Hysbysiad i Gwsmeriaid: Diweddariad Pwysig ar Ail-agor Campfa a Sba Glannau Dyfrdwy

Oherwydd amgylchiadau annisgwyl yn ymwneud ag ailgyflwyno Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy yn dilyn ei ddefnydd diweddar fel ysbyty maes, rydym am roi gwybod i gwsmeriaid, yn anffodus, na fydd y gampfa a’r sba yn ailagor tan ddydd Llun, 13 Medi.

Mae Aura Wales, fel ein cwsmeriaid, yn siomedig gyda’r oediad hwn o wythnos. Yn naturiol, eich iechyd a’ch diogelwch chi yw ein blaenoriaeth felly mae’n hanfodol ein bod yn dod i ben â’r holl waith sy’n weddill yn yr adeilad cyn i ni ganiatáu i’r cyhoedd ddychwelyd i’r cyfleuster.

Bydd modd i gwsmeriaid Glannau Dyfrdwy archebu anwythiadau ffitrwydd, sesiynau campfa, dosbarthiadau ymarfer corff, triniaethau sba a chaeau chwaraeon 3G yn y ffordd arferol, drwy fynd i http://www.aura.cymru o ddydd Llun, 6 Medi. Sylwch bod archebu ar-lein ymlaen llaw yn hanfodol.

Ar ôl ailagor campfa a sba Glannau Dyfrdwy ar 13 Medi, byddwn yn ‘dadrewi’ aelodaeth ar gyfer y gampfa a’r sba ac aelodau o ddosbarthiadau campfa cyn y dyddiad hwn. Yn unol â’n gohebiaeth blaenorol ar 20 Awst, ni fyddwn yn ailddechrau cymryd taliadau debyd uniongyrchol tan 5 neu 19 Hydref. Mae hyn yn golygu y bydd ein cwsmeriaid ffyddlon yn derbyn eu credyd amser heb ei dalu ers mis Mawrth 2020, ynghyd ag ychydig bach mwy, fel diolch am eich amynedd.

DOES DIM angen i aelodau campfa a sba Glannau Dyfrdwy wneud unrhyw beth i ail weithredu eu taliadau debyd uniongyrchol. Bydd taliadau’n ailddechrau ar 5 neu 19 Hydref 2021 ar swm misol arferol yr aelod.

Ar gyfer cwsmeriaid Glannau Dyfrdwy sydd ag aelodaeth flynyddol, gallwch fod yn siŵr o’r credyd amser sy’n weddill a’r dyddiad dod i ben cyfredol. Mae gennym gofnod o’r holl aelodaeth flynyddol y talwyd amdanynt cyn i ni gau. O dan yr holl amgylchiadau, bydd y dyddiad terfyn blaenorol yn cael ei ymestyn i gyd-fynd â hyd cyfnod cau Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich aelodaeth a’ch debyd uniongyrchol, cysylltwch ag aelod o Dîm Gwasanaethau Cwsmeriaid Aura yn info@aura.wales neu dros y ffôn ar 01352 702430 / 702436 (Dydd Llun – dydd Gwener, 8:30am – 5:00pm).

Taflu goleuni ar aelod: Lee Price

Dathlu aelodau ysbrydoledig o’r gampfa sydd wedi cyflawni nodau ffitrwydd anhygoel.

Mae aelod o gampfa Aura, Lee Price, wedi colli 6 stôn ac yn teimlo yn “hollol wych”

Yn ddiweddar, cawsom sgwrs â Lee Price, preswylydd lleol o Dreffynnon ac aelod o gampfa Aura, sydd wedi rhannu ei brofiadau am gadw’n heini, nodau ffitrwydd ac ymarfer ar gyfer her elusennol.

Cyn y pandemig, roedd Lee wedi bod yn paratoi ar gyfer Her y Tri Chopa yn Swydd Efrog, gan gymryd rhan mewn sesiynau hyfforddiant un-i-un gyda hyfforddwr o gampfa Aura, ac roedd Lee yn “gweld y buddion o golli pwysau a theimlo yn fwy heini.” Yn ogystal â chymryd rhan yn nosbarthiadau ffitrwydd ar-lein Aura i gadw yn heini yn ystod y cyfnod clo, penderfynodd Lee osod her i’w hun i gerdded 200 milltir bob mis: rhywbeth y mae’n parhau i’w wneud hyd heddiw.

