Ymgyrch Fit, Fed and Read gyda Hamdden a Llyfrgelloedd Aura

Yn ystod hanner tymor mis Mai, daeth cydweithwyr Llyfrgelloedd Aura a thîm Datblygu Chwaraeon Aura ynghyd i ddarparu gweithgareddau cyffrous i blant yng nghymuned Sir y Fflint.

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae Datblygu Chwaraeon wedi cymryd rhan mewn ymgyrch genedlaethol o’r enw Fit and Fed, a grëwyd gan GemauStryd, sefydliad ledled y DU sy’n defnyddio chwaraeon i greu newid cadarnhaol ym mywydau pobl ifanc difreintiedig. Nod Fit and Fed yw creu cyfleoedd ar gyfer gweithgarwch corfforol, a hyrwyddo deiet iach drwy ddarparu byrbrydau iach ar ddiwedd pob sesiwn. Penderfynodd cydweithwyr Aura ychwanegu elfen llyfrgell ychwanegol i’r sesiynau sy’n canolbwyntio ar ddarllen a chreadigrwydd. Gan gyfuno gweithgareddau llyfrgell a hamdden, nod y sesiynau yw pwysleisio pwysigrwydd cadw meddyliau, yn ogystal â chyrff, yn iach.

Roedd dros 300 o bobl yn bresennol yn sesiynau Fit, Fed and Read Aura ar draws Treffynnon, Mostyn, Y Fflint a Saltney, a dosbarthwyd dros 150 o becynnau bwyd a 450 potel o ddŵr. Rhoddwyd dros 100 o becynnau Dechrau Da i deuluoedd ac roedd cyfle i blant gymryd rhan mewn sesiynau crefft ac amser stori.


Rhannodd Susannah Hill, Rheolwr y Gwasanaeth Llyfrgell, ei barn ar bwysigrwydd darparu’r sesiynau hyn: “Croesawodd Llyfrgelloedd Aura y cyfle i gymryd rhan yn y sesiynau Fit Fed and Read. Fel gwasanaeth llyfrgell, rydym ni’n teimlo ei bod yn hanfodol i fynd allan a chwrdd â phobl yn y gymuned. Mae llyfrgell yn llawer mwy nag adeilad neu’r adnoddau sydd yn yr adeilad hwnnw: mae llyfrgell yn ymwneud â chymuned, ac mae’n bwysig i deuluoedd allu cael mynediad a mwynhau gweithgareddau am ddim gyda’i gilydd.

Llwyddom i ymgysylltu â llawer o blant a theuluoedd a darparu cyfleoedd iddynt rannu storïau gyda’i gilydd ac ymuno â sesiynau crefft. Yn ogystal â phecynnau Dechrau Da, roedden ni’n gallu rhoi llyfrau a chrefftau eraill i blant a theuluoedd eu mwynhau gartref. Rydym wedi gwirioni ar weld plant a ddaeth i’r sesiynau yn dychwelyd i’n gweld yn y llyfrgelloedd hefyd. Roedd yn braf gweithio gyda’n cydweithwyr yn y tîm Datblygu Chwaraeon ac rydym yn edrych ymlaen yn arw at gydweithio eto dros wyliau’r haf.

Mae annog meddyliau a chyrff iach yn ganolog i holl wasanaethau Aura, yn enwedig ar ôl y flwyddyn heriol y llynedd. Nawr, fwy nac erioed, mae iechyd meddyliol a chorfforol yn bwysig iawn, a gobaith Aura yw y bydd y sesiynau hyn yn annog teuluoedd yn Sir y Fflint i flaenoriaethu eu hiechyd a lles. Mae Llyfrgelloedd Aura a thîm Datblygu Chwaraeon Aura yn edrych ymlaen at gynnal y sesiynau Fit, Fed and Read eto dros wyliau’r haf. Rydym yn gobeithio cynnal sesiynau yn Nhreffynnon, Saltney, Y Fflint, Glannau Dyfrdwy, Yr Wyddgrug, Mostyn a Threuddyn. Gobeithio y gallwch ymuno â ni!

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth am ymgyrch Fit and Fed GemauStryd.
Rydym yn annog y gymuned i fynd i’n gwefan ac ein dilyn ni ar Twitter (@aura_cymru), Facebook (@auracymru) ac Instagram (@aura.cymru) am fwy o wybodaeth am ein sesiynau Fit, Fed and Read dros wyliau’r haf.

Awdur y Mis Llyfrgelloedd Aura: Mehefin 2021!

