Polisi Cwsmeriaid sydd ddim yn troi fyny / Weblock 24 awr

Mae’r ymateb wedi bod yn aruthrol ers i ni ail-ddechrau rhaglen dosbarthiadau Ffitrwydd Aura mis diwethaf. Diolch i’n holl gwsmeriaid am eu cefnogaeth a’u ffyddlondeb parhaus. Er ein bod yn parhau i edrych ar ffyrdd o gynyddu’r nifer o ddosbarthiadau ffitrwydd ar gael ac i ymestyn y rhaglen i safleoedd eraill, rydym yn ymwybodol iawn fod y galw yn fwy na’r lefel o ddarpariaeth sy’n cael ei gynnig ar hyn o bryd. Gyda rhestrau aros yn eu lle ar gyfer y rhan fwyaf o ddosbarthiadau, mae llawer o gwsmeriaid wedi mynegi eu rhwystredigaeth pan fydd pobl ddim yn troi i fyny ar y diwrnod, ac oherwydd hynny mae gorsafoedd ymarfer wedi bod yn wag yn ystod dosbarth sy’n hynod o boblogaidd.

Mewn ymateb i’r adborth hwn, mae Aura wedi cyflwyno Polisi ‘Peidio â Throi Fyny’ i Gwsmeriaid. Mewn achos lle mae cwsmer yn archebu lle o flaen llaw ar gyfer dosbarth ffitrwydd ac yna’n methu mynychu ar y diwrnod heb ganslo eu lle o leiaf dwy awr cyn i’r dosbarth ddechrau bydd Aura yn rhewi cyfrif y cwsmer a fydd yn eu hatal nhw rhag gallu archebu lle ar gyfer unrhyw ddosbarthiadau pellach am gyfnod o 24 awr. Bydd yn rhaid i Aelodau gysylltu gydag un o’n canolfannau dros y ffôn ar 01352 704301 / 704330 / 704290 (dydd Llun i ddydd Gwener, 8:30am-8:00pm / dydd Sadwrn i ddydd Sul, 8:30am-2:00pm) er mwyn dad-rewi eu cyfrif.

Unwaith eto, diolch am eich cefnogaeth barhaus ac rydym yn gobeithio eich bod yn deall fod y penderfyniad i gyflwyno Polisi ‘Peidio â Throi Fyny’ wedi cael ei gymryd er budd ein HOLL gwsmeriaid.

Hysbysiad i Gwsmeriaid: Canllawiau ar orchuddion wyneb wrth ymweld â Chanolfan Hamdden neu Lyfrgell Aura

O 14 Medi ymlaen, mae’n orfodol gwisgo gorchudd wyneb yn y rhan fwyaf o fannau dan do, sydd ar agor i’r cyhoedd yng Nghymru.
O’r dyddiad hwn, bydd yn amod er mwyn cael mynediad i’n hadeiladau a’n gwasanaethau bod cwsmeriaid yn cydymffurfio gyda’r rheoliadau hyn.
Fodd bynnag, mae eithriadau:
• I unrhyw un o dan 11 oed,
• I unrhyw un mewn man lle gwerthir bwyd a diod neu y’i darperir fel arall, i’w fwyta ar y safle hwnnw.

Mae’r rheoliadau hefyd yn nodi, pan mae gan unigolyn esgus rhesymol, nid oes angen iddynt wisgo gorchudd wyneb.
Gall enghreifftiau o esgusodion rhesymol gynnwys:
• Nid ydych yn gallu gwisgo gorchudd wyneb oherwydd salwch corfforol neu feddyliol, neu oherwydd anabledd neu amhariad;
• Rydych yn dod yn gwmni i rywun sy’n dibynnu ar ddarllen gwefusau pan mae angen iddynt gyfathrebu; neu
• Rydych yn dianc rhag bygythiad neu berygl, ac nid oes gennych orchudd wyneb.

Unwaith rydych yn dod i mewn i’n hadeiladau, os ydych chi’n gwneud ymarfer corff dwys, nid oes disgwyl i chi wisgo gorchudd wyneb.
Fodd bynnag, pan rydych yn paratoi i ymarfer corff, yn newid neu’n ymgymryd â gweithgaredd nad yw’n egnïol, yn enwedig pan rydych mewn cyswllt agos gyda phobl eraill, bydd angen i chi wisgo gorchudd wyneb.
Nodwch, os byddwch yn gwrthod cydymffurfio gyda’r rheoliadau hyn, gall Aura wrthod mynediad i’n hadeiladau a chwsmeriaid.

Diolch yn fawr i chi am eich cydweithrediad, ac rydym yn edrych ymlaen at eich gweld yn fuan!

Edrych ymlaen at Restr Fer Gwobr Booker 2020!

