Cae 3G newydd yn Ysgol Uwchradd y Fflint erbyn y tymor newydd!

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod y cae pob tywydd yn Ysgol Uwchradd y Fflint yn cael ei uwchraddio dros yr haf i fod yn arwyneb 3G modern!

Mae gwaith yn digwydd gan Gyngor Sir y Fflint, mewn partneriaeth gydag Aura Cymru ac ysgol Uwchradd y Fflint, i drawsnewid y cae pob tywydd mewn i arwyneb 3G.

Roedd Ysgol Uwchradd y Fflint yr un mor frwd am y posibilrwydd y bydd y gymuned yn elwa, gan ddweud: “Nid yn unig y bydd y cae yma’n darparu amodau chwarae gwell ar gyfer Cwricwlwm Addysg Gorfforol a rhaglenni chwaraeon partneriaid, ond fe fydd yn ased enfawr i’r gymuned, gan gryfhau ein hymrwymiad ymhellach i ddarparu cyfleusterau addysgiadol a chwaraeon a fydd o fantais i’r gymuned gyfan, nid y myfyrwyr yn unig.

Aura fydd yn rheoli defnydd y gymuned o’r cyfleusterau gyda’r nod o greu cyfleoedd hamdden newydd a chyffrous ar gyfer cymuned Sir y Fflint.

Dywedodd Mike Welch, Rheolwr Gyfarwyddwr Aura: “Fel cyn ddisgybl yn Ysgol Uwchradd Fflint, bydd yn ddatblygiad cyffrous a fydd yn gwella’r ddarpariaeth yn lleol yn fawr; dwi’n siŵr y bydd yn boblogaidd iawn.”

Bydd y gwaith yn dechrau ar 22 Gorffennaf, a disgwylir i’r gwaith ddod i ben erbyn 30 Awst.

Rhannodd y Cynghorydd Ian Roberts ei gefnogaeth, gan ddweud: “Dwi’n gobeithio y bydd diweddaru cae pob tywydd Ysgol Uwchradd y Fflint o fantais enfawr i bawb sydd yn ei ddefnyddio ac yn annog ein cymuned leol i ddefnyddio’r cyfleusterau hamdden sydd gennym ar gael yma yn Sir y Fflint.”

Mae disgwyl i’r galw fod yn uchel iawn i logi’r cae 3G newydd; er mwyn sicrhau nad ydych yn colli allan, archebwch gae pêl-droed yn barod ar gyfer y tymor nesaf trwy ffonio Pafiliwn Jade Jones y Fflint ar 01352 704301, neu Prif Swyddfa Aura ar 01352 702437.

Sesiwn Nofio Cyfeillgar i Ddementia yng Nghanolfan Hamdden Yr Wyddgrug

Bydd Aura Cymru yn cynnal Sesiwn Nofio Cyfeillgar i Ddementia yng Nghanolfan Hamdden Yr Wyddgrug ar 19 Awst 2019 rhwng 9.30am ac 11.00am.

Fel sefydliad, rydym yn gweithio tuag at fod yn Gyfeillgar i Ddementia a gobeithiwn y bydd cyflwyniad y sesiynau nofio Cyfeillgar i Ddementia o gymorth i gefnogi unrhyw un yn y gymuned sy’n byw gyda, neu wedi’i effeithio gan, Ddementia.

Siaradom â Steven McFadyen – cynrychiolydd o’r Gymdeithas Alzheimer’s – a ddywedodd: “rydym yn falch iawn bod Canolfan Hamdden Yr Wyddgrug wedi penderfynu treialu digwyddiadau nofio Cyfeillgar i Ddementia. Gall gweithgarwch corfforol ganiatáu i bobl sydd â Dementia gysylltu ag eraill, mwynhau a chadw’n iach.