Awdur mis Mehefin 2021 yw Elena Ferrante

Er mai ffugenw ydi Elena Ferrante, mae’n un o’r enwau mwyaf dylanwadol yn hanes llenyddol yr Eidal. Cyhoeddwyd gwaith Elena Ferrante yn wreiddiol yn Eidaleg, ac maent wedi cael eu cyfieithu i nifer o ieithoedd er mwyn caniatáu i ddarllenwyr ar draws y byd eu mwynhau. Ei gwaith mwyaf enwog ac adnabyddus o bosibl yw ei chyfres Naplaidd, sy’n adrodd hanes bywydau Elena a Lina: dau ffrind oes sy’n canfod eu ffordd i fywyd oedolion gyda’i gilydd ac ar wahân. Mae ei gweithiau eraill hefyd wedi bod yn boblogaidd ymhlith darllenwyr o bob cwr o’r byd am eu hymdriniaeth deimladwy a phersonol â’r syniad o hunaniaeth a pherthyn.

P’un a ydych yn darllen ei llyfrau am y tro cyntaf erioed, neu’n dychwelyd at rai o’i chlasuron mwyaf poblogaidd, rydym wedi rhoi casgliad o deitlau at ei gilydd i fynd â chi ar antur i fyd Elena Ferrante! Mwynhewch!

Dechrau o’r dechrau…
Troubling Love (1992/2006)
The Days of Abandonment (2002/2005)

Y Pedwarawd Naplaidd…
My Beautiful Friend (2011/2012)
The Story of a New Name (2012/2013)
Those Who Leave and Those Who Stay (2013/2014)
The Story of the Lost Child (2014/2015)

Yn fwy diweddar…
The Lying Life of Adults (2020)


Hoff lyfr Llyfrgelloedd Aura…
Frantumaglia: hanes siwrnai awdur drwy lythyrau, cyfweliadau ac ysgrifau achlysurol (2003/2016)

Beth yw eich nofel gan Elena Ferrante? Gadewch i ni wybod beth ydych chi’n ei feddwl o’n dewisiadau a pha nofelau y byddech chi wedi eu dewis! Gadewch sylw isod neu cysylltwch â ni ar Twitter (@LibFlintshire), Instragram (@llyfrgelloeddauralibraries) neu Facebook (@LlyfrgelloeddAuraLibraries)
I weld ein Hawdur y Mis blaenorol, cliciwch yma!

Awdur y Mis Llyfrgelloedd Aura: Mai 2021!

Awdur y mis mis Mai 2021 yw Paul Auster

Mae’r nofelydd Americanaidd Paul Auster wedi swyno darllenwyr ers degawdau gydag arddull unigryw ei naratif a’i allu i greu tensiwn. Mae nifer o’i nofelau a’i hunangofiannau mwyaf poblogaidd yn cynnwys themâu sy’n ymddangos dro ar ôl tro, megis hunaniaeth a dauwynebogrwydd, ynghyd â chymeriadau sy’n aml yn awduron ac yn adroddwyr straeon eu hunain.

P’un a ydych yn darllen ei lyfrau am y tro cyntaf erioed, neu’n dychwelyd at rai o’i deitlau enwocaf a mwyaf poblogaidd, rydym wedi creu rhestr ddarllen fer i fynd â chi ar antur i fyd Paul Auster! Mwynhewch!

Dechrau o’r dechrau…
The New York Trilogy (1987)


Teitlau poblogaidd…
The Book of Illusions (2002)
The Brooklyn Follies (2005)
Invisible (2009)


Hunangofiannau ac Atgofion…
The Invention of Solitude (1982)
Winter Journal (2012)
Report from the Interior (2013)


Yn fwy diweddar…
4321 (2017)


Hoff lyfr Llyfrgelloedd Aura…
Sunset Park (2010)

Pa un yw eich hoff nofel chi gan Paul Auster? Gadewch i ni wybod beth ydych chi’n ei feddwl o’n dewisiadau a pha nofelau y byddech chi wedi eu dewis! Gadewch sylw isod neu cysylltwch â ni ar Twitter (@LibFlintshire), Instragram (@llyfrgelloeddauralibraries) neu Facebook (@LlyfrgelloeddAuraLibraries)
I weld ein Hawdur y Mis blaenorol, cliciwch yma!

Hysbysiad i Gwsmeriaid: Ail-agor Canolfannau Hamdden Aura Mai 2021

Yn dilyn cyhoeddiad Prif Weinidog Cymru ar 23 Ebrill i ddwyn ymlaen llacio cyfyngiadau Covid-19 yng Nghymru, rydym yn falch o’ch hysbysu chi o’r dyddiadau ail-agor canlynol ar gyfer canolfannau hamdden Aura a’u rhaglen o weithgareddau:

Dydd Llun, 26 Ebrill 2021: Bydd dosbarthiadau ffitrwydd awyr agored ar gyfer hyd at 30 o bobl yn ailddechrau. Bydd cwsmeriaid sy’n dymuno archebu lle yn y dosbarthiadau hyn yn gallu gwneud hynny ar-lein o 19 Ebrill. Dylai cwsmeriaid newydd anfon e-bost at info@aura.wales er mwyn cael rhif PIN personol.

