Camu Ymlaen a Gwella eich Sgiliau gydag Aura!

Gwnewch 2019 yn flwyddyn o newid a dewch o hyd i’ch gwir botensial!

Cynhelir gweithdy cyflogadwyedd ddydd Mawrth 19 Mawrth o 1.00p.m – 6.00p.m yn Llyfrgell yr Wyddgrug!

Camu Ymlaen a Gwella Eich Sgiliau gydag Aura

Os ydych chi’n cymryd eich camau cyntaf i’r farchnad swyddi, yn ystyried newid eich gyrfa, neu’n dychwelyd ar ôl toriad yn eich cyflogaeth, bydd y digwyddiad hwn yn cynnig rhywbeth sy’n addas i bawb ac yn caniatáu i chi gydnabod a gwneud y mwyaf o’ch cryfderau presennol yn ogystal â datblygu sgiliau gwaith newydd.

Bydd y rhaglen hon yn cynnig opsiwn amgen ymarferol i’r ffair swyddi draddodiadol, ac yn rhoi’r hyder i chi gymryd y camau yr ydych eu hangen i ddod o hyd i gyflogaeth newydd ac yn eich datblygiad proffesiynol a phersonol.

Mae ein harbenigwyr yn aros i’ch helpu i gyrraedd eich potensial llawn, a bydd pawb sy’n mynychu’r digwyddiad yn derbyn gwahoddiad i fynychu sesiwn ddilynol lle gallwch gyfarfod cyflogwyr a busnesau lleol allweddol a defnyddio eich hyder a’ch pwrpas newydd i ddod o hyd i’ch swydd ddelfrydol.

Sgiliau Gwaith

Cynhelir gweithdy cyflogadwyedd ddydd Mawrth 19 Mawrth o 1.00p.m – 6.00p.m yn Llyfrgell yr Wyddgrug

Cewch alw heibio i siarad â’n hymgynghorwyr, byddant yn gweithio gyda chi i ateb eich cwestiynau a rhoi cyngor ac awgrymiadau ymarferol i chi.

Gallwch ddewis o blith ein 6 maes ffocws allweddol:

Ffurflenni Cais

 • Sut i sicrhau bod eich cais yn sefyll allan
 • Pam ddylai cyflogwyr eich dewis chi – am beth y maent yn chwilio?
 • Beth i’w osgoi?

 

TGCh

 • Cymorth ymarferol gyda thechnoleg TG
 • Sut i gael mynediad at safleoedd swyddi ar-lein a lawrlwytho ffurflenni cais
 • Byddwch yn gadael gyda CV o ansawdd da
 • Sut i greu cyflwyniadau perffaith

Cyfleoedd Gwirfoddoli

 • Sut i ennill profiad gwaith hanfodol a dysgu sgiliau newydd
 • Llenwi’r bylchau hynny yn eich proffil cyflogaeth
 • Beth sydd ar gael i chi – lle i ddechrau?
 • Beth am wneud gwahaniaeth yn eich cymuned – rhowch rywbeth yn ôl

 

Adnabod eich Hunan

 • Beth yw eich cryfderau? Byddwn yn eich helpu i ddeall beth sydd gennych chi i’w gynnig i gyflogwyr
 • ‘Hafan Hyfforddiant’ gyda hyfforddwr gweithredol
 • Sut i werthu eich hunan i gyflogwyr
 • Beth yw eich meysydd i’w datblygu – byddwn yn eich helpu i ddeall y rhain ac yn dangos i chi beth i’w wneud nesaf.

 

Trechwch y Nerfau

 • Sesiynau ymwybyddiaeth ofalgar i’ch ymlacio a’ch paratoi ar gyfer cyfweliad
 • Cynghorion syml i helpu eich cof
 • Ennill ffocws a theimlo’n fwy hyderus

 

Sgiliau cyfweld

 • Sut i baratoi – cwestiynau y mae’r cyflogwr yn sicr o’u gofyn i chi
 • Sut i wneud argraff dda, sicrhewch eu bod yn eich cofio chi am y rhesymau cywir
 • Cyfweld 101 – beth mae’r unigolyn ar ochr arall y bwrdd yn ei weld

 

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau y bydd pawb yn gadael yn teimlo bod ganddynt y cyfarpar i gymryd y cam nesaf tuag at gwaith a chyflogaeth.

