyfnos cau?

Mae Aura wedi datblygu rhestr newydd sbon o wersi ffitrwydd ar-lein, dros Zoom, lle gallwch ymuno o’ch cartref.

Mae’r rhaglen dros dro hon o ddosbarthiadau ar-lein yn rhad ac am ddim a bydd yn cael ei chynnal drwy gydol y cyfnod cau yn unig.

Gweler amserlen y dosbarthiadau ffitrwydd ar-lein newydd yma

I gael ID cyfarfod a chyfrinair Zoom, anfonwch e-bost at info@aura.wales, ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 8:30am -5:00pm.

Bydd cwsmeriaid sy’n dymuno archebu lle mewn dosbarthiadau / sesiynau pan fyddwn yn ailagor y canolfannau hamdden ar 9 Tachwedd yn gallu gwneud hynny ar-lein o 2 Tachwedd (7 diwrnod ymlaen llaw fel arfer). Gallwch archebu ar-lein yma

  1. Beth fydd yn digwydd i gwrs gwersi nofio plant a ddechreuodd ym mis Hydref?

Ar gyfer y plant hynny sydd wedi’u cofrestru ar y cwrs cyfredol byddwch yn derbyn eich credyd dyledus drwy daliad gostyngedig ym mis Tachwedd. Byddwn yn newid eich Debyd Uniongyrchol yn awtomatig (os yw’n berthnasol) felly does dim rhaid i chi gymryd unrhyw gamau.

I’r rhieni nad yw eu plant ar y cwrs cyfredol ond maent yn dymuno iddynt ymuno â gwersi nofio ar ôl 9 Tachwedd, ac sydd heb glywed gennym eto, cysylltwch ag Aura drwy e-bostio swim@aura.wales er mwyn trefnu lle i’ch plentyn.

  1. Talais fy nebyd uniongyrchol misol diwethaf ar 5 neu 19 Hydref a bu i’r canolfannau hamdden gau ar 23 Hydref. Beth fydd yn digwydd i’r taliad hwn gan na chefais werth y mis llawn?

Byddai taliadau Debyd Uniongyrchol a dderbynnir ym mis Hydref fel arfer wedi bod yn ddilys am y cyfnod rhwng 5 Hydref hyd at 4 Tachwedd neu 19 Hydref hyd at 18 Tachwedd. Fel yr ydych yn gwybod, mae Aura wedi cau ei ganolfannau hamdden dros dro o 23 Hydref, sy’n golygu nad yw’r cwsmeriaid wedi derbyn eu credyd mis llawn.

Bydd pob cwsmer a dalodd Debyd Uniongyrchol ym mis Hydref yn derbyn eu credyd dyledus trwy daliad gostyngedig ar 5 neu 19 Tachwedd.

  1. Talais gydag arian parod/cerdyn ar gyfer un o’r cynlluniau aelodaeth canlynol cyn i’r canolfannau hamdden gau ar 23 Hydref:

Blynyddol
Saver10
NERS Saver16
ARIAN PAROD misol

Beth fydd yn digwydd i weddill y diwrnodau, wythnosau neu fisoedd o gredyd amser sy’n berthnasol i fy aelodaeth?

Dan unrhyw amgylchiadau, bydd y dyddiad terfyn blaenorol yn cael ei ymestyn i gyd-fynd â hyd y cyfnod cau i’r canolfannau hamdden.

Ac yn olaf…
Gofynnwn i’n cwsmeriaid ymweld â’n gwefan a’n dilyn ar Twitter (@aura_cymru) a Facebook (@walesaura) i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gellir cysylltu â’r Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid Aura drwy info@aura.wales neu ffonio 01352 704302/ 704316 (dydd Llun – dydd Gwener, 8:30am -5:00pm)

Llyfrau Arswydus Llyfrgelloedd Aura ar gyfer Calan Gaeaf!