Dydd Llun, 3 Mai 2021: Bydd canolfannau hamdden a phyllau nofio Aura ym Mwcle, y Fflint a’r Wyddgrug yn ail-agor ar gyfer hyfforddiant unigol neu un i un a sesiynau un aelwyd.

Bydd yr ystafelloedd ffitrwydd ym Mhafiliwn Jade Jones y Fflint a’r Wyddgrug yn agor ar Ŵyl y Banc ddydd Llun (3 Mai) o 8:00am-2:00pm.

O hynny ymlaen, o 4 Mai, bydd yr ystafelloedd ffitrwydd yn agor o 7:00am-9:00pm yn ystod dyddiau’r wythnos a 8:00am-2:00pm ar ddydd Sadwrn a dydd Sul. Bydd oriau agor y gampfa yn cael ei adolygu yn barhaus ar ôl ailagor gydag oriau agor estynedig yn amodol yn ôl y galw.

Bydd dosbarthiadau ffitrwydd tu mewn ar gyfer hyd at 15 o bobl yn ailddechrau. Bydd cwsmeriaid sy’n dymuno archebu lle yn y dosbarthiadau hyn yn gallu gwneud hynny ar-lein o 28 Ebrill.

Bydd gwybodaeth ychwanegol o ran amserlen dosbarthiadau ffitrwydd yn dod yn fuan.

Bydd y pyllau nofio ym Mwcle, y Fflint a’r Wyddgrug ar agor yn ôl y Rhaglen Pwll Nofio. Bydd sesiynau nofio cyhoeddus i ddechrau yn cael eu cyfyngu i sesiynau unigol a sesiynau pod teulu (uchafswm o 5 o bobl fesul pod) gydag oriau agor yn destun adolygiad parhaus yn seiliedig ar y galw. Gall glybiau chwaraeon trefnedig tu mewn ailddechrau, ond mae llogi ystafell yn gyfyngedig i uchafswm o 15 o bobl. Yn ogystal â hynny, bydd angen i’r corff llywodraethu cenedlaethol perthnasol ddarparu Aura gyda chynllun gweithredu i sicrhau bod y clwb yn gallu dangos ei fod yn glynu i ganllawiau corff llywodraethu cenedlaethol ar lefel leol.

Fydd Aura ddim ond yn derbyn archebion gan glybiau sy’n darparu:
• Cadarnhad fod y clwb wedi adolygu, ac yn cadw at ganllawiau a phrotocolau’r Corff Llywodraethu Cenedlaethol;
• Copi o Asesiad Risg Covid-19 y clwb;
• Manylion cyswllt swyddog cydymffurfiaeth Covid-19 penodedig y clwb; a
• Chadarnhad y bydd y clwb yn cadw cofrestr o bawb sy’n bresennol gan gynnwys y grwpiau roeddent yn cymryd rhan ynddynt.

Dydd Llun, 10 Mai 2021: Bydd gwersi nofio i blant yn ailddechrau.

Bydd gwybodaeth ychwanegol o ran rhaglen gwersi nofio yn dod yn fuan.

Taliadau Cwsmeriaid

Ni fydd Aura yn ailddechrau taliadau debyd uniongyrchol ar gyfer aelodaeth ffitrwydd tan 19 Mai neu 5 Mehefin 2021. Mae’r oedi o ran ailddechrau casglu debyd uniongyrchol yn sgil ailagor cam wrth gam a lleihad mewn argaeledd rhai o’r gwasanaethau ar y dechrau.

Bydd mwy o wybodaeth ar daliadau debyd uniongyrchol o ran gwersi nofio plant yn dilyn yn fuan.

Os nad yw eich plentyn yn bwriadu dychwelyd i’r gwersi nofio, rhowch wybod i ni ar swim@aura.wales

NID OES angen i gwsmeriaid wneud unrhyw beth i ailysgogi eu taliadau debyd uniongyrchol.

Bydd nifer o gwsmeriaid (heb ddebyd uniongyrchol) eisoes wedi talu ymlaen llaw gydag arian parod/cerdyn ar gyfer un o’r aelodaeth ganlynol, cyn i’r canolfannau hamdden gau ar 19 Rhagfyr 2020:

• Blynyddol
• Saver10
• NERS Saver16
• ARIAN PAROD misol
Ym mhob amgylchiadau, bydd y dyddiad terfyn blaenorol yn cael ei ymestyn i gyd-fynd â hyd y cyfnod cau i’r canolfannau hamdden (20 Rhagfyr 2020 i 2 Mai 2021).

Ac yn olaf…
Gofynnwn i’n cwsmeriaid ymweld â’n gwefan a’n dilyn ar Instagram (@aura.wales), Twitter (@aura_cymru) a Facebook (@walesaura) i gael yr wybodaeth ddiweddaraf.

Gellir cysylltu â’r Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid Aura drwy info@aura.wales neu ffonio o ddydd Llun, 26 Ebrill 2021 ar 01352 704302 / 704316 (dydd Llun – dydd Gwener, 10:00am – 3:00pm).