O ran y sector chwaraeon a gweithgarwch corfforol, mae bod yn fwy Cyfeillgar i Ddementia yn golygu darparu cyfleoedd i gefnogi pob unigolyn a effeithir gan Ddementia, yn cynnwys gofalwyr ac aelodau’r teulu. Mae’n rhaid i ni wneud yn siŵr bod y bobl sydd ynghlwm â rhedeg y pyllau nofio a gweithgareddau eraill yn ymwybodol o effaith Dementia a sut y gallant gefnogi pobl yn eu cymuned. Rydym eisoes wedi gweld sut y gall gwella mynediad at weithgareddau megis nofio gael effaith gadarnhaol iawn. Gobeithiwn y bydd mwy o ganolfannau hamdden yn cefnogi pobl â Dementia i barhau i wneud yr hyn maent yn ei fwynhau am mor hir â phosib.”

Ein gobaith ni yw y bydd y sesiwn yn dangos holl fanteision nofio a’r lles corfforol a meddyliol y mae’n ei annog. Gall nofio:

 • Gynnig ymdeimlad o les meddyliol
 • Tawelu’r meddwl a lleihau pryder
 • Ymlacio’r corff drwy ei gefnogi mewn amgylchedd cymharol ddi-bwysau
 • Cynnig cyfleoedd i gymdeithasu
 • Lleihau unigrwydd a chyfrannu at greu ymdeimlad o le.

Mynegodd Wesley Billings, Cydlynydd Nofio Canolfan Hamdden Yr Wyddgrug, ei frwdfrydedd ar ran Aura Cymru, gan ddweud: “hoffem gefnogi pobl sy’n byw gyda Dementia yn y gymuned er mwyn iddynt allu parhau i deimlo’n gyfforddus wrth gymryd rhan mewn gweithgaredd y maent yn ei fwynhau. Gobeithiwn y bydd y sesiwn hon yn datblygu’n sesiwn reolaidd ar ein rhaglen pwll nofio ac y bydd yn cynyddu cysylltiadau â grwpiau Dementia ar draws holl ganolfannau hamdden Aura.”

I gael rhagor o wybodaeth am y Sesiwn Nofio Cyfeillgar i Ddementia, cysylltwch â Wesley Billings ar 01352 704343 / wes.billings@aura.wales , Jo Lane ar Jo.Lane@alzheimers.org.uk / 01352 700486, neu Luke Pickering ar 01352 752525 / luke@newcis.org.uk

Tîm Pêl-droed Cerdded Cymru yn ennill Cwpan y Byd!

Walking Football Team

Dros y 12 mis diwethaf, mae Tîm Pêl-droed Cerdded cyntaf Cymru wedi cael ei sefydlu ac ni allai fod wedi cael dechrau gwell! Mae chwaraewyr o bob cwr o Gymru yn aelodau o’r tîm sydd eisoes wedi derbyn statws pencampwyr y byd!

Rydym yn falch iawn o ddweud bod rhai aelodau o’r tîm cenedlaethol yn defnyddio Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy yn rheolaidd.

Cystadlodd y tîm ym mhencampwriaeth Cwpan y Byd y Ffederasiwn Pêl-droed Cerdded Rhyngwladol (IWFF) yn Llundain gan lwyddo i gyrraedd y rownd derfynol. Ar ôl ennill pob gêm yn erbyn Awstralia, Sbaen, Ffrainc a Lloegr, cafodd y tîm ei goroni yn enillydd 2019!

Dywedodd Peter Hazeldine, a chwaraeodd yng Nghwpan y Byd ac sy’n chwarae’n rheolaidd yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy: “Y peth gwych am chwarae i Gymru a Chanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy yw’r cyfeillgarwch yr ydw i wedi’i ddatblygu. Roedd hyn yn amlwg iawn pan enillodd Cymru Gwpan y Byd yr IWFF. Heb y cyfeillgarwch a’r undeb clos hwnnw ni fyddem wedi gallu ennill.  Fe wnaethon ni chwarae fel carfan ac ennill fel carfan.”

Derbyniodd y tîm ddymuniadau gorau gan y seren chwaraeon Shane Williams a’r canwr Gruffydd Wyn ac anfonodd y ddau fideos at y tîm yn dymuno pob lwc iddyn nhw yn y rownd derfynol!

