Dylai hyfforddwyr pêl-droed Aura “fod yn falch ohonyn nhw’u hunain” am annog plant i wneud ymarfer corff

Yn ddiweddar, roedd tîm Aura yn falch iawn o dderbyn e-bost gan Isil Haywood, rhiant Thomas sydd wedi bod yn dod i Wersyll Pêl-droed Aura yng Nghanolfan Hamdden yr Wyddgrug dros yr haf.

Dywedodd: “fe symudon ni i Wernymynydd o Ruthun yn ddiweddar ac mae ein profiad cyntaf un yng Nghanolfan Hamdden yr Wyddgrug wedi bod yn un cadarnhaol iawn.

Mae Thomas yn 11 oed ac wedi bod yn mynd i glwb pêl-droed yn y gorffennol, ond doedd o ddim yn hapus iawn ac roedd yn ddihyder wrth chwarae; fe roddodd y gorau iddi yn y pen draw.  Roeddwn i eisiau ysgrifennu’r e-bost yma atoch chi gan fy mod i’n ddiolchgar iawn i’r hyfforddwyr yng Nghanolfan Hamdden yr Wyddgrug, yn enwedig Dylan, sydd wedi bod yn help mawr i Thomas fwynhau pêl-droed eto ar ôl amser maith.”

Diolchodd Mrs Haywood i Dylan yn glên iawn, gan ddweud: “mae o’n gyfeillgar iawn, wastad yn gwenu ac yn broffesiynol; mae o’n wych efo plant. Roeddwn i am ddweud wrth y ganolfan pa mor dda yw’r hyfforddwyr ifanc, ac y dylent fod yn falch iawn ohonyn nhw’u hunain.

Mae wedi bod yn anodd cael fy mab i stopio chwarae’r Xbox a gwneud chwaraeon. Diolch i Dylan a’r tîm, mae Thomas wedi bod yn awyddus i dreulio cymaint o amser ag mae’n gallu yn chwarae pêl droed yn y Ganolfan Hamdden.”

Wrth ddarllen yr e-bost, diolchodd Dylan, sy’n cael ei enwi uchod, a dywedodd: “mae’n wych derbyn adborth mor gadarnhaol gan rieni a chlywed bod y plant yn mwynhau’r sesiynau.”

Hoffai Hamdden a Llyfrgelloedd Aura ddiolch i Mrs Haywood am dreulio amser yn ysgrifennu atom ni a gobeithio y bydd Thomas – a’r holl blant eraill sy’n dod i Wersylloedd Pêl-droed Aura – yn parhau i fwynhau cadw’n heini a threulio amser yng Nghanolfannau Hamdden Aura.

Hamdden a Llyfrgelloedd Aura’n cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Mentrau Cymdeithasol!

Mae Hamdden a Llyfrgelloedd Aura wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Mentrau Cymdeithasol y Deyrnas Gyfunol, sy’n cydnabod busnesau sy’n newid y byd sydd o’n cwmpas.

Mae’n bleser gennym gyhoeddi fod Aura ar y rhestr fer yng nghategori ‘Mentrau Cymdeithasol sy’n Wynebu’r Defnyddwyr’ yng Ngwobrau Mentrau Cymdeithasol y Deyrnas Gyfunol!

Trefnir y Gwobrau gan Social Enterprise UK, y corff aelodaeth cenedlaethol ar gyfer mentrau cymdeithasol, ac maent yn cydnabod y mentrau cymdeithasol mwyaf arloesol.  Bydd Aura’n ymuno â sefydliadau eraill mewn seremoni grand yn y Guildhall yn Llundain ar 4 Rhagfyr.

Wrth sôn am gyrraedd y rhestr fer, dywedodd Paul Jones, Rheolwr Gwella Busnes a Pherfformiad Aura: “Mae’n beth cyffrous iawn i Aura gyrraedd y rhestr fer am y wobr hon.  Nid yw’r cwmni ond wedi bod yn masnachu ers mis Medi 2017, ac felly mae’n wych cael cydnabyddiaeth genedlaethol o’r gwaith rydym yn ei wneud wrth gynnal a gwella gwasanaethau hamdden, llyfrgelloedd a threftadaeth yn Sir y Fflint, ac mae’n galonogol iawn i’r dyfodol.”