Wrth edrych yn ôl ar ei hanes diweddar â ffitrwydd a chadw’n heini, eglurodd Lee: “Yn wreiddiol fe wnes i ymuno â’r gampfa yn 2017 er mwyn gwella fy ffitrwydd fel bod modd i mi gystadlu yn Her Genedlaethol y Tri Chopa yn 2018. Rwyf wrth fy modd yn cerdded/crwydro ac roeddwn i hefyd yn mwynhau’r dosbarthiadau ffitrwydd yr oeddwn yn eu mynychu ym Mhafiliwn Jade Jones yn Y Fflint; rwy’n anelu at wneud tua 5 dosbarth Beicio Stiwdio bob wythnos.” Wrth baratoi ar gyfer cwblhau Her y Tri Chopa yn Swydd Efrog, mae Lee wedi bod yn “cerdded a gwneud hyfforddiant arddwysedd, yn ogystal â dosbarthiadau Beicio Stiwdio a rhedeg.”

Croesawodd Lee y posibilrwydd o allu dychwelyd i’r gampfa yn gynharach yn y flwyddyn, gan ddweud: “Roeddwn i’n falch iawn o allu mynd yn ôl i’r gampfa, gan fy mod wedi gweld eisiau’r dosbarthiadau Beicio Stiwdio, y bobl eraill sy’n mynychu, ac wrth gwrs, y tîm ffitrwydd a staff y ganolfan hamdden sy’n wych ac yn help mawr.”

Roedd penderfyniad ac ysgogiad Lee i gwblhau Her y Tri Chopa yn Swydd Efrog ym mis Medi 2021 wedi ei ysbrydoli gan ei benderfyniad i godi arian ar gyfer elusen a oedd yn agos i’w galon. Esboniodd: “Byddaf yn codi arian ar gyfer achos teilwng iawn: Bowel Cancer UK. Rwy’n gobeithio wrth i mi gymryd rhan yn yr her y bydd yn helpu i godi ymwybyddiaeth ac yn achub bywydau.

Roedd yn canmol tîm Ffitrwydd Aura, gan ddymuno rhoi “sylw arbennig i ddau berson yn benodol: Lee Worrall a fu’n fy nysgu yn ystod ein sesiynau un-i-un fwy na 4 gwaith yr wythnos cyn y pandemig, ac Alan Duppa, a gadwodd mewn cysylltiad â mi yn ystod y pandemig a rhoi gwybod i mi, am yr holl ddosbarthiadau ffitrwydd ar-lein. Hoffwn gymryd y cyfle hwn i ddiolch i bawb ym Mhafiliwn Jade Jones Y Fflint am fy helpu ar hyd fy nhaith ffitrwydd.”

Wrth rannu cyngor i unrhyw un sy’n ystyried cymryd rhan mewn her ffitrwydd newydd neu ymuno â champfa, dywedodd Lee: “Peidiwch a meddwl amdano, ewch amdani: Rwyf wedi colli 6 stôn o bwysau ac yn teimlo yn wych yn fy hun. Mae fy hyder ym mhopeth rwy’n ei wneud wedi gwella cymaint! Does yna ddim teimlad gwell na theimlo yn heini a chael meddwl iach. Roedd hefyd yn wych rhoi’r holl ddillad XXL, XL a L i gadw yn yr atig! Rwyf nawr yn gobeithio y gallaf gadw’r momentwm a pharhau mewn dillad maint canolig!

Hoffai’r holl dîm yn Aura ddiolch i Lee am gymryd yr amser i rannu ei stori ffitrwydd â ni, ac maent yn dymuno yn dda iddo wrth gwblhau Her y Tri Chopa yn Swydd Efrog y mis yma. Rydym ni yn gobeithio y bydd ei stori yn ysbrydoli eraill i gyflawni nodau ffitrwydd anhygoel!

Ydych chi yn aelod o gampfa Aura, ac yn awyddus i rannu eich taith ffitrwydd er mwyn ysbrydoli eraill i gyflawni eu nodau ffitrwydd? Cysylltwch â ni! Gadewch neges isod neu ar dudalennau cyfryngau cymdeithasol Aura, neu anfonwch e-bost at: francesca.sciarrillo@aura.wales

Awdur y Mis Llyfrgelloedd Aura: Medi 2021!

Ein Hawdur y Mis ar gyfer mis Medi 2021 yw Kazuo Ishiguro

Kazuo Ishiguro yr awdur enwog yw un o’r awduron cyfoes a gerir fwyaf yn y byd, ac yn sicr mae’n un o’n ffefrynnau yma yn Llyfrgelloedd Aura! O ffuglen hanesyddol i ffuglen wyddonol, mae darllenwyr yn mwynhau ei weithiau am eu harchwiliadau o hunaniaeth, natur ddynol a lle, ar y cyd â’i steil cain o ysgrifennu.

P’un a ydych yn darllen ei lyfrau am y tro cyntaf erioed, neu’n dychwelyd at rai o’i deitlau enwocaf a mwyaf poblogaidd, rydym wedi creu rhestr ddarllen fer i fynd â chi ar antur i fyd Kazuo Ishiguro! Mwynhewch!

