Llyfrgelloedd Aura yn cyflwyno Gwasanaeth Dewis a Chasglu

Mae Aura yn falch o gynnig gwasanaeth newydd ‘Dewis a Chasglu’ yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru.

O 6 Gorffennaf 2020, bydd modd i ddefnyddwyr llyfrgelloedd archebu adnoddau darllen drwy e-bostio: libraries@aura.wales neu ffonio: 01352 703750.

O 13 Gorffennaf 2020, bydd defnyddwyr llyfrgelloedd yn gallu casglu eu harchebion o Lyfrgell yr Wyddgrug neu Gei Connah, ac o’r dyddiad hwn gellir dychwelyd eitemau’r llyfrgell sydd ar fenthyg ar hyn o bryd i Gei Connah neu Lyfrgell yr Wyddgrug.


Bydd Gwasanaeth Llyfrgell i’r Cartref Aura yn ailddechrau hefyd o 13 Gorffennaf i’r rhai sydd methu cyrraedd y llyfrgelloedd oherwydd problemau iechyd a symudedd.


Dywedodd Clare Ashbee, Rheolwr y Gwasanaeth Llyfrgelloedd: “Gobeithio y bydd y gwasanaeth hwn o fudd i’r gymuned ac yn edrych ymlaen at eich gweld yn fuan. Fe hoffem roi sicrwydd i ddefnyddwyr llyfrgelloedd os oes ganddynt eitemau ar fenthyg fe fyddwn yn eu hadnewyddu’n awtomatig. Rydym yn eich annog i ddefnyddio’r adnoddau ar-lein, yn cynnwys e-lyfrau, e-lyfraullafar ac e-gylchgronau a phapurau newydd ar wefan Aura. http://www.aura.wales/libraries


Bydd y newyddion diweddaraf am Wasanaeth Llyfrgelloedd Aura yn cael ei gyhoeddi ar ein platfformau cyfryngau cymdeithasol (Facebook: @walesaura Twitter: @aura_wales) a’r wefan: http://www.aura.wales

Am fwy o wybodaeth a chwestiynau cyffredin, cliciwch yma.

Awdur y Mis Llyfrgelloedd Aura: Gorffennaf 2020!

Ein Hawdur mis Gorffennaf 2020 yw’r enwog Margaret Atwood!
Mae’n cael ei chanmol fel un o awduron mwyaf dylanwadol y 21 ganrif, mae Margaret Atwood wedi llwyddo i lawr pob llwybr llenyddiaeth, gan roi llais i’r dioddefwyr (a’r dihirod!) Tra bob amser yn annog ei darllenwyr i weld y da a’r drwg ym mhawb a phopeth.
Pa un a ydych yn darllen ei llyfrau am y tro cyntaf erioed, neu yn dychwelyd i rai o’i chlasuron mwyaf poblogaidd, rydym wedi rhoi casgliad o deitlau at ei gilydd i’ch rhoi ar siwrnai Atwood!

Dyma ni : Canllaw Llyfrgelloedd Aura i Margaret Atwood!


Y dechreuad….
The Edible Woman (1969)


Er nad yw gwaith gorau awdur yn angenrheidiol eu llyfr gorau, rydym yn teimlo bod nofel gyntaf Atwood, The Edible Woman, yn lle da iawn i ddechrau! Mae’n nofel chwareus sy’n ymwneud â Marian – y cyntaf o lawer o atyniadau Atwood! -nad yw cweit yn gallu stumogi’r byd o’i hamgylch.


Y newidwyr gemau…
The Robber Bride (1993) ac The Blind Assassin (2000)


Mae’r ddau deitl yma yn cynnwys rhai o gymeriadau gorau Atwood, gan gynnwys y Zenia gas, o The Robber Bride a’r chwiorydd Iris a Laura Chase yn The Blind Assassin: y ddwy nofel yn gyfrwys a chlyfar iawn!