Mae bron yn amser datgelu Rhestr Fer Gwobr Booker 2020!

Mae Llyfrgelloedd Aura wedi llunio rhestr o rai o’n hoff enillwyr o’r gorffennol cyn y cyhoeddiad ar 15 Medi. Rydym mor gyffrous i ddarganfod pa deitlau sydd wedi’u dewis ar gyfer rhestr fer 2020!

Dyma rai o’n hoff enillwyr o’r gorffennol:

The Sea, the Sea gan Iris Murdoch (1978)
Midnight’s Children gan Salman Rushdie (1981)

Paddy Clarke Ha Ha Ha gan Roddy Doyle (1993)
The Blind Assassin gan Margaret Atwood (2000)

Wolf Hall gan Hilary Mantel (2009)
The Luminaries gan Eleanor Catton (2013)

A Brief History of Seven Killings gan Marlon James (2015)
Girl, Woman, Other gan Bernardine Evaristo (2019)

Cofiwch rannu gyda ni ar Twitter (@LibFlintshire) a Facebook (@LlyfrgelloeddAuraLibraries) beth yw eich barn am y teitlau hyn neu pa rai fyddech chi wedi eu dewis! #UnoDrwyLyfrau


Mae rhagor o wybodaeth am Wobr Booker ar gael yma.

Cyfri’r dyddiau nes cyhoeddi Enillydd Gwobr Ffuglen Merched 2020!

Mae bron yn amser cyhoeddi enillydd Gwobr Ffuglen Merched 2020!

Mae Llyfrgelloedd Aura wedi llunio rhestr o rai o’n hoff enillwyr o’r gorffennol cyn y cyhoeddiad ar 9 Medi. Rydym yn gyffrous iawn i glywed pwy fydd enillydd gwobr 2020!

Dyma rai o’n hoff enillwyr o’r gorffennol:

Larry’s Party gan Carol Shields (1998)
The Road Home gan Rose Tremain (2008)
Home Fire gan Kamila Shamsie (2018)

A Spell of Winter gan Helen Dunmore (1996)
On Beauty gan Zadie Smith (2006)
An American Marriage gan Tayari Jones (2019)

The Lacuna gan Barbara Kingsolver (2010)
The Song of Achilles gan Madeline Miller (2012)

Mae pob un o’r teitlau uchod ar gael naill ai fel e-lyfrau neu lyfrau sain ar Borrowbox, cliciwch yma i gychwyn chwilio!

I’ch atgoffa, dyma restr fer eleni…

A Thousand Ships gan Natalie Haynes, Dominicana gan Angie Cruz, The Mirror and the Light gan Hilary Mantel, Weather gan Jenny Offill, Hamnet gan Maggie O’Farrel a Girl, Woman, Other gan Bernardine Evaristo.

Rydym am glywed gennych chi! Pa lyfr fyddech chi’n ei wobrwyo ar gyfer 2020? Gadewch sylw isod neu rhowch wybod i ni ar Facebook (@LlyfrgelloeddAuraLibraries) neu Twitter (@LibFlintshire)! Ymunwch â’r sgwrs ar-lein gan ddefnyddio’r hashnod #WomensPrize a chofiwch ein tagio ni hefyd!

Awdur y Mis Llyfrgelloedd Aura: Mis Medi 2020!

Ein Hawdur y Mis ar gyfer mis Medi 2020 yw: Ali Smith!

Mae Llyfrgelloedd Aura wedi dewis Ali Smith fel ein Hawdur y Mis ar gyfer mis Medi 2020 i ddathlu ei llyfr newydd y bu cryn edrych ymlaen amdano, Spring – yr olaf yn ei phedwarawd tymhorol! Mae hi wedi goresgyn pob trywydd llenyddol ac mae’n sicr yn un o’r hoff ysgrifenwyr cyfoes.

Pa un a ydych yn darllen ei llyfrau am y tro cyntaf erioed, neu yn dychwelyd i rai o’i chlasuron mwyaf poblogaidd, rydym wedi rhoi casgliad o deitlau at ei gilydd i fynd â chi ar antur i fyd Ali Smith! Mwynhewch!

The Accidental (2005): mae’r nofel hon, a rannwyd yn dair rhan, yn dilyn y teulu Smart wrth iddyn nhw gwrdd â gwestai annisgwyl.

Girl Meets Boy (2007): ailadrodd hanes y ffigwr Iphis o fytholeg Roegaidd mewn ffordd fodern.

There But For The (2011): mae’r nofel hon yn canolbwyntio ar Miles Garth sy’n penderfynu cloi ei hun mewn stafell a pheidio â gadael.

Autumn (2016) Winter (2017) Spring (2019) Summer (2020): llyfr ar gyfer pob tymor!

