Newyddion ardderchog i Lyfrgell y Fflint wrth i Aura Cymru sicrhau £300,000 o gyllid grant!

Roedd Aura Cymru yn falch iawn yn ddiweddar ar ôl sicrhau £300,000 o gyllid ar gyfer gwaith gwella yn Llyfrgell y Fflint drwy gais grantiau cyfalaf llwyddiannus i Amgueddfeydd, Archifau ac Adran Llyfrgelloedd Llywodraeth Cymru.  Yn ogystal â’r £300,000, bydd Aura Cymru a Chyngor Sir y Fflint hefyd yn cyfrannu at y datblygiad, cyfanswm o £360,000 mewn buddsoddiad newydd.

Bydd y cyllid hwn yn trawsnewid y llyfrgell, gan ei wneud yn lle mwy hyblyg lle gall y gymuned gael budd o lawer o ffyrdd gwahanol.   Bydd gwaith yn dechrau ym mis Medi 2019 ac yn cynnwys cegin gymunedol, ardal arddangos treftadaeth a lle ar gyfer gardd gymunedol.   Bydd yr ystafelloedd hyfforddiant presennol a’r prif lyfrgell hefyd yn cael eu hailddylunio a’u trawsnewid er mwy creu lle cymunedol mwy hyblyg.   Drwy gynnwys y newidiadau hyn, mae Aura yn gobeithio y bydd y datblygiad yn darparu canolbwynt lles, gan ein helpu i gyflawni ein diben o helpu’r gymuned drwy ddarparu cyfleoedd diwylliant a hamdden sy’n gwella iechyd meddwl a lles corfforol.

Bydd y llyfrgell yn cael ei hailwampio a’i moderneiddio i gynnwys peiriannau hunan-wasanaeth a gwasanaethau TGCh a digidol wedi eu diweddaru.  Bydd dyluniad y datblygiad hefyd yn amlygu ymrwymiad Aura i fod yn sefydliad Cyfeillgar i Dementia.

“Fel un o drigolion y Fflint, rwy’n gyffrous iawn am y datblygiad newydd yn Llyfrgell y Fflint.   Rwy’n defnyddio’r Llyfrgell yn rheolaidd pryn bynnag ac rwy’n edrych ymlaen at gymryd rhan yn yr ardd gymunedol”, meddai defnyddiwr presennol Llyfrgell y Fflint.

Mynegodd Cynghorydd Tref y Fflint Michelle Perfect ei brwdfrydedd am y cyllid gan ddweud: “Mae hwn yn ddatblygiad cadarnhaol iawn ac yn fuddsoddiad a groesewir yn Llyfrgell y Fflint. Bydd y cyllid hwn yn gwneud y llyfrgell yn ganolbwynt bywiog i’r dref gyfan ac rwy’n edrych ymlaen at weld ei botensial yn cael ei wireddu.”

Roedd Rheolwr y Llyfrgell, Susannah Hill yn mynegi ei chyffro am y datblygiad hefyd, gan ddweud:  “Bydd trawsnewid y llyfrgell yn ein galluogi i ddarparu ein gwasanaethau mewn ffordd newydd ac yn cynnig llawer mwy i gymuned y Fflint.   Bydd y llyfrgell yn le mwy modern a hyblyg i archwilio straeon a gwybodaeth ac yn caniatáu i ni gynnig amrywiaeth o weithgareddau a digwyddiadau i bawb.”

Mae’r cyllid hwn yn cynrychioli cyfle newydd cyffrous i Aura Cymru wrth i ni barhau fel sefydliad dielw, er budd cymuned Sir y Fflint.

Flint Library 2

Aura Cymru: Y Gymuned yn Elwa

Bu’n bleser gan Aura dderbyn e-byst a llythyrau yn ddiweddar gan aelodau o’r gymuned sydd yn defnyddio ein gwasanaethau. Roeddem yn ddiolchgar iawn yn derbyn y datganiad isod am wasanaeth ffitrwydd Aura:

“Gall ymuno â ystafell ffitrwydd fod yn brofiad dychrynllyd, yn feddyliol ac yn gorfforol. Dyna oeddwn i’n ei feddwl cyn cerdded mewn i ystafell ffitrwydd Aura Cymru. Rŵan, dwi’n edrych ymlaen at gerdded drwy’r drysau a gweld wynebau cyfeillgar yr hyfforddwyr dwi wedi dod i’w adnabod.

Pan ymunais i gyntaf, roedd Adam yno i gyflwyno Pedwar Cam Aura i mi mewn modd cyfeillgar a chroesawgar. Dwi’n cofio pa mor angerddol y siaradodd o am ei rôl yn yr ystafell ffitrwydd a dwi’n cofio ei eiriau’n glir: “I mi, mae’n ymwneud a gwella sut mae rhywun yn teimlo’n gyffredinol fel unigolyn, nid sicrhau fod pobl yn colli pwysau’n unig.”