Llyfrau wnaeth newid y byd…
The Handmaid’s Tale (1985) ac The Testaments (2019)


Ni all unrhyw arweiniad i Margaret Atwood anwybyddu The Handmaid’s Tale! Roedd y nofel hon yn coroni Atwood fel brenhines y nofel dystopaidd ac mae’n dyst o rym y gair ysgrifenedig wrth siarad yn erbyn anghyfiawnder. Ar ôl aros am 35 mlynedd maith, mae Atwood yn mynd â ni yn ôl (neu ymlaen!) i gyflwr dystopiaidd Gilead yn The Testaments: mae’r hyn sy’n digwydd nesaf yn syfrdanol!


Troi hanes i’r gwrthwyneb…
Alias Grace (1996), Good Bones (1992) ac The Penelopiad (2005)


Mae’r teitlau hyn yn adfywio lleisiau o’r gorffennol boed yn Grace Marks: y llofruddwraig a gyhuddwyd yn Alias Grace, Gertrude: Y fam oedd wedi’i chamddeall yn Hamlet a ffigwr teitl ‘Gertrude Talks Back’ wedi’i gynnwys yn y casgliad stori fer, Good Bones, neu Penelope: y wraig ar yr ymyl Odysseus yn The Penelopiad.

Rhywbeth i edrych ymlaen ato…
Un o’r casgliadau barddoniaeth a ragwelwyd fwyaf mewn degawd, mae Dearly gan Atwood yn gasgliad o farddoniaeth i’w chyhoeddi ym mis Tachwedd 2020. Mae’n ddiogel dweud nad yw Llyfrgelleodd Aura yn gallu aros!

Gadewch i ni wybod beth ydych yn ei feddwl o’n dewisiadau neu pa rai fyddech wedi eu dewis yn eich canllaw eich hun i Margaret Atwood. Cysylltwch ar Twitter (@LibFlintshire) a Facebook (@LlyfrgelloeddAuraLibraries)  Er ein bod ni ar wahân ar hyn o bryd, mae llyfrau yn ein huno ni oll! #UnoDrwyLyfrau
Archwiliwch y teitlau uchod i gyd – a llawer mwy – ar Borrowbox heddiw! Cliciwch yma i ddechrau chwilio!

Hoff Lyfrau Llyfrgelloedd Aura ar gyfer yr Haf!

Beth am deithio’r byd yr haf hwn o gysur eich cartref gyda Llyfrgelloedd Aura ar-lein! #LlyfrauYnUno
O’r Eidal i Awstralia – rydym ni wedi llunio rhestr o’n hoff lyfrau fydd yn mynd â chi i bedwar ban byd! Mae’r teitlau isod ar gael ar ffurf e-lyfrau a llyfrau llafar ar Borrowbox! Cliciwch yma i ddechrau pori!

Eat Pray Love gan Elizabeth Gilbert: llyfr perffaith ar gyfer yr haf sy’n adrodd hanes awdur sy’n gadael popeth y tu cefn iddi i deithio’r byd ac i chwilio am antur.

Paris Spring gan James Naughtie: nofel ysbïo wedi’i lleoli ym Mharis yn 1968!

A Theatre For Dreamers gan Polly Samson: nofel wedi’i lleoli ar ynys Hydra yng Ngwlad Groeg yn y 1960au, ble mae beirdd ac artistiaid yn heidio yno i chwilio am ysbrydoliaeth, cariad ac antur.

The New York Trilogy gan Paul Auster: cyfres gyffrous o storïau ditectif cysylltiedig wedi’u lleoli ar strydoedd dirgel Efrog Newydd.

Alias Grace gan Margaret Atwood: dilynwch Grace Marks o Iwerddon i Ganada wrth iddi fynd ar daith i’w gorffennol – nofel berffaith i’r rheiny ohonoch chi sy’n hoffi ffuglen hanesyddol!

Cloudstreet gan Tim Winton: tynnir dau deulu ynghyd yn y saga emosiynol hon sydd wedi’i lleoli ym Mherth yn y 1940au a’r 1950au.