Mae yno oddeutu 100,000 o fentrau cymdeithasol yn y Deyrnas Gyfunol sy’n cyfrannu £60 biliwn at economi’r Deyrnas Gyfunol. Sefydlwyd pob un ohonynt er mwyn mynd i’r afael â’r heriau mwyaf sy’n ein hwynebu, gan gynnwys digartrefedd a newid hinsawdd. Mae’r enillwyr yn y gorffennol yn cynnwys cwmni coffi a sefydlwyd i greu swyddi i bobl ddigartref, darparwr gofal iechyd cymunedol dan berchnogaeth y gweithwyr, a chwmni a ffurfiwyd er mwyn mynd i’r afael â thlodi angladdau.

Wrth sôn am y Gwobrau, dywedodd Prif Weithredwr Social Enterprise UK, Peter Holbrook: “Bob blwyddyn mae safon y ceisiadau’n mynd yn uwch ac yn uwch. Ar adeg pan mae ffydd y cyhoedd ym myd busnes yn wan, a ninnau’n wynebu argyfyngau gwleidyddol ac amgylcheddol, mae’r rhestr fer eleni’n dangos sut y gall busnesau gyfrannu at greu byd gwell.”

I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â Francesca Sciarrillo ar 01352 702435 neu e-bostio francesca.sciarrillo@aura.wales.

Aura yn cynnal ei Sesiwn Nofio Cyfeillgar i Ddementia cyntaf erioed

Roedd Aura yn falch iawn o gynnal ei Sesiwn Nofio Cyfeillgar i Ddementia cyntaf ar 19 Awst yng Nghanolfan Hamdden Yr Wyddgrug. Roedd y sesiwn wedi ei threfnu gan Aura, mewn partneriaeth gyda’r Wyddgrug Cyfeillgar i Ddementia ac roedd ar agor i unrhyw un yn y gymuned sy’n byw gyda neu wedi eu heffeithio gan Ddementia.  

Mynegodd Wesley Billings, Cydlynydd Nofio yng Nghanolfan Hamdden Yr Wyddgrug, ei frwdfrydedd ar ran Aura Cymru, gan ddweud: “Hoffem gefnogi pobl sy’n byw gyda Dementia yn y gymuned er mwyn iddynt allu parhau i deimlo’n gyfforddus wrth gymryd rhan mewn gweithgaredd y maent yn ei fwynhau.  Gobeithiwn y bydd y sesiwn hwn yn datblygu’n sesiwn mwy rheolaidd ar ein rhaglen pwll nofio ac y bydd yn cynyddu cysylltiadau â grwpiau Dementia ar draws holl ganolfannau hamdden Aura.”

Eglurodd Luke Pickering-Jones, Rheolwr Prosiect Gwasanaethau Dementia:  “Yn aml gall pobl sy’n byw gyda Dementia – yn ogystal â’u gofalwyr – deimlo’n ynysig a theimlo eu bod yn cael eu hatal rhag mynychu cyfleusterau hamdden i wneud gweithgareddau fel nofio. Y rheswm am hyn yw am nad yw nifer o byllau yn cynnwys arwyddion penodol a chefnogaeth.

Yn aml wrth i bobl fynd yn eu blaen ar eu taith Dementia, mae bywyd yn cylchdroi o amgylch tasgau a’r unig gysylltiad â dŵr yw rhywun yn eu helpu i fynd i’r bath neu’r gawod; gall hyn fod yn arfer lle mae’r amser yn cael ei reoli. Nid oes amser ar gael i rywun sblasio eu traed – nid yw bath wedi ei greu ar gyfer nofio ei hyd a’i led! Dyna pam roedd y Sesiwn Nofio yng Nghanolfan Hamdden yr Wyddgrug yn gyfle gwych i bobl sy’n byw gyda Dementia. Mae’n adnodd gwych a fydd yn darparu mwy o opsiynau cyfeillgar i Ddementia o fewn Canolfannau Hamdden a Llyfrgelloedd Aura.”

Ar y diwrnod fe fynychodd preswylwyr Phoenix House y sesiwn, a dyma ddywedodd Emma Hill, Rheolwr Phoenix House: “Roedd yn gyfle gwych ac roedd mor braf i weld cof y preswylwyr yn cael ei ysgogi a hwythau’n cael hwyl!”