Mynegodd Lee Breeze, Swyddog Datblygu Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy, a chyd-reolwr tîm Pêl-droed Cerdded Cymru dros 60 oed, ei frwdfrydedd am gyflawniad anhygoel y tîm a dywedodd: “mae’n bleser mawr gweld Pêl-droed Cerdded yn datblygu ledled Cymru. Mae ennill Cwpan y Byd IWFF yn destament i’r holl waith caled sy’n digwydd ar y cae ac oddi ar y cae, nid yn unig y rheiny a gymerodd ran yng Nghwpan y Byd, ond pawb sy’n gysylltiedig â’r siwrnai hyd yma.

Mae bod yn rhan o rywbeth hanesyddol a gweld cyfeillgarwch a pherthnasoedd agos yn ffurfio rhwng pobl ledled Cymru yn rhywbeth yr wyf yn falch iawn i fod yn rhan ohono; bydded iddo barhau.”

Hoffai Aura Wales longyfarch y tîm am eu llwyddiant ardderchog a dymunwn y gorau iddynt yn y dyfodol.

Cynhelir sesiynau Pêl-droed Cerdded yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy bob dydd Mawrth 2.30 – 3.30pm ac yng Nghanolfan Hamdden yr Wyddgrug bob dydd Sadwrn 11.00am – 12.00pm.

Cystadleuaeth Cynghrair y Pencampwyr Aura Cymru!

Roedd Aura Cymru wedi eu cyffroi’n fawr i gynnal eu Cystadleuaeth Cynghrair y Pencampwyr eu hunain a drefnwyd gan Bêl-droed Aura. Cynhaliwyd y gystadleuaeth dros  benwythnos 15 ac 16 Mehefin yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy, gyda dros 35 o dimau’n bresennol.

Nod y gystadleuaeth oedd hyrwyddo pêl-droed llawn hwyl i bawb ac i roi’r cyfle i bob plentyn brofi sut beth fyddai hi i chwarae yn eu Ffeinal Cynghrair y Pencampwyr eu hunain!

Derbyniodd yr holl chwaraewyr a gymerodd ran fedal am eu llwyddiannau a chyfle i godi un o’r tlysau mwyaf ei bri yn y byd.

Roedd Gary Dixon, prif hyfforddwr pêl-droed Aura Cymru, wrth ei fodd gyda llwyddiant y gystadleuaeth a dywedodd: “mae’n braf fel hyfforddwr i gael cymaint o adborth gan glybiau a negeseuon gan rieni, ynglŷn â sut y cawsom effaith mor gadarnhaol ar brofiad eu plentyn. Roedd yn braf iawn gweld cymaint o blant yn wên o glust i glust wrth adael gyda’u medalau.”

Ychwanegodd Gary: “Rwy’n gobeithio fod pawb wedi mwynhau’r digwyddiad gymaint ag y gwnes i; roedd pob tîm yn chwarae pêl-droed gwych! Yn anffodus, mae’r tlws bellach wedi gorfod myn yn ôl i Glwb Pêl-droed Lerpwl ond cadwch eich llygad ar agor am yr hyn sydd i fyny ein llawes ar gyfer y digwyddiad nesaf! Byddwch yn barod am y cyhoeddiad!”

Hoffai Aura Cymru ddiolch i dîm Pêl-droed Aura am drefnu digwyddiad mor wych a llongyfarch pawb a gymerodd ran yn y gystadleuaeth.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau Pêl-droed Aura, dilynwch @AURAFootballCoaching ar Facebook, a @AURAFootball121 ar Twitter.

 

Aura Cymru: Gweithio Tuag at Ddod yn Gyfeillgar i Ddementia

Ar ddydd Gwener 7 Mehefin, cynhaliodd Grŵp Llywio Cyfeillgar i Ddementia yr Wyddgrug, eu gwobrau blynyddol yn Llyfrgell yr Wyddgrug, i gydnabod busnesau a sefydliadau lleol sy’n ‘gweithio tuag at ddod yn gyfeillgar i ddementia’.

Fel sefydliad, mae Hamdden a Llyfrgelloedd Aura wedi’u hymrwymo i ddod yn Gyfeillgar i Ddementia ac yn falch o fod wedi cynnal y gwobrau yn un o’n llyfrgelloedd.