Derbyn Swydd

Defnyddiwch eich sgiliau, eich profiad a’ch hyder newydd i ‘Gyfarfod y Cyflogwr’ yn y digwyddiad dilynol hwn.

Dilynwch ni ar Facebook i ddarganfod y dyddiad ar gyfer y digwyddiad dilynol hwn.

Unwaith y bydd gennych y cyfarpar a’r cymorth cywir i gymryd y camau pwysig hynny ymlaen, rydym eisiau cynnig y cyfle i chi gyfarfod cyflogwyr posibl a gwneud y cysylltiadau yr ydych eu hangen. Gallwch wella eich hyder a’ch sgiliau cyfathrebu a rhwydweithio a dod o hyd i’r llwybr cyflogaeth cywir i chi.

 

Arddangosfa cyhoeddus o gynigion ar gyfer datblygiad fferm Solar yn safle tirlenwi’r Fflint

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi hyrwyddo a buddsoddi mewn ynni adnewyddadwy carbon isel ers tro; o osod technolegau fel paneli solar ffotofoltaidd, pympiau gwres a thyrbinau gwynt yn adeiladau’r Cyngor a thai Cyngor i ddatblygu a gweithredu dwy fferm ynni solar ar hen safleoedd tirlenwi ym Mwcle. Yn wir, yn 2017-2018 cynhyrchodd y Cyngor 4.5 miliwn cilowat-awr o drydan drwy baneli solar ffotofoltaidd, y gwynt, nwyon tirlenwi a gwres a phwer cyfunedig. Mae hyn yn oddeutu 5% o ddefnydd trydan y Cyngor, neu’n gyfwerth â’r pwer a ddefnyddir mewn oddeutu 1,500 o gartrefi ac oddeutu 2,090 tunnell o garbon.

Bellach, dan y flaenoriaeth ‘Cyngor Gwyrdd’ yng Nghynllun y Cyngor a’r Cynllun Gweithredu Ynni Adnewyddadwy, mae’r Cyngor yn ceisio ymestyn ei ymrwymiad i ynni adnewyddadwy drwy ddatblygu cynllun paneli solar ffotofoltaidd ar y ddaear yn yr hen safle tirlenwi ar Ystâd Ddiwydiannol Parc y Castell, y Fflint. Y bwriad yw gosod 2 MW o baneli solar ffotofoltaidd ar y ddaear ac isadeiledd cysylltiedig fel gwrthdroyddion, trawsnewidyddion ac ati. Bydd hwn yn cynhyrchu oddeutu 1.8 miliwn KWh o drydan y flwyddyn sy’n ddigon i roi pwer i 700 o gartrefi, gan arbed oddeutu 800 tunnell o garbon y flwyddyn. Bydd hyn yn helpu lleihau allyriadau carbon; yn lliniaru newid hinsawdd a llygredd aer, a bydd hefyd yn cyfrannu tuag at darged lleihau carbon y Cyngor ei hun o 60% erbyn 2021 a tharged Llywodraeth Cymru o gynhyrchu 70% o’i ddefnydd trydan o ynni adnewyddadwy erbyn 2030.

Mae cais cynllunio yn cael ei baratoi ac, fel rhan o’r ymgynghoriad cyn gwneud cais, mae’r Cyngor yn cynnal arddangosfa gyhoeddus rhwng 7fed mis Mawrth a 3ydd mis Ebrill yn Llyfrgell y Fflint, Heol yr Eglwys, y Fflint, CH6 5AP. Bydd cynrychiolwyr o’r Cyngor ac Asiant Cynllunio’r Cyngor; Stephenson Halliday ar gael ar 18 mis Mawrth i ateb unrhyw gwestiynau yn uniongyrchol. Bydd yr arddangosfa gyhoeddus yn darparu gwybodaeth ar y cynnig gan gynnwys lleoliad, dyluniadau, cynlluniau a dogfennau/ adroddiadau cynllunio drafft. Dyma’r cyfle i’r gymuned leol ddarparu adborth a sylwadau ar y datblygiad cyn i’r cais cynllunio gael ei gyflwyno’n ffurfiol.

