Arth Jimmy a’i Ffrindiau’n dod i Lyfrgell Glannau Dyfrdwy!

Mae Llyfrgell Glannau Dyfrdwy yn falch o groesawu Arth Jimmy a’i ffrindiau!

Mae “Arth Jimmy a’i Ffrindiau” yn rhaglen hwyliog a chyfeillgar sy’n dod â chadw’n heini ac iach ac amser stori ynghyd!

Bydd Arth Jimmy yn ymweld â Llyfrgell Glannau Dyfrdwy bob wythnos am 6 wythnos (gweler y poster isod am fanylion), felly dewch i ddweud helo!

Dyma rai lluniau o’i ymweliad cyntaf â’r llyfrgell ar 17 Ionawr:

Rhannwch eich lluniau chi gydag Arth Jimmy a sicrhewch eich bod yn ein tagio ni! @aura_cymru @aura_wales @fflintawrecsam

Poster Arth Jimmy- Llyfrgell Glannau Dyfrdwy

“Rwy’n teimlo mor iach ag erioed!”: Cyfweliad gyda Martin McCallion

Dywedodd Martin McCallion, cyn gyfranogwr o’r Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff a chyfranogwr rheolaidd o Ddosbarthiadau Ffitrwydd Lles, yn ogystal â’r gampfa, fwy wrthym ni am ei siwrnai i ffitrwydd dros y flwyddyn ddiwethaf a sut mae’n teimlo’n iachach nac erioed! Dyma beth oedd ganddo i’w ddweud:

 
Pryd ddechreuoch chi’r Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff?                 Dechreuais ym mis Ionawr 2018.

Sawl dosbarth yr ydych yn mynychu bob wythnos?
Rwy’n gwneud un dosbarth yr wythnos – y dosbarth cylched lles – ond ym mis Chwefror cefais gyflwyniad i’r gampfa, ac ers hynny rwyf wedi mynychu’r gampfa o leiaf ddwywaith yr wythnos. Mae’r awyrgylch yn gyfeillgar iawn, ac rwy’n teimlo’n gyfforddus iawn yma yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy. Cefais fy atgyfeirio i’r cynllun gan fod gen i gryd cymalau ac roeddwn i’n ei gweld hi’n anodd ymdopi. Pan gefais gyflwyniad i’r gampfa gan Jo Beevers, dangosodd i mi’r offer mwyaf defnyddiol i mi ddefnyddio. Ers hynny, rwy’n mynd o nerth i nerth; Rwy’n teimlo mor iach ag erioed!

 
Yn 2018 fe gwblhaoch 10k Sir y Fflint, tipyn o gamp, a wnaeth y cynllun eich helpu i gyrraedd y nod hwnnw?
Fe gwblheais 10K Sir y Fflint ar 21 Hydref 2018. Nid oeddwn yn credu fy mod yn barod amdano! Yn ystod un o’r dosbarthiadau cylched, gofynnodd Jo i mi os hoffwn gofrestru; dim ond 5k oeddwn i’n llwyddo i’w wneud bryd hynny, ond nid oeddwn wedi gwthio fy hun ymhellach na hynny. Meddyliais: beth sydd gen i i’w golli? Felly fe gofrestrais a synnu fy hun! Gorffennais mewn 57 munud. Mae’r cynllun wedi cyfrannu’n fawr at gyrraedd y nod hwnnw. Ychydig o flynyddoedd yn ôl roeddwn mewn cymaint o boen bob dydd, ond ers i mi ymuno â’r cynllun rwy’n mynd o nerth i nerth.

 
Beth yw eich hoff beth am fod yn rhan o’r cynllun?
Mae cymaint o bethau! Y prif beth yw fy lles corfforol nawr o’i gymharu ag o’r blaen; mae cymaint o wahaniaeth. Nid oes unrhyw beth yn her mwyach, nid fel ag yr oedd o’r blaen. Rwyf wedi cyfarfod pobl arbennig hefyd. Ar hyn o bryd rwyf wrth fy modd yn rhedeg. Mae cwblhau 10K Sir y Fflint wedi rhoi hwb mawr i fy hyder. Byddaf yn rhoi cynnig ar unrhyw her sy’n fy wynebu nawr!