Mae Aura wedi bod yn cydweithio gyda Chymdeithas Alzheimer’s ac yn falch iawn o dderbyn y statws ‘Gweithio tuag at ddod yn Gyfeillgar i Ddementia’.

Yn y gwobrau, derbyniodd Llyfrgell yr Wyddgrug a Chanolfan Hamdden yr Wyddgrug achrediad am yr ail flwyddyn yn olynol: cyflawniad ardderchog i ni wrth i ni symud gam yn nes at ddod yn sefydliad sy’n Gyfeillgar i Ddementia.  Mae’r safleoedd yn gweithio’n agos gyda’r grŵp llywio ac mae’r addewidion eleni yn cynnwys: cynnal Sesiynau Ymwybyddiaeth Ffrindiau Dementia yn y ddau safle, a chyflwyno Sesiynau Nofio Cyfeillgar i Ddementia yn y ganolfan hamdden.

Mynegodd rheolwr y Llyfrgell, Susannah Hill ei brwdfrydedd, drwy ddweud: “rydym yn gweithio’n agos gyda’r Grwpiau Llywio Cyfeillgar i Ddementia yn y gymuned leol, gan ein galluogi i gynyddu ein gwybodaeth o ran ein preswylwyr a’u hanghenion, fel gallwn weithio mewn partneriaeth i godi ymwybyddiaeth a hyrwyddo cynhwysiant. Rydym yn angerddol am gefnogi’r rhai o fewn ein cymuned sydd wedi’u heffeithio gan Ddementia, mewn unrhyw ffordd.”

Hoffem ddiolch i’r Grŵp Llywio Cyfeillgar i Ddementia yn yr Wyddgrug am eu cefnogaeth, ac edrychwn ymlaen at weithio gyda nhw ymhellach, wrth i ni symud yn agosach at ddod yn sefydliad sy’n Gyfeillgar i Ddementia.

Tabledi newydd Aura yn dod â’r byd digidol i’ch drws

Wrth ddarparu nifer eang o wasanaethau llyfrgell, gweithgareddau ac adnoddau safon uchel, mae Llyfrgelloedd Aura yn gobeithio cefnogi dysgu gydol oes, lles personol ac ymrwymiad cymunedol. Rydym yn teimlo’n gryf am ddarparu’r gwasanaeth gorau posib i’n holl ddefnyddwyr llyfrgell y tu mewn a thu allan i’r llyfrgell.

Mae ein faniau symudol a’n gwasanaeth cartref yn ein galluogi ni i fynd â’r llyfrgell allan i’r gymuned ehangach ac i ddod ag adnoddau yn uniongyrchol i’ch drws. I leihau’r effaith o arwahanrwydd cymdeithasol i unigolion a’u galluogi nhw i rannu yn y byd digidol rydym wedi cyflwyno tabledi electronig  sydd ar gael i’w defnyddio mewn dau o’n llyfrgelloedd neu eu rhannu trwy ein gwasanaeth llyfrgell cartref.

Dyma ni’n siarad gyda Donald a Karis Furnival sydd yn defnyddio’r gwasanaeth llyfrgelloedd cartref yn rheolaidd; fel ein benthycwyr cyntaf o’r tabled rydym yn falch iawn o glywed eu bod nhw’n ei weld yn fuddiol. Dyma nhw’n esbonio: “Mae llwyth o deitlau i ddewis ohonynt ar y tabled. Gallwch gael cylchgronau a phapurau newydd felly mae digonedd i’w wneud”. Cafwyd sylwadau pellach, “Mae Reg (un o yrwyr y llyfrgell deithiol) wastad yn llawer o help”.

Home Delivery Visit with New Tablet

Meddai Reg Collins, un o’n gyrwyr gwych o’r llyfrgell deithiol: “Mae’r tîm Cyflenwi Cartref yn edrych ymlaen at helpu’r holl genedlaethau gael mynediad i’n e-lyfrau, casgliad clywedol a channoedd o e-gylchgronau am ddim. Bydd yn ffordd wych o ddarganfod beth sy’n mynd ymlaen yn y gymuned fel boreau coffi, digwyddiadau iechyd a lles a digwyddiadau cymunedol lleol.”