Gellir cael gwybodaeth yn ymwneud â’r cynnig neu’r arddangosfa gyhoeddus drwy gysylltu ag Asiant Cynllunio’r Cyngor; Stephenson Halliday:

 • Post: Stephenson Halliday Ltd, 30 – 32 Lowther Street, Kendal, Cumbria, LA9 4DH
 • e-bost: info@stephenson-halliday.com
 • Rhif Ffôn: 0141 204 7900

Bydd yr arddangosfa ar gael i’w gweld yn ystod oriau agor y llyfrgell:

 • Dydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener: 9am-5pm
 • Dydd Mawrth a Dydd Iau: 9am-6pm
 • Dydd Sadwrn: 9am-1pm

Gobeithir y bydd y cais cynllunio yn cael ei ystyried yn ffurfiol gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol yn ddiweddarach yn y gwanwyn.

 

 

Dewch draw i weld beth yw’r holl stŵr: Sut mae datblygiadau newydd ym Mhafiliwn Jade Jones yn creu ton o frwdfrydedd!

Yn 2018, cyflawnwyd datblygiad gwerth £936,000 ym Mhafiliwn Jade Jones y Fflint. Nawr, bron i 6 mis ers i’r datblygiad newydd agor ei drysau ym mis Hydref 2018, mae cydweithwyr a chwsmeriaid wedi mynegi eu brwdfrydedd a’u cyffro.

Roedd y datblygiad yn cynnwys estyniad i’r ystafell ffitrwydd presennol i greu campfa gyda 55 gorsaf, ailwampio ystafelloedd newid y pwll nofio, a chynyddu galeri gwylwyr ger y pwll.

Bu Hannah Zeise, preswylydd lleol o Gei Connah, yno gyda’i merch ifanc, Enfys, a oedd yn 6 mis ar y pryd, am ei phrofiad nofio cyntaf. Mynychodd Hannah ac Enfys y sesiwn Oedolion a Babanod a gynhelir bob bore dydd Mawrth a dydd Gwener o 10.00-10.30am ym Mhafiliwn Jade Jones. Rhannodd Hannah ei barn gyda ni, dyma beth oedd ganddi i’w ddweud am y profiad: “Cawsom amser gwych yn mynd ag Enfys am ei phrofiad nofio cyntaf, a chymerodd ato’n dda. Roedd ardal y pwll yn lân iawn, yn ogystal â’r ardaloedd newid. Roedd Shona, y cydlynydd nofio yn gyfeillgar a chroesawgar iawn, a gan nad ydw i’n hoff iawn o nofio fy hun, gwnaeth fy mhrofiad yn llawer gwell, yn ogystal â chael cyfleusterau braf a glân.

“Roedd ardal newid i deuluoedd a oedd yn berffaith ar fy nghyfer i a’r fechan i newid. Roedd digon o le i mi roi mat ar y llawr i Enfys chwarae wrth i mi newid. Mae’r ardal i wylwyr yn rhoi cyfle i aelodau eraill o’r teulu sydd ddim yn nofio, wylio ger y pwll, fel y gallent fod yn rhan o’r profiad heb orfod colli dim.

“Cawsom gacennau te wedi’u tostio a choffi ar ôl nofio gyda’r rhieni eraill oedd yno; roedd y caffi’n gweini coffi ardderchog ac roedd y bwyd yn flasus iawn gyda nifer o ddewisiadau ar gael ar y fwydlen. Byddwn yn sicr o ddod eto! Rydym yn edrych ymlaen at roi cynnig ar y cyfleuster chwarae meddal llong môr-ladron a’r bowlio deg pan fydd Enfys yn hŷn. Rydym yn ffodus o gael cyfleuster gwych ar ein stepen drws!”. Gweler y llun isod o Hannah ac Enfys yn mwynhau’r sesiwn Oedolion a Babanod.