Gyda Chalan Gaeaf rownd y gornel, rydym ni yma yn Llyfrgelloedd Aura wedi penderfynu llunio rhestr o lyfrau arswydus i chi eu mwynhau! O fampirod ffyrnig i ysbrydion erchyll – mae gennym ni ddigon o lyfrau i’ch dychryn chi Galan Gaeaf!

Mae’r holl deitlau isod ar gael i’w benthyg ar Borrowbox naill ai fel e-lyfrau neu lyfrau llafar! Cliciwch yma i ddechrau pori!

Beth am ddechrau efo’r clasuron: a does dim curo ar Dracula Bram Stoker a Frankenstein Mary Shelley! Os ydych chi eisoes wedi dod ar draws y teitlau yma, beth am roi cynnig ar y llyfrau llafar?

Mae’r ddau lyfr nesaf wedi’u haddasu yn gyfresi teledu yn ddiweddar: The Haunting of Hill House gan Shirley Jackson a You gan Caroline Kepnes. Os wnaethoch chi fwynhau’r rhain ar y sgrin fach, beth am roi cynnig ar y llyfrau llafar i weld pa fersiwn sydd orau gennych chi (rydym ni’n ffafrio’r llyfrau, wrth gwrs!)?

Os oes arnoch chi awydd stori arswyd, fedrwch chi ddim mynd o’i le gyda The Turn of the Screw gan Henry James neu The Woman in Black gan Susan Hill. Mi fyddwch chi’n darllen y nofelau goruwchnaturiol ac ingol yma drwy’r nos: mewn geiriau eraill, dyma’r nofelau Calan Gaeaf perffaith!

Mae’r llyfrau nesaf ar ein rhestr yn llyfrau gweddol newydd a phoblogaidd iawn: Lock Every Door gan Riley Sager a The Sun Down Motel gan Simone St. James. Ymddiheuriadau ymlaen llaw am godi ofn arnoch chi a gwneud i chi feddwl dwywaith cyn aros mewn gwesty/motel!

Ac yn olaf: os oes arnoch chi awydd darllen nofel ddystopaidd beth am The Handmaid’s Tale gan Margaret Atwood? Er nad ydi’r nofel hon yn llawn ysbrydion a bwystfilod yn y synnwyr traddodiadol, mae hi’n sicr yn nofel hunllefus a brawychus!

Mae arnom ni eisiau clywed gennych chi! Pa un ydi’ch hoff nofel arswydus chi? Rhannwch eich hoff nofelau brawychus efo ni ar y cyfryngau cymdeithasol! Dewch o hyd i ni ar Facebook @LlyfrgelloeddAuraLibraries a Twitter @LibFlintshire

Calan Gaeaf hapus i chi, a mwynhewch y darllen!

Adra efo Aura: Ydych chi wedi gweld ein Rhaglen Dosbarthiadau Ffitrwydd Zoom!

Fe allwch chi rŵan gadw’n heini gartref drwy ymuno â dosbarthiadau ffitrwydd Aura ar Zoom! Rydym ni wedi llunio rhaglen newydd sbon o ddosbarthiadau ffitrwydd ar-lein, sy’n cael eu cynnal dros Zoom, y gallwch chi eu mwynhau o gysur eich cartref.

Rhaglen dros dro ydi hon o ddydd Sadwrn 24 Hydref tan ddydd Llun 9 Tachwedd a, gorau oll, mae hi’n RHAD AC AM DDIM.

I dderbyn ID a chyfrinair Zoom anfonwch neges i info@aura.wales (ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 8:30am a 5:00pm).

Dyma sesiynau diddorol a hwyliog sydd wedi’u darparu mewn ffordd hamddenol fel bod pawb yn cael y gorau allan ohonyn nhw, gan gyrraedd y nod o wella eu lefelau ffitrwydd.”