Fel sefydliad nid-er-elw, fe eglurodd mai blaenoriaeth Aura ydi bod o fudd i’r gymuned. Roedd hi’n braf deall mwy am y lle, a gweld Aura fel mwy nag adeilad. Fel rhywun sydd ddim yn hyderus iawn yn yr ystafell ffitrwydd, mae wedi bod yn wych gallu mynd at unrhyw un o’r hyfforddwyr, cael sgwrs gyda nhw a chael cefnogaeth cyn mynd mewn i’r ystafell ffitrwydd a dechrau ymarfer corff. Mae fel petai fod gennych ffrind yno, nid hyfforddwr ffitrwydd neu hyfforddwr personol yn unig, ac fe gewch chi wyneb cyfeillgar bob amser. Mae yna ystod eang iawn o oedran pan fyddwch chi’n mynd mewn i un o’r ystafelloedd ffitrwydd. Mae’n hyfryd gweld pa mor hygyrch ydyw i bawb heb fod yn ddychrynllyd o gwbl.

Pan fyddwch chi’n meddwl faint mae’r hyfforddwyr yn ei wneud i’ch cefnogi, mae’r gwerth am arian o ran yr aelodaeth yn anhygoel. Mewn rhai llefydd, mae yna gostau ychwanegol i fynd drwy gynllun ffitrwydd neu i gael sesiynau un-wrth-un neu gall fod yn gost ychwanegol ar ben cost yr aelodaeth. Dwi mor hapus fy mod wedi penderfynu cymryd y cam cyntaf a dwi’n ddiolchgar i Adam am ei gefnogaeth. Yn y pendraw, mae’n ymwneud â “gwella sut rydych chi’n teimlo’n gyffredinol fel unigolyn”, fel y dywedodd Adam ar fy niwrnod cyntaf yn yr ystafell ffitrwydd. Dwi wir yn teimlo’n llawer gwell a dwi wirioneddol yn credu fod Aura yn lleoliad lle mae’r gymuned yn elwa.

Ar ôl derbyn y geiriau caredig, fe wnaethom siarad gydag Adam Renshaw, yr hyfforddwr ffitrwydd y sonnir amdano uchod ynghylch pam ei fod yn teimlo mor angerddol am weithio i ystafell ffitrwydd nid-er-elw. Dyma oedd ei ymateb:

“Mae gwybod eich bod wedi helpu rhywun i gyflawni’r hyn roeddynt eisiau ei gyflawni yn anhygoel. Mae’n wych gwybod bod pobl yn teimlo gymaint gwell. Dwi’n mwynhau eistedd i lawr a siarad gyda phobl, llunio cynllun gyda’n gilydd o ble maent eisiau cyrraedd yn y dyfodol ac yna gweld eu cynnydd a’u helpu ar eu siwrnai ffitrwydd bersonol eu hunain.

Yn y pendraw, fel sefydliad nid-er-elw, ein blaenoriaeth ni ydi bod o fudd i’r gymuned. Gall unrhyw un gerdded drwy’r drysau – pa unai ydynt wedi defnyddio ystafelloedd ffitrwydd o’r blaen neu beidio – gallwn ddechrau o’r dechrau a byddwn yn eich cefnogi ar eich siwrnai ffitrwydd. Os ydych hi’n hyfforddwr personol, dwi’n meddwl bod yna duedd i ganolbwyntio ar y bobl sydd yn talu i chi fesul awr, ond gyda ni, mae’r un peth i bawb, pa unai ydynt yn talu aelodaeth neu beidio: rydym ni yma i unrhyw un sydd yn dod drwy’r drws.”

O ystyried hyn, fe wnaethom ofyn i Adam egluro’r broses i ymuno â’r ystafell ffitrwydd a sut mae’n cael ei rannu mewn i 4 cam i sicrhau fod pob aelod yn hapus a chyfforddus gyda’r gwasanaeth maent yn ei dderbyn:

 

 

 • “Mae gennym 4 cam Aura. Ymgynghoriad cychwynnol ydi Cam 1 pan fyddwn ni’n llenwi holiadur iechyd, sefydlu’r aelodaeth ac yn gwirio taldra, pwysau a phwysedd gwaed. Byddwch yn derbyn eich cerdyn aelodaeth ac fe gewch yr holl wybodaeth angenrheidiol yn y fan a’r lle. Os hoffech chi fynd drwy gynllun ffitrwydd penodol, gallwn hefyd drafod pa fath o gynllun yr hoffech chi. Byddwn yn sgwrsio yn ystod Cam 1 gan ddod i adnabod ein gilydd yn well, meithrin perthynas i sicrhau eich bod yn teimlo’n gyfforddus.

 

 • Mae Cam 2 yn mynd drwy’r cynlluniau ffitrwydd rydym wedi’u nodi i chi yng Ngham 1. Gallwch gael unrhyw beth o 2 i 6 sesiwn hyfforddi un-wrth-un gyda hyfforddwr ffitrwydd sydd rhwng 45 munud ac un awr o hyd bob tro. Mae’r cyfan yn rhan o’r aelodaeth, nid ydych chi’n talu fel cwsmer am y gwasanaeth ychwanegol hwnnw.

 

 • Yna ymlaen i Gam 3! Gallai hyn fod hyn adolygiad 15 munud pan fyddwn ni’n holi sut rydych chi’n teimlo ac efallai yn awgrymu dosbarth ffitrwydd a fyddai’n mynd yn dda gyda’ch cynllun. Os mai ffitrwydd cardiofasgwlaidd rydych chi eisiau, byddai dosbarth beicio dan do yn helpu, neu hyd yn oed dosbarth pwysau tecell neu dynhau’r corff. Fe fyddem yn cael sgwrs am ddosbarthiadau ffitrwydd neu rywbeth gwahanol i helpu rhoi cynnig ar rywbeth newydd.