Shakespeare mewn gwisg newydd: ein hoff 10 llyfr a ysbrydolwyd gan ei waith!

23 Ebrill yw dyddiad geni a marw William Shakespeare. Rydym ni yma yn Llyfrgelloedd Aura wrth ein boddau â gwaith Shakespeare, o’i sonedau i’w ddramâu, ac rydym wrth ein boddau hefyd â’r gwahanol addasiadau a’r ailddychmygiadau sydd wedi’u hysbrydoli gan ei waith.
Rydym wedi llunio rhestr o deitlau i ysbrydoli aelodau’r llyfrgelloedd i ailddarganfod Shakespeare: gellir benthyg pob un o’r teitlau isod o’ch llyfrgell Aura leol.

Hamnet gan Maggie O’Farrell
Brave New World gan Aldous Huxley
Wise Children gan Angela Carter
Nutshell gan Ian McEwan
Hag-Seed gan Margaret Atwood
The Gap of Time gan Jeanette Winterson
Vinegar Girl gan Anne Tyler
The Talented Mr Ripley gan Patricia Highsmith
Shylock is my Name gan Howard Jacobson
The Dogs of War gan Frederick Forsyth

Noson y Llyfr

Eleni yw degfed pen-blwydd Noson y Llyfr (23 Ebrill): digwyddiad blynyddol sy’n dathu llyfrau a hud darllen. Cliciwch yma i gael gwybod mwy am sut y gallwch chi gymryd rhan yn nathliadau eleni: gallwch gymryd rhan mewn cwis ar-lein, gallwch edrych ar restr llyfrau 2021, lawrlwytho llyfr sain, neu fynd i ddigwyddiad arbennig ar-lein – mae yna sawl ffordd o fwynhau Noson y Llyfr o glydwch eich cartref eich hun eleni.