Cyfranogwr Dosbarth Ffitrwydd

I gadw mewn cysylltiad â ni cofiwch ddilyn Aura ar Twitter (@aura_cymru) a Facebook (@walesaura). Cymerwch ofal ac edrychwn ymlaen at eich gweld chi’n fuan!

Adnoddau llyfrgell digidol wedi bod yn ‘rhaff achub’ i aelod llyfrgell Aura, Gwyneth Goodwin

Hoffai Llyfrgelloedd Aura rannu adborth arbennig iawn a gawsom gan un o drigolion lleol Sir y Fflint, Gwyneth Goodwin.


Roeddem wrth ein boddau’n cael clywed gan Gwyneth, a gobeithio y bydd ei hanes hi’n ysbrydoli eraill i fwynhau’r gwasanaethau llyfrgell ar-lein sydd ar gael iddyn nhw am ddim fel aelod llyfrgell Aura. Dyma beth oedd ganddi i’w ddweud:

Annwyl Dîm Aura, fy enw i yw Gwyneth Goodwin, rydw i’n 76 mlwydd oed ac yn dioddef o arthritis gwynegol. Dros y blynyddoedd, rydw i wedi cael cyfnodau lle mae poen a phroblemau symud wedi fy rhwystro rhag mynd i’r llyfrgell – llyfrgell Bwcle neu’r Wyddgrug fel arfer. Fe soniais wrth un o’r llyfrgellwyr yng nghangen Bwcle bod problemau iechyd weithiau’n effeithio ar fy ngallu i ddod i’r llyfrgell fy hun, ac fe gynigiodd fy helpu i lwytho’r gwasanaeth llyfrgell ar-lein. Rhaid i mi ddweud mai dyma un o’r pethau gorau i mi ei wneud erioed; ymhen munudau, roedd gen i lyfrgell gyfan yn fy nghartref fy hun, ac yn benodol, roedd gen i gannoedd o lyfrau sain i ddewis ohonyn nhw. Rydw i’n gwneud cryn dipyn o waith crefft, y byddaf yn ei werthu neu’n ei roi i elusen, felly rydw i wastad yn gwrando ar lyfrau sain. Waeth pa mor glyfar ydych chi, all neb wau, crosio neu wnïo a gafael mewn llyfr ar yr un pryd!

Er fy mod i’n defnyddio’r gwasanaethau ar-lein yn rheolaidd, roeddwn i’n dal i fwynhau ymweld â llyfrgelloedd Bwcle a’r Wyddgrug. Yna fe darodd COVID-19 a bywyd y cyfnod clo, lle treuliais i bron i chwe mis yn ynysu am fy mod ar y rhestr gwarchod. Gwraig weddw ydw i, ac mae fy nheulu agos yn byw oriau maith i ffwrdd, felly fe dreuliais i lawer o’r amser hwnnw ar fy mhen fy hun. Rydw i wrth fy modd gyda llyfrau, nofelau trosedd/ditectif/ias a chyffro yn bennaf, ac alla’ i ddim dychmygu sut y byddwn i wedi llwyddo i oresgyn effeithiau negyddol ynysu ar brydiau heb y gwasanaeth llyfrgell anhygoel y mae Aura’n ei ddarparu. Mae wedi bod yn rhaff achub i mi, heb os.

Rydw i wedi colli cyfrif ar faint o lyfrau sydd wedi fy nifyrru drwy gyfrwng fy iPad gwerthfawr, ac rydw i wedi cael llawer o bleser yn darganfod nifer o awduron newydd fel: CJ Box, RJ Ellory, Jorn Lier Horst, Alex Howard a Val McDermid. Ar hyn o bryd, rydw i’n gweithio fy ffordd drwy gyfres lyfrau ‘Prey’ gan John Sandford, sy’n dilyn hanes y prif gymeriad Lucas Davenport, sef ditectif Americanaidd.