 

 • Yn ei hanfod, adolygiad llawn ydi Cam 4 i weld sut aeth rhan gyntaf y cynlluniau ffitrwydd, gallwn wirio eich pwysedd gwaed, pwysau a mesuriadau braster y corff unwaith eto. Yna byddem yn adolygu’r cynllun ac yn ceisio ei wella ymhellach. Felly yn y bôn, fe fyddem yn edrych nôl ar Gam 1 ac yn dechrau’r siwrnai eto. Mae mwy neu lai yn gylchred parhaol o hyfforddiant un-wrth-un gydag adolygiadau parhaol i weld sut hwyl rydych chi’n ei gael. Mae’r gwerth am arian o ran ein haelodaeth yn anhygoel pan fyddwch chi’n ei egluro. Gall y camau ailadrodd eu hunain drosodd a throsedd heb gost ychwanegol.

Cyngor Adam i unrhyw un sydd yn ystyried cymryd eu cam cyntaf at les meddyliol a chorfforol gwell trwy ymarfer corff ydi: “Peidiwch ag oedi cyn gofyn cwestiynau, dyna pam ein bod ni yma! Mi faswn i’n dweud wrth unrhyw un am fynd amdani, dod yma a rhoi cynnig arni er mwyn cychwyn ar eich siwrnai ffitrwydd.”

Yn y pendraw, rydym ni’n gobeithio bod Aura yn lleoliad lle gall y gymuned elwa o les corfforol a meddyliol gwell a’i fod yn parhau i fod yn lleoliad ar gyfer hynny. Rydym ni yma i’ch helpu ar eich ffordd i fywyd hapusach ac iachach.

NewCo Values and Expectations - FINAL Oct 12.10.16_Page_1_Image_0001

 

Nifer Fawr yn dod i Wersylloedd Pêl-droed Pasg Aura!

“Hwn fydd ein gwersyll mwyaf yn ystod y flwyddyn!” meddai’r Prif Hyfforddwr Gary Dixon cyn hanner tymor y Pasg, ac nid oedd yn anghywir! Mae gwersylloedd Pêl-droed y Pasg Aura, a gafodd eu cynnal o Ebrill 15-26 2019 a hynny ar draws 4 o safleoedd – Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy, Ysgol Uwchradd y Fflint (fel rhan o Bafiliwn Jade Jones) Canolfan Hamdden Yr Wyddgrug a Chanolfan Hamdden Bwcle – wedi bod yn llwyddiant ysgubol!

Mae’r Gwersylloedd Pêl-droed wedi eu targedu at blant 5-13 oed ac roedd y plant a fynychodd yn gallu prynu crysau pêl-droed arbennig Aura yn ogystal â chael rhoi eu henwau yn y Gystadleuaeth i ennill Tocyn Anrheg Nike ymhob safle bob wythnos.

Dywedodd Lee Breeze, Swyddog Datblygu’r Ganolfan: “Rydym wrth ein bodd â’r ymateb yr ydym wedi ei gael sydd wedi golygu fod dros 550 o blant o bob cwr o Sir y Fflint wedi mynychu. Mae gallu cynnig darpariaeth bêl-droed ansawdd uchel mewn amgylcheddau sy’n ddiogel ac yn hwyl yn rhywbeth yr ydym yn falch iawn ohono.

Mae ein rhaglen Bêl-droed Aura yn tyfu’n barhaus ac mae mwy o sesiynau yn cael eu hychwanegu. Am fwy o wybodaeth neu i ddod yn rhan o Bêl-droed Aura ebostiwch ein Prif Hyfforddwr Gary Dixon ar aurafootball@aura.wales

Hoffai Aura Cymru ddiolch i’r holl blant a ddaeth i Wersylloedd Pêl-droed y Pasg yn ogystal â chydweithwyr yn y pedair canolfan hamdden sydd wedi gweithio mor galed i wneud y Gwersylloedd hyn y rhai gorau gennym eto! Da iawn i’r holl blant a ddangosodd gymaint o frwdfrydedd, rydym yn gobeithio eich gweld chi i gyd eto’n fuan iawn!

 

Niferoedd uchel yn mynychu’r Ffair Swyddi yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy

Careers Fair April 2019Ar 11 Ebrill 2019, cynhaliwyd Ffair Swyddi gyda 76 o stondinau gwahanol yn un o’r neuaddau chwaraeon aml-ddefnydd yma yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy. Roedd y digwyddiad yn llwyddiant ac fe groesawyd dros 800 o ymwelwyr yn ystod y dydd a oedd yn gallu sgwrsio gyda gwahanol gwmnïau a sefydliadau.

Roedd y Ffair Swyddi wedi’i chynllunio ar gyfer pobl ifanc ac oedolion sy’n chwilio am waith a chyfleoedd hyfforddi a gwirfoddoli. Roedd ysgolion lleol hefyd yn bresennol i dderbyn mwy o wybodaeth am brentisiaethau posibl a rolau swyddi yn y dyfodol.