Dywedodd un o’r rhai a gymrodd ran: “Roedd y sesiwn yn un bleserus iawn. Mae wedi bod yn amser hir iawn ers i mi fynd i nofio ddiwethaf – tua 10 mlynedd! Dydych chi fyth yn anghofio sut i nofio.”

Hoffai Aura ddiolch i bawb a ddaeth i’r sesiwn Nofio Cyfeillgar i Ddementia cyntaf ac rydym yn edrych ymlaen at greu mwy o gyfleoedd hamdden sydd o fudd i les meddyliol a chorfforol y gymuned.

Grŵp Cyfeillgar at Ddementia Tref y Fflint yn cynnal Seremoni Wobrwyo ym Mhafiliwn Jade Jones

Trefnodd Grŵp Llywio Cyfeillgar at Ddementia Tref y Fflint Her yr Haf yn ddiweddar, gan gynnwys pedwar o weithgareddau – Criced, Pêl-foli Traeth, Pŵl a Bowls. Trefnwyd y digwyddiadau hyn yn arbennig ar gyfer yr aelodau hynny o gymuned y Fflint sy’n byw â Dementia. Digwyddiad olaf Her yr Haf oedd Bowls, a gynhaliwyd cyn Seremoni Wobrwyo ym Mhafiliwn Jade Jones ddydd Gwener 19 Gorffennaf.

Meddai’r Rheolwr Prosiect Gwasanaethau Dementia, Luke Pickering-Jones: “Roedd pawb a gymerodd ran wedi cael hwyl arbennig ar y chwaraeon a’r gweithgareddau, sy’n dangos nad yw Dementia’n mynd â’ch holl alluoedd a’ch natur gystadleuol oddi wrthoch chi. Ein nod fel grŵp yn y Fflint yw chwalu camsyniadau fel hyn. Mae pawb a fu’n cymryd rhan yn edrych ymlaen at Her yr Haf y flwyddyn nesaf, lle rydym yn bwriadu ffurfio timau mewn gwahanol gymunedau a chartrefi gofal, oll yn cystadlu am Darian Her yr Haf.”

Darparwyd cinio i’r ugain o gyfranogwyr a gofalwyr ar ddiwrnod y Bowls a’r Seremoni Wobrwyo. Rhoddwyd cwpan i bob tîm buddugol, a Llys Raddington a ddaeth i frig y gynghrair ar y diwedd, gan fynd adref â Tharian Her yr Haf i’w chadw am flwyddyn.

Mynegodd Dafydd Young, Swyddog Hamdden ym Mhafiliwn Jade Jones, ei frwdfrydedd ar ran Aura, gan ddweud: “Fe ges i fwynhad mawr wrth gynnal Her yr Haf yma, a hoffwn ddiolch i’r trefnwyr am ddewis Pafiliwn Jade Jones ar gyfer y Bowls a’r Seremoni Wobrwyo. Roedd hi’n gyfle gwych i gwrdd â phobl leol a’u hannog i gymryd rhan mewn gwahanol weithgareddau na fyddent yn eu gwneud fel arfer.”

Roedd Ceriann Ashton, Swyddog Datblygu Pafiliwn Jade Jones, yn llawn brwdfrydedd hefyd: “Rwy’n falch o ddweud fod gweithio ochr yn ochr â Grŵp Llywio Dementia Tref y Fflint wedi helpu Pafiliwn Jade Jones i gyflawni statws Cyfeillgar at Ddementia yn 2019/2019. Mae hynny’n dipyn o gamp inni, ac rydym yn frwd dros ddarparu cyfleoedd i bobl leol gymryd rhan mewn gweithgareddau hamdden sy’n gwella eu llesiant meddyliol a chorfforol.”

I gael gwybod mwy, ewch i dudalen Facebook Cyfeillgar at Ddementia Tref y Fflint neu ffoniwch Luke Pickering-Jones ar 01352 752525.

2019 summer event 12019 summer event 3

Newyddion Cyffrous: Trawsnewid ac Ailwampio Llyfrgell Y Fflint i ddechrau 16 Gorffennaf 2019!