Dechrau o’r dechrau…
A Pale View of Hills (1982)
Teitlau poblogaidd…
The Remains of the Day (1989)
Never Let Me Go (2005)
Yn ddiweddar…
Klara and the Sun (2021)
Hoff lyfr Llyfrgelloedd Aura…
The Buried Giant (2015)

Beth yw eich hoff nofel gan Kazuo Ishiguro? Gadewch i ni wybod beth ydych chi’n ei feddwl o’n dewisiadau a pha nofelau y byddech chi wedi eu dewis! Gadewch sylw isod neu cysylltwch â ni ar Twitter (@LibFlintshire), Instragram (@llyfrgelloeddauralibraries) neu Facebook (@LlyfrgelloeddAuraLibraries)

I weld ein Hawdur y Mis blaenorol, cliciwch yma!

Y Dychweliad o Gampfa a Sba Glannau Dyfrdwy: diweddariad am Daliadau Cwsmer

Beiciau Beicio Dan Do Newydd!

Wrth i Ganolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy ddychwelyd yn raddol yn dilyn ei defnyddio fel ysbyty maes ac, yn fwy diweddar, fel canolfan frechu, hoffem adael i gwsmeriaid presennol wybod sut y byddwn yn trin eu haelodaeth debyd uniongyrchol misol ar ôl ailagor y gampfa a’r sba o ddydd Llun, 6 Medi.

Derbyniwyd taliadau debyd uniongyrchol diwethaf gan aelodau Glannau Dyfrdwy ym mis Mawrth 2020 ac fel rheol byddent wedi bod yn ddilys am y cyfnod 5 Mawrth i 4 Ebrill neu 19 Mawrth i 18 Ebrill. Fel y gwyddoch, caeodd Aura ganolfan hamdden Glannau Dyfrdwy yn dilyn cyngor y Llywodraeth ar 20 Mawrth 2020 gan olygu na dderbyniodd cwsmeriaid eu credyd mis llawn.

Trwy gydol cyfnod cau Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy, rydym wedi cadw manylion debydau uniongyrchol aelodau. Mae aelodaeth wedi cael eu ‘rhewi’ ac nid ydym wedi casglu unrhyw daliadau yn ystod yr amser hwn.

Gyda’r newyddion gwych y bydd campfa a sba Glannau Dyfrdwy yn ailagor o 6 Medi, byddwn yn ‘dadrewi’ aelodaeth ar gyfer aelodau dosbarth campfa, sba a ffitrwydd cyn y dyddiad hwn ond ni fyddwn yn ailddechrau cymryd taliadau debyd uniongyrchol tan 5 neu 19 Hydref sy’n golygu y bydd ein cwsmeriaid ffyddlon yn derbyn eu credyd amser rhagorol o fis Mawrth 2020, ynghyd ag ychydig bach mwy, fel diolch am eich amynedd.

NID oes angen i aelodau campfa a sba Glannau Dyfrdwy wneud unrhyw beth i ail-greu eu debyd uniongyrchol. Bydd taliadau yn ailddechrau ar 5 neu 19 Hydref 2021 ar swm misol arferol yr aelod.

Bydd cwsmeriaid Glannau Dyfrdwy yn gallu archebu sesiynau a dosbarthiadau ffitrwydd yn y ffordd arferol ar ein gwefan http://www.aura.cymru o ddydd Mercher, 1 Medi. Sylwch fod archebu ymlaen llaw ar-lein ar gyfer sesiynau a dosbarthiadau ffitrwydd yn hanfodol.

Ar gyfer cwsmeriaid Glannau Dyfrdwy sydd ag aelodaeth flynyddol, gallwch fod yn sicr am y credyd amser sy’n weddill a’r dyddiad dod i ben cyfredol. Mae gennym gofnod o’r holl aelodaeth flynyddol a brynwyd cyn cau. Ym mhob amgylchiad, bydd y dyddiad dod i ben blaenorol yn cael ei ymestyn i adlewyrchu hyd y cyfnod pan nad oedd Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy ar gael.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich aelodaeth a debyd uniongyrchol, cysylltwch ag aelod o Dîm Gwasanaethau Cwsmer Aura trwy e-bostio info@aura.wales neu dros y ffôn ar 01352 702430/702436 (Llun – Gwener, 8:30 am -5: 00pm).

Y cyfan sydd arnoch angen i chi ei wybod am Becyn Noddi Athletwyr newydd Aura

Mae’n bleser gennym gyflwyno Aura Elît, ein pecyn noddi cyffrous newydd sydd yn disodli Cynllun Cerdyn Aur Gogledd Cymru.