Rhannodd Bob Neish, cydweithiwr Aura a oedd yn cynrychioli Aura Wales yn y Ffair Swyddi, ei safbwyntiau ar lwyddiant y digwyddiad. Dywedodd: “Roeddwn yn credu fod y ffair swyddi yn llwyddiant ysgubol a oedd yn boblogaidd iawn! Roedd yn gyfle gwych i rannu fy mhrofiad o weithio fel rhan o Aura yng nghampfa Glannau Dyfrdwy ac roedd yn wych clywed mwy am rolau fy nghyd-weithwyr mewn adrannau gwasanaeth gwahanol. Roedd hefyd yn wych cael cyfle i gyfarfod y gweithwyr ar y stondinau eraill, ac mae rhai ohonynt eisoes yn gweithio gydag Aura. Rwy’n sicr yn credu bod y digwyddiad wedi cynyddu ein cysylltiad gyda’r gymuned”.

Roeddem yn falch, er bod y digwyddiad yn brysur a bod nifer fawr o ymwelwyr, bod digon o gyfle i bobl gael sgyrsiau un i un gyda sawl cwmni a sefydliad, a gobeithiwn bod pobl wedi cael cyfle i wneud y mwyaf o’u hamser yn y Ffair.

Roedd Aura wedi cyfranogi at ddigwyddiad Cyflogadwyedd arall yn gynharach eleni ym mis Mawrth 2019 yn Llyfrgell yr Wyddgrug o’r enw: “Step Up your Skills with Aura”, a oedd ychydig yn wahanol i ffair swyddi traddodiadol, gan ei fod yn cynnig 6 maes gwahanol o gefnogaeth i unrhyw un sy’n chwilio am gyflogaeth neu gyfleoedd i wirfoddoli. Fel dilyniant i’r digwyddiad, bydd Aura yn cynnal sesiwn “Get that Job!” yn Llyfrgell yr Wyddgrug ddydd Mercher 22 Mai o 11.00am-2.00pm lle byddwn yn croesawu pobl i ddod a chyfarfod â chyflogwyr posibl a llunio cysylltiadau.

Diolch i bawb a fynychodd y Ffair Swyddi, mae Aura Wales yn gobeithio cynnal nifer o ddigwyddiadau pwysig tebyg yn y dyfodol.

 

Adfywio Mannau Hamdden: Gwelliannau i Glwb Bowls Coleshill y Fflint cyn y Tymor Newydd

Clwb Bowls Coleshill y Fflint, mis Ebrill 2019

Yn y llun (o’r chwith i’r dde) mae Mike Welch, Rheolwr Gyfarwyddwr Aura Wales, y Cynghorydd Ian Roberts, Arweinydd Cyngor Sir y Fflint, Richard Roberts, Swyddog Dylunio Chwarae Aura, Eifion Williams, Ysgrifennydd y Clwb, a Pat Pearson, Trysorydd y Clwb.

Mae preswylwyr y Fflint wedi gweld tirlun y dref yn newid yn sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf, er enghraifft datblygiad i adeiladu mwy na 70 o fflatiau i rai Dros 60 fel rhan o gynllun tai gofal ychwanegol gwerth £9miliwn.

Fel rhan o’r datblygiad newydd yma, sicrhawyd effaith gadarnhaol pellach yn sgil Cytundeb Adran 106 rhwng Cyngor Sir y Fflint ac Anwyl Construction. Yn sgil y cytundeb hwn clustnodwyd swm gohiriedig oddi ar y safle o £53,509 i wneud gwelliannau i’r ardal leol a’r gymuned.

Un o’r sefydliadau lwcus i elwa o’r arian yma ydi Clwb Bowls Coleshill y Fflint a fu’n cwrdd â Swyddog Dylunio Chwarae Aura, Richard Roberts, yn hwyr yn 2018 i drafod y gwaith ailwampio i’r Pafiliwn bowlio a’r tir.  Cafodd swm hael o £2,500 ei roi tuag at y gwaith o wella’r cyfleusterau, yn cynnwys cysgodfeydd newydd i wylwyr, addurno ac ailwampio cegin a thoiledau’r Pafiliwn, a phrynu biniau sbwriel newydd ac offer i gynnal a chadw’r cae. Ar ôl i’r gwaith gael ei gwblhau, diolchodd Eifion Williams, Ysgrifennydd y Clwb, i Aura Wales a Chyngor Sir y Fflint am yr hyn roeddynt wedi’i wneud i’r clwb.

Rhannodd Richard Roberts, Swyddog Dylunio Chwarae Aura, ei frwdfrydedd am y gwelliannau a dywedodd: “Mae Aura yn falch iawn o allu helpu Clwb Bowls y Fflint i ailwampio eu cyfleusterau i fod yn barod ar gyfer y tymor newydd.  Mae’n wych gallu defnyddio cyllid Adran 106 i wella mannau hamdden ar gyfer cymunedau lleol.”

Mae Aura Wales yn gobeithio y bydd y gwelliannau hyn yn cael effaith gadarnhaol ar gymuned y Fflint ac y bydd yn cyfrannu tuag at lwyddiant Clwb Bowls Coleshill y Fflint.