Cofiwch roi gwybod i ni ar Twitter (@LibFlintshire) a Facebook (@LlyfrgelloeddAuraLibraries) beth ydi’ch barn chi am y teitlau hyn neu pa deitlau y byddech chi wedi’u dewis! Er ein bod ni ar wahân ar hyn o bryd, mae llyfrau yn ein huno ni oll! #UnoDrwyLyfrau

Hysbysiad i gwsmeriaid Aura gydag aelodaeth Debyd Uniongyrchol

Hoffwn atgoffa ein cwsmeriaid ffyddlon sydd â Debyd Uniongyrchol yn ddyledus ar 5 Gorffennaf NA FYDDWN yn tynnu arian o’ch cyfrif gan fod y canolfannau hamdden wedi cau ar hyn o bryd. Ni fyddwn yn casglu unrhyw daliadau pellach gennych yn ystod y sefyllfa bresennol gyda Covid-19. Nid oes angen i chi wneud unrhyw beth o ran eich Debyd Uniongyrchol gyda ni na’r banc/cymdeithas adeiladu.

Diolch yn fawr am eich cefnogaeth barhaus a gobeithio y gwelwn ni chi eto’n fuan #ArhoswchYnSaff

Sesiwn Ymarfer Corff Atgyfeiriol gyda Hyfforddwr Aura

Gwyliwch sesiwn Ymarfer Corff Atgyfeiriol Fraser yma!

Ymwadiad: Mae’r gweithwyr ffitrwydd ac ymarfer corff proffesiynol yn Hamdden a Llyfrgelloedd Aura yn gwybod fod statws iechyd a ffitrwydd pawb yn wahanol. Felly, rydym yn eich annog i ymgynghori â Meddyg Teulu ac/ neu weithwyr proffesiynol cymwys eraill cyn i chi roi cynnig ar unrhyw un o’r ymarferion, cynghorion neu drefnau. Os ydych chi’n gwneud yr ymarfer hwn, rydych yn cytuno eich bod yn gwneud hynny ar eich menter eich hun.

Ymunwch â Dosbarth Ffitrwydd Ar-lein gan Hyfforddwr Aura, Steph a darganfyddwch y buddion o Symudiadau Tai Chi ar gyfer Lles!

Mae Steph Fearnley, un o Hyfforddwyr Ffitrwydd Aura, yn cynnal dosbarth Symudiadau Tai Chi ar gyfer dosbarthiadau Lles (TMW) bob dydd Llun o 11.00-11.30am. Ebostiwch Steph: Stephanie.fearnley@aura.wales i fynegi eich diddordeb mewn ymuno â’r dosbarth.

Steph wedi rhannu ychydig o gyngor a gwybodaeth ddefnyddiol ynglŷn â’i Symudiadau Tai Chi ar gyfer dosbarthiadau Lles (TMW):
Mae TMW mor werthfawr yn y cyfnod hwn, mae yna lawer o fuddion o ddod at ein gilydd ar gyfer Symudiadau Tai Chi ar gyfer Lles. Un o sgiliau pwysicaf TMW yw seilio ein hunain yn y foment: i gadw ein meddyliau yn yr un lle â’r corff a chanolbwyntio ar y presennol. Pan rydym yn gwneud hyn rydym yn ymlacio ac yn aros yn gysylltiedig gyda’n hunain a’r bywyd o’n hamgylch.

Rydym yn ymatal rhag ymgolli yn ein meddyliau, gan arwain at deimladau o straen yn y corff. Rydym yn cofio beth sydd o fewn ein rheolaeth a beth sydd hebddo, ac rydym yn canolbwyntio ar beth rydym yn gallu rheoli. Rydym yn gallu teimlo ein traed ar y llawr, rydym yn gallu cadw ein trefn cymaint â phosib, ac rydym yn gallu cysylltu gyda’n ffrindiau, teulu a’r byd natur tu allan o’n cwmpas. Mae’r sgiliau hyn yn ein helpu i deimlo gymaint gwell, felly mae parhau i ymarfer yn hynod o bwysig ar hyn o bryd.

Er bod symud gyda’n gilydd yn bwerus mewn sawl ffordd, ar hyn o bryd, ymarfer o gartref yw’r peth gorau i wneud. Does dim ots os na allwch gofio’r symudiadau, na’r drefn! Y peth pwysicaf yw treulio amser yn ymarfer pob diwrnod er mwyn teimlo buddion y symudiadau a’r ymwybyddiaeth ofalgar sydd am gyfrannu i lesiant eich bywyd o ddydd i ddydd.