Bydd Aura Elît yn lansio’r hydref hwn, gyda chyfres newydd o feini prawf, a’r nod yw bod o fudd i athletwyr drwy weithio gyda’u clybiau a Chyrff Llywodraethu Cenedlaethol, a chefnogi eu hanghenion unigol.

Dywedodd Mike Welsh, Rheolwr Gyfarwyddwr Hamdden a Llyfrgelloedd Aura: “Rydym ni’n edrych ymlaen at lansio ein rhaglen noddi newydd rydym ni’n credu fydd yn fwy cynhwysol ac yn addas i’r diben, gan alinio gyda blaenoriaethau strategol ein sefydliad. Rydym ni’n edrych ymlaen at y misoedd sydd i ddod pan fyddwn ni’n gweithio gydag ystod o bartneriaid i ddewis athletwyr ac i gefnogi eu siwrneiau chwaraeon.”

Y dyddiad cau ar gyfer y rownd gyntaf o geisiadau fydd 30 Medi 2021.

Mae manylion ymgeisio hefyd ar gael ar dudalennau cyfryngau cymdeithasol Aura: @aura_wales ar Twitter, @aura.wales ar Instagram, a @walesaura ar Facebook.

Os hoffech chi ragor o wybodaeth, cysylltwch â Matt Hayes neu Hannah Tellet Davies trwy e-bostio: auraelite@aura.wales


Meini Prawf Dethol Nawdd Athletwyr Aura Elît

Er mwyn cael eich ystyried ar gyfer nawdd gyda Hamdden a Llyfrgelloedd Aura, rhaid i Athletwyr fod rhwng 11 i 17 oed ar ddyddiad y cais a bydd angen i chi ddarparu cynnig nawdd athletwyr strwythuredig sydd angen cynnwys y manylion canlynol;

•Manylion ynghylch sut fydd Aura fel cwmni a brand yn elwa o unrhyw nawdd posib. H.y. cynnwys cyfryngau gan gynnwys cyfryngau cymdeithasol, cystadlaethau a digwyddiadau.
•Esboniad o sut y byddwch yn dilyn pum gwerth craidd Aura
•Trosolwg cryno a phroffil athletwr (dywedwch ychydig wrthym amdanoch a’ch perthynas bresennol gydag Aura)
•Rhestr o’r holl gystadlaethau a gymerwyd rhan ynddynt y tymor hwn (neu eich tymor llawn diwethaf) gan gynnwys rhestr fanwl, o’r canlyniadau, gan ddangos y maes llawn a’r canlyniadau, o ran categori oedran. Rydym hefyd angen gwybod nifer yr athletwyr yn y categori, neu eich lefel o berfformiad os yn rhan o strwythur cynghrair a thîm
•Rhestr o ddyheadau’r dyfodol yn y chwaraeon a bywyd yn gyffredinol
•Manylion safleoedd byd, cenedlaethol neu ranbarthol cyfredol os yw’n berthnasol.
•Llythyr cefnogi gan Gorff Llywodraethu Cenedlaethol eich chwaraeon yn cymeradwyo’r cais ac yn amlinellu’r rhesymau pam, a pha gyfleusterau yr ystyrir yn berthnasol fel rhan o’r cynllun hyfforddi unigol a/neu
•Adroddiad hyfforddwr, yn nodi ymrwymiad datblygiad a hyfforddiant cyfredol
•Manylion gofynion hyfforddiant o ran Aura, gan gynnwys mynediad i unrhyw hyfforddwyr ffitrwydd a allai gefnogi eich siwrnai.
•Rhestr o noddwyr eraill ac ymrwymiadau iddynt
•Rhestr gryno o’r holl ddatganiadau i’r wasg o’r ddwy flynedd ddiwethaf, ynghyd â’r dolenni perthnasol i’r papurau newydd, cylchgronau neu wefannau ble ymddangosodd yr erthyglau.
•Trosolwg o bresenoldeb cyfryngau cymdeithasol a gwe (gan gynnwys nifer y dilynwyr ar Instagram, Facebook, Twitter etc. ac ymweliadau â gwefannau)