Hannah and Enfys' first swim

“Mae’r pentref newid newydd sbon wedi moderneiddio ein cyfleusterau nofio gydag amrywiaeth o fannau newid i fodloni anghenion ein cwsmeriaid. Mae gennym ystafelloedd newid tîm ar gyfer ein clwb nofio lleol ac offer o’r radd flaenaf ar gyfer ein defnyddwyr anabl”, meddai Jordan Mapp-Jones, Goruchwyliwr Hamdden ym Mhafiliwn Jade Jones. Mynegodd Jordan ei frwdfrydedd am y datblygiad newydd, drwy ddweud: “Rwy’n credu bod y datblygiad wedi cael effaith gadarnhaol ar y staff a gobeithiwn fod y cwsmeriaid yn gallu gweld y newidiadau cadarnhaol yr ydym yn ceisio eu gwneud fel Hamdden a Llyfrgelloedd Aura.”

Mae’r datblygiad ym Mhafiliwn Jade Jones – yn ogystal â’r datblygiad yn yr ystafelloedd ffitrwydd yng Nghanolfan Hamdden yr Wyddgrug a gyflawnwyd yn 2018 – yn cynrychioli ymrwymiad mawr gan Hamdden a Llyfrgelloedd Aura i ddarparu cyfleusterau o safon uchel, gydag amrywiaeth o weithgareddau, i annog mwy o bobl i fyw bywydau hapusach, iachach a mwy egnïol.

 

 

 

 

 

“Caru Cymru a Charu eich Llyfrgell!”: Yr Helfa Drysor Fawr Gymreig yn Llyfrgell yr Wyddgrug

I ddathlu Dydd Gŵyl Dewi, mae Llyfrgell yr Wyddgrug wedi cynnal eu digwyddiad arbennig eu hunain: “Yr Helfa Drysor Fawr Gymreig”.

Mae’r Helfa Drysor Fawr Gymreig wedi bod yn boblogaidd iawn gydag ysgolion lleol, gyda dau ddosbarth o Ysgol Bryn Coch a disgyblion o Ganolfan Enfys yn cwblhau’r her hyd yma. Mae’r holl blant sydd wedi cymryd rhan wedi derbyn medalau’r Ddraig Goch.

Bydd yr helfa Drysor yn parhau drwy gydol hanner tymor mis Chwefror a bydd enw enillydd pyped y ddraig Goch bendigedig yn y llun isod yn cael ei dynnu o’r het yn ystod y Bore Coffi Dydd Gŵyl Dewi yn Llyfrgell yr Wyddgrug ddydd Gwener 1 Mawrth.  Hoffai’r tîm yn Llyfrgell yr Wyddgrug ddiolch i’r gwirfoddolwyr Lily ac Elis am eu cymorth wrth sefydlu’r her.

Mae’r Cymhorthwyr Llyfrgell Sue Hipkiss a Siân Roberts yn dweud eu bod yn “hapus iawn gyda’r adborth cadarnhaol a brwd a gafwyd o’r her hon”.

Hoffai Siân a Sue hefyd ddweud “diolch yn fawr i’r holl blant ac oedolion sydd wedi bod yn dweud wrthym beth maen nhw’n ei garu am Gymru a’n llyfrgell ar ein map calonnau Cymru.  Cafwyd rhai lluniau a negeseuon bendigedig.”

Mae’r tîm yn Llyfrgell yr Wyddgrug hefyd wedi cystadlu yn Arddangosfa Ffenestr Dydd Gŵyl Dewi a Addurnwyd Orau yn yr Wyddgrug am y tro cyntaf! Tarwch olwg isod!

Yr Helfa Drysor Mawr Cymraeg 1Yr Helfa Drysor Mawr Cymraeg 2Yr Helfa Drysor Mawr Cymraeg

Caru Cymru a Charu eich Llyfrgell!

Dathlu Aelodau Ysbrydoledig: Cyfweliad â Rob Smith

Mae Rob Smith, sy’n 24 oed ac yn byw yn Shotton, yn mynychu Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy 5 gwaith yr wythnos, gan roi amser i “ymlacio ar benwythnosau” (yn ei eiriau ei hun). Mae wedi bod yn mynychu’r gampfa ers rhyw ddwy flynedd ac mae’n dod â llwyth o egni hefo fo!