Bydd y dosbarth yn cael ei gynnal drwy raglen Zoom. Peidiwch â phoeni os nad ydych wedi defnyddio hwn o’r blaen, mae’n hynod o hawdd. Os alla i ei ddefnyddio fe all unrhyw un! Bydd yn golygu lawrlwytho ap zoom i’ch ffôn/tabled/cyfrifiadur a rhoi’r rhif y byddwch wedi ei dderbyn ar gyfer y cyfarfod. Dwi’n gwybod y gall y dechnoleg fod ychydig yn frawychus, ond dwi’n annog pawb i roi cynnig arno, ewch i gael cymorth gan y teulu i’w osod gan ei fod yn syndod o hawdd i’w ddefnyddio ac yn ffordd mor werthfawr o gadw mewn cysylltiad.”

Bydd y sesiynau yn parhau am 40 munud ac yn cynnwys un dilyniant (un ai yn eistedd neu’n sefyll) gyda’r rhan ymlaciol yn dilyn hynny.

O 6 dosbarth i 17! Edrychwch ar Amserlen Dosbarth Ffitrwydd Zoom Aura!

Ychwanegwch ychydig o les i’ch wythnos gyda dosbarthiadau ffitrwydd ar-lein Aura am ddim!


Amserlen Dosbarth


E-bostiwch yr hyfforddwr i fynegi eich diddordeb mewn ymuno â’r dosbarth.

DosbarthDyddiad ac AmserCyfeiriad ebost
Ymarferion Lles JoDydd Llun: 10.00-10.40am
Dydd Iau: 10.00-10.40am
joanne.beevers@aura.wales
‘Express Tone’ gyda LesleyDydd Llun: 10.00-10.30am
Dydd Mercher: 6.00-6.30pm
adam.renshaw@aura.wales
Body Burn gyda GavDydd Llun: 6.00-6.30pmgavin.jones@aura.wales
‘Express Bells’ gyda LesleyDydd Llun: 6.00-6.30pm
Dydd Mawrth: 10.00-10.30am
adam.renshaw@aura.wales
Sesiwn Ymarfer i’r Corff Cyfan gyda GavDydd Mawrth: 10.00-10.30amgavin.jones@aura.wales
HIIT gyda JoDydd Mawrth: 6.00-6.30pmjoanne.beevers@aura.wales
HIIT gydag AdamDydd Mercher: 10.00-10.30am
Dydd Sadwrn: 10.00-10.30am
adam.renshaw@aura.wales
Symudiadau Tai Chi gyda StephDydd Llun: 11.00-11.30amstephanie.fearnley@aura.wales
Ymarfer cylched (NERS) gyda SueDydd Mercher: 11:30am- 12:10pm
Dydd Gwener: 11.30am-12.10pm
susan.blackwell@aura.wales
Abs Al gydag AlanDydd Iau: 10.00-10.30amalan.duppa@aura.wales
Pwysau Tegell gydag AdamDydd Iau: 6.00-6.30pmadam.renshaw@aura.wales
‘Express bells’ gyda LesleyDydd Gwener: 10.00-10.30amadam.renshaw@aura.wales

Gwybodaeth Dosbarth

“mae’r sesiynau yn cael eu cynnal mewn modd hamddenol a llawn mwynhad er mwyn cael y gorau o’r cyfranogwyr, gyda’r nod o gyflawni gwell lefel ffitrwydd. ”

Cyfranogwr Dosbarth Ffitrwydd

Darperir dosbarthiadau yn Saesneg.

Ymarferion Lles Jo
Dyma’r dosbarth Lles lefel isel sydd yn cynnwys cyfnod o gynhesu, ymarferion i wella symudedd a chryfder ac yna cyfnod o oeri ac ymestyn. Byddwch angen cadair sydd fel arfer wrth fwrdd bwyta ac ychydig o bwysau (bydd tiniau o ffa pob yn iawn!).