Amserlen Llyfrgell Symudol Aura Ebrill-Mehefin 2021

LleoliadDiwrnodDyddiadAmser
Brynford – ger yr ysgolDydd Mawrth20/04/2021
04/05/2021
18/05/2021
01/06/2021
15/06/2021
29/06/2021
1.40 -2.00pm
Caergwrle – Tan y BrynDydd Mawrth27/04/2021
11/05/2021
25/05/2021
08/06/2021
22/06/2021
06/07/2021
11.30am-12.15pm
Caerwys – y SgwârDydd Mawrth20/04/2021
04/05/2021
18/05/2021
01/06/2021
15/06/2021
29/06/2021
9.45am-12.15pm
Calcoed – ger y capel/cwrs golffDydd Mawrth20/04/2021
04/05/2021
18/05/2021
01/06/2021
15/06/2021
29/06/2021
1.15-1.35pm
Ewlo – Ffordd Level, Canolfan GymunedolDydd Mercher21/04/2021
05/05/2021
19/05/2021
02/06/2021
16/06/2021
30/06/2021
11.50am-12.30pm
Ewlo – gyferbyn ag Ysgol Ewloe GreenDydd Mercher21/04/2021
05/05/2021
19/05/2021
02/06/2021
16/06/2021
30/06/2021
2.50-3.50pm
Ewlo – Llys y Tywysog WilliamDydd Gwener30/04/2021
14/05/2021
28/05/2021
11/06/2021
25/06/2021
09/07/2021
10.10-10.40am
Ffrith – ger y Ganolfan GymunedolDydd Mawrth27/04/2021
11/05/2021
25/05/2021
08/06/2021
22/06/2021
06/07/2021
10.30-11.15am
Mynydd y Fflint – HenblasDydd Iau29/04/2021
13/05/2021
27/05/2021
10/06/2021
24/06/2021
08/07/2021
1.40-2.10pm
Gronant – Nant y GroDydd Iau22/04/2021
06/05/2021
20/05/2021
03/06/2021
17/06/2021
01/06/2021
10.25-10.45am
Gronant – Ffordd Llanasa/Abbey DriveDydd Iau22/04/2021
06/05/2021
20/05/2021
03/06/2021
17/06/2021
01/06/2021
10.50-11.15am
Gwernaffield – ger tafarn The HandDydd Gwener23/04/2021
07/05/2021
21/05/2021
04/06/2021
18/06/2021
02/07/2021
10.05-10.30am
Gwernymynydd – Uwch y DreDydd Gwener23/04/2021
07/05/2021
21/05/2021
04/06/2021
18/06/2021
02/07/2021
9.30- 9.55am
Penarlâg – maes parcio GladstoneDydd Mercher21/04/2021
05/05/2021
19/05/2021
02/06/2021
16/06/2021
30/06/2021
9.45-11.00am
Penarlâg – Braeside AvenueDydd Mercher21/04/2021
05/05/2021
19/05/2021
02/06/2021
16/06/2021
30/06/2021
11.10-11.40am
Yr Hôb – Ffordd Heulwen/ cilfan ger yr ysgolDydd Mercher28/04/2021
12/05/2021
26/05/2021
09/06/2021
23/06/2021
07/07/2021
1.30-2.00pm
Kinnerton – gyferbyn â’r siopDydd Mercher28/04/2021
12/05/2021
26/05/2021
09/06/2021
23/06/2021
07/07/2021
2.10-3.45pm
Coed-llai – Maes y MeillionDydd Mawrth27/04/2021
11/05/2021
25/05/2021
08/06/2021
22/06/2021
06/07/2021
1.20-2.00pm
Coed-llai – Tywysog CymruDydd Mawrth27/04/2021
11/05/2021
25/05/2021
08/06/2021
22/06/2021
06/07/2021
2.05-2.35pm
Llanfynydd – ger y byngalosDydd Mawrth27/04/2021
11/05/2021
25/05/2021
08/06/2021
22/06/2021
06/07/2021
9.45-10.20am
Mancot – Gerddi Tywysog WilliamDydd Gwener30/04/2021
14/05/2021
28/05/2021
11/06/2021
25/06/2021
09/07/2021
9.30-10.00am
Mostyn – siopau Maes PennantDydd Mercher28/04/2021
12/05/2021
26/05/2021
09/06/2021
23/06/2021
07/07/2021
9.45-10.30am
Mynydd Isa – Siopau/Canolfan GymunedolDydd Gwener30/04/2021
14/05/2021
28/05/2021
11/06/2021
25/06/2021
09/07/2021
10.55am-12.15pm
Nannerch – Ffordd y PentrefDydd Mawrth20/04/2021
04/05/2021
18/05/2021
01/06/2021
15/06/2021
29/06/2021
2.45-3.45pm
Pentre Cythraul – Canolfan GymunedolDydd Mercher21/04/2021
05/05/2021
19/05/2021
02/06/2021
16/06/2021
30/06/2021
1.40-2.40pm
Llaneurgain – ger yr YsgolDydd Iau29/04/2021
13/05/2021
27/05/2021
10/06/2021
24/06/2021
08/07/2021
2.20-2.40pm
 Neuadd Llaneurgain – tafarn Top MonkeyDydd Iau29/04/2021
13/05/2021
27/05/2021
10/06/2021
24/06/2021
08/07/2021
2.50-3.45pm
Penyffordd (CH4) – Ffordd CorwenDydd Mercher28/04/2021
12/05/2021
26/05/2021
09/06/2021
23/06/2021
07/07/2021
11.45am-12.30pm
Penyffordd (CH8) – ger Ysgol Bryn GarthDydd Iau22/04/2021
06/05/2021
20/05/2021
03/06/2021
17/06/2021
01/06/2021
2.00-3.45pm
Penymynydd – Well House DriveDydd Mercher28/04/2021
12/05/2021
26/05/2021
09/06/2021
23/06/2021
07/07/2021
11.15-11.35am
Rhosesmor – Llys EnfysDydd Gwener23/04/2021
07/05/2021
21/05/2021
04/06/2021
18/06/2021
02/07/2021
10.45-11.15am
Rhydymwyn – ger y Clwb Pêl-droedDydd Gwener23/04/2021
07/05/2021
21/05/2021
04/06/2021
18/06/2021
02/07/2021
11.30am-12.10pm
Saltney – Canolfan Gymunedol Douglas PlaceDydd Iau29/04/2021
13/05/2021
27/05/2021
10/06/2021
24/06/2021
08/07/2021
9.45-10.15am
Saltney – Canolfan Gymunedol Sandy LaneDydd Iau29/04/2021
13/05/2021
27/05/2021
10/06/2021
24/06/2021
08/07/2021
10.20-10.45am
Saltney Ferry – Belmont DriveDydd Iau29/04/2021
13/05/2021
27/05/2021
10/06/2021
24/06/2021
08/07/2021
10.50-11.20am
Saltney Ferry – Ffordd y Fflint, Ferry LodgeDydd Iau29/04/2021
13/05/2021
27/05/2021
10/06/2021
24/06/2021
08/07/2021
11.25-11.40am
Sandycroft – Ffordd Phoenix ger Phoenix HouseDydd Iau29/04/2021
13/05/2021
27/05/2021
10/06/2021
24/06/2021
08/07/2021
11.50am-12.20pm
Talacre – Gamfa WenDydd Iau22/04/2021
06/05/2021
20/05/2021
03/06/2021
17/06/2021
01/06/2021
9.45-10.10am
Trelawnyd – ger Neuadd y PentrefDydd Iau22/04/2021
06/05/2021
20/05/2021
03/06/2021
17/06/2021
01/06/2021
11.30am-12.00pm
Trelogan – islaw’r Ganolfan GymunedolDydd Iau22/04/2021
06/05/2021
20/05/2021
03/06/2021
17/06/2021
01/06/2021
1.15-1.45pm
Treuddyn – Ffordd y RhosDydd Mawrth27/04/2021
11/05/2021
25/05/2021
08/06/2021
22/06/2021
06/07/2021
2.45-3.45pm
Ysceifiog – gyferbyn â Neuadd y PentrefDydd Mawrth20/04/2021
04/05/2021
18/05/2021
01/06/2021
15/06/2021
29/06/2021
2.10- 2.30pm

Awdur y Mis Llyfrgelloedd Aura: Ebrill 2021!