 
Oes gennych unrhyw nodau ffitrwydd ar gyfer 2019?
Rwy’n bwriadu rhedeg hanner marathon Caer ym mis Mai 2019. Mae wedi bod yn uchelgais hirdymor i mi. Byddaf yn gweithio i fyny tuag at hanner marathon, gan ddechrau ym mis Chwefror gyda 10K Rhuthun, yna 10k Caer ym mis Mawrth, ym mis Ebrill byddaf yn rhedeg 10k arall, gan obeithio y byddaf yn barod erbyn mis Mai!

 
Oes gennych unrhyw gyngor ar gyfer unrhyw un sy’n ystyried ymuno â Dosbarthiadau Lles?
Ymunwch rŵan! Mae’n newid eich bywyd er gwell! Yn fy marn i, dyma’r peth gorau sydd wedi digwydd i mi ers amser maith. Ni fyddwch chi’n difaru!

 
Mae cydlynydd Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff, Joanne Beevers (sydd yn y llun gyda Martin isod) “mor falch” o gyflawniadau Martin, a dywedodd; “Mae o wrth ei fodd yn rhedeg ac fe orffennodd ras 10K Sir y Fflint o fy mlaen i, gydag amser o 57 munud! Mae o wedi bod yn hyfforddi’n gyson ers mis Ionawr gyda chymysgedd o fy nosbarthiadau i a sesiynau yn y gampfa. Mae o’n un o nifer o gleientiaid sydd yn bresennol bob wythnos er mwyn cyflawni eu golau”!

Hoffai Hamdden a Llyfrgelloedd Aura ddiolch i Martin am rannu ei brofiadau a dymunwn yn dda iddo ar gyfer ei nodau ffitrwydd yn y dyfodol!

Martin McCallion and Jo Beevers

6 Rheswm i ddod draw i Stafell Ffitrwydd yr Wyddgrug fis Ionawr

Ydych chi’n ystyried ymuno â’r gampfa fis Ionawr? Rydych wedi dod i’r lle cywir! Mae’r ystafell ffitrwydd yma yng Nghanolfan Hamdden yr Wyddgrug yn aros amdanoch chi! Rydym wrth ein boddau gydag o, ac yn sicr y byddwch chi hefyd! Dyma 6 rheswm pam:

 • Rydym yn cynnig sesiynau 1 i 1 i’ch helpu i wneud y mwyaf o’ch amser yn yr ystafell ffitrwydd
 • Mae ein hyfforddwyr yn creu rhaglenni personol yn arbennig ar eich cyfer chi!
 • Mae gennym raglenni amrywiol i sicrhau bod yna rhywbeth at ddant pawb
 • Gyda’r Ap Technogym Wellness rydym yn ei ddarparu i chi yn syth o’ch sesiwn gynefino, gallwch dracio datblygiad eich ffitrwydd, cofnodi ymarferion, ymuno â sialensiau a hyd yn oed ei gysylltu i’ch apiau ffitrwydd personol eich hun
 • Er mwyn i chi gael digon o hyblygrwydd, mae gennym amrywiaeth o becynnau aelodaeth ac yn fwy na dim: does dim angen contract er mwyn ymaelodi!
 • Nid yn unig mae ein hyfforddwyr cymwys yn gwneud eu gorau i ddarparu dosbarthiadau ffitrwydd a chyngor gwych, maent yn cynnig adolygiadau rheolaidd am gynnydd i’ch helpu i gyrraedd eich nodau!

Eisiau rhagor o wybodaeth? Ffoniwch y Ganolfan Hamdden ar 01352 704330 neu galwch draw i gael sgwrs! Cofiwch ein dilyn @auracymru @aurawales @Aura_MLC @auramoldfitness i gael y newyddion diweddaraf!

Cyngor Iechyd a Lles gan Aura i roi cychwyn iach i 2019!

Blwyddyn Newydd Dda i chi gyd oddi wrth bawb yma yn Hamdden a Llyfrgelloedd Aura! Eisiau cychwyn iach i 2019? Beth am roi tro ar rywbeth newydd! Mae digon o ddosbarthiadau ffitrwydd ar draws ein canolfannau hamdden o Zumba i Gylchedau, Bwysau Tecell i Pilates: mae’r rhestr yn ddiddiwedd! (Heb anghofio ein hystafelloedd ffitrwydd, ein pyllau nofio, llain bowlio neu Sba Afon!) Edrychwch ar y cyngor Iechyd a Lles isod a chofiwch amdanynt fis Ionawr:

 • Byddwch yn drefnus! Gwnewch nodyn er mwyn gwybod pryd mae’ch dosbarthiadau ffitrwydd neu faint o’r gloch sydd angen i chi fynd i’r gampfa; ar eich oergell, ar eich ffôn – beth bynnag sy’n gweithio orau i chi!
 • Gosodwch amcanion personol i’ch hun, rydym yma i’ch helpu i’w cyflawni! Peidiwch ag anghofio am ein Ap ‘Technogym Wellness’ sydd hefyd yn eich helpu i gadw golwg ar eich ffitrwydd a’ch datblygiad.
 • Dewch a ffrind efo chi i’r ganolfan hamdden neu’r ystafell ffitrwydd er mwyn eich ysgogi a’ch cefnogi!
 • Cofiwch ein bod ni yma i helpu! Mae’n holl hyfforddwyr a goruchwylwyr yma i helpu ac yn bwysicach na hynny – mae nhw eisiau helpu! Os nad ydych yn siŵr sut i ddefnyddio rhyw ddarn o offer neu os hoffech gyngor, rhowch wybod i ni ac fe wnawn ni’n gorau i helpu.
 • Yfwch ddigon o ddŵr yn yr ystafell ffitrwydd a’r tu allan iddi! Mae yfed dŵr yn help i gadw’ch system imiwnedd yn iach – yn enwedig dros fisoedd y gaeaf!
 • Rhowch ddigon o amser i’ch hun! Peidiwch a rhoi gormod o bwysau ar eich hun i ffitio popeth i mewn; weithiau mae bywyd yn rhy brysur, ac mae hynny yn iawn!
 • Cadwch at amserlen! Gall cael trefn reolaidd ar bethau fod o gymorth ym mhob agwedd o’ch bywyd bob dydd a’ch helpu i fod yn drefnus.
 • Hyd yn oed gyda diet iach a llawer o ymarfer corff, gall y gaeaf ddal i fyny efo ni! Ewch i Sba Afon yng Nghanolfan Hamdden Sba Afon am driniaeth i’ch cynhesu ac i wneud i chi deimlo’n well! Mae’n fuddiol ar gyfer y meddwl a’r corff: y ffordd berffaith i ymlacio!
 • Dewch a’r teulu! Nofio, sglefrio iâ, bowlio – mae’r rhestr yn faith! Mae gennym ddigon o weithgareddau teuluol ar eich cyfer. Mae’n ffordd wych i gadw’r teulu i gyd yn ffit ac yn iach: dechreuwch greu atgofion teuluol ar gyfer 2019!
 • Ac yn olaf, yn bwysicaf oll: Mwynhewch eich hunan! Byddwn ni’n gwneud ein gorau i sicrhau bod ein hystafelloedd ffitrwydd a’n canolfannau hamdden yn eich helpu i gael y cychwyn gorau i 2019.

Felly am beth ydych chi’n aros, cysylltwch â’ch canolfan hamdden leol am fwy o wybodaeth am sesiynau cychwyn yn y gampfa, dosbarthiadau ffitrwydd a llawer mwy!

 

Seiclo Dan Do’r Nadolig ar gyfer Elusen Canser Clatterbridge

Ddydd Sul, 16 Rhagfyr, cynhaliodd Ffitrwydd Glannau Dyfrdwy sesiwn Seiclo Dan Do’r Nadolig am 3 awr i gasglu arian tuag at Elusen Canser Clatterbridge: elusen sy’n agos iawn at galonnau llawer o bobl. Cymrodd 19 o bobl ran yn y sesiwn seiclo dan do yn ogystal â 5 hyfforddwr. Rhoddodd pawb a gymrodd ran 100% a chodi cyfanswm gwych o £159 o ganlyniad! Mae aelodau o’r ystafell ffitrwydd hefyd wedi bod yn cyfrannu at yr elusen ac wedi mynychu dosbarthiadau mewn dillad Nadoligaidd, fel y gwelir yn y lluniau isod.

Cymerodd un o’n hyfforddwyr, Yen Leung, ran yn y sesiwn seiclo dan do, a dywedodd: “Mae’n wych gweld pawb yn cymryd rhan yn ein digwyddiadau elusennol, yn enwedig yr hyfforddwyr ffitrwydd sy’n rhoi o’u hamser yn wirfoddol i ddysgu’r dosbarth ac yn helpu i godi arian. Mae Sesiwn Seiclo Dan Do’r Nadolig bellach yn ddigwyddiad blynyddol yma yng Nglannau Dyfrdwy, ac mae’r gefnogaeth yr ydym wedi’i chael ar ei gyfer yn anhygoel. Mae wedi bod yn ysbrydoliaeth i aelodau ac maen nhw’n awyddus i weld llawer o bethau tebyg i hyn yn cael eu cynnal eto yn y dyfodol, felly cadwch lygad allan!”