Flint Library 1

Mae Aura Cymru, mewn partneriaeth gyda Chyngor Sir y Fflint, wedi cyhoeddi cynlluniau i ailwampio a thrawsnewid Llyfrgell y Fflint i greu gofod mwy hyblyg a fydd o fudd i’r gymuned. Roedd Aura Cymru yn falch iawn yn ddiweddar ar ôl sicrhau £300,000 o gyllid ar gyfer gwaith gwella yn Llyfrgell y Fflint drwy gais grantiau cyfalaf llwyddiannus i Amgueddfeydd, Archifau ac Adran Llyfrgelloedd Llywodraeth Cymru. Yn ogystal â’r £300,000, bydd Aura Cymru a Chyngor Sir y Fflint hefyd yn cyfrannu at y datblygiad, cyfanswm o £360,000 mewn buddsoddiad newydd.
Bydd y gwaith yn dechrau ddydd Llun 16 Medi a bydd y llyfrgell newydd wedi’i ailwampio yn ailagor i’r gymuned ym mis Ionawr 2020. Dros gyfnod y gwaith, bydd cyfleuster llyfrgell dros dro ar gael ym Mhafiliwn Jade Jones i sicrhau fod trigolion lleol yn dal i allu cael gafael ar yr adnoddau a gweithgareddau gwerthfawr y mae’r llyfrgell yn eu cynnig. Bydd y cyfleuster llyfrgell dros dro ym Mhafiliwn Jade Jones ar gael yn ystod oriau agor arferol y ganolfan hamdden a bydd staff y llyfrgell wrth law i helpu yn ystod oriau agor arferol y llyfrgell bob dydd.
Bydd y gwaith o drawsnewid Llyfrgell y Fflint yn cynnwys cegin gymunedol, ardal arddangos treftadaeth a lle ar gyfer gardd gymunedol. Bydd yr ystafelloedd hyfforddiant presennol a’r prif lyfrgell hefyd yn cael ei hailddylunio a’u trawsnewid er mwyn creu gofod cymunedol mwy hyblyg. Drwy gynnwys y newidiadau hyn, bydd y datblygiad yn darparu canolbwynt lles, gan ein helpu i gyflawni ein diben o helpu’r gymuned drwy ddarparu cyfleoedd diwylliant a hamdden sy’n gwella iechyd meddwl a lles corfforol.
Bydd y llyfrgell yn cael ei hailwampio a’i moderneiddio i gynnwys peiriannau hunanwasanaeth a gwasanaethau TGCh a digidol wedi eu diweddaru. Bydd dyluniad y datblygiad hefyd yn amlygu ymrwymiad Aura i fod yn sefydliad Cyfeillgar i Dementia.
Dywedodd un o ddefnyddwyr presennol y llyfrgell “Fel un o drigolion y Fflint, rwy’n gyffrous iawn am y datblygiad newydd yn Llyfrgell y Fflint. Rwy’n defnyddio’r Llyfrgell yn rheolaidd pryn bynnag ac rwy’n edrych ymlaen at gymryd rhan yn yr ardd gymunedol”.
Mynegodd Cynghorydd Tref y Fflint Michelle Perfect ei brwdfrydedd am y cyllid gan ddweud: “Mae hwn yn ddatblygiad cadarnhaol iawn ac yn fuddsoddiad a groesewir yn Llyfrgell y Fflint. Bydd y cyllid hwn yn gwneud y llyfrgell yn ganolbwynt bywiog i’r dref gyfan ac rwy’n edrych ymlaen at weld ei botensial yn cael ei wireddu.”
Roedd Rheolwr y Llyfrgell, Susannah Hill yn mynegi ei chyffro am y datblygiad hefyd, gan ddweud: “Bydd trawsnewid y llyfrgell yn ein galluogi i ddarparu ein gwasanaethau mewn ffordd newydd ac yn cynnig llawer mwy i gymuned y Fflint. Bydd y llyfrgell yn le mwy modern a hyblyg i archwilio straeon a gwybodaeth ac yn caniatáu i ni gynnig amrywiaeth o weithgareddau a digwyddiadau i bawb.”
Mae ailwampio Llyfrgell y Fflint yn cynrychioli cyfle newydd i Aura Leisure and Libraries Limited wrth i ni barhau â’n cenhadaeth fel sefydliad nid-er-elw; ‘i fod o fudd i’r gymuned trwy wella ansawdd bywyd drwy ddarparu cyfleoedd hamdden a diwylliant sy’n gwella iechyd a lles corfforol’.
Tra bod y gwaith yn mynd rhagddo, cofiwch y gallwch ddefnyddio ein cyfleusterau llyfrgell ym Mrychdyn, Bwcle, Cei Connah, Glannau Dyfrdwy, Treffynnon, Yr Wyddgrug a’n Gwasanaethau Llyfrgelloedd Teithiol yn ogystal â’r gwasanaeth sy’n cael ei gynnig o Bafiliwn Jade Jones.
Gallwch hefyd gael mynediad at ein gwasanaeth llyfrgell ar-lein 24 awr o’r dydd.
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Susannah Hill ar 01352 704404 neu Susannah.Hill@aura.cymru

