Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy

Mae Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy wedi’i dewis fel y safle gorau sydd ar gael ar gyfer Ysbyty Brys i wasanaethu ardal Dwyrain Gogledd Cymru oherwydd ei lleoliad a pha mor hygyrch ydyw ar ffyrdd; ei maint a’i gosodiad mewnol; cyfleustodau a chyfleusterau sydd ar gael fel cyfleusterau toiled ac ymolchi hygyrch. Mae gan y Ganolfan Hamdden fantais o allu darparu capasiti gwelyau estynedig y tu hwnt i’r targed 250 dechreuol os oes angen.

Dewiswyd y Ganolfan Hamdden ddydd Iau 2 Ebrill gan dîm o bartneriaid gan gynnwys tîm proffesiynol amlddisgyblaethol o’r Bwrdd Iechyd, y Cyngor fel y landlord, y Gwasanaeth Ambiwlans, y Gwasanaeth Tân a’r Fyddin, ac mewn ymgynghoriad gydag Aura Cymru fel y tenant.

Mae tasg bwysig gennym nawr o drawsnewid Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy yn ysbyty dros dro erbyn diwedd mis Ebrill yn barod ar gyfer y brig disgwyliedig o ran galw am dderbyniadau i’r ysbyty.

Y ddau brif ward fydd y neuadd chwaraeon a neuadd y parc sglefrio. Mae’r ganolfan sglefrio, sydd mewn cyflwr sych ar hyn o bryd a heb ei orchuddio â rhew, yn drydydd man a gedwir fel lle wrth gefn. Gwnaed y penderfyniad i ddymchwel offer y parc sglefrio fel y dewis mwyaf effeithlon o ran amser er mwyn galluogi’r prif gontractwr, a fydd yn gosod yr ysbyty, i gael mynediad yn syth i’r Ganolfan Hamdden o ddydd Llun 6 Ebrill.

Bydd rhagor o wybodaeth ar gael maes o law o ran sut bydd yr ysbyty dros dro yn gweithredu, a phryd fydd yn agor. Y Bwrdd Iechyd fydd yn rheoli’r ysbyty.

Bydd y Ganolfan Hamdden yn dychwelyd i’w defnydd llawn pan fydd y sefyllfa frys drosodd. Bydd Aura a’r Cyngor yn asesu’r dewisiadau ar gyfer neuadd y parc sglefrio a beth gellir ei gynnig yn y lle hwn pan fydd y sefyllfa frys ar ben. Mae’r Cyngor yn cysylltu â Llywodraeth Cymru am gefnogaeth ariannol i sicrhau y caiff Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy offer newydd ar gyfer cynnig hamdden ar gyfer y dyfodol.

Bydd Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy yn troi’n drydydd ysbyty dros dro yng Ngogledd Cymru ar gyfer cleifion Covid-19

Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy fydd y trydydd lleoliad ar gyfer ysbyty dros dro i drin preswylwyr Gogledd Cymru gyda symptomau COVID-19.

Bydd oddeutu 250 gwely ychwanegol ar gael i’r GIG fel rhan o’r bartneriaeth aml-asiantaeth rhwng Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Cyngor Sir y Fflint, Hamdden a Llyfrgelloedd Aura a Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Mae’r trydydd ysbyty dros dro hwn yn dod â chyfanswm y gwelyau ar gael mewn lleoliadau ysbytai dros dro yng Ngogledd Cymru i oddeutu 850.

Bydd Venue Cymru yn Llandudno yn cael ei drawsnewid i ddal 350 gwely ychwanegol dros dro, a bydd Canolfan Brailsford Prifysgol Bangor yn darparu 250 gwely pellach.

Bydd y tri ysbyty dros dro yn helpu i atal derbyniadau i dri phrif ysbyty’r Bwrdd Iechyd, a helpu cleifion sydd wedi derbyn triniaeth yn Ysbyty Gwynedd, Ysbyty Glan Clwyd ac Ysbyty Maelor Wrecsam i wella er mwyn dychwelyd adref.

Dywedodd Mark Polin, Cadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: “Rydym yn hynod ddiolchgar am y gefnogaeth rydym wedi’i dderbyn gan Gyngor Sir y Fflint, Hamdden a Llyfrgelloedd Aura a Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i ddiogelu Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy fel y trydydd lleoliad ar gyfer ysbyty dros dro yng Ngogledd Cymru.