Bu un o’n haelodau yn garedig iawn yn rhannu ei stori hi gydag Aura, gan ysbrydoli ac ysgogi pobl i gefnogi achos mor deilwng. Dyma ei stori:

“Helo, fy enw i yw Sarah, rwyf yn 47 mlwydd oed a chefais ddiagnosis o ganser ddwy flynedd a hanner yn ôl. Mae gennyf ganser y fron sydd wedi lledu i’r gwddf a’r asgwrn cefn. Pan gefais ddiagnosis, roedd y canser wedi torri fy ngwddf a dywedwyd wrthyf efallai na fyddaf yn cerdded eto. Ddwy flynedd a hanner yn ddiweddarach, caiff fy nghanser ei reoli’n wythnosol â chemotherapi ac rwyf yn mynychu hyd at wyth dosbarth ffitrwydd yr wythnos, ac rwyf wrth fy modd â’r her a’r cymhelliant y mae’n ei roi i mi. Rwyf yn cefnogi ysbyty Clatterbridge oherwydd mae’r lle yn ysbrydoliaeth i mi, mae ymroddiad y staff yn ddiguro. Hoffwn roi rhywbeth yn ôl a hyrwyddo’r cysylltiad rhwng ymarfer corff a lles corfforol a meddyliol. Diolch am ddarllen fy stori, mae gennyf i ganser, ond ‘dyw canser ddim yn fy nghuro i”.

Hoffai pawb yn Aura ddiolch o galon i Sarah am rannu ei stori. Da iawn i bawb a gymerodd ran, ac am ddangos ymrwymiad arbennig i wneud gweithredoedd da i eraill dros y Nadolig eleni.

 

Parti Nadolig yn Ganolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy

Ar ddydd Gwener y 7fed o Ragfyr, roedd Hamdden a Llyfrgelloedd Aura wrth eu boddau’n cynnal parti Nadolig ar gyfer 60 o westeion yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy. Roedd y gwesteion a fynychodd wedi bod yn cymryd rhan yn Nosbarthiadau Lles neu’r Cynllun Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff. Roedd y dathliadau’n cynnwys pryd 4 cwrs, bingo a chwis i ddathlu blwyddyn wych, llawn gyda gwaith caled. Mae canolfannau hamdden Aura wedi bod yn gweithio’n galed i gefnogi’r Cynllun Atgyfeirio Ymarfer Corff Cenedlaethol ac, oherwydd ei boblogrwydd, wedi bod yn creu detholiad o Ddosbarthiadau Ffitrwydd Lles er mwyn helpu mwy o bobl. Lluniwyd y Dosbarthiadau Lles fel sesiynau i ddechreuwyr a dosbarthiadau lefel isel gan gynnwys cylchedau, sefydlogrwydd a chydbwysedd, symudiad tai chi a beicio stiwdio. Mae’r hyfforddwyr wedi gallu darparu’r dosbarthiadau i ddiwallu anghenion unigol ac wedi mwynhau dod i adnabod yr holl gyfranogwyr.

Eglurodd Joanne Beevers – un o’r cydlynwyr Cynllun Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff – pa mor falch mae hi’n teimlo i gymryd rhan yn y cynllun a’r dosbarthiadau Lles, a dywedodd: “bu’n flwyddyn wych ar gyfer yr holl gleientiaid. Rydym wedi gweld pobl yn cyflawni manteision iechyd a chymdeithasol gwych o fynychu’r sesiynau rydym yn eu darparu. Mae mwy o bobl wedi cofrestru nag erioed ac rydym wedi gallu cynnig mwy o sesiynau i ddarparu gwasanaeth gwell i bobl. Eleni, gwelwyd lansiad ein dosbarthiadau Lles sydd wedi’u teilwra ar gyfer pobl ag ystod amrywiol o gyflyrau iechyd. Gyda’r dosbarthiadau hyn yn agored i unrhyw un, rydym wedi gweld mwy o bobl yn dod yn weithgar yn amlach. Rydw i mor falch o’r cleientiaid oedd ofni dod drwy’r drws ar eu sesiwn gyntaf sydd bellach yn ymarfer 2-3 gwaith yr wythnos”.