Nawdd gan Toyota yn darparu offer newydd i’r ystafell ffitrwydd yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy

toyota group

Fel rhan o bartneriaeth barhaus gydag Aura Cymru, mae Lindop Toyota wedi rhoi £500 i Ganolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy er mwyn prynu offer ymarfer corff ychwanegol. Bydd yr offer o fudd i aelodau Cynllun Cenedlaethol Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff (NERS) Aura, yn ogystal â phobl sy’n mynychu dosbarthiadau ffitrwydd a lles. Mae’r dosbarthiadau ffitrwydd a lles ar gyfer dechreuwyr, neu’r rheiny sydd â chyflyrau iechyd sydd eisiau bod yn fwy actif. Mae amrywiaeth eang o ddosbarthiadau i ddewis ohonynt, ac maent i gyd yn cael eu dysgu gan hyfforddwyr cyfeillgar a chymwys.

Mae’r offer newydd yn cynnwys dymbelau, clustogau gofal cefn a monitorau cyfraddau curiad calon.

Dywedodd Alex Rea, Rheolwr Marchnata yn Lindop Toyota wrthym: “rydym ni’n falch iawn o gefnogi Aura Cymru ac rwy’n falch y bydd ein rhodd o fudd i bobl yn y gymuned leol. Yn gynharach eleni, fe wnaethom gael nawdd i Ganolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy o’r Gronfa Toyota ar gyfer Gwell Yfory, felly mae’n wych cyfarfod ag ymwelwyr y ganolfan a gweld y gwahaniaeth mae’n wneud i’w bywydau.”

Mae’r Toyota AYGO a’r C-HR (lluniau isod) ar gael i gwsmeriaid drwy’r cynllun Motability. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Lindop Toyota.

Rhannodd Lee Breeze, Swyddog Datblygu Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy ei neges o ddiolch gyda Lindop Toyota ar ran Aura: “Hoffwn ddiolch i Lindop Toyota am eu cefnogaeth barhaus a’r offer ychwanegol ar gyfer eich rhaglen NERS. Rwyf wrth fy modd yn gweld ein partneriaeth gyda Lindop Toyota yn mynd o nerth i nerth ac rwy’n edrych ymlaen at weithio gyda’n gilydd ar brosiectau yn y dyfodol.”

I gael rhagor o wybodaeth am ddosbarthiadau ffitrwydd Lles Aura, ewch i @wellbeingaura ar Facebook neu cysylltwch â Joanne Beevers, Cydlynydd NERS drwy anfon neges e-bost at Joanne.Beevers@aura.wales neu ffonio 01352704467.

Diwrnod Agored Cyntaf Aura Cymru yn Llwyddiannus!

Ar 20 Gorffennaf 2019, roedd Aura Cymru yn falch iawn o gynnal ei Ddiwrnod Agored cyntaf yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy gyda dros 2,500 o bobl yn bresennol.

Mynegodd Neil Williams, Rheolwr Cyllid a Materion Masnachol, ei farn ar Ddiwrnod Agored cyntaf Aura: “braf oedd gweld cymaint o deuluoedd yn ymweld â’r ganolfan ac yn defnyddio’r cyfleusterau a oedd yn rhad ac am ddim am y diwrnod.  Roedd sawl rhan wahanol o Aura ynghlwm wrth y diwrnod, gan ddod ynghyd yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy i ddangos y gwasanaethau niferus y mae Aura yn eu darparu ar gyfer y gymuned.”