Mae Rob wedi byw â pharlys yr ymennydd trwy gydol ei fywyd, ond nid yw’n gadael i unrhyw beth ei rwystro. Mae’n teithio i bobman yn ei gadair olwyn – waeth beth fo’r tywydd – ac mae’n ymarfer yn y gampfa bob dydd o’r wythnos yn ddi-ffael. Mae ei ymroddiad i’w ffitrwydd yn ddi-ildio, ac mae hyd yn oed yn ymarfer at gwblhau Marathon Llundain y flwyddyn nesaf, gan gyfeirio ato’i hun yn ddiymhongar fel rhywun sy’n “weddol egnïol”.

 gwên fawr ar ei wyneb, sgwrsiodd Rob am ei drefn ffitrwydd arferol a sut y mae’n mwynhau dod i’r gampfa bob dydd yn ystod yr wythnos. Dywedodd nad oed ganddo gyfarpar yn y gampfa sydd orau ganddo, a’i fod yn hoffi “ychydig o bopeth! Dwi’n hoff o godi pwysau ac ymarfer cardio er mwyn cael cymysgedd cytbwys”.

Er mwyn paratoi at Farathon Llundain yn 2020, mae Rob ar hyn o bryd yn gweithio ar ei gryfder a’i ffitrwydd cardio.

Esboniodd Rob ei fod yn ddilynwr pêl-droed brwd, ac yn gefnogwr mawr o Glwb Pêl-droed Lerpwl. Mae hefyd yn chwarae i Dîm Pêl-droed Teigrod Cei Connah. Mae’n mwynhau cymryd rhan yn y twrnameintiau pêl-droed yn ogystal â gwirfoddoli â phlant ifanc yn wythnosol.

Rob Smith DLC

Esboniodd Rob: “Dwi’n ymarfer am 3 awr y dydd, yn mynd adref yn fy nghadair olwyn, yn gorffwys ac yna dwi’n berffaith iawn eto – heb boen o gwbl.”

Pan holwyd Rob a oedd ganddo unrhyw gyngor i unrhyw un sy’n dymuno gwella eu ffitrwydd, dywedodd Rob: “Rhowch gynnig arni a thrïwch eich gorau. Meddyliwch yn bositif a byddwch â tharged bob amser.”

“Mae pobl wastad yn synnu o glywed faint dwi’n dod i’r gampfa a pa mor ymroddedig ydw i – maen nhw’n meddwl nad ydw i’n gall!”

“Mae gen i barlys yr ymennydd ond tydi hynny ddim yn fy mhoeni i. Dwi wedi defnyddio fy nghadair olwyn ers i mi fod yn ifanc, ond tydw i ddim yn gadael i unrhyw beth fy rhwystro i. Mi wna i roi cynnig ar bopeth!”

Cwblhaodd Rob 5 o ymarferion tynnu i fyny am y tro cyntaf yn Rhagfyr 2018 (fel y gellir ei weld yn y fideo isod), a chafodd tîm Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy’r fraint o fod yn bresennol i weld hynny. Dywedodd cydweithwyr fod ymroddiad Rob i ymarfer yn eu hysbrydoli ac yn “parhau i’n cymell ni i wneud ein gwaith!”

Mewn sylw pellach, dywedon nhw: “Gwaith anhygoel, Rob. Mae’n fraint gennym ni i fod yn rhan o dy daith ysbrydoledig!”

Ar ran pawb o Hamdden a Llyfrgelloedd Aura, hoffem ddiolch i Rob am sgwrsio â ni ac am rannu ei egni positif a’i frwdfrydedd dros gadw’n heini! Hoffem ddymuno’r gorau iddo wrth iddo barhau i ymarfer at Farathon Llundain y flwyddyn nesaf.

Amser Stori Annisgwyl: Byddwch yn barod i groesawu Mama G i Lyfrgelloedd Aura!

Yr hanner tymor hwn mae Llyfrgelloedd Aura yn falch iawn o groesawu Mama G ar gyfer sesiynau Amser Stori arbennig iawn.

“Mae angen Mama G ar bawb i ddangos iddynt sut i fod yn fodau dynol dewr, cariadus, ystyriol a gyda meddwl agored.” (fel nodwyd yma http://www.londonpubtheatres.com/opinion-panto-dame/4594523505 )

 

Gan gyfuno panto, drag a’r grefft draddodiadol o adrodd straeon: bydd Mama G yn rhannu chwedlau sy’n dathlu bod pwy ydych chi a charu pwy bynnag a fynnoch. Bydd y perfformiad hwn yn cynnwys gwaith sydd wedi ei gyhoeddi a gwaith newydd a fydd yn gwneud i chi chwerthin, meddwl a charu.