Roedd Hamdden a Llyfrgelloedd Aura yn hapus iawn o glywed gan rhai o’r cyfranogwyr, gan gynnwys Valerie Parr a ddywedodd: “mynychu’r cynllun yw’r peth gorau sydd wedi digwydd i mi ers blynyddoedd a gobeithiaf y bydd mwy o bobl yn elwa ohono gymaint â mi”. Dywedodd gyfranogwr arall, Martin McCallion: “Rydw i’n hapus o ddweud y cefais fy nhrin â phob cwrteisi a pharch yr eiliad y cerddais drwy ddrysau’r Ganolfan Hamdden. Mae pob aelod staff wedi bod yn gyfeillgar ac yn groesawgar, ac yn barod i roi help llaw pan fo’r angen. Ni allaf ddiolch i Joanne Beevers a’i chydweithwyr ddigon am yr effaith gadarnhaol a gawsant ar berson amheus iawn, rydw i’n dweud wrth bawb i roi cynnig arni, a gobeithio bydd y Ganolfan yn parhau i fynd o nerth i nerth”.

Mae pawb yma yn Aura’n dymuno diolch i aelodau’r gymuned a ddaeth i’r Parti Nadolig yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy, a dweud llongyfarchiadau am eu gwaith caled; gobeithio bydd 2019 hyd yn oed yn well!

Offer Chwarae Cynhwysol Aura

Mae Aura Llyfrgelloedd a Hamdden yn teimlo’n angerddol am helpu ein cymuned a sicrhau bod y gwasanaethau rydyn ni’n darparu’n gynhwysol a’u bod ar gael i bawb.

Roedden ni’n falch iawn o glywed gan Bethan Edwards (un preswylydd lleol) a rannodd y llun isod o’i mab hi, Caiden, yn mwynhau defnyddio’r offer chwarae cynhwysol newydd yn ardal chwarae’r Comin Uchaf ym Mwcle.

Dywedodd Bethan ei bod wedi cysylltu gyda darparwr hamdden Cyngor Sir y Fflint – Aura Llyfrgelloedd a Hamdden – i ofyn am gyfarpar chwarae hygyrch posib’ yn yr ardal. Ychydig wythnosau’n ddiweddarach, roedd hi mor falch o’i weld yn y parc.

EuiSsyg0.jpg

Dywedodd Richard Roberts, Swyddog Dylunio Chwarae Aura: “Mae unrhyw brosiectau parciau chwarae newydd yn cynnwys eitemau chwarae cynhwysol mae posib’ i bawb eu defnyddio, fel rowndabowt, fel yr un sydd gennym ni ym mharc chwarae Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy. Pethau eraill sydd wedi’u’ cyflwyno ydi siglenni basged, rowndabowts powlen, sleid dwbl y lled, rampiau a phlatfformau, ac mae pawb yn gallu defnyddio pob un o’r rhain. Rydyn ni’n dal i ymchwilio i syniadau newydd ac arloesol am gyfarpar chwarae sy’n gallu cael eu cyflwyno i ardaloedd chwarae Sir y Fflint i bob defnyddiwr gael hwyl gyda nhw.”

Diolchodd Bethan i Aura am ei gwneud yn bosib’ i Caiden ddefnyddio cyfarpar y parc, a dywedodd fod y cyfarpar newydd wedi gwneud cymaint o wahaniaeth gan fod Caiden bellach yn gallu bod yn rhan o’r diwrnodau yn y parc ac ymuno gyda’i frawd.

Gobeithiwn ni y bydd y cyfarpar newydd yn gwneud gwahaniaeth i nifer o deuluoedd lleol ac y bydd y gymuned yn elwa ohono drwy fod yn gynhwysol a chael ei ddefnyddio gan bawb.

Buddugoliaeth Cwpan y Gaeaf i Glwb Sglefrio ar y Cyd Glannau Dyfrdwy

Mae Llyfrgelloedd a Hamdden Aura yn falch i fod yn dathlu buddugoliaeth dramor i Glwb Sglefrio ar y Cyd Glannau Dyfrdwy!

Aeth dau dîm o Clwb Sglefrio ar y Cyd Glannau Dyfrdwy – yr Angels a’r Deelites – i Wlad Belg i gystadlu mewn cystadleuaeth ryngwladol sglefrio iâ.