Rydym yn edrych am athletwyr:
a. A fydd/sydd yn llysgennad da i Aura a’n cefnogaeth athletwyr dawnus ac ysbrydoli eraill i gyflawni ar bob lefel
b. Sy’n ymddwyn mewn modd proffesiynol ym mhob sesiwn hyfforddiant a chystadleuaeth (rydym yn disgwyl ymddygiad proffesiynol tuag at staff, gwesteion a chyd gystadleuwyr gan athletwyr a rhieni)
c. Sydd wedi ymrwymo i’w hyfforddiant – yn arbennig yma yn Aura. Byddwn yn edrych am athletwyr sy’n mynychu sesiynau hyfforddiant yn aml yma yn Aura a hefyd y rhai a fydd yn parhau i wneud hynny.
d. Sydd â phresenoldeb cyfryngau cymdeithasol/gwe da ac a fydd yn ymgysylltu ag Aura trwy gyfryngau cymdeithasol ac ymrwymiadau marchnata eraill.
e. Sydd â gallu technegol o safon uchel a dilyn cynlluniau hyfforddi yn ôl cyfarwyddyd
f. Sydd ag adroddiadau hyfforddwyr cadarnhaol a blaengar – yn amlygu potensial y dyfodol a chryfderau a gwendidau hyfforddiant
g. Sydd â dyhead a’r awydd i ddatblygu – a welir trwy gynlluniau hyfforddiant a chystadleuaeth
h. Sydd â chanlyniadau da a safle/potensial – i’r athletwyr hynny sydd eisoes yn cystadlu byddem hefyd yn croesawu golygiad/fideos y tymor fel rhan o’r portffolio.

Rhaid anfon yr holl geisiadau ar e-bost i auraelite@aura.wales erbyn 30 Medi 2021

Awdur y Mis Llyfrgelloedd Aura: Awst 2021!

Ein Awdur y Mis Awst 2021 yw Bernardine Evaristo

Yn cael ei dathlu fel un o leisiau mwyaf pwysig y byd llenyddol heddiw, mae Bernardine Evaristo yn awdur, academydd, adolygydd a dramodydd pwerus. Mae ei gweithiau yn aml yn llawn themâu hanes, hil, rhyw, gyda steil naratif hwyliog a chyfareddol sydd yn unigryw.

Pa un ai ydych yn darllen ei llyfrau am y tro cyntaf erioed, neu yn dychwelyd at rai o’i chlasuron mwyaf poblogaidd, rydym wedi rhoi casgliad o deitlau at ei gilydd i fynd â chi ar antur i fyd Bernardine Evaristo! Mwynhewch!

Dechrau o’r dechrau…
Island of Abraham (1994)
Lara (1997)

Teitlau poblogaidd…
The Emperor’s Babe (2001)
Blonde Roots (2009)

Yn ddiweddar…
Girl, Woman, Other (2019)

Hoff lyfr Llyfrgelloedd Aura…
Mr Loverman (2014)

Beth yw eich hoff nofel Bernardine Evaristo? Gadewch i ni wybod beth ydych chi’n ei feddwl o’n dewisiadau a pha nofelau y byddech chi wedi eu dewis! Gadewch sylw isod neu cysylltwch â ni ar Twitter (@LibFlintshire), Instragram (@llyfrgelloeddauralibraries) neu Facebook (@LlyfrgelloeddAuraLibraries)

I weld ein Hawdur y Mis blaenorol, cliciwch yma!