Dywedodd Mike Welch, Rheolwr Gyfarwyddwr Aura: “Mae Aura yn falch o gefnogi’r ymateb rhanbarthol i’r sefyllfa bresennol a chynorthwyo’r GIG yn ei frwydr yn erbyn y pandemig. Mae’r gymuned leol wrth wraidd popeth a wnawn a’n prif amcan bob amser fu hybu iechyd a lles. Yn y cyfnod hwn, na welwyd ei debyg o’r blaen, rydym yn fwy na hapus i helpu mewn unrhyw ffordd bosibl.”

Dywedodd Colin Everett, Prif Weithredwr, Cyngor Sir y Fflint: “Mae’r Cyngor ac Aura ein partner gwasanaethau hamdden a llyfrgelloedd, wedi camu ymlaen i sicrhau fod Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy ar gael fel ysbyty brys i wasanaethu cymunedau Sir y Fflint a Sir Wrecsam.

“Mae’r ddau gyngor yn darparu cefnogaeth rheoli prosiect a logistaidd i baratoi’r Ganolfan yn barod ar gyfer ei ddefnydd newydd, dros dro. Byddwn yn rhoi bob cefnogaeth i’n Bwrdd Iechyd i gael y ganolfan yn barod mewn da bryd ar gyfer y brig disgwyliedig yn y galw.

“Mae hwn yn amser i bartneriaid ddod ynghyd i amddiffyn ac arbed bywydau. Rydym yn falch o allu gwneud ein rhan.’

Hysbysiad i gwsmeriaid Aura gydag aelodaeth Debyd Uniongyrchol

Hoffwn atgoffa ein cwsmeriaid ffyddlon sydd â Debyd Uniongyrchol yn ddyledus ar 5 Ebrill NA FYDDWN yn tynnu arian o’ch cyfrif gan fod y canolfannau hamdden wedi cau ar hyn o bryd. Ni fyddwn yn casglu unrhyw daliadau pellach gennych yn ystod y sefyllfa bresennol gyda Covid-19. Nid oes angen i chi wneud unrhyw beth o ran eich Debyd Uniongyrchol gyda ni na’r banc/cymdeithas adeiladu.

Diolch yn fawr am eich cefnogaeth barhaus a gobeithio y gwelwn ni chi eto’n fuan #arhoswchynsaff

Mae Aura yn helpu i gefnogi cydweithwyr rheng flaen yn nhimau Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Sir y Fflint trwy roi ei gyflenwadau o Offer Amddiffyn Personol

Mae Aura yn helpu i gefnogi cydweithwyr rheng flaen yn nhimau Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Sir y Fflint trwy roi ei gyflenwadau o Offer Amddiffyn Personol.

 • Dros 20 blwch o fenig tafladwy,
 • 10 pecyn o fenig rwber,
 • 16 masg,
 • 3 dillad gwrthsefyll cemegol,
 • Rholyn o ffedogau tafladwy,
 • Dros 3 litr o lanweithydd dwylo.
This image has an empty alt attribute; its file name is PPE-Stocks-across-the-Council.jpg

Coronafeirws (COVID-19) – Taliadau Aelodaeth Cwsmeriaid, 23 Mawrth 2020

Gan y bydd canolfannau hamdden Aura ar gau tan yr hysbysir fel arall, rydym am adael i gwsmeriaid wybod sut byddwn yn trin eu aelodaeth misol neu flynyddol.

Debyd Uniongyrchol
Bydd aelodaeth yr holl aelodau yn parhau’n ‘fyw’ dros y cyfnod y byddwn ar gau, fodd bynnag, ni fyddwn yn casglu unrhyw daliadau Debyd Uniongyrchol pellach nes y byddwn wedi ail agor. Unwaith y byddwn wedi ail agor, bydd Aura yn sicrhau nad yw’n cwsmeriaid yn talu ddwywaith am unrhyw ddyddiau na gwersi, a bydd taliadau Debyd Uniongyrchol yn cael eu haddasu os bydd angen pan fyddant yn cael hailgychwyn. Ni fydd yn rhaid i gwsmeriaid wneud unrhyw beth i ailgychwyn eu Debyd Uniongyrchol.