Roedd y Diwrnod Agored yn llawn o weithgareddau gwahanol, yn cynnwys gwersi sglefrio iâ am ddim, sesiynau blasu a pherfformiadau gan grwpiau amrywiol Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy, ymgynghoriadau am ddim a phecynnau disgownt gan Sba Afon, blas ar ddosbarthiadau ffitrwydd, crefftau a gweithgareddau Sialens Ddarllen Yr Haf a gynhaliwyd gan y llyfrgell, cyfle i siarad ag aelodau o Fwrdd Aura a’r Uwch Dîm Rheoli, a Sesiwn Ymwybyddiaeth Cyfeillion Dementia.

Ar y diwrnod, cynhaliwyd Twrnamaint Cwpan Elusen Pêl-droed Aura i godi arian ar gyfer elusen leol, Home-Start Sir y Fflint. Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod dros £600 wedi’i roi i Home-Start Sir y Fflint o ganlyniad!

Mynegodd Lee Breeze Swyddog Datblygu Canolfan ar gyfer Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy, ei ddiolch ar ran holl dîm Aura, gan ddweud: “Hoffwn ddiolch yn fawr iawn i bawb a oedd yn rhan o drefnu’r diwrnod, yn enwedig pawb a oedd yn bresennol i gymryd rhan yn y gweithgareddau amrywiol. Hoffwn hefyd ddiolch i’r clybiau a fu’n cynnal y sesiynau. Ein nod ar gyfer y diwrnod oedd ymgysylltu â’r gymuned leol a braf oedd gweld cymaint o bobl newydd yn yr adeilad.”

Digwyddiad ParkLives cyntaf yr haf yn boblogaidd iawn!

Ddydd Llun cyntaf gwyliau’r haf, cynhaliodd tîm Datblygu Chwaraeon Aura ddigwyddiad ParkLives cyntaf haf 2019!

Menter ydi ParkLives, mewn partneriaeth â StreetGames ac mae’n rhoi cyfle i gyfranogwyr gael mynediad at barciau a mannau agored yn eu cymunedau lleol drwy ymgymryd ag amrywiaeth o chwaraeon a gweithgareddau lles.

Dywedodd Daniel Williams, Cydlynydd Chwaraeon Cymunedol ac Ysgolion ar gyfer Aura Cymru: “yr haf hwn, rydym yn cynnal sesiynau ar 3 safle yn Sir y Fflint ac rydym yn gobeithio annog teuluoedd a phobl ifanc i fynd allan a defnyddio eu mannau agored yn lleol.

Y llynedd, mynychodd tua 100 o bobl ein diwrnod prysuraf ym Mharc Gwepra, ond ar ein diwrnod agored eleni, daeth tua 200 o bobl i’r digwyddiad. Roedd yn llwyddiant mawr ac rydym yn gobeithio y bydd gweddill yr haf yr un mor llwyddiannus.”

Mae’r gweithgareddau am ddim ac yn cynnwys pêl-droed, tennis, rygbi, golff a mwy!

Edrychwch ar y lluniau isod am ragor o wybodaeth am ddyddiadau ac amseroedd.

This slideshow requires JavaScript.

Tonnau o Les gydag Aura!

Sut mae Dosbarthiadau Nofio i Oedolion gan Aura yn ysbrydoli hyder yn y dŵr

Mae’r pwll nofio yng Nghanolfan Hamdden Bwcle yn un o dri a reolir gan Aura Cymru. Yn darparu ar gyfer dechreuwyr, yn ogystal â’r rhai sydd eisiau gwella eu techneg, mae’r dosbarthiadau i oedolion ym Mwcle yn anelu i annog hyder yn y dŵr ac i unrhyw un sydd yn ceisio lles drwy nofio. Cynhelir y dosbarthiadau ar ddydd Mawrth 10.00-11.00am, dydd Iau 8.30-9.00pm, a dydd Sul 10.30-11.15am (uwch) a 11.15am-12.00pm (dechreuwyr).

Roedd James Wallace – neu Jim i dîm Aura – eisiau rhannu ei brofiadau fel un o hyfforddwyr nofio’r dosbarth.         Dyma beth oedd ganddo i’w ddweud:

Dechreuais weithio fel achubwr bywyd 26 o flynyddoedd yn ôl a dechreuais ddysgu’r dosbarthiadau i oedolion oddeutu 2 flynedd yn ôl. Mae’r dosbarthiadau wedi’u hanelu at oedolion o bob oedran sydd naill ai ddim yn gallu nofio neu sydd eisiau gwella. Mae’r rhai sydd yn mynychu yn wirioneddol wych ac maent wedi gwella gymaint; bydd rhai o’r cyfranogwyr hefyd yn cymryd rhan mewn her nofio 1 milltir i gasglu arian ar gyfer elusen yng Nghanolfan Hamdden Bwcle.”