Cyfleoedd Newydd i Fabanod a Phlant Ifanc Ddysgu Nofio

WEDI LANSIO MEWN SAFLEOEDD AURA CYMRU YN SIR Y FFLINT

Rydym yn gyffrous i gael rhannu’r newyddion bod Aura wedi lansio rhaglenni Dysgu Nofio i’r Blynyddoedd Cynnar – Swigod a Sblasio yn ein canolfannau hamdden.
Mae Nofio Cymru yn hybu cyflwyno amgylcheddau dŵr i fabanod a phlant ifanc. Dylai babanod a phlant ifanc gael eu cyflwyno i byllau nofio mewn modd diogel, cadarnhaol, hwyliog a graddol er mwyn hyrwyddo cariad gydol oes tuag at ddŵr.
Mae’r rhaglen Swigod yn darparu cyflwyniad i’r amgylchedd dŵr gyda chefnogaeth lawn ar gyfer babanod a phlant ifanc gydag oedolyn, ac mae wedi’i anelu’n arbennig at blant 0-3 oed. Mae 4 lefel cynnydd yn y rhaglen Swigod lle bydd sgiliau dŵr yn datblygu’n raddol o un lefel i’r llall. Mae oedolion cyfrifol yn cael eu haddysgu sut i gefnogi a helpu’r plentyn trwy chwarae gemau, canu caneuon a gwneud gweithgareddau hwyliog ar themâu. Mae tystysgrif ar gael am gwblhau pob lefel yn llwyddiannus. Mae’r fframwaith Sblasio presennol wedi cael ei adolygu a’i ddiweddaru ac mae’n annog plant ifanc i ddod yn fwyfwy annibynnol a chanfod yr amgylchedd dŵr dan arweiniad er mwyn meithrin eu hyder yn y dŵr. Mae wedi’i anelu at blant 3 oed+. Mae 6 lefel cynnydd yn y rhaglen Sblasio a bydd sgiliau dŵr y plant yn datblygu’n raddol o un lefel i’r llall wrth iddyn nhw ddod yn fwyfwy annibynnol yn y dŵr. Argymhellir cyflwyno’r rhaglen Sblasio mewn dwy ffordd; naill ai cychwyn yn 3 oed+ gydag athro/athrawes yn y dŵr yn addysgu hyd at 6 o blant, neu ar gyfer Sblasio lefel 1 a 2 gellir addysgu yn yr un fformat â Swigod gydag oedolyn cyfrifol yn dod i mewn i’r dŵr gyda phob plentyn. Mae hyn yn golygu na fydd plant iau sydd efallai yn symud ymlaen yn gynt trwy’r rhaglen, oherwydd eu bod wedi dechrau dysgu a meithrin hyder yn y dŵr yn gynt, yn cael eu dal yn ôl yn y system
Dywedodd Rheolwr Datblygu Chwaraeon Hamdden Aura, Matt Hayes, “Rydym yn falch o gael lansio’r rhaglen ddysgu newydd i’r blynyddoedd cynnar ar draws canolfannau hamdden Aura. Mae’r rhaglen newydd hon yn garreg gamu i alluogi plant i gael eu cyflwyno i’r pwll. Mae’n gyfle anhygoel i oedolion fwynhau’r dŵr gyda’u plant mewn amgylchedd hwyliog a diogel. Rydym yn annog pob rhiant a gwarcheidwad i ddod â’u plant i nofio o oedran cynnar, ac nid oes anrheg gwell i’w roi i’ch plentyn na’r hyder i fod mewn dŵr a nofio.”
Dywedodd Rheolwr Cenedlaethol Dysgu Nofio ar gyfer Nofio Cymru, Hanna Guise, “Rydym wrth ein boddau yn cael cefnogi Aura i lansio ein rhaglenni Blynyddoedd Cynnar yn eu canolfannau hamdden. Un o’r pethau cadarnhaol am nofio yw pa mor gynhwysol ydyw fel gweithgaredd, camp neu ddiddordeb ac mae ein fframweithiau Blynyddoedd Cynnar yn helpu i ddarparu cyfleoedd i fabanod a phlant ifanc gael cyflwyniad cadarnhaol a hwyliog i ddŵr. Maent hefyd yn gyfle i ddatblygu llythrennedd corfforol ehangach, sgiliau cymdeithasu a phrofiadau bondio gyda’r oedolion sy’n dod gyda nhw. Mae wedi bod yn wych cael arsyllu yn y gwersi ac ymgysylltu â’r athrawon a’r cyfranogwyr i weld â’n llygaid ein hunain manteision cadarnhaol bod mewn dŵr! Rydym yn gyffrous i gael gweithio gyda chanolfannau hamdden Aura i’w helpu a’u cefnogi i ddatblygu eu cyfleoedd ymhellach i’r Blynyddoedd Cynnar.”
Gall darparwyr sydd â diddordeb mewn lansio Swigod a Sblasio yn eu rhaglenni gysylltu â thîm profiadol ac angerddol Datblygu Gweithgareddau Dŵr Nofio Cymru a fydd yn barod i drafod popeth yn fwy manwl gyda chi – aquaticdevelopment@swimming.org.
I drigolion Sir y Fflint sy’n chwilio am wersi nofio i fabanod a phlant ifanc, cysylltwch â Wes Billings wes.billings@aura.wales neu’ch Canolfan Hamdden leol.

‘Joe Wicks’ Aura Cymru’n dweud wrth ddisgyblion am fanteision ffordd ffit ac iach o fyw

Mae un o Hyfforddwyr Ffitrwydd Aura Cymru, Adam Renshaw, wedi bod yn gweithio i greu mwy o gysylltiadau ag ysgolion Sir y Fflint i annog disgyblion i ddal ati i symud ac annog lles corfforol a meddyliol.

Yn gynharach eleni, fe wnaeth Adam drefnu sesiynau ffitrwydd ar-lein i naw ysgol gynradd ar draws Sir y Fflint dros gyfnod o chwe wythnos. Daeth ei gymhelliant i drefnu’r dosbarthiadau ar ran Aura o’i brofiad ei hun gartref. Eglurodd: “Fe wnes i ddechrau meddwl am ffyrdd y gallai Aura annog pobl ifanc i wneud ymarfer corff ar ôl gweld sut roedd y cyfnod clo’n effeithio ar fywydau a threfn bob dydd fy mhlant fy hun. Ar y pryd, roedd tîm ffitrwydd Aura’n cael adborth gwych am y dosbarthiadau ar-lein am ddim i oedolion, ac fe sylweddolais i ein bod ni angen rhywbeth tebyg ar gyfer pobl ifanc hefyd. Roeddwn i eisiau i’r sesiynau ffitrwydd ar-lein roi 30 munud o ymarfer corff hwyliog i blant i helpu i losgi rhywfaint o’r egni oedd ganddynt.”