Gall cwsmeriaid sydd yn defnyddio’r gwasanaeth cyflenwi llyfrgelloedd ddefnyddio’r tabledi i:

 • Ddysgu sut i asesu e-adnoddau fel e-lyfrau a llyfrau e-glywedol ar ddyfeisiadau eu hunain
 • Dysgu sut i ddefnyddio catalog ar-lein i chwilio ac i wneud dewisiadau eu hunain
 • Cael eu cyfeirio at wasanaethau iechyd a lles lleol a rhaglenni fel llyfrau ar bresgripsiwn a gweithgareddau Deall Dementia Lleol

 

I gael manylion cyswllt eich llyfrgell leol cliciwch yma 

 

Dawnsio’n Gwneud Lles!

Aura Cymru yn mynd yn ôl mewn amser ar gyfer Dawns Amser Te arbennig iawn!

Ar ddydd Gwener, 17 Mai teithiodd Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy yn ôl mewn amser ar gyfer Dawns Amser Te a ysbrydolwyd gan y 50au a’r 60au!  Roedd dros 70 o bobl yn y digwyddiad a gynhaliwyd yn y neuadd chwaraeon amlbwrpas.

Darparwyd te prynhawn i’r holl westeion a anogwyd i wisgo ei hesgidiau dawnsio, mwynhau cerddoriaeth a chwrdd â ffrindiau hen a newydd!

Dywedodd Susannah Hill, Rheolwr Llyfrgell: “Roeddem yn teimlo’n gyffrous iawn o allu cynnal Dawns Amser Te yma yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy. Mae Hamdden a Llyfrgelloedd Aura yn gweithio tuag at fod yn Gyfeillgar i Dementia a derbyniwyd achrediad gan y Gymdeithas Alzheimer’s ym mis Mai y llynedd.   Rydym yn gobeithio mai dyma’r cyntaf o lawer o ddigwyddiadau cynhwysol fydd yn helpu i wella iechyd a lles pobl.

Cafodd y tîm Aura eu plesio’n fawr gan frwdfrydedd pawb yn y Ddawns Amser Te ac wedi eu plesio gan yr holl ddawnsio! Gallwch weld y dystiolaeth yn y lluniau isod!

This slideshow requires JavaScript.

Gwnaethom ofyn i’r sawl oedd yn bresennol beth oedd eu barn am y digwyddiad; dyma oedd ganddynt i’w ddweud:

“Mae wedi bod yn ddiwrnod gwych! Rydym wrth ein bodd gyda’n gilydd. Rydym yn ysbrydoli ein gilydd ac yn gofalu am ein gilydd.   Mae’r tîm Aura cyfan mor dda. Mae’n bleser dod i’r ganolfan hamdden neu’r llyfrgell, o’r croesawydd i’r hyfforddwyr ffitrwydd, maent i gyd yn wych.”

“Mae Aura yn dweud beth mae’n ei wneud: lles i’r corff a’r meddwl ac mae hynny mor wir. Mae digwyddiadau fel y Ddawns Amser Te neu bod yn rhan o’r Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff mor ddefnyddiol gan eu bod yn gymdeithasol. Pan fyddwch wedi gadael y byd gwaith, gallwch deimlo’n ynysig weithiau ond mae hyn yn rhoi nod a ffocws i ni mewn lleoliad cymdeithasol.”

“Rydym wedi cael amser gwych a hoffem ddiolch i Aura am drefnu’r digwyddiad hwn.”

Mae Aura Cymru yn dymuno diolch i bawb oedd yn bresennol ac yn arbennig am ddangos gymaint o frwdfrydedd; cawsom amser gwych a gobeithio fod pawb oedd yn bresennol wedi cael amser gwych hefyd!

 

Newyddion ardderchog i Lyfrgell y Fflint wrth i Aura Cymru sicrhau £300,000 o gyllid grant!