Awdur Mis Ebrill 2021 yw Susan Hill

Mae’n debyg bod y nofelydd Susan Hill yn fwyaf adnabyddus am ei ffuglen ysbrydion a’i harddulliau naratif gothig. Mae pob un o’i storïau ysbryd yn llwyddo i gyfleu ymdeimlad o ing, dirgelwch ac arswyd sy’n eu gwneud yn eithriadol o anodd i’w rhoi i lawr! Fodd bynnag, os nad ydych yn rhy hoff o storïau ysbryd, efallai y byddwch yn mwyhau rhai o’i gweithiau ffuglen eraill sy’n cynnwys nofelau ditectif a chofiannau.
Pa un a ydych yn darllen ei llyfrau am y tro cyntaf erioed, neu yn dychwelyd at rai o’i chlasuron mwyaf poblogaidd, rydym wedi rhoi casgliad o deitlau at ei gilydd i fynd â chi ar antur i fyd Susan Hill! Mwynhewch!

Y storïau ysbryd…
The Woman in Black (1983)
The Mist in the Mirror (1992)
The Man in the Picture (1997)
The Small Hand (2010)

Y gyfres dditectif…
The Various Haunts of Men (2004)
The Pure in Heart (2005)
The Risk of Darkness (2006)
The Vows of Silence (2008)

Yn ddiweddar…
The Comforts of Home (2018)
The Benefits of Hindsight (2019)

Hoff lyfr Llyfrgelloedd Aura: Printer’s Devil Court (2014)

Pa un yw’ch hoff nofel gan Susan Hill? Rhowch wybod i ni beth yw eich barn am ein dewisiadau a pha nofelau y buasech chi wedi eu dewis! Gadewch sylw isod neu cysylltwch â ni ar Twitter (@LibFlintshire) Instagram (@llyfrgelloeddauralibraries) neu Facebook (@llyfrgelloeddauralibraries)
I weld ein Hawdur y Mis blaenorol, cliciwch yma!

Gwasanaeth Defnyddio Cyfrifiaduron a Phori yn dychwelyd i’ch Llyfrgelloedd Aura Lleol

Llun gan Ginger Pixie Photography

O ddydd Llun 29 Mawrth, yn unol â chyhoeddiadau diweddaraf Llywodraeth Cymru ar 26 Mawrth, rydym yn falch o gyhoeddi fod Llyfrgelloedd Aura yn agor unwaith eto i gwsmeriaid defnyddio a phori ar gyfrifiaduron.
Bydd cyfrifiaduron ar gael i’w harchebu drwy ffonio’r llyfrgell.
• Llyfrgell Brychdyn: 01352 703760
• Llyfrgell Bwcle: 01352 703860
• Llyfrgell Cei Connah: 01352 703730
• Llyfrgell y Fflint: 01352 703737
• Llyfrgell Treffynnon: 01352 703850
• Llyfrgell yr Wyddgrug: 01352 703780