Body Burn’ gyda Gav
Gwers ymarfer corff dwysedd uchel i losgi calorïau ac i ganolbwyntio ar ganol y corff.

Sesiwn Ymarfer i’r Corff Cyfan gyda Gav
Fe fydd y sesiwn ymarfer i’r corff cyfan yn eich helpu i golli pwysau ac yn gwella cryfder y cyhyrau ac yn eu tynhau. Fe fydd yn cynnwys amrywiaeth o ymarferion ar gyfer rhannau isaf, uchaf a chreiddiol y corff a all gynnwys rhai ymarferion dwys i helpu i losgi braster. Dim ond ychydig o offer fydd ei angen arnoch neu gyfarpar tebyg fel mat ymarfer, cadair sefydlog a phwysau rhydd (dumbells, pwysau tegell neu diniau o ffa pob!).

HIIT gyda Jo
Dosbarth hyfforddiant ysbeidiol dwysedd uchel 30 munud. Ymarferion corff yn defnyddio pwysau’r corff i gael y galon yn curo. Cyfnodau byr o ymarfer corff ac ymlacio wedi dylunio i danio eich metabolism. Meddyliwch am gyrcydu, hergydiau, ymwthiadau a sbrintiau, mynd amdani, waeth beth eich lefel. Mae gan yr holl ymarferion ddewisiadau haws sy’n berffaith ar gyfer dechreuwyr neu unigolion sydd â llawer o brofiad. Yr oll sydd ei angen arnoch yw gofod bychan, mat neu dywel a diod.

Pwysau Tegell gydag Adam
Dim ond un pwysau tegell sydd ei angen arnoch. Bydd yr ymarfer yn eich helpu i adeiladu cryfder, cydsymudiad ac yn cynnwys cymysgedd o ymarfer pwysau’r corff ynghyd â symudiadau pwysau tegell.

HIIT gydag Adam
Dosbarth hyfforddi egwyl dwyster uchel 30 munud: bydd y dosbarth hwn yn seiliedig ar ymarferion yn defnyddio pwysau’r corff. Cymysgedd o symudiadau yn defnyddio gwaelod, top a chraidd y corff o fewn yr un sesiwn, gydag amrywiadau o ran amser a chyfnodau gorffwyso gwahanol.
Nid oes angen unrhyw offer.

Symudiadau Tai Chi gyda Steph
Bydd “Symudiadau Tai Chi ar gyfer Lles” yn parhau am 40 munud ac yn cynnwys un dilyniant (un ai yn eistedd neu’n sefyll) gyda’r rhan ymlaciol yn dilyn hynny.

‘Express Toning’ gyda Lesley
Mae Express Tone yn wers ymarfer corff sy’n cyflyru’r corff cyfan a thargedu’r holl brif grwpiau o gyhyrau. Cyfuniad o ymarferion cardio a chryfhau’r cyhyrau. Mae’n ddosbarth ymwrthiant yn defnyddio pwysau yn y dwylo (dumbells, pwysau tegell neu diniau o ffa pob!).

Abs Al gydag Alan
Dosbarth Canolradd/Uwch yw hwn ac mae’n digwydd ar y llawr. Bydd y dosbarth hwn yn cryfhau eich cyhyrau craidd ac yn eich helpu i ymddangos yn gyhyrog! Fe fydda i’n rhoi dewisiadau hawdd ac anodd wrth i ni fynd yn ein blaenau. Rwy’n argymell eich bod yn cynhesu gydag ymarferion sy’n codi curiad y galon cyn y dosbarth hwn. Dwi’n edrych ymlaen yn fawr i fynd yn ôl i’r dosbarth hwn. Mae rhestr y caneuon yn barod!

‘Express bells’ gyda Lesley
Mae ‘Kettlercise’ yn ddosbarth ymarfer corff o ddwysedd canolig sy’n drawsnewidiad yr holl gorff gan dynhau cyhyrau, colli pwysau a llosgi braster. Defnyddir dull B.S.M yn y dosbarth (dull gwth i’r gwaed) ac wedi’i lunio i ail-siapio a chyflyru’r corff. (Yr offer sydd ei angen arnoch: pwysau tegell).