Roedd Aura Cymru yn falch iawn yn ddiweddar ar ôl sicrhau £300,000 o gyllid ar gyfer gwaith gwella yn Llyfrgell y Fflint drwy gais grantiau cyfalaf llwyddiannus i Amgueddfeydd, Archifau ac Adran Llyfrgelloedd Llywodraeth Cymru.  Yn ogystal â’r £300,000, bydd Aura Cymru a Chyngor Sir y Fflint hefyd yn cyfrannu at y datblygiad, cyfanswm o £360,000 mewn buddsoddiad newydd.

Bydd y cyllid hwn yn trawsnewid y llyfrgell, gan ei wneud yn lle mwy hyblyg lle gall y gymuned gael budd o lawer o ffyrdd gwahanol.   Bydd gwaith yn dechrau ym mis Medi 2019 ac yn cynnwys cegin gymunedol, ardal arddangos treftadaeth a lle ar gyfer gardd gymunedol.   Bydd yr ystafelloedd hyfforddiant presennol a’r prif lyfrgell hefyd yn cael eu hailddylunio a’u trawsnewid er mwy creu lle cymunedol mwy hyblyg.   Drwy gynnwys y newidiadau hyn, mae Aura yn gobeithio y bydd y datblygiad yn darparu canolbwynt lles, gan ein helpu i gyflawni ein diben o helpu’r gymuned drwy ddarparu cyfleoedd diwylliant a hamdden sy’n gwella iechyd meddwl a lles corfforol.

Bydd y llyfrgell yn cael ei hailwampio a’i moderneiddio i gynnwys peiriannau hunan-wasanaeth a gwasanaethau TGCh a digidol wedi eu diweddaru.  Bydd dyluniad y datblygiad hefyd yn amlygu ymrwymiad Aura i fod yn sefydliad Cyfeillgar i Dementia.

“Fel un o drigolion y Fflint, rwy’n gyffrous iawn am y datblygiad newydd yn Llyfrgell y Fflint.   Rwy’n defnyddio’r Llyfrgell yn rheolaidd pryn bynnag ac rwy’n edrych ymlaen at gymryd rhan yn yr ardd gymunedol”, meddai defnyddiwr presennol Llyfrgell y Fflint.

Mynegodd Cynghorydd Tref y Fflint Michelle Perfect ei brwdfrydedd am y cyllid gan ddweud: “Mae hwn yn ddatblygiad cadarnhaol iawn ac yn fuddsoddiad a groesewir yn Llyfrgell y Fflint. Bydd y cyllid hwn yn gwneud y llyfrgell yn ganolbwynt bywiog i’r dref gyfan ac rwy’n edrych ymlaen at weld ei botensial yn cael ei wireddu.”

Roedd Rheolwr y Llyfrgell, Susannah Hill yn mynegi ei chyffro am y datblygiad hefyd, gan ddweud:  “Bydd trawsnewid y llyfrgell yn ein galluogi i ddarparu ein gwasanaethau mewn ffordd newydd ac yn cynnig llawer mwy i gymuned y Fflint.   Bydd y llyfrgell yn le mwy modern a hyblyg i archwilio straeon a gwybodaeth ac yn caniatáu i ni gynnig amrywiaeth o weithgareddau a digwyddiadau i bawb.”

Mae’r cyllid hwn yn cynrychioli cyfle newydd cyffrous i Aura Cymru wrth i ni barhau fel sefydliad dielw, er budd cymuned Sir y Fflint.

Flint Library 2

Aura Cymru: Y Gymuned yn Elwa

Bu’n bleser gan Aura dderbyn e-byst a llythyrau yn ddiweddar gan aelodau o’r gymuned sydd yn defnyddio ein gwasanaethau. Roeddem yn ddiolchgar iawn yn derbyn y datganiad isod am wasanaeth ffitrwydd Aura:

“Gall ymuno â ystafell ffitrwydd fod yn brofiad dychrynllyd, yn feddyliol ac yn gorfforol. Dyna oeddwn i’n ei feddwl cyn cerdded mewn i ystafell ffitrwydd Aura Cymru. Rŵan, dwi’n edrych ymlaen at gerdded drwy’r drysau a gweld wynebau cyfeillgar yr hyfforddwyr dwi wedi dod i’w adnabod.