Fe gymerodd tua 120 o ddisgyblion ac athrawon ran yn y dosbarthiadau ar-lein mewn ysgolion, ynghyd â dros 60 o blant a rhieni oedd yn ymuno gartref. O ganlyniad, dechreuodd ei gydweithwyr a’i ffrindiau ddechrau tynnu coes Adam a’i alw’n “Joe Wicks Sir y Fflint” wrth iddo geisio annog pobl ifanc i wneud ymarfer corff.

Yn gynharach yn y mis, bu Adam yn Ysgol Gynradd Ewloe Green i helpu’r plant i baratoi at eu Diwrnod Mabolgampau trwy gymryd rhan mewn gwahanol ddosbarthiadau ymarfer corff. Diolch i’r drefn, nid oedd angen unrhyw gyfrifiaduron na manylion Zoom y tro hwn, ac roedd Adam wedi gallu gweld tua 180 o blant dros gyfnod o dri diwrnod, a llawer o’r rheini wedi bod yn ei sesiynau ffitrwydd ar-lein o’r blaen.

Eglurodd Adam: “Mae gwaith cymunedol yn elfen bwysig o ddarpariaeth gyffredinol Aura. Mae ein perthynas gydag ysgolion lleol yn rhoi cyfle i ni hyrwyddo pwysigrwydd ymarfer corff, mewn ffordd ysgafn a hwyliog. Fe wnes i wir fwynhau gweld yr holl blant yn gwneud ymarfer corff yn wên o glust i glust! Hoffwn i ddiolch yn fawr i bawb yn Ysgol Gynradd Ewloe Green am y croeso mawr. Roedd yn bleser cael arwain y sesiynau.

Gan ganmol Adam am ei angerdd wrth hyrwyddo lles yn y gymuned, dywedodd y Pennaeth, Ruth Dyas: “Mi hoffwn i ddiolch o waelod calon iddo am y gefnogaeth dros y misoedd diwethaf yn ennyn diddordeb y plant mewn cyfres hwyliog, fywiog a chyffrous o weithdai ar-lein. Mae’r plant wir wedi mwynhau cymryd rhan – yn ogystal â’r staff – ac maent wedi elwa ym mhob ffordd o’r rhaglen. Roedden ni’n falch iawn o groesawu Adam i’r ysgol i arwain y sesiynau cynhesu-i-fyny ar gyfer cyfres o Ddiwrnodau Mabolgampau i Flynyddoedd 1 i 6. Roedden nhw’n llawn egni a hwyl, a’r plant a’r staff eto wedi mwynhau’n fawr.

Mae Adam ac Aura’n gobeithio parhau i ysbrydoli rhai mewn ysgolion lleol i wneud ymarfer corff a byw bywydau iach trwy brosiectau eraill ar y cyd, sydd i fod i gael eu cynnal yn ystod yr wythnosau sy’n weddill o dymor yr haf.

Awdur y Mis Llyfrgelloedd Aura: Gorffennaf 2021!

Ein Hawdur y Mis Gorffennaf 2021 yw Salman Rushdie

Mae Salman Rushdie wedi cael ei ddisgrifio gan nifer fel un o’r lleisiau llenyddol mwyaf dylanwadol a phwysig ein hoes. Meistr realaeth hudolus: mae ei waith yn aml yn cyfuno straeon tylwyth teg neu elfennau o chwedlau, gyda naws am le neu hanes.
P’un a ydych yn darllen ei lyfrau am y tro cyntaf erioed, neu’n dychwelyd at rai o’i deitlau enwocaf a mwyaf poblogaidd, rydym wedi creu rhestr ddarllen fer i fynd â chi ar antur i fyd Salman Rushdie! Mwynhewch!

Dechrau o’r dechrau…
Grimus (1975)
Midnight’s Children (1981)

Trobwynt…
The Satanic Verses (1988)
The Moor’s Last Sigh (1995)

Ar gyfer darllenwyr ifanc…
Haroun and the Sea of Stories (1990)
Luka and the Fire of Life (2010)

Yn ddiweddar…
Quichotte (2019)
Languages of truth: essays 2003-2020 (2021)

Hoff lyfr Llyfrgelloedd Aura…
The Enchantress of Florence (2008)

Beth yw eich hoff nofel Salman Rushdie? Gadewch i ni wybod beth ydych chi’n ei feddwl o’n dewisiadau a pha nofelau y byddech chi wedi eu dewis! Gadewch sylw isod neu cysylltwch â ni ar Twitter (@LibFlintshire), Instragram (@llyfrgelloeddauralibraries) neu Facebook (@LlyfrgelloeddAuraLibraries)
I weld ein Hawdur y Mis blaenorol, cliciwch yma!