Rhannodd Kate Leonard, Rheolwr Datblygu Llyfrgelloedd, ei chyffro ar ran Hamdden a Llyfrgelloedd Aura drwy ddweud: “O ddydd Llun, 29 Mawrth bydd y gymuned yn gallu ymweld â’n llyfrgelloedd, pori ein casgliadau a siarad gyda’n tîm am archebu slot i ddefnyddio cyfrifiadur yn eu llyfrgell leol. Rydym wedi gwirioni ein bod yn gallu croesawu ein cwsmeriaid yn ôl ac yn methu disgwyl i weld pawb eto.”
Hefyd byddwn yn parhau i ddarparu gwasanaeth Dewis a Chasglu i’n cwsmeriaid. Gall aelodau Llyfrgell Aura ‘Ddewis a Chasglu’ llyfrau ar-lein, dros y ffôn (01352 703750), neu ar e-bost: libraries@aura.wales Gallwch bori trwy ein catalog yma a chadw eitemau er mwyn eu casglu o gownter y llyfrgell. Y cwbl fydd arnom ni ei angen gennych yw eich rhif aelodaeth llyfrgell, rhif ffôn cyswllt a chyfeiriad e-bost, eich ceisiadau/dewisiadau archebu, a’ch pwynt casglu dewisol.
Bydd y benthyciadau yn para am y cyfnod arferol o dair wythnos, fodd bynnag byddwn yn adnewyddu eitemau yn awtomatig os na chânt eu dychwelyd o fewn tair wythnos: ni fydd unrhyw ffi am hyn. Fodd bynnag, anogwn ni chi i ddychwelyd yr eitemau hyn cyn gynted â phosibl fel y gallent fod ar gael i aelod arall o’r llyfrgell.
Hoffwn sicrhau’r gymuned ein bod yn dilyn canllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru ar leihau’r risg o haint trwy roi holl lyfrau mewn cwarantin 72 awr ar ôl iddynt gael eu dychwelyd a chyn eu dosbarthu. Wrth ymweld â’r llyfrgell byddwch yn ymwybodol bod mesurau diogelwch COVID yn gymwys. Rhaid i ymwelwyr y llyfrgell lynu ar fesurau cadw pellter cymdeithasol, gwisgo gorchudd wyneb a defnyddio’r cyfleusterau diheintio dwylo. Er mwyn eich cadw chi a’n cydweithwyr yn ddiogel, rydym yn cyfyngu ar y nifer o bobl yn yr adeilad ar unrhyw amser a bydd angen i chi ddarparu manylion cyswllt ar gyfer y system Tracio ac Olrhain.
Mae mwy o wybodaeth am ein gwasanaeth Dewis a Chasglu i’w gael yma
Am ymholiadau Dewis a Chasglu, neu i roi archeb, anfonwch e-bost at: libraries@aura.wales; neu ffoniwch 01352 703750. Mae ein gwasanaeth cyflenwi yn parhau i ymweld â chwsmeriaid fel arfer ac mi fydd Llyfrgell Symudol Aura hefyd yn ail-ddechrau ei amserlen ac yn ymweld â theithiau o amgylch y sir unwaith eto. Cysylltwch â ni yn uniongyrchol am fwy o wybodaeth ynghylch y gwasanaeth Llyfrgell Deithiol a Chyflenwi Cartrefi.
Fel nodyn atgoffa, mae aelodau llyfrgelloedd Aura gyda mynediad i gannoedd o adnoddau llyfrgell fel e-lyfrau, llyfrau llafar, e-gylchronau a e-gomigau. Mae’r adnoddau hyn yn gallu cael eu lawrlwytho yn syth o’n darparwyr ar-lein fel Borrowbox, RBdigital a pressreader i Gyfrifiadur Personol, Gliniadur neu Mac. Fel arall, gallwch lawrlwytho yr apiau yn uniongyrchol i’ch ffôn clyfar neu dabled. Mae’r holl ddolenni a gwybodaeth bellach am ein hadnoddau llyfrgell ddigidol i’w cael ar ein gwefan, yma.
Edrychwch ar ein cyfryngau cymdeithasol i edrych ar ein sesiynau amser rhigwm neu amser stori wythnosol yn ogystal â llawer o argymhellion ar lyfrau a llyfrau llafar. Hefyd mae gwybodaeth ddefnyddiol ar ein gwasanaethau a’r digwyddiadau misol ar-lein y byddwn yn eu cynnal yn cynnwys grwpiau darllen Zoom i oedolion a phlant. Rydym ar Facebook: @LlyfrgelloeddAuraLibraries, Instagram ar @llyfrgelloeddauralibraries a Twitter ar @LibFlintshire.

Awdur y Mis Llyfrgelloedd Aura: Mis Mawrth 2021!

Awdur y Mis ar gyfer Mawrth 2021 yw Ian McEwan

Y nofelydd a’r sgriptiwr Ian McEwan yw un o’n hoff awduron yma yn Llyfrgelloedd Aura. Mae’n cael ei edmygu am ei ryddiaith pwerus, oedd yn amlwg o ddechrau ei yrfa gyda’i straeon byr gothig gwych, i’w nofelau ac addasiadau ar gyfer y sgrîn.

Pa un a ydych yn darllen ei lyfrau am y tro cyntaf erioed, neu yn dychwelyd i rai o’i glasuron mwyaf poblogaidd, rydym wedi rhoi casgliad o deitlau at ei gilydd i fynd â chi ar antur i fyd Ian McEwan! Mwynhewch!

Dechrau o’r dechrau…
The Cement Garden (1978)
The Comfort of Strangers (1981)
The Child in Time (1987)


Y newid trywydd …
Enduring Love (1997)
Amsterdam (1998)


Y goreuon ar y sgrin fawr …
Atonement (2001)
On Chesil Beach (2007)


A mwy o’i dalentau …
First Love, Last Rites (1975): Casgliad o Straeon Byr a chyhoeddiad cyntaf
The Daydreamer (1994): Ffuglen plant


Yn fwy diweddar ….
Machines Like Me (2019)
The Cockroach (2019)


Hoff lyfr Llyfrgelloedd Aura…Nutshell (2016)

Pa un yw eich hoff nofel chi gan Ian McEwan? Gadewch i ni wybod beth ydych chi’n ei feddwl o’n dewisiadau a pha nofelau y buasech chi wedi eu dewis! Gadewch sylw isod neu cysylltwch â ni ar Twitter (@LibFlintshire) a Facebook (@LlyfrgelloeddAuraLibraries)
I weld ein Hawdur y Mis blaenorol, cliciwch yma!