 

 

 

Reidiwr Sgwter Gorau’r DU yn canmol Parc Sglefrio Aura

Yn ddiweddar siaradodd Aura â Jamie Hull, sy’n 17 oed ac o Widnes, a’i rieni, Jane a Nigel Hull ynglŷn a sut mae’r parc sglefrio yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy wedi effeithio ar ei yrfa hynod lwyddiannus.

Jamie yw reidiwr sgwter gorau’r DU, sef ei ‘gyflawniad mwyaf’ hyd yma, yn ei eiriau ei hun.

Eglurodd: “Tua 10 oed oeddwn i pan ddes i Ganolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy am y tro cyntaf, pan agorwyd y parc sgelfrio gyntaf ac roedd pobl yn ciwio i ddod drwy’r drysau! Roeddwn yn arfer dod yma bob dydd gan nad oedd parciau sglefrio dan do lleol eraill yn gadael i chi ddod a sgwteriaid i mewn, ond roedd Glannau Dyfrdwy yn caniatau hynny. Mae’n lle anhygoel.”

“I ni fel rhieni” parhaodd Jane, “rydym yn hoffi’r elfennau diogelwch. Mae’r staff wastad yma yn goruchwylio. Mae’r lle hwn wedi bod yn ddylanwadol iawn achos pan ddaeth sgwteriaid yn boblogaidd i ddechrau, doedd dim llawer o barciau yn eu caniatau ac roedd tipyn o ddrwgdeimlad. Mae sgwteriaid yn caniatau plant iau i fynd ar y rampiau. Pan agorodd y parc yma, roedd ar agor i bawb. Roedd yn wych! Dw i’n meddwl bod y ganolfan hon wir wedi helpu gyda’r sgwteriaid drwy eu caniatau. Mae’r adnoddau yn wych; nid y parc ei hun yn unig ond y toiledau a’r caffi hefyd. Mae’n addas iawn ar gyfer teuluoedd. Mae’r maes parcio’n ddefnyddiol iawn hefyd. Mae popeth yma. O safbwynt rhiant, mae’n le positif iawn i blant ddod.”

Soniodd Jamie am yr hyn mae’n ei hoffi fwyaf am y parc sglefrio, gan ddweud: “mae’r ffaith ei fod yn barc dan do ac yn gynnes yn fantais fawr! Dydy’r rampiau ddim yn rhy fawr nac yn rhy fach, felly mae nhw’n ddelfrydol ar gyfer dysgu ac ar gyfer amrywiol oedrannau. Mae’r trosglwyddiadau yn llyfn iawn. Mae’r bobl sy’n dod yma yn glên iawn hefyd ac mae hynny mor bwysig.”

Jamie Hull

Siaradodd rhieni Jamie yn garedig iawn am y tîm yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy, gan ddweud: “maent i gyd wedi bod yn gefnogol iawn o Jamie yn ogystal â’r holl blant eraill. Mae’r holl blant sy’n dod yma i sglefrio yn teimlo fel eu bod yn perthyn i rywbeth. Does dim llawer o ganolfannau hamdden yn rhoi’r teimlad hwnnw.”

Yn gynharach eleni, cymerodd Jamie ran mewn Gŵyl Chwaraeon ar Olwynion ym mharc sglefrio Aura. Diben yr ŵyl oedd cyflwyno plant i gymysgedd o chwaraeon ar olwynion gan gynnwys sgwtera, sglefrfyrddio a beicio. Gofynnwyd i Jamie fynychu a dywedodd: “roedd yn braf iawn. Roedd ychydig o’r plant yn ofnus ar y dechrau ond erbyn y diwedd roeddynt mor hapus ac wedi gwneud yn dda iawn.”

Ychwanegodd mam Jamie: “pan fydd pobl yn dweud pa mor dda mae wedi ei wneud, a bachgen mor glên ydy o, i ni,  dyna’n gwobr ni. Mae gweld pobl yn gefnogol ohono yn wych. Er nad ydym yn lleol i’r ardal, mae’r staff bob amser wedi ein trin fel be byddem yn bobl leol. Rhaid i ni ddysgu ‘chydig o Gymraeg nesaf!

Mae’n wych gweld faint mae’r ganolfan hamdden wedi datblygu dros y blynyddoedd. Rydym yn hoffi’r caffi gan ei fod yn ganolbwynt da, mae’r plant yn gwybod lle rydych chi ac rydym ni’n gwybod eu bod nhw’n ddiogel. Mae’r un fath gyda’r ganolfan sglefrio.”

Mae Jamie yn gobeithio annog mwy o bobl ifanc i gymryd rhan mewn chwaraeon olwynion ac yn defnyddio’i brofiad ei hun i bwysleisio pa mor werthfawr y gall fod: “Bues i unwaith yn blentyn mewn parc sglefrio, yn dysgu fel mae’r plant ifanc yn ei wneud rŵan. Mae’n rhaid i chi ddyfalbarhau a pharhau i ymarfer. Fydd o ddim yn digwydd dros nos, mae’n cymryd tipyn o amser, 8 mlynedd i fi, ond mae hynny’n dangos os gwnewch chi barhau a chredu y gallwch chi ei wneud yna fe fyddwch chi’n llwyddo.”