Pan ymunais i gyntaf, roedd Adam yno i gyflwyno Pedwar Cam Aura i mi mewn modd cyfeillgar a chroesawgar. Dwi’n cofio pa mor angerddol y siaradodd o am ei rôl yn yr ystafell ffitrwydd a dwi’n cofio ei eiriau’n glir: “I mi, mae’n ymwneud a gwella sut mae rhywun yn teimlo’n gyffredinol fel unigolyn, nid sicrhau fod pobl yn colli pwysau’n unig.”

Fel sefydliad nid-er-elw, fe eglurodd mai blaenoriaeth Aura ydi bod o fudd i’r gymuned. Roedd hi’n braf deall mwy am y lle, a gweld Aura fel mwy nag adeilad. Fel rhywun sydd ddim yn hyderus iawn yn yr ystafell ffitrwydd, mae wedi bod yn wych gallu mynd at unrhyw un o’r hyfforddwyr, cael sgwrs gyda nhw a chael cefnogaeth cyn mynd mewn i’r ystafell ffitrwydd a dechrau ymarfer corff. Mae fel petai fod gennych ffrind yno, nid hyfforddwr ffitrwydd neu hyfforddwr personol yn unig, ac fe gewch chi wyneb cyfeillgar bob amser. Mae yna ystod eang iawn o oedran pan fyddwch chi’n mynd mewn i un o’r ystafelloedd ffitrwydd. Mae’n hyfryd gweld pa mor hygyrch ydyw i bawb heb fod yn ddychrynllyd o gwbl.

Pan fyddwch chi’n meddwl faint mae’r hyfforddwyr yn ei wneud i’ch cefnogi, mae’r gwerth am arian o ran yr aelodaeth yn anhygoel. Mewn rhai llefydd, mae yna gostau ychwanegol i fynd drwy gynllun ffitrwydd neu i gael sesiynau un-wrth-un neu gall fod yn gost ychwanegol ar ben cost yr aelodaeth. Dwi mor hapus fy mod wedi penderfynu cymryd y cam cyntaf a dwi’n ddiolchgar i Adam am ei gefnogaeth. Yn y pendraw, mae’n ymwneud â “gwella sut rydych chi’n teimlo’n gyffredinol fel unigolyn”, fel y dywedodd Adam ar fy niwrnod cyntaf yn yr ystafell ffitrwydd. Dwi wir yn teimlo’n llawer gwell a dwi wirioneddol yn credu fod Aura yn lleoliad lle mae’r gymuned yn elwa.

Ar ôl derbyn y geiriau caredig, fe wnaethom siarad gydag Adam Renshaw, yr hyfforddwr ffitrwydd y sonnir amdano uchod ynghylch pam ei fod yn teimlo mor angerddol am weithio i ystafell ffitrwydd nid-er-elw. Dyma oedd ei ymateb:

“Mae gwybod eich bod wedi helpu rhywun i gyflawni’r hyn roeddynt eisiau ei gyflawni yn anhygoel. Mae’n wych gwybod bod pobl yn teimlo gymaint gwell. Dwi’n mwynhau eistedd i lawr a siarad gyda phobl, llunio cynllun gyda’n gilydd o ble maent eisiau cyrraedd yn y dyfodol ac yna gweld eu cynnydd a’u helpu ar eu siwrnai ffitrwydd bersonol eu hunain.

Yn y pendraw, fel sefydliad nid-er-elw, ein blaenoriaeth ni ydi bod o fudd i’r gymuned. Gall unrhyw un gerdded drwy’r drysau – pa unai ydynt wedi defnyddio ystafelloedd ffitrwydd o’r blaen neu beidio – gallwn ddechrau o’r dechrau a byddwn yn eich cefnogi ar eich siwrnai ffitrwydd. Os ydych hi’n hyfforddwr personol, dwi’n meddwl bod yna duedd i ganolbwyntio ar y bobl sydd yn talu i chi fesul awr, ond gyda ni, mae’r un peth i bawb, pa unai ydynt yn talu aelodaeth neu beidio: rydym ni yma i unrhyw un sydd yn dod drwy’r drws.”