Ffefryn personol Llyfrgell Aura (ac nid oherwydd yr enw’n unig!)…
Public Library and Other Stories (2015): casgliad ffantastig o 12 stori fer sy’n canolbwyntio ar lyfrgelloedd!

Beth yw eich hoff nofel Ali Smith? Rhowch wybod i ni beth ydych chi’n feddwl o’n dewisiadau a pha rai y buasech chi’n eu dewis!. Gwnewch sylw isod neu gysylltwch ar Twitter (@LibFlintshire) a Facebook (@LlyfrgelloeddAuraLibraries)

I weld ein Hawdur y Mis blaenorol, cliciwch yma!

Lles yn y Cartref gyda Dosbarthiadau Ffitrwydd Aura Ar-lein!

Mae Tîm Ffitrwydd Aura wedi rhoi amserlen o Ddosbarthiadau Ffitrwydd Ar-lein ynghyd er mwyn hybu ac ysgogi lles. Mae’r dosbarthiadau hyn yn ffordd wych i ni gysylltu â’r gymuned a pharhau i ysgogi aelodau ein campfa i gyrraedd eu nodau ffitrwydd.

Rydym yn falch o glywed gan Kate Harding, trigolyn lleol o Laneurgain, a gysylltodd â ni i roi adborth am ein Dosbarthiadau Ffitrwydd Ar-lein.

Mae Kate yn cymryd rhan mewn Dosbarth Cylched Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff (NERS) gyda Hyfforddwr Aura, Sue, bob wythnos. Dyma beth oedd ganddi i’w ddweud:

Rwy’n defnyddio gwasanaethau hamdden Aura yn rheolaidd, ac yn y gorffennol wedi mynychu’r canolfannau hamdden hyd at 6 gwaith yr wythnos ar adegau – er nad ydw i’n berson chwaraeon! Oherwydd anaf i’m mhenglin, Cefais gyngor i gofrestru ar gyfer dosbarthiadau NERS, lle gwrddais â Sue, Hyfforddwr Aura, a ysgrifennodd rhaglen unigol i mi ar gyfer canolfannau hamdden yr Wyddgrug a Bwcle.Mae pobl gyfeillgar iawn o bob oed a gallu yn y ddau safle, ac mae croeso cynnes a gwen lydan y staff yn aros amdanaf bob amser. Rwy’n teimlo ein bod ni i gyd gyda’n gilydd yn hyn!

Dros y misoedd diwethaf, rwyf wedi bod yn cymryd rhan yn nosbarthiadau ar-lein Sue, sydd wedi dod yn arfer erbyn hyn, ac yn rhywbeth rydw i’n edrych ymlaen atynt ddwywaith yr wythnos! Yn ddiweddar, rwyf wedi bod ar raglen maetheg ac ymarfer corff gyda fy mab, ac rwy’n falch o ddweud fy mod wedi colli stôn yn ystod y cyfnod clo. Ond yn bennaf, rwy’n teimlo mor iach yn gorfforol ac yn feddyliol. Yn ogystal a beicio, sesiynau HIIT ac ioga, mae dosbarthiadau Sue wedi fy helpu i gyflawni hyn. Mae ystod eang o allu ac anghenion yn y dosbarth, ac mae cefnogaeth a chanllawiau Sue i bob unigolyn wedi sicrhau fod pawb yn llwyddo ac yn mwynhau. I mi, mae defnyddio pwysau ac/neu rhoi’r ymdrech fwyaf wedi fy ngwthio i lwyddo.”

Siaradodd Kate yn angerddol am bwysigrwydd iechyd a ffitrwydd yn ei bywyd, a dywedodd: “Rwy’n ymdrechu’n galed i fuddsoddi yn fy lles parhaus ac yn y dyfodol, ac mae hyn wedi cael ei hybu gan yr anogaeth gan Sue. Mae ei dosbarthiadau yn wych gan eu bod yn gynhwysol ac mae hi bob amser yn llawn cefnogaeth drwy gydol y sesiwn, gan ei wneud yn hwyliog yn ogystal ag effeithiol. Nid ydw i’n athletwraig naturiol, ond mae’r cynllun NERS, Aura, a Sue yn benodol wedi rhoi cyfle i mi fwynhau, datblygu hyder a gwella fy ngallu corfforol ac iechyd. Hoffwn ddiolch i Sue ac Aura am y cymorth a chefnogaeth ar hyd y ffordd!

Hoffem longyfarch Kate ar gyrraedd nodau ffitrwydd anhygoel a diolch iddi am gymryd amser i gysylltu â ni. Dymunwn yn dda i Kate yn y dyfodol ac edrychwn ymlaen i fod yn rhan o’i siwrnai ffitrwydd!