Gwersi Nofio
Unwaith bydd y canolfannau hamdden wedi ail agor, byddwn yn cychwyn cwrs newydd sbon. Bydd yr holl daliadau, boed yn Ddebyd Uniongyrchol neu daliad arian / cerdyn, yn cael eu cario drosodd i’r cwrs newydd.

Os oedd eich plentyn wedi eu cofrestru ar y cwrs gwersi nofio a ddechreuodd ar 16 Mawrth, ac os na wnaethoch chi lwyddo i dalu am y cwrs gan nad ydych yn gwsmer Debyd Uniongyrchol, bydd lle eich plentyn ar y cwrs deg wythnos o hyd yn cael ei warantu, a bydd y manylion yn nodi nad ydych eto wedi talu yn aros ar gyfrif eich plentyn hyd nes bydd gwersi nofio yn ail gychwyn pan fydd gennych gyfle i fynychu’r ganolfan hamdden a thalu neu drefnu Debyd Uniongyrchol.

Taliadau Blynyddol (a thaliadau tanysgrifio o flaen llaw eraill)
O dan yr holl amgylchiadau, bydd y dyddiad dod i ben cyfredol yn cael ei ymestyn er mwyn adlewyrchu hyd y cyfnod y bydd canolfannau hamdden ar gau.

Hoffem annog ein holl gwsmeriaid i ymweld â’n gwefan (http://www.aura.wales) a’n dilyn ar Twitter (aura_wales) a Facebook (aura.wales) am y wybodaeth ddiweddaraf.

Gellir cysylltu â Thîm Gwasanaethau i Gwsmeriaid Aura ar 01352 702430 / 702438.

Coronafeirws (COVID-19) – Yr Wybodaeth Ddiweddaraf, 19 Mawrth 2020

Ar ôl gwerthuso’r sefyllfa bresennol mewn perthynas â Covid-19, ac ystyried safbwyntiau ein partneriaid allweddol, mae Aura wedi penderfynu cau ein canolfannau hamdden a’n llyfrgelloedd yn weithredol o ddydd Gwener, 20 Mawrth.

Nid oedd hwn yn benderfyniad yr oeddem yn rhagweld y byddai’n rhaid i ni ei wneud, ac er ein bod yn ei wneud â chalon drom, mae’n benderfyniad fydd yn rhoi diogelwch a lles ein cwsmeriaid ffyddlon yn gyntaf.

Rydym ar hyn o bryd yn ceisio trefnu ein harchebion presennol a byddwn yn cysylltu â chi mewn perthynas â’r archebion hyn yn y dyfodol agos. Ni fydd ein telerau ac amodau arferol yn berthnasol yn ystod y cyfnod y byddwn ar gau ac ni fyddwn yn casglu taliadau Debyd Uniongyrchol yn ystod y cyfnod hwn. Bydd unrhyw aelodaeth ragdaledig, aelodaeth flynyddol â’r gampfa, er enghraifft, yn cael ei hymestyn fel iawn am y cyfnod y byddwn ar gau.

Gofynnwn i’n cwsmeriaid ymweld â’n gwefan http://www.aura.cymru a’n dilyn ar Twitter (aura_wales) a Facebook (aura.wales) i gael yr wybodaeth ddiweddaraf.

Cofiwch, gall Aelodau Llyfrgell Aura gael mynediad at e-lyfrau, e-lyfrau llafar, e-bapurau newydd, cylchgronau a chomics am ddim ac yn uniongyrchol i’w dyfeisiau gartref.  Yr oll sydd ei angen arnoch yw eich rhif aelodaeth llyfrgell neu fe allwch ymuno ar-lein yn rhad ac am ddim i gael mynediad uniongyrchol.

Unwaith y bydd yn ddiogel i ni ail-agor ein drysau (yn amodol ar ganllawiau) rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu chi’n ôl i fwynhau ein gwasanaethau a’n gweithgareddau.  Rydym yn gwybod pa mor werthfawr yw canolfannau hamdden a llyfrgelloedd i’n cymunedau lleol ac fe fydd y rhain yn fwy pwysig nag erioed unwaith y bydd y pandemig hwn wedi dod i ben.  Hoffem ddiolch i’n cwsmeriaid am eu cefnogaeth barhaus.  Byddwch yn amyneddgar gyda ni yn ystod y cyfnod heriol hwn a chofiwch fod Aura yn sefydliad elusennol, nid-er-elw sydd wedi ymrwymo i wella iechyd a lles preswylwyr.