Er mai’r cyfleuster llyfrau sain y bydda’ i’n ei ddefnyddio’n bennaf, mae yna ddewisiadau eraill ar y system, fel e-lyfrau, cylchgronau poblogaidd a chomics hyd yn oed! Fe fyddwn i’n bendant yn argymell ac yn annog unrhyw un sy’n gallu cysylltu â’r rhyngrwyd i lwytho’r system wych hon. Mae’n hynod hawdd ei defnyddio ac yn hanfodol ar gyfer pobl hŷn fel fi allai fod yn cael trafferth mynd i grwydro weithiau, neu allai fod yn gwneud gwaith crefft neu yn wir, bobl sydd â nam ar eu golwg.

Gan fy mod yn byw ar fy mhen fy hun, fe alla’ i fynd drwy o leiaf bum llyfr sain y mis: alla’ i ddim dychmygu sut y byddwn i wedi ymdopi heb gael defnyddio Gwasanaeth Llyfrgelloedd Cymru am ddim yn ystod y cyfnod anodd ac ofnus hwn. Diolch o galon i chi.”

Fe hoffai tîm cyfan Aura ddiolch i Gwyneth am fynd i’r drafferth o anfon adborth mor hyfryd atom ni. Gwnaeth ei chariad tuag at ddarllen argraff fawr arnom ni a gobeithiwn y bydd llawer mwy o bobl yn gallu elwa ar eu gwasanaeth llyfrgell lleol.

Diwrnod Dod i Adnabod Eich Cwsmeriaid: Dyma Jean a Sharman!

I ddathlu Diwrnod Dod i Adnabod Eich Cwsmeriaid, gwnaethom gysylltu â rhai o aelodau gwych ein campfa i ddysgu mwy am eu nodau ffitrwydd a’u hoff fath o ymarfer corff.

Cawsom sgwrs gyda Jean Outwin a Sharman Smith, sydd wedi bod yn defnyddio campfeydd Aura gyda’i gilydd ers 3 blynedd. Dros y cyfnod hwnnw, maen nhw wedi dod yn “ffrindiau gorau” ac yn hwb mawr i’w gilydd yn y gampfa. Dyma beth oedd ganddynt i’w ddweud:

Helo! Jean ydw i: Rwy’n 77 oed ac yn byw yn Yr Wyddgrug. Mae fy ffrind Sharman (neu Babs mae’r rhan fwyaf yn ei galw!) yn 67 oed ac yn byw ym Mwcle. Fe wnaethon ni gyfarfod tua tair blynedd yn ôl, mewn dosbarth sefydlogrwydd gyda Dave a Jo, hyfforddwyr Aura. Ers hynny, rydym wedi parhau i gefnogi ein gilydd gyda phopeth rydyn ni’n ei wneud: rydyn ni’n annog ein gilydd bob amser. Mae mor dda cael ffrind campfa – dydyn ni byth yn siomi ein gilydd.

Mae’r ddwy ohonom yn mynd i ddosbarth ffitrwydd Zoom ar ddydd Llun, a’r Daith Gerdded Lles ar ddydd Iau, a hefyd yn cymryd rhan mewn ymarferion dyddiol y gallwn eu gwneud gartref, wedi’u cynllunio gan Dave. Ar ôl ein cyfarfod ar Zoom, rydyn ni gyd yn cyfarfod mewn ystafell sgwrsio.

Ar hyn o bryd, cerdded yw ein hoff ddull o ymarfer corff. Gyda’n gilydd, fe wnaethon ni benderfynu gwneud yr her ‘Smart’ a awgrymodd Dave i ni; dechreuon ni hyn wyth wythnos yn ôl a’n nod oedd cynyddu ein camau bob wythnos. Hyd yma, rydyn ni wedi gwneud yn dda iawn ac wedi cynyddu ein camau bob wythnos. Mae cael ein gilydd wedi ein helpu ni’n fawr: dydw i ddim yn meddwl y byddem ni wedi bod mor ymrwymedig yn gwneud hyn ar ein pennau ein hunain. Mae cael ffrind i wneud ymarfer corff bendant yn gwneud gwahaniaeth.