Gyda gwên ar ei wyneb, dechreuodd Jim adrodd stori am un unigolyn yn benodol a ddysgodd sut i nofio: “daeth dynes ataf, a oedd yn 82 mlwydd oed ar y pryd; esboniodd wrthaf fod dysgu sut i nofio ar ei rhestr o’r pethau yr oedd eisiau eu gwneud cyn iddi farw. Dysgodd sut i nofio yma gyda ni, ac roeddem yn falch iawn o allu ei helpu i gyflawni ei nod; gall groesi hynny oddi ar ei rhestr bellach!”

Mae brwdfrydedd Jim dros ddysgu a’i awydd i helpu pobl i deimlo’n hyderus ynddynt eu hunain yn amlwg: esboniodd sut y mae eisiau helpu pobl i oresgyn eu hofn o’r dŵr: “mewn rhai achosion, does gan unigolion ddim hyder o gwbl ar y dechrau; dyna un o’r pethau cyntaf yr ydym yn gweithio arno gyda’n gilydd. Y rhwystr cyntaf i’w oresgyn yw camu drwy ddrysau’r ganolfan hamdden. Nid oes pwysau i ddysgu ar unwaith; y peth pwysig i mi yw cael yr unigolyn yn y dŵr a’i helpu i deimlo’n gyfforddus wrth symud o gwmpas.”

Siaradodd am y boddhad y mae yn ei gael wrth ddysgu, gan ddweud mai ei hoff ran oedd: “gweld eu hwynebau pan maent yn dechrau nofio, neu eu gweld yn cyrraedd y pwynt pan maent yn dechrau teimlo’n hyderus o’u gallu eu hunain. Mae gweld y foment pan mae ganddynt ddigon o hyder i drochi eu gwynebau yn y dŵr yn anhygoel. Maent yn mynd o nerth i nerth wedi hynny!”

“Mae gan rai oedolion, sydd ddim yn gallu nofio, ofn mawr o’r dŵr ac mae’r ofn hwnnw wedi datblygu dros amser. Mewn rhai achosion, mae rhywbeth wedi digwydd yn y gorffennol i godi braw arnynt, gan arwain at ofn gwirioneddol o ddŵr. Dyna pam yr ydym mor falch pan rydym yn eu gweld yn y dŵr, heb sôn am eu gweld yn nofio. Mae’n wych.”

“Mae rhai pobl yn mynychu’r dosbarthiadau er mwyn gallu nofio pan maent yn mynd ar eu gwyliau gyda phlant neu wyrion. Mae’n braf gweld cymaint mae rhai o’r disgyblion wedi datblygu; mae rhai hyd yn oed yn plymio ac yn troelli yn y dŵr. Pan maent yn dweud wrthaf, “’Dw i ddim yn gallu gwneud hynna”, rwyf fel arfer yn ymateb â “Gawn ni weld” ac yna rwyf yn eu gwylio’n datblygu. Os nad ydych eisiau rhoi cynnig arni’r tro cyntaf, mae hynny’n iawn: dewch i wylio yn lle. Does dim pwysau i gamu i’r dŵr na gwneud unrhyw beth nad ydych yn gyfforddus ag ef.”

Mynegodd un cyfranogwr ei diolch i Jim, gan ddweud: “Roeddwn i’n ofnus iawn yn y dechrau ond bellach rwy’n llawn hyder. Mae pawb yn gefnogol iawn, o staff y dderbynfa i’r hyfforddwyr, maent yn gwybod ein henwau i gyd. Er bod grŵp ohonom, mae Jim yn helpu pawb yn unigol. Os all unrhyw un eich dysgu sut i nofio, Jim yw hwnnw: mae’n ardderchog.”

Meddai unigolyn arall: “rydym i gyd yn annog ein gilydd. Yn y dechrau nid oeddem yn gallu nofio hyd na lled y pwll ond rydym i gyd yn nofwyr hyderus erbyn hyn!”

Da iawn pawb sy’n mynychu’r dosbarthiadau a da iawn Jim am ein hysbrydoli ni i gyd!