Gellir cysylltu â Thîm Gwasanaethau Cwsmeriaid Aura drwy ffonio 01352 702430 / 702438.

Cymerwch ofal a chadwch yn ddiogel.

Rhybudd o Newidiadau i Wasanaethau Llyfrgell

Mae Aura yn parhau i ddilyn a monitro’r canllawiau sydd ar gael gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, GIG Cymru, Gov.uk, Iechyd Galwedigaethol Sir y Fflint, ACAS a Hamdden Cymunedol ac wedi sefydlu llinell gyfathrebu gyda Chynllunio Rhag Argyfwng Rhanbarthol i sicrhau bod ein camau gweithredu yn rhan o ymagwedd gydlynol.
Mae eich iechyd a’ch diogelwch yn bwysig iawn i ni, ac rydym wedi cyflwyno rhai camau ychwanegol i’ch cynorthwyo i gael mynediad at Wasanaethau’r Llyfrgell.

 • Rydym wedi ymestyn dyddiad benthyca’r holl eitemau sy’n cael eu benthyca ac sydd wedi’u benthyca eisoes tan 1 Mehefin 2020. Rydym yn eich annog i gadw’r eitemau sydd gennych a’u dychwelyd ym mis Mehefin.
 • Rydym wedi cynyddu nifer yr eitemau yr ydych yn gallu eu benthyg o 20 i 40 o eitemau.
 • Yn anffodus ni allwn fodloni ceisiadau am eitemau sydd o du allan i’r awdurdod nes y ceir hysbysiad pellach, ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y mae hyn yn ei achosi.
 • Gallwch reoli eich cyfrif ar-lein gyda’ch rhif aelodaeth a’ch pin.
 • Cofiwch, mae yna gyfoeth o wybodaeth a gwasanaethau ar gael 24/7 trwy ein gwefan www.aura.cymru/llyfrgelloedd. Rydym yn annog pobl i ddefnyddio’r gwasanaethau hyn ar yr adeg hon.

Diolch am eich cydweithrediad.

Codi Calon gyda Llyfrgelloedd Gogledd Cymru

Ydych chi’n chwilio am her darllen newydd? Beth am gofrestru ar gyfer: “Bendigedig! Codi Calon gyda Llyfrgelloedd Gogledd Cymru”.

Mae’r her ddarllen newydd a chyffrous hon wedi’i chreu gan Estyn Allan y Gogledd partneriaeth o lyfrgelloedd yng Ngogledd Cymru sydd â’r nod o gynnig cyfleoedd newydd i ddarllenwyr gymryd rhan ymarferol yn eu datblygiad a’u lles eu hunain a rhannu profiadau darllen gydag eraill; i ddatblygu prosiectau llawn dychymyg sy’n rhoi mwy o fwynhad i bobl o ddarllen a chyflwyno’r pleser o ddarllen i gynulleidfaoedd newydd.  

Bob mis drwy’r flwyddyn, bydd pedwar o’r tri deg chwech llyfr sydd wedi’u dewis yn arbennig, dau yn Saesneg a dau yn Gymraeg, yn cael eu datgelu i greu calendr darllen cyfareddol i’ch llawenhau.

Mae llyfrgellwyr o bob rhan o Ogledd Cymru wedi bod yn dewis llyfrau sy’n eich annog i ddarllen rhywbeth gwahanol.  Beth bynnag yw eich chwaeth ddarllen, mae rhywbeth yma i ddifyrru, annog a chyfoethogi eich profiad darllen – antur go iawn yng nghysur eich cadair freichiau!

Hefyd, mae darllenwyr yn cael eu hannog i rannu eu profiadau a’u barn o’r llyfrau ar-lein drwy Facebook, Twitter ac Instagram neu ar y cardiau post trawiadol sydd ar gael o lyfrgelloedd.