Pan ofynnwyd iddyn nhw ddisgrifio eu hyfforddwyr ffitrwydd mewn tri gair, dyma oedd eu hateb:

Ysbrydoledig, Gofalgar a Ffyddlon

Ysbrydoledig – mae’r hyfforddwyr bob amser yn ein hannog i wneud cymaint ag y gallwn.
Gofalgar – maen nhw’n sicrhau ein bod ni bob amser yn ddiogel ac yn gallu cyflawni’r tasgau sy’n cael eu rhoi i ni.
Ffyddlon – nid yw ein hyfforddwyr wedi ein siomi unwaith.

Roedd Jean a Sharman yn canmol hyfforddwyr Aura am eu “cymorth, anogaeth a chefnogaeth”, gan ddweud: “Rydyn ni wedi bod mor lwcus gyda’n hyfforddwyr Dave, Fraser a Gavin, sydd wedi ein helpu ni gymaint drwy’r cyfnod clo gan ddarparu dosbarthiadau dros Zoom a chyfle i ni gael sgwrs wedyn. Diolch iddyn nhw hefyd am wneud y Teithiau Cerdded Lles mor ddymunol a rhoi ymarfer corff ychwanegol i ni y gallwn eu gwneud gartref bob dydd. Ni allwn eu canmol ddigon am yr holl gymorth y maent wedi’i roi: nid yn unig i ni ond i’r bobl eraill yn ein grŵp.

Er bod cadw’n heini a chyrraedd eu nod ffitrwydd ‘Smart’ wedi bod yn bwysig iawn i Jean a Sharman, cytunwyd mai’r peth mwyaf gwerthfawr o ganlyniad i gymryd rhan yn nosbarthiadau ffitrwydd Aura fu cwrdd â phobl newydd: “Y peth pwysicaf oll yw ein bod wedi gwneud ffrindiau gwych. Mae cymysgu gyda phobl eraill wedi bod yn werth chweil i ni. Yn bendant, byddem ni’n ei argymell i unrhyw un.

Mae tîm cyfan Aura wedi cael ei ysbrydoli gan gyfeillgarwch Jean a Sharman ac maent yn falch iawn eu bod wedi chwarae rhan yn dod â nhw at ei gilydd yn ffrindiau gwych. Diolch iddyn nhw am gysylltu â ni a dymunwn y gorau iddyn nhw wrth gwblhau eu her ffitrwydd ‘Smart’!

Dathlu #WythnosLlyfrgelloedd gyda Llyfrgelloedd Aura!

Rhwng 5 a 10 Hydref bydd Llyfrgelloedd Aura yn cymryd rhan yn yr Wythnos Llyfrgelloedd, dathliad blynyddol o bwysigrwydd llyfrgelloedd. Thema eleni yw ‘Darganfod Byd Darllen’!

Byddwn yn rhannu cerdd y dydd, argymhellion darllen dyddiol gan gydweithwyr ar draws y tîm Aura cyfan, yn ogystal â gwybodaeth am ein gwasanaethau a beth gall eich llyfrgell leol ei wneud i chi. Byddwn hefyd yn rhannu amser rhigwm arbennig ychwanegol a fideos amser stori ar ein cyfryngau cymdeithasol a sianel YouTube.

Rhannodd Susannah Hill, Rheolwr Gwasanaeth Llyfrgell ei chyffro gan ddweud: “Rydym yn hapus iawn i fod yn dathlu Wythnos Llyfrgelloedd eleni. Rydym eisiau i bobl ‘Ddarganfod Byd Darllen’ gyda ni ac mae gennym gymaint o straeon i’w rhannu. Gall llyfrau fynd â chi ar siwrnai anhygoel, rhoi gwên ar eich wyneb a gwella eich lles yn ogystal â’ch helpu i ddysgu. Byddem wrth ein bodd os byddai holl aelodau’r llyfrgell yn rhannu eu hoff lyfrau gyda ni a gobeithio bod pawb yn mwynhau gweld rhai o’n rhai ni hefyd! Dymuna Llyfrgelloedd Aura fod yn basbort darllen i chi ac rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni ac archwilio’r gwasanaethau ac adnoddau hyn sydd gennym i’w cynnig.”