O ystyried hyn, fe wnaethom ofyn i Adam egluro’r broses i ymuno â’r ystafell ffitrwydd a sut mae’n cael ei rannu mewn i 4 cam i sicrhau fod pob aelod yn hapus a chyfforddus gyda’r gwasanaeth maent yn ei dderbyn:

 

 

 • “Mae gennym 4 cam Aura. Ymgynghoriad cychwynnol ydi Cam 1 pan fyddwn ni’n llenwi holiadur iechyd, sefydlu’r aelodaeth ac yn gwirio taldra, pwysau a phwysedd gwaed. Byddwch yn derbyn eich cerdyn aelodaeth ac fe gewch yr holl wybodaeth angenrheidiol yn y fan a’r lle. Os hoffech chi fynd drwy gynllun ffitrwydd penodol, gallwn hefyd drafod pa fath o gynllun yr hoffech chi. Byddwn yn sgwrsio yn ystod Cam 1 gan ddod i adnabod ein gilydd yn well, meithrin perthynas i sicrhau eich bod yn teimlo’n gyfforddus.

 

 • Mae Cam 2 yn mynd drwy’r cynlluniau ffitrwydd rydym wedi’u nodi i chi yng Ngham 1. Gallwch gael unrhyw beth o 2 i 6 sesiwn hyfforddi un-wrth-un gyda hyfforddwr ffitrwydd sydd rhwng 45 munud ac un awr o hyd bob tro. Mae’r cyfan yn rhan o’r aelodaeth, nid ydych chi’n talu fel cwsmer am y gwasanaeth ychwanegol hwnnw.

 

 • Yna ymlaen i Gam 3! Gallai hyn fod hyn adolygiad 15 munud pan fyddwn ni’n holi sut rydych chi’n teimlo ac efallai yn awgrymu dosbarth ffitrwydd a fyddai’n mynd yn dda gyda’ch cynllun. Os mai ffitrwydd cardiofasgwlaidd rydych chi eisiau, byddai dosbarth beicio dan do yn helpu, neu hyd yn oed dosbarth pwysau tecell neu dynhau’r corff. Fe fyddem yn cael sgwrs am ddosbarthiadau ffitrwydd neu rywbeth gwahanol i helpu rhoi cynnig ar rywbeth newydd.

 

 • Yn ei hanfod, adolygiad llawn ydi Cam 4 i weld sut aeth rhan gyntaf y cynlluniau ffitrwydd, gallwn wirio eich pwysedd gwaed, pwysau a mesuriadau braster y corff unwaith eto. Yna byddem yn adolygu’r cynllun ac yn ceisio ei wella ymhellach. Felly yn y bôn, fe fyddem yn edrych nôl ar Gam 1 ac yn dechrau’r siwrnai eto. Mae mwy neu lai yn gylchred parhaol o hyfforddiant un-wrth-un gydag adolygiadau parhaol i weld sut hwyl rydych chi’n ei gael. Mae’r gwerth am arian o ran ein haelodaeth yn anhygoel pan fyddwch chi’n ei egluro. Gall y camau ailadrodd eu hunain drosodd a throsedd heb gost ychwanegol.

Cyngor Adam i unrhyw un sydd yn ystyried cymryd eu cam cyntaf at les meddyliol a chorfforol gwell trwy ymarfer corff ydi: “Peidiwch ag oedi cyn gofyn cwestiynau, dyna pam ein bod ni yma! Mi faswn i’n dweud wrth unrhyw un am fynd amdani, dod yma a rhoi cynnig arni er mwyn cychwyn ar eich siwrnai ffitrwydd.”

Yn y pendraw, rydym ni’n gobeithio bod Aura yn lleoliad lle gall y gymuned elwa o les corfforol a meddyliol gwell a’i fod yn parhau i fod yn lleoliad ar gyfer hynny. Rydym ni yma i’ch helpu ar eich ffordd i fywyd hapusach ac iachach.

NewCo Values and Expectations - FINAL Oct 12.10.16_Page_1_Image_0001