Rhannodd Susannah Hill, un o Reolwyr Llyfrgell Aura, ei chyffro, gan ddweud: “Y syniad yw bod ‘Bendigedig! Codi Calon gyda Llyfrgelloedd Gogledd Cymru’ yn gweithredu bron fel grŵp darllen heb fod angen mynd iddo. Gall pobl yn aml fynd i rigol wrth ddarllen, wrth ddarllen gwaith yr un awduron neu’r un genre ac rydyn ni’n annog pobl i’w herio eu hunain a rhoi cynnig ar rywbeth newydd yn 2020. Gobeithiwn y bydd yr ymgyrch yn datgelu byd ehangach llyfrau iddyn nhw yn gyffredinol a sut y gall darllen gael effaith gadarnhaol ar eu lles; rhywbeth y byddem ni yng Hammdden a Llyfrgelloed Aura yn falch iawn o’u helpu i’w ddarganfod.  Mae’r cyfryngau cymdeithasol yn dod yn offeryn mwy defnyddiol o hyd i ddarllenwyr modern drafod llyfrau, ac rydyn ni eisiau annog pobl i drafod darllen, llyfrau a’u manteision ble bynnag y gallwn.”


Gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn yr her ddarllen ar gyfryngau cymdeithasol:

Twitter: @codi_calon

Facebook: @BendigedigCodiCalon

Instagram: @bendigedig_fantastic

I gael rhagor o wybodaeth, e-bostiwch: Susannah.Hill@aura.wales neu alw heibio i’ch llyfrgell leol.

Hamdden a Llyfrgelloedd Aura – Y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws (COVID-19)

Wrth i’r sefyllfa ynglŷn â’r coronafeirws (COVID-19) barhau i ddatblygu, rydym yn gwneud popeth y gallwn i sicrhau eich diogelwch a darparu’r hyblygrwydd mwyaf.

Pan fyddwch yn ymweld ag un o’n canolfannau hamdden neu lyfrgelloedd eich lles yw ein blaenoriaeth.

Yn dilyn pryderon iechyd Coronafeirws (Covid-19) ac yn dilyn arweiniad gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, rydym wedi cynyddu argaeledd glanweithydd dwylo ac amlder glanweithdra ym mhob ardal, yn arbennig: offer y gampfa, cyfleusterau newid, toiledau cyhoeddus, dolenni drysau ac arwynebedd i annog holl ymwelwyr i barhau i ddefnyddio ein cyfleusterau.

Mae cyngor ar gael gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a GIG Cymru sydd wedi cyhoeddi’r poster hwn:

Poster Iechyd Cyhoeddus Cymru a GIG Cymru

Mae pob gwasanaeth yn gweithio fel arfer ac rydym yn monitro’r sefyllfa’n barhaus a byddwn yn parhau i dderbyn cyfarwyddyd gan swyddogion Iechyd y Cyhoedd gan gymryd pa bynnag gamau angenrheidiol er mwyn diogelu ein cwsmeriaid, ein gweithwyr a’r cyhoedd.

Polisi Canslo Archeb wedi’i ddiweddaru

Rydym yn parhau i ymrwymo i gynnig dewisiadau archebu hyblyg. Oherwydd yr amgylchiadau unigryw hyn, rydym yn gwneud addasiadau ychwanegol i’n polisïau archebu unigol a bloc am y tro i roi tawelwch meddwl ychwanegol i chi:

• Gallwch newid neu ganslo eich archeb heb orfod talu rhwng 14 diwrnod a 24 awr cyn dyddiad eich archeb.

Os ydych angen addasu eich archeb, cysylltwch â’r Ganolfan Hamdden neu’r Llyfrgell neu cysylltwch â Phencadlys Aura ar 01352 702447 neu e-bost bookings@aura.wales

Llyfrgelloedd Aura yn Dathlu Ail-agoriad Llyfrgell y Fflint ar ôl y gweddnewidiad mawr!

Cynhaliwyd ail-agoriad swyddogol Llyfrgell y Fflint ar 5 Mawrth 2020, i gyd-fynd â dathliad Llyfrgelloedd Aura ar Ddiwrnod y Llyfr.

Yn 2019, roedd Aura Cymru yn falch iawn o sicrhau £300,000 o gyllid ar gyfer gwaith gwella yn Llyfrgell y Fflint drwy gais grant cyfalaf llwyddiannus i Isadran Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd Llywodraeth Cymru. Yn ogystal â’r £300,000, bydd Aura Cymru a Chyngor Sir y Fflint hefyd yn cyfrannu at y datblygiad, gan olygu fod y buddsoddiad newydd werth cyfanswm o £360,000.