Ar 13 Hydref, bydd Llyfrgelloedd Aura yn cynnal ein sesiwn darllen ar y cyd ‘Cyfeillion Darllen’ ar-lein cyntaf dros Zoom ac yn annog pawb sy’n caru llyfrau a chlybiau darllen i ymuno â ni! Gallwch wybod mwy am Gyfeillion Darllen yma a gwylio eu fideo gwych yma! I fynegi diddordeb mewn ymuno yn ein sesiwn darllen ar y cyd ar-lein, anfonwch e-bost @susannah.hill@aura.wales.

Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi, aelodau Llyfrgell Aura! Rhannwch luniau ac argymhellion darllen ar ein tudalen Facebook (@LlyfrgelloeddAuraLibraries) a Twitter (@LibFlintshire) gyda ni a helpu ein cymuned leol #DiscoverAWorldOfReading!

Wythnos Llyfrgelloedd Hapus!

GINGER PIXIE PHOTOGRAPHY

Diwrnod Rhyngwladol Barddoniaeth hapus gan Lyfrgelloedd Aura!

Mae 1 Hydref 2020 yn nodi #DiwrnodRhyngwladolBarddoniaeth: diwrnod i ddathlu pŵer crefft ysgrifenedig a’r pleser mae’n ei roi i bobl, yn arbennig yn ystod y cyfnod anodd hwn. Dyna pam fod y thema ‘gweledigaeth’ mor bwysig eleni: mewn cyfnodau anodd, gallwn bob amser droi at farddoniaeth am weledigaeth a gobaith am ddyfodol gwell.

Mae Llyfrgelloedd Aura wedi llunio rhestr o rai o’n hoff gasgliadau barddoniaeth – sydd ar gael naill ai ar-lein drwy Borrowbox, neu o fewn ein llyfrgelloedd – i chi eu mwynhau i ddathlu #DiwrnodRhyngwladolBarddoniaeth eleni.

Penguin’s Poems for Life gan Laura Barber
Collected Poems gan Carol Ann Duffy

Cyrraedd a Cherddi Eraill gan Alan Llwyd
Cerddi’r Chwedlau wedi’i addasu gan Mari George
Chwyn wedi’i addasu gan Gruffudd Owen

R.S Thomas Uncollected Poems wedi’i addasu gan Tony Brown a Jason Walford Davies
The Complete Poems of Dylan Thomas wedi’i addasu gan John Goodby

Cerddi Ffiaidd gan Roald Dahl
Poems to Perform gan Julia Donaldson
Poems Aloud gan Joseph Coelho a Daniel Gray-Barnett

Cymerwch ran ar y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio’r hashnod #DiwrnodRhyngwladolBarddoniaeth, neu drwy ymweld â gwefan Diwrnod Rhyngwladol Barddoniaeth, yma. Sut bynnag y byddwch yn dewis dathlu, hoffwn ddymuno Diwrnod Barddoniaeth hapus iawn i chi!

Byddem wrth ein boddau’n clywed gennych! Rhannwch eich hoff gerddi â ni ar Facebook (@LlyfrgelloeddAuraLibraries) a Twitter (@LibFlintshire)! Cofiwch, fel aelod o Lyfrgell Aura, gallwch gael mynediad at e-lyfrau a llyfrau sain ar Borrowbox a RBdigital! Mae gennym hefyd wasanaeth Dewis a Chasglu, gwasgwch yma am ragor o wybodaeth. #UnoDrwyLyfrau