Roeddem yn falch iawn o glywed geiriau’r teulu Hull ac yn dymuno diolch yn fawr iddynt am eu rhannu. Dyma oedd eu geiriau olaf cyn ein gadael: “Allwn ni ddim canmol digon ar y lle yma, rydym wastad wedi gwneud hynny. Mae’n fodel gwych y dylai eraill ei ystyried.”

 

Ysgogi Cynhwysiad Cymdeithasol

driving social inclusion forward

Mae Aura Cymru yn falch iawn o gyhoeddi ein rhan mewn prosiect newydd a chyffrous ar y cyd â Lindop Toyota!

Nod y prosiect yw pontio’r bwlch rhwng yr henoed a phobl ifanc ar draws Sir y Fflint. Mae Aura Cymru a Lindop Toyota yn gobeithio y bydd y prosiect yn cael effaith gadarnhaol a pharhaol ar y gymuned. Drwy ysgogi cynhwysiad cymdeithasol, rydym yn dymuno mynd i’r afael ag arwahanrwydd cymdeithasol a chyfrannu ymhellach tuag at anghenion addysgol y genhedlaeth iau.

Cynhelir y prosiect rhwng 1 Ebrill a 31 Mawrth 2020.

Byddwn yn canolbwyntio ar y meysydd pryder canlynol fewn y gymuned leol:

 • Diogelwch ar y Ffyrdd
 • Cynhwysiad Cymdeithasol
 • Darllen
 • Ysgrifennu
 • Integreiddio ar draws Cenedlaethau
 • Mynd i’r afael ag Arwahanrwydd

Mae Lindop Toyota wedi mynegi dymuniad i weithio gyda chysylltiadau a phartneriaethau presennol Aura – er enghraifft- ysgolion cynradd lleol, yn ogystal â gwaith presennol Aura mewn perthynas â bod yn ystyriol o ddementia, er mwyn gwella cynhwysiad cymdeithasol ac ar draws cenedlaethau. Mae gan Sir y Fflint lawer o breswylwyr sydd yn unig yn gymdeithasol a thrwy eu cyflwyno i genhedlaeth iau y sir, rydym yn gobeithio gwella eu bywydau o ddydd i ddydd a’u helpu i ganfod pwrpas sy’n fwy cadarnhaol.

Bydd ffocws hefyd ar anghenion addysgol y genhedlaeth iau yn ystod y prosiect. Felly bydd gwasanaeth llyfrgell ac adnoddau Aura yn cael eu defnyddio i wella sgiliau darllen ac ysgrifennu’r plant ysgol gynradd a bydd y genhedlaeth hŷn yn eu cynorthwyo. Yn ogystal â darllen ac ysgrifennu, byddwn yn canolbwyntio ar ddiogelwch ar y ffyrdd fel rhan o brofiad dysgu’r plant. Bydd cydweithwyr o Lindop Toyota ac Aura Cymru yn cydweithio’n agos â phartïon allanol i gyflawni’r prosiect hwn.

Dywedodd lefarydd ar ran Lindop Toyota: “Rydym yn falch iawn ein bod wedi llwyddo i sicrhau cymorth gan Toyota Fund for a Better Tomorrow, i fynd i’r afael ag arwahanrwydd cymdeithasol. Fel busnes teuluol, mae’n bwysig iawn ein bod ni’n cyfrannu at y gymuned leol. Mae Aura Cymru yn gwneud gwaith ardderchog i godi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd cynhwysiad ac rydym yn falch iawn o fod yn rhan o’r prosiect.”

Mae Aura Cymru yn edrych ymlaen at gydweithio â Lindop Toyota ac yn diolch iddynt am adael i ni fod yn rhan o brosiect hynod bwysig. Gyda’n gilydd, gallwn ysgogi cynhwysiad cymdeithasol yng nghymuned Sir y Fflint!

 

Y Grŵp Sgwrs a Gwau yn dathlu eu pen-blwydd cyntaf yn Llyfrgell Brychdyn!

Mae Grŵp Sgwrs a Gwau Llyfrgell Brychdyn wedi dathlu eu pen-blwydd cyntaf yn ddiweddar! Mae tua 10 o bobl sy’n mynychu’r grŵp yn wythnosol ac yn mwynhau cymdeithasu a gwau gyda’i gilydd.

Yn ogystal â gwau, mae’r aelodau sy’n mynychu’r grŵp hefyd yn defnyddio’r sesiynau fel cyfle i fenthyg llyfrau newydd o’r llyfrgell, neu adnewyddu llyfrau nad ydynt wedi gorffen eu darllen eto! O bryd i’w gilydd, byddant yn gwrando ar straeon ac yn darllen barddoniaeth yn ystod y sesiynau.

Dechreuwyd cynnal y sesiynau’r llynedd pan ddaeth grŵp o bobl at ei gilydd i wau pabïau, ac ers hynny, mae casgliad amrywiol o bethau hyfryd wedi’u creu. Er mwyn dathlu eu pen-blwydd, rydym wedi creu arddangosfa yn Llyfrgell Brychdyn fel y gwelir yn y lluniau isod.

Mae’r aelodau sy’n mynychu yn mwynhau gwau ac mae pob un ohonynt ar lefel gwahanol, maent yn hynod gyfeillgar a phob amser yn croesawu aelodau newydd.