 

Fe ofynnom i Mama G anfon neges arbennig i gymuned Sir y Fflint cyn ei hymweliad wythnos Hanner Tymor mis Chwefror. Dyma beth oedd ganddi i’w ddweud:

“Helo bawb! Alla i ddim aros i’ch cyfarfod chi i gyd pan fydda i’n dod i ymweld â Llyfrgelloedd Aura hanner tymor mis Chwefror! Rwy’n teithio ar draws y wlad yn adrodd fy straeon i deuluoedd, straeon ynglŷn â bod pwy ydych chi a charu pwy y dymunwch ac mae’n hen bryd i mi ymweld â chi bobl hyfryd Gogledd Cymru! Bydd cyfle i chi gwrdd â rhai o fy nghymeriadau rhyfeddol, uncyrn dryslyd, tylwyth teg cecrus a bachgen gydag obsesiwn gyda math o ddawnsio a elwir yn ‘twerking’! Bydd llawer o chwerthin ac ambell jôc i’r mamau a’r tadau eu mwynhau. Welai chi yno!”

Ar ran pawb yn Hamdden a Llyfrgelloedd Aura: allwn ni ddim disgwyl i’ch gweld chi hefyd  Mama G!

Bydd Mama G yn:

 • Llyfrgell y Fflint ar 25 Chwefror am 10.30am.
 • Llyfrgell Treffynnon am 10.30am ar 26 Chwefror.
 • Llyfrgell Glannau Dyfrdwy am 1.00pm ar 26 Chwefror.
 • Llyfrgell Bwcle am 3.00pm ar 26 Chwefror.

Cost y digwyddiad yw £1.00 y plentyn yn unig! Gobeithiwn eich gweld chi yno!  Cofiwch rannu unrhyw luniau neu safbwyntiau am y digwyddiad gyda ni ar:

Trydar: @aura_cymru @aura_wales

Facebook: Aura Llyfrgelloedd/Libraries

Awgrymiadau Llyfrgelloedd Aura o’r llyfrau i’w darllen i ddathlu Mis Hanes LGBT

Mae Chwefror 2019 yn Fis Hanes LGBT: amser i ddathlu hanes a bywydau’r gymuned LGBT!

Mae Llyfrgelloedd Aura wedi llunio rhestr o lyfrau sydd yn dwyn ynghyd themâu cydraddoldeb, dewrder, cariad a balchder i ddathlu Mis Hanes LGBT.

Mae’r llyfrau isod yn cyfuno awduron hanesyddol a chyfoes! Rhowch wybod i ni beth yw eich barn am y rhestr a pha lyfrau y byddech wedi’u cynnwys eich hun!

Fe allai’r rhestr fod yn ddiddiwedd, ond dyma bum teitl i daro golwg arnynt:

 1. Tipping the Velvet gan Sarah Waters
 2. Giovanni’s Room gan James Baldwin
 3. Orlando gan Virginia Woolf
 4. At Swim, Two Boys gan Jamie O’Neill
 5. The Price of Salt gan Patricia Highsmith. Cafodd y nofel hon ei hail-enwi dros y blynyddoedd diwethaf fel Carol.

 

Cofiwch: gallwch daro golwg ar y teitlau yma, a channoedd yn fwy ar ein catalog llyfrgell ar-lein! Yn ogystal, fe allwn archebu’r llyfrau mewn i’ch llyfrgell ddewisol trwy ein gwasanaeth Benthyg Rhwng Llyfrgelloedd!

Mwynhewch y darllen!

Gadewch i ni wybod beth ydych chi’n ei feddwl o’r teitlau neu sut rydych chi’n dathlu Mis Hanes LGBT ar: @aura_cymru @aura_wales

“Breuddwydiwch, Credwch, Cyflawnwch” Buddugoliaeth ar gyfer Clwb Sglefrio Cydamserol Glannau Dyfrdwy

Bu Clwb Sglefrio Rhew Cydamserol Glannau Dyfrdwy yn cystadlu ym Mhencampwriaethau Prydain ar 19 ac 20 Ionawr a chafwyd rhai buddugoliaethau bendigedig! Profodd y timau o Lannau Dyfrdwy a gymerodd ran eu hunain i fod ymysg y gorau yn y Deyrnas Unedig, gan fynd â’r clwb i’r lefel nesaf.