Ymunwch â ni ar gyfer Amser Rhigwm Mawr Cymru, ar-lein!

Mae’n amser dathlu #AmserRhigwmMawrCymru unwaith eto! Er y bydd y dathliadau ychydig yn wahanol eleni, mae Llyfrgelloedd Aura yn edrych ymlaen yn arw at gynnig y sesiynau rhigwm arbennig hyn ar-lein, a pharhau i ledaenu cariad at ddarllen ymhlith pawb o bob oedran.


Ymunwch â Llyfrgelloedd Aura ar gyfer dwy sesiwn Amser Rhigwm arbennig ychwanegol yn fyw ar Zoom: cynhelir y sesiwn gyntaf ddydd Iau, 11 Chwefror am 2.00pm, a’r ail sesiwn ddydd Gwener, 12 Chwefror am 10:30am. Anfonwch e-bost at Susannah Hill ar susannah.hill@aura.wales i dderbyn cyfeirnod a chyfrinair y cyfarfod.

Gallwch hefyd gasglu pecyn Amser Rhigwm Mawr Cymru ar-lein sy’n cynnwys sticeri a thystysgrif gan eich llyfrgell Aura lleol wrth gasglu archeb Dewis a Chasglu. I’ch atgoffa, dim ond ar gyfer archebion Dewis a Chasglu y mae ein llyfrgelloedd ar agor ar hyn o bryd: i gyflwyno archeb, ffoniwch ni ar 01352 703750, neu anfonwch e-bost at libraries@aura.wales . Gallwch bori trwy ein catalog ar Catalog Llyfrgell Sir y Fflint – Aura Cymru a chadw eitemau er mwyn eu casglu o gownter y llyfrgell. Y cwbl fydd arnom ni ei angen gennych yw eich rhif aelodaeth llyfrgell, rhif ffôn cyswllt a chyfeiriad e-bost, eich ceisiadau/dewisiadau archebu, a’ch pwynt casglu dewisol.

Mae Amser Rhigwm Mawr Cymru, a drefnwyd gan Book Trust Cymru, wedi’i anelu at blant rhwng 0 a 7 oed, fe’i cynhelir eleni rhwng dydd Llun, 8 Chwefror a dydd Gwener, 12 Chwefror. Ei nod yw annog plant i rannu rhigymau a chaneuon yn Gymraeg a Saesneg a’u helpu nhw i ddatblygu sgiliau siarad, gwrando ac iaith cyn neu tra eu bod nhw’n dysgu darllen – mae hefyd yn ffordd wych o gael hwyl!

Gall rhannu rhigymau a straeon o’r blynyddoedd cynnar, ac annog cariad at ddarllen helpu plant i ddatblygu sgiliau gwrando, hyder a’u sgiliau cyfathrebu – mae hefyd yn ffordd wych i gael hwyl gyda’ch gilydd fel grŵp neu deulu.

Mae’r Rheolwr Llyfrgell, Susannah Hill a gweddill y tîm Aura yn teimlo’n gyffrous iawn, dyma ddywedodd Susannah ar eu rhan: “Mae Llyfrgelloedd Aura yn edrych ymlaen at ddathlu Amser Rhigwm Mawr Cymru eleni. Mae rhannu rhigymau a chaneuon gyda’ch babi neu blentyn ifanc yn ffordd wych o gael hwyl gyda’ch gilydd. Mae babis wrth eu boddau â chaneuon a rhigymau, ac maent yn ffordd wych i helpu sgiliau siarad a gwrando eich plentyn. Eich llais chi yw hoff gerddoriaeth eich babi, felly bydd canu â nhw yn eu helpu mewn nifer o ffyrdd gwahanol. Edrychwn ymlaen at weld nifer ohonoch yn ymuno ac yn rhannu caneuon â ni yn ein Sesiynau Rhigwm Zoom arbennig. Mae gennym rigymau arbennig i’w rhannu â chi hefyd!”

Bydd Book Trust Cymru yn rhannu llawer o rigymau a gweithgareddau yn ystod Amser Rhigwm Mawr Cymru, gallwch ddod o hyd iddynt ar y cyfryngau cymdeithasol drwy ddilyn @BookTrustCymru ar Twitter neu ymweld â’u gwefan, yma.

Ewch i’n tudalennau cyfryngau cymdeithasol i wylio ein fideos amser rhigwm:

  • Facebook: @LlyfrgelloeddAuraLibraries
  • Instagram: @llyfrgelloeddauralibraries
  • Twitter: @LibFlintshire
  • YouTube: Aura Wales