Fe wnaeth Sandra, un o’n llyfrgellwyr gwych, yn garedig iawn ddod â chacen i’r grŵp i ddathlu eu blwyddyn lawn cyntaf. Mae’r llyfrgell hefyd yn darparu te a bisgedi yn rheolaidd.

Nododd un aelod o’r grŵp: “nid oedd y mwyafrif ohonom yn adnabod ein gilydd cyn ymuno â’r grŵp. Mae rhai ohonom wedi dod i wybod ein bod wedi bod yn yr un ysgol gyda’n gilydd dros 50 o flynyddoedd yn ôl!”

Mae aelodau’r grŵp wedi rhannu eu hoff bethau am ymuno â’r Grŵp Sgwrs a Gwau, gan bwysleisio ar yr elfen gymdeithasol o’r sesiynau hyn. Dywedodd un aelod: “mae’n braf dysgu gyda’n gilydd”, ac meddai aelod arall: “fy hoff beth am y Grŵp Sgwrs a Gwau yw cymdeithasu a chael gwneud rhywbeth ymarferol ar yr un pryd. Mae’r grŵp yn hyfryd ac yn gymdeithasol”

Pan ofynnom i’r aelodau grynhoi’r sesiynau Sgwrs a Gwau mewn 3 gair, daeth y grŵp i gytundeb ar: “cyfeillgar, doniol, a phenigamp!” Mae Llyfrgelloedd Aura yn cytuno’n llwyr!

Mae Aura yn falch iawn o weld y grŵp yn dathlu eu pen-blwydd cyntaf, a hoffant ddiolch i’r grŵp am rannu eu barn.

 • Cynhelir 2 sesiwn yr wythnos yn Llyfrgell Brychdyn ar ddydd Llun o 10.00am – 12.00pm ac ar ddydd Mercher o 2.00pm – 4.00pm
 • Mae Grŵp Sgwrs a Gwau yn Llyfrgell Bwcle, sy’n cyfarfod ar ddydd Iau o 2.00pm – 3.00pm
 • Mae Grŵp Sgwrs a Gwau yn Llyfrgell y Fflint, sy’n cyfarfod ar ddydd Mercher o 9:30am – 11.30am
 • Mae Grŵp Sgwrs a Gwau yn Llyfrgell Treffynnon, sy’n cyfarfod ar ddydd Mercher o 3.00pm – 4.00pm.

Cewch groeso cynnes ym mhob un o’n llyfrgelloedd!

I weld manylion cyswllt y llyfrgelloedd, cliciwch yma!

 

Yr Alwad Ffôn a Drawsnewidiodd Dau Fywyd

Dros y misoedd diwethaf rydym wedi rhannu straeon a phrofiadau personol nifer o gwsmeriaid sy’n defnyddio gwasanaethau Aura yn rheolaidd.  Er ei bod hi wedi bod yn wych gallu rhannu’r siwrneiau unigol hyn gyda chi, rydym yn ymwybodol nad ydym bob amser yn sylweddoli’r effaith gadarnhaol rydym yn ei gael ar y mwyafrif distaw.

Gyda hyn mewn golwg, roedd Hamdden a Llyfrgelloedd Aura yn falch o dderbyn neges e-bost teimladwy gan gwpl lleol sy’n dymuno aros yn ddienw.  O fewn y neges, maent yn egluro sut newidiodd eu bywydau ar ôl derbyn galwad ffôn gan un o’n Hyfforddwyr Ffitrwydd, Gavin Jones, a gymerodd amser i gysylltu â nhw i holi am eu hiechyd.  Mae’r hyn a ddigwyddodd nesaf yn ysbrydoledig! Fe wnaethon nhw benderfynu gwneud ymrwymiad mawr i wella eu lles corfforol, a pharhau i ddangos penderfyniad anhygoel i gyrraedd eu nodau ffitrwydd.  Dyma beth oedd ganddynt i’w ddweud:

“Annwyl Aura Cymru,

Yn ystod haf 2016, fe ddioddefais fethiant ar y galon, a phan gyrhaeddais Ysbyty Glan Clwyd, roedd allbwn fy nghalon yn llai na 10%. Diolch byth, fe wellodd pethau a chefais fy atgyfeirio i’r Rhaglen Adsefydlu Cardio yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy.

Wedi hynny, cysylltodd Gavin Jones o Aura Cymru gyda mi, ar gyfer sesiynau dilynol. Roeddwn i’n mynychu’n ysbeidiol, ac mae’n debyg fy mod i’n bryderus am yr effaith y byddai ymarfer corff yn ei gael ar fy nghalon. Ar ôl ychydig o wythnosau o absenoldeb, ac yn gwbl ddirybudd, am 6.50pm ar nos Iau, derbyniais alwad ffôn gan Gavin yn holi pam nad oeddwn wedi bod yn y gampfa ers wythnosau. Eglurais fy mod yn ei gweld hi’n anodd a fy mod wedi bod yn wael unwaith eto. Dywedodd: “Welai di ddydd Mawrth yng Nglannau Dyfrdwy am 1.15pm”.