Cafodd yr Angles y llaw uchaf ar lawer o dimau i gael sgôr teilwng iawn a’r fedal efydd, gan ddod y trydydd tîm gorau ar lefel Elfennol yn y DU!

Dan ysbrydoliaeth a chefnogaeth eu cyd aelodau Clwb, cymerodd y Deelites i’r rhew i gipio’r fedal arian a’u gwneud yr ail dîm gorau yn y DU ar lefel Ragarweiniol!

Gellir gweld y ddwy drefn a gafodd wobrau ar ohebiaeth y BBC o’r digwyddiad ar yr iplayer, ac mae gwybodaeth a manylion am y digwyddiadau hyd yma ar dudalen Facebook Clwb Sglefrio Cydamserol Glannau Dyfrdwy. 

Hefyd yn cystadlu ym Mhencampwriaethau Prydain roedd DISC, lle perfformiodd y tîm oedolion yn sych a chael y pedwerydd safle yn y categori oedolion. 

Llwyddodd eu tîm iau, Dreigiau Tân, ar sgoriau cynharach yn y tymor i gipio’r 5ed safle yn y categori Rhagarweiniol. Roedd gan Gwas y Neidr hefyd ddawns benigamp gyda rhai perfformiadau unigol gwych yn arddangos gwaith traed a chydbwysedd ardderchog yn y categori Elfennol. 

Dywedodd y Prif Hyfforddwr, Vicki Usherwood: “Rwy’n hynod falch o’r Clwb ac yn fwy na hynny, o lwyddiannau’r Angels a’r Deelites. Mae’r genethod i gyd wedi gweithio’n hynod galed y tymor hwn ac mae eu gwaith caled wedi talu ar ei ganfed, sy’n eu gwneud yn bleser i’w hyfforddi! Maent y arddangos beth yw hanfod chwaraeon; ymdrech grŵp a gwaith tîm”.

Arwyddnod y clwb yw #dreambelieveachieve sy’n gobeithio ysbrydoli pawb gyda gweledigaeth a nod glir. 

Mae Clwb Cydamserol Glannau Dyfrdwy yn ymarfer bob nos Wener yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy 5-7pm; mae croeso i unrhyw sglefriwr lefel 5 neu uwch, o unrhyw oedran, gan fod gennym dimau sydd â bechgyn a genethod gyda’r oedran yn amrywio o 6 i dros hanner cant!

Hoffai pawb yn Hamdden a Llyfrgelloedd Aura longyfarch y timau ar eu buddugoliaethau, ac am eu gwaith caled a’u brwdfrydedd! Rydym yn dymuno pob lwc iddynt yn y dyfodol!

 

Clwb Rygbi St Helens yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy!

Roedd Hamdden a Llyfrgelloedd Aura’n falch iawn o groesawu Clwb Rygbi St Helens i Ganolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy’r wythnos ddiwethaf.

Mynegodd Lee Breeze, Swyddog Datblygu Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy, ei frwdfrydedd dros gael y clwb yno, gan ddweud: “Roedden ni’n falch iawn o allu derbyn St Helens ar gyfer eu sesiynau hyfforddi wrth iddynt baratoi at dymor newydd y Super League. Yn ystod eu deuddydd yma, defnyddiodd St Helens ein campfa cryfhau a chyflyru, ein cae glaswellt a’n caeau 3G, yn ogystal â mentro i’n canolfan sglefrio iâ am lun o’r garfan.” Roedden ni’n falch o weld y tîm ar y rhew (llun isod)! Wedi’r cyfan, ni fyddai unrhyw daith i Ganolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy yn gyflawn heb fynd i’r ganolfan sglefrio!

 

St Helen's RFC

Ychwanegodd Lee: “Rydyn ni’n falch iawn o ychwanegu Clwb Rygbi St Helens at restr hir o dimau chwaraeon proffesiynol sydd wedi defnyddio Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy ac rydyn ni’n edrych ymlaen at eu croesawu eto yn y dyfodol. Pob lwc yn y tymor sydd i ddod gan bawb yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy a Hamdden a Llyfrgelloedd Aura.”