Ymgyrch Fit, Fed and Read gyda Hamdden a Llyfrgelloedd Aura

Yn ystod hanner tymor mis Mai, daeth cydweithwyr Llyfrgelloedd Aura a thîm Datblygu Chwaraeon Aura ynghyd i ddarparu gweithgareddau cyffrous i blant yng nghymuned Sir y Fflint.

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae Datblygu Chwaraeon wedi cymryd rhan mewn ymgyrch genedlaethol o’r enw Fit and Fed, a grëwyd gan GemauStryd, sefydliad ledled y DU sy’n defnyddio chwaraeon i greu newid cadarnhaol ym mywydau pobl ifanc difreintiedig. Nod Fit and Fed yw creu cyfleoedd ar gyfer gweithgarwch corfforol, a hyrwyddo deiet iach drwy ddarparu byrbrydau iach ar ddiwedd pob sesiwn. Penderfynodd cydweithwyr Aura ychwanegu elfen llyfrgell ychwanegol i’r sesiynau sy’n canolbwyntio ar ddarllen a chreadigrwydd. Gan gyfuno gweithgareddau llyfrgell a hamdden, nod y sesiynau yw pwysleisio pwysigrwydd cadw meddyliau, yn ogystal â chyrff, yn iach.

Roedd dros 300 o bobl yn bresennol yn sesiynau Fit, Fed and Read Aura ar draws Treffynnon, Mostyn, Y Fflint a Saltney, a dosbarthwyd dros 150 o becynnau bwyd a 450 potel o ddŵr. Rhoddwyd dros 100 o becynnau Dechrau Da i deuluoedd ac roedd cyfle i blant gymryd rhan mewn sesiynau crefft ac amser stori.


Rhannodd Susannah Hill, Rheolwr y Gwasanaeth Llyfrgell, ei barn ar bwysigrwydd darparu’r sesiynau hyn: “Croesawodd Llyfrgelloedd Aura y cyfle i gymryd rhan yn y sesiynau Fit Fed and Read. Fel gwasanaeth llyfrgell, rydym ni’n teimlo ei bod yn hanfodol i fynd allan a chwrdd â phobl yn y gymuned. Mae llyfrgell yn llawer mwy nag adeilad neu’r adnoddau sydd yn yr adeilad hwnnw: mae llyfrgell yn ymwneud â chymuned, ac mae’n bwysig i deuluoedd allu cael mynediad a mwynhau gweithgareddau am ddim gyda’i gilydd.

Llwyddom i ymgysylltu â llawer o blant a theuluoedd a darparu cyfleoedd iddynt rannu storïau gyda’i gilydd ac ymuno â sesiynau crefft. Yn ogystal â phecynnau Dechrau Da, roedden ni’n gallu rhoi llyfrau a chrefftau eraill i blant a theuluoedd eu mwynhau gartref. Rydym wedi gwirioni ar weld plant a ddaeth i’r sesiynau yn dychwelyd i’n gweld yn y llyfrgelloedd hefyd. Roedd yn braf gweithio gyda’n cydweithwyr yn y tîm Datblygu Chwaraeon ac rydym yn edrych ymlaen yn arw at gydweithio eto dros wyliau’r haf.

Mae annog meddyliau a chyrff iach yn ganolog i holl wasanaethau Aura, yn enwedig ar ôl y flwyddyn heriol y llynedd. Nawr, fwy nac erioed, mae iechyd meddyliol a chorfforol yn bwysig iawn, a gobaith Aura yw y bydd y sesiynau hyn yn annog teuluoedd yn Sir y Fflint i flaenoriaethu eu hiechyd a lles. Mae Llyfrgelloedd Aura a thîm Datblygu Chwaraeon Aura yn edrych ymlaen at gynnal y sesiynau Fit, Fed and Read eto dros wyliau’r haf. Rydym yn gobeithio cynnal sesiynau yn Nhreffynnon, Saltney, Y Fflint, Glannau Dyfrdwy, Yr Wyddgrug, Mostyn a Threuddyn. Gobeithio y gallwch ymuno â ni!

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth am ymgyrch Fit and Fed GemauStryd.
Rydym yn annog y gymuned i fynd i’n gwefan ac ein dilyn ni ar Twitter (@aura_cymru), Facebook (@auracymru) ac Instagram (@aura.cymru) am fwy o wybodaeth am ein sesiynau Fit, Fed and Read dros wyliau’r haf.