Enillodd y Deelites y 4ydd safle yng nghategori’r oedrannau cymysg a’r Angels yn 4ydd yn y  categori ieuenctid: canlyniad personol gorau’r tîm.

Cynhaliwyd y gystadleuaeth ar 22, 23 a 24 Tachwedd.

Cynrychiolodd y ddau dîm Glannau Dyfrdwy yn wych gyda’n hyfforddwr Vicki Usherwood yn dweud: “Rydw i’n falch iawn o ba mor galed mae’r merched wedi gweithio y tymor hwn. Mae’r ddau dîm wedi cydweithio’n dda ac mae ganddynt gyswllt cryf sy’n dangos ar yr iâ pan fyddant yn cystadlu. Rydym wedi cael dechrau gwych i’r tymor ac rydym bellach yn canolbwyntio ar roi hyfforddiant ychwanegol i baratoi ar gyfer Pencampwriaethau Prydain ym mis Ionawr”.

Hoffai Llyfrgelloedd a Hamdden Aura ddweud llongyfarchiadau i’r ddau dîm ar eu buddugoliaeth!

 

Pecynnau Parti Nadolig 2018

Christmas Party Packages CYM_1_02

Archebion Clwb Iau

£6.50 y pen
Archebion ar gael:

 • Dydd Llun i ddydd Gwener 4:00pm – 7:00pm
 • Dydd Sadwrn a dydd Sul 10:00am – 5:00pm

Yn cynnwys:

 • 1 awr o fowlio deg
 • Seddi wedi’u cadw er mwyn bwyta
 • Bwyd poeth a chymaint o ddiod ag y mynnwch
 • Opsiynau bwyd;
 • Byrger/nygets cyw iâr/byrger llysieuol
 • Pob un gyda sglodion
 • Powlenni o ffa pob a phys i’w rhannu
 • Cacennau bach i bwdin

Mae oedolion sy’n dod i’r parti hefyd yn £10 y pen (fel y golofn ganlynol)

Archebion Clwb Oedolion

£10 y pen

Archebion ar gael:

 • Dydd Llun i ddydd Gwener 4:00pm – 7:00pm
 • Dydd Sadwrn a dydd Sul 10:00am – 5:00pm

Yn cynnwys:

 • 1 awr o fowlio deg
 • Seddi wedi’u cadw er mwyn bwyta
 • Diod alcoholig/diod ysgafn/diod poeth cyntaf am ddim
 • Opsiynau bwyd; Archebu o’r brif fwydlen

 

Amser Rhigwm Mawr Cymru

welsh-rhyme-b-heart-image-square

Y mis hwn, mae Llyfrgelloedd Aura yn falch iawn i fod yn rhan o ddigwyddiad BookTrust Cymru: Amser Rhigwm Mawr Cymru!

Rydym ni’n gyffrous iawn i gynnal sesiynau arbennig o ‘Amser Rhigwm Mawr Cymru’ dros wythnos 26-30 Tachwedd 2018.

Mae’r Amser Rhigwm Mawr Cymru yn ddathliad o gerddoriaeth a rhigwm ac wedi ei greu ar gyfer lles plant dros Gymru.

Bydd y sesiynau’n cael eu cynnal yn ystod yr oriau Amser Rhigwm arferol fel a ganlyn:

 • Dydd Llun 26 Tachwedd: 2.00pm yn Llyfrgell Glannau Dyfrdwy
 • Dydd Mawrth 27 Tachwedd: 10.30am yn Llyfrgell Bwcle a Llyfrgell Cei Connah
 • Dydd Mercher 28 Tachwedd: 11.30am yn Llyfrgell Brychdyn a 2.00pm yn Llyfrgell y Fflint
 • Dydd Iau 29 Tachwedd: 10.30am yn Llyfrgell Cei Connah a 2.00pm yn Llyfrgell yr Wyddgrug
 • Dydd Gwener 30 Tachwedd: 10.00am yn Llyfrgell Treffynon a 10.30am yn Llyfrgell Bwcle

Am gymryd rhan yn Amser Rhigwm Mawr Cymru, bydd plant yn derbyn sticer arbennig a thystysgrif!

Cysylltwch â’ch llyfrgell lleol am ragor o wybodaeth a defnyddiwch yr hashtags:  #AmserRhigwmMawrCymru #BigWelshRhymeTime

Booktrust Cymru

Dilynwch @auracymru / @aurawales @LibFlintshire a @BookTrustCymru am y newyddion diweddaraf!