Rydyn ni’n gobeithio bod y tîm wedi mwynhau hyfforddi yng Nglannau Dyfrdwy a gobeithiwn eu gweld yn ôl yma yn y dyfodol!

Dod i adnabod eich Hyfforddwr!

Weithiau, gall ymuno â champfa neu ddychwelyd i’r gampfa ar ôl egwyl hir, deimlo ychydig yn  ofnus. Un ffordd rydym ni’n helpu i geisio osgoi hynny ydy cael hyfforddwyr cyfeillgar, hawdd sgwrsio â chi a chymwys iawn sydd yma i’ch helpu i deimlo’n well a mwynhau ymarfer corff!

Isod ydy Cwestiwn ac Ateb cyflym gyda dau o’n hyfforddwyr hyfryd!

 

Dyma Claire! Dyma beth oedd ganddi i ddweud:

Photo of Claire the instructor

Beth yw eich rôl yn y Ganolfan Hamdden?

Haia, Claire ydw i! Rydw i’n hyfforddwr ffitrwydd a hyfforddwr dosbarth.

Pa mor hir ydych chi wedi gweithio yn y ganolfan hamdden?

Rwyf wedi gweithio yn y Ganolfan Hamdden ers blwyddyn.

Pa ddosbarthiadau ydych chi’n dysgu?

Rwy’n dysgu Booty Camp, Cyflyru Corff, Tynhau’r Corff a Ffitrwydd Metabolig.

Beth ydy dy hoff ffordd i ymarfer corff?

Rydw i wrth fy modd yn hyfforddi cryfder fwyaf.

Beth fyddai dy brif gyngor ffitrwydd i unrhyw un sy’n ymuno neu’n dychwelyd i’r gampfa ym mis Ionawr?

Fy nghyngor cyntaf ydy peidio bod yn galed arnoch eich hun am eich taith lles. Os ydych chi’n methu, nid dyna ddiwedd popeth. Rhai dyddiau byddwch yn dilyn arferion lles a rhai dyddiadau ni fydd hyn yn digwydd, ac mae hynny’n iawn. Os ydych chi’n canolbwyntio ar ofalu amdanoch chi eich hun a theimlo ar eich gorau, bydd y canlyniadau rydych chi’n dymuno yn gofalu amdanynt eu hunain!

Beth ydy dy hoff beth am fod yn hyfforddwr ffitrwydd?

Gweld cynnydd yn fy nghleientiaid, nid cyfansoddiad y corff yn unig ond eu cryfder a’u lefelau ffitrwydd hefyd.

 

Dyma David! Cymerwch olwg ar beth sydd ganddo i’w ddweud:

Photo of Dave the instructor

Pa mor hir ydych chi wedi gweithio yn y ganolfan hamdden?

Helo! David ydw i! Rydw i wedi gweithio yn y Ganolfan Hamdden ers 6 mis.

Pa ddosbarthiadau ydych chi’n dysgu?

Spin, Ymarfer Cylchol, Ffitrwydd Metabolig, Cyflyru Cryfder, HIIT a Chyhyrau’r Stumog.

Beth ydy dy hoff ffordd i ymarfer?

Rhedeg! Rwy’n caru unrhyw beth gyda ffitrwydd cardio!

Beth fyddai dy brif gyngor ffitrwydd i unrhyw un sy’n ymuno neu’n dychwelyd i’r gampfa ym mis Ionawr?

Cynnydd: dychwelyd yn raddol i ymarfer gan fod hyn yn ei gwneud hi’n fwy cynaliadwy.

Beth ydy dy hoff beth am fod yn hyfforddwr ffitrwydd?

Gweithio gyda’r cyhoedd a’u gweld yn datblygu ar eu taith ffitrwydd.

 

Ffoniwch eich Canolfan Hamdden leol neu dewch heibio i gael sgwrsio am ddosbarthiadau ffitrwydd neu ymuno â’r gampfa!  Bydd unrhyw un o’n hyfforddwyr yn gwneud eu gorau i’ch helpu i wneud 2019 y flwyddyn orau eto!