Unwaith i mi roi’r ffôn i lawr, ystyriais yr hyn a drafodwyd. Yn hytrach na gofyn cwestiwn, roedd Gavin wedi gwneud iddo swnio fel ffaith.  Pam ar y ddaear ei fod yn ffonio ar yr adeg hynny o’r nos?  Ac fe sylweddolais yn sydyn.  Os yw Gavin mor ymroddedig i’m hachos, dylwn innau ymrwymo i’m hachos hefyd!  Cwrddais â Gavin yr wythnos ganlynol ac ymuno â’r gampfa. Es adref a dweud wrth fy ngwraig – rydym yn briod ers 38 o flynyddoedd ac yn gwneud popeth gyda’n gilydd – ac felly fe ymunodd hi â’r gampfa hefyd.

Rydym ni’n dau’n llwyddo i wneud ymarfer corff am ddwy awr, 5/6 diwrnod yr wythnos ac yn mynychu Pafiliwn Jade Jones yn y Fflint. Rydym wedi bod yn dilyn deiet sy’n cyfyngu carbohydradau ac wedi colli tua 20 kilo’r un ers mis Hydref. Fe wnaeth Gavin alwad ffôn sydd wedi newid dau fywyd! Rydym yn hoff o’r agwedd gymdeithasol o ddod i’r ganolfan hamdden, rydym yn sgwrsio â nifer o wahanol bobl; ac yn teimlo’n gyfforddus yma.

Mae ein lefelau egni wedi codi, ac mae bywyd yn wahanol iawn. Rydym mor benderfynol o gyflawni ein nodau.

Fe wnaeth Matty, un o’r hyfforddwyr, lunio rhaglen ar ein cyfer ni’n dau ac mae’n gweithio’n dda, mae’n wych! Does dim sy’n ormod o drafferth i’r staff yma. Hoffwn ei roi ar gofnod ein bod yn ddiolchgar iawn i Gavin am ei ymrwymiad, ac am ei gefnogaeth ac anogaeth barhaus. Hoffwn hefyd ddiolch i hyfforddwyr eraill yn y Fflint am wneud y gampfa yn lle braf i fod ynddo, yn hytrach na baich; maent mor gyfeillgar a chynorthwyol! Mae holl syniad Aura yn wych.

Pan ffoniodd Gavin y noson honno – rydw i’n cofio lle roeddem ni – roedd hyn i fod i ddigwydd, ac rwy’n hynod falch bod hyn wedi digwydd. Nid ydym wedi edrych yn ôl ers hynny.”

Hoffai Aura ddiolch i’r cwpl arbennig hwn am rannu eu neges garedig ac yn dymuno pob lwc iddynt gyda’u siwrnai ffitrwydd.  Tybed sawl cwsmer, sy’n awyddus i aros yn dawel, sydd â straeon tebyg i’w dweud am yr effaith mae Aura wedi ei gael ar eu bywydau?

Pob Plentyn yn Aelod o’r Llyfrgell!

Ym mis Mawrth 2019, gwahoddodd Llyfrgelloedd Aura ddisgyblion blwyddyn 4 ysgolion cynradd Sir y Fflint i ymweld â’u llyfrgell leol a dysgu mwy am y gwasanaeth llyfrgell.

Nod Llyfrgelloedd Aura yw annog pob plentyn yn Sir y Fflint i ymaelodi gyda’r llyfrgell fel rhan o gynllun mwy o’r enw “Pob Plentyn yn Aelod o’r Llyfrgell” a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru.

Nod ymweliadau ysgol Pob Plentyn yn Aelod o’r Llyfrgell, a gynhaliwyd fis Mawrth ar draws Llyfrgelloedd Aura, oedd annog plant lleol i ddysgu mwy am bwysigrwydd llyfrgelloedd a manteision dod yn aelod.

Yn ystod yr ymweliadau cafodd y plant fag nwyddau gyda mwy o wybodaeth am eu gwasanaeth llyfrgell a chyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau amrywiol, gan gynnwys cwis ac ysgrifennu barddoniaeth. Gwelwch isod ychydig o luniau o’r ymweliadau hyn, gan gynnwys rhai o’r cerddi gwych a gyfansoddwyd gan blant lleol.

Meddai Lynn Walker, Swyddog Cefnogi Llyfrgell: “Mae ymweliadau Pob Plentyn yn Aelod o’r Llyfrgell wedi bod yn llawer o hwyl! Mae dosbarthiadau wedi dysgu am y dewis eang o lyfrau sydd ar gael iddynt. Bu i ni wneud llawer o weithgareddau gwahanol a hyd yn oed silff ddynol i ddeall sut mae rhoi trefn ar lyfrau ffuglen! Creodd y plant gerddi acrostig gwych a chymryd rhan mewn cwis a aeth â nhw o gwmpas y llyfrgell i ganfod yr atebion. Ar ddiwedd y dydd, rydym ni’n gobeithio bod y plant wedi dysgu bod llyfrgelloedd yn llefydd llawn hwyl, gyda staff sy’n barod iawn i helpu.”

Hoffai Llyfrgelloedd Aura ddiolch i’r plant a ymwelodd â’r llyfrgell, gan obeithio eu bod wedi mwynhau. Mae drysau’r llyfrgell wastad ar agor!