Ymunodd yr Arglwydd Elis-Thomas, Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, ac Arweinydd Cyngor Sir y Fflint, Ian Roberts, â chydweithwyr Aura ar 5 Mawrth i ddathlu torri’r rhuban!

Ar y diwrnod hwn, ymunodd dros 450 o ymwelwyr â thîm Aura gan gynnwys ysgolion lleol a ymwelodd drwy gydol y dydd i gymryd rhan yn nathliadau Diwrnod y Llyfr. Cynhaliodd yr adroddwr straeon Fiona Collins a’r bardd Joy Winkler sesiynau ffantastig i blant ac oedolion eu mwynhau fel ei gilydd. Cafodd gwesteion hefyd y cyfle i fwynhau perfformiad côr Ysgol Croes Atti a roddodd berfformiad ardderchog. Roedd cynrychiolwyr o Wasanaethau Hamdden Aura yn bresennol i gynnig gwiriadau iechyd am ddim ac amryw o weithgareddau gan gynnwys ioga ac ymwybyddiaeth ofalgar i bwysleisio ail-sefydlu’r llyfrgell fel Canolbwynt Lles.  

Mae’r cyllid hwn wedi trawsnewid y llyfrgell yn llwyr, ac mae bellach yn gartref i gegin gymunedol a man arddangos treftadaeth. Mae llyfrgell y plant, yr ystafelloedd hyfforddiant a’r brif lyfrgell hefyd wedi cael eu hail-ddylunio a’u trawsnewid er mwyn creu gofod cymunedol mwy hyblyg.

Ynghyd â’r gwaith trawsnewid, mae Aura wedi cyflwyno peiriannau hunanwasanaeth ac yn diweddaru cyfleusterau TGCh llyfrgell i wella a moderneiddio ei ddarpariaeth ddigidol.

Mynegodd Arweinydd y Cyngor, Ian Roberts, ei frwdfrydedd am y datblygiad, gan ddweud: “Mae’n dda gen i glywed bod Llyfrgell y Fflint wedi ailagor ar ôl y gwaith datblygu, sy’n gam cadarnhaol arall yn y bartneriaeth barhaus rhwng Aura a Chyngor Sir y Fflint. Mae’r adeilad wedi’i adnewyddu yn ganolbwynt bywiog ac yn ased enfawr i’r dref, rwy’n edrych ymlaen i weld beth ddaw yn y dyfodol.”

Yn yr un modd, dywedodd yr Arglwydd Elis-Thomas: “Rydw i wrth fy modd fod Llywodraeth Cymru wedi gallu cefnogi’r prosiect hwn i ddarparu cyfleusterau llyfrgell modern a hyblyg yn y gymuned – ac roedd yn bleser gwirioneddol gweld y lle hwn yn llawn bwrlwm ar Ddiwrnod y Llyfr. Rwyf wedi ymweld â sawl llyfrgell a gyd-leolwyd ar draws Cymru ac rydw i wedi gweld â’n llygad fy hun y gwelliannau y gall ei gynnig i’r gymuned leol drwy gael gwasanaethau lleol yn yr un lle – hoffwn ddymuno’n dda i’r canolbwynt hwn ar gyfer y dyfodol.”

Hoffai pawb yn nhîm Aura ddiolch i bawb a oedd yn bresennol ar y dydd i ddathlu Diwrnod y Llyfr a phwysigrwydd gwasanaethau llyfrgell i’r gymuned. Dywedodd Susannah Hill, Rheolwr Llyfrgell: “Gan fod drysau’r llyfrgell wedi ailagor bellach, byddwn yn gallu darparu ein gwasanaethau mewn ffordd newydd ac yn cynnig llawer mwy i gymuned y Fflint.  Mae’r llyfrgell bellach yn le modern a hyblyg i bori drwy straeon a gwybodaeth, gan ein caniatáu i gynnig amrywiaeth o weithgareddau a digwyddiadau i bawb. Roedd cynnydd o 600 yn y llyfrau a fenthyciwyd ym mis Chwefror 2020 mewn cymhariaeth â Chwefror y llynedd sy’n ffantastig – mae wedi bod yn fendigedig gweld ymateb y gymuned leol hyd yma!”

Mae datblygiad Llyfrgell y Fflint yn gyfle newydd cyffrous i Aura wrth i ni barhau â’n cenhadaeth fel sefydliad dielw, er budd cymuned Sir y Fflint.