Ymarfer cylched (NERS) gyda Sue
Dyma’r cylched NERS arferol yr ydym ni yn ei wneud yn wythnosol ac mae ar gyfer ein holl gleientiaid NERS sydd ar hyn o bryd ar gynllun NERS. Fe fydda i’n gwneud dosbarth 40 munud a fydd yn cynnwys sesiwn gynhesu ac yna cylched gydag ymarferion amrywiol i helpu ein cleientiaid gyda’u ffitrwydd, hyblygrwydd, symudedd a chydbwysedd. Yna fe fyddwn yn gorffen y sesiwn drwy ymlacio ac ymestyn.

‘Express Abs’ gyda Lesley
Mae ‘Express Abs’ yn cynnwys 20 o ymarferion corff wedi’u dylunio i gynnwys eich craidd ac i weithio eich abdomen.


Ymwadiad: Mae’r gweithwyr ffitrwydd ac ymarfer corff proffesiynol yn Hamdden a Llyfrgelloedd Aura yn gwybod fod statws iechyd a ffitrwydd pawb yn wahanol. Felly, rydym yn eich annog i ymgynghori â Meddyg Teulu ac/ neu weithwyr proffesiynol cymwys eraill cyn i chi roi cynnig ar unrhyw un o’r ymarferion, cynghorion neu drefnau. Os ydych chi’n gwneud yr ymarfer hwn, rydych yn cytuno eich bod yn gwneud hynny ar eich menter eich hun.

Cyfri’r diwrnodau tan gyhoeddi rhestr fer Llyfr y Flwyddyn 2020!

Mae hi bron yn bryd datgelu rhestr fer Llyfr y Flwyddyn 2020!
Mae’r llyfrau’n cael eu datgelu ar 1 Gorffennaf 2020 ond, cyn hynny, mae Llyfrgelloedd Aura wedi llunio rhestr o rai o’n hoff lyfrau sydd wedi ennill y wobr hon yn y gorffennol.

Rydym ni’n edrych ymlaen yn fawr iawn at glywed pa deitlau sydd wedi’u dewis eleni ac rydym ni’n gyffro i gyd ar ôl clywed bod yna gategori newydd sbon: Gwobr Plant a Phobl Ifanc – heb sôn am y gwobrau ar gyfer barddoniaeth, ffuglen a ffeithiol creadigol!

Mae’r holl deitlau isod ar gael ar ffurf e-lyfr neu lyfr llafar ar Borrowbox. Cliciwch yma i ddechrau chwilio catalog Borrowbox!

Llyfr Glas Nebo gan Manon Steffan Ros : Enillydd Ffuglen 2019
Y Bwthyn gan Caryl Lewis : Enillydd Ffuglen 2016
Dewis gan Ioan Kidd : Enillydd Ffuglen 2014
Pigeon gan Alys Conran : Enillydd Ffuglen 2017
Rhys Davies: A Writer’s Life gan Meic Stephens : Enillydd Ffeithiol Greadigol 2014
Pink Mist gan Owen Sheers : Enillydd Gwobr Farddoniaeth Roland Mathias 2014

Cofiwch roi gwybod i ni ar Twitter (@LibFlintshire) a Facebook (@LlyfrgelloeddAuraLibraries) beth ydi’ch barn chi am y teitlau hyn neu pa deitlau y byddech chi wedi’u dewis! Er ein bod ni ar wahân ar hyn o bryd, mae llyfrau yn ein huno ni oll! #UnoDrwyLyfrau

Gellir canfod mwy o wybodaeth am wobrau Llyfr y Flwyddyn yma.

Hysbysiad i gwsmeriaid Aura gydag aelodaeth Debyd Uniongyrchol

Hoffwn atgoffa ein cwsmeriaid ffyddlon sydd â Debyd Uniongyrchol yn ddyledus ar 19 Mehefin NA FYDDWN yn tynnu arian o’ch cyfrif gan fod y canolfannau hamdden wedi cau ar hyn o bryd. Ni fyddwn yn casglu unrhyw daliadau pellach gennych yn ystod y sefyllfa bresennol gyda Covid-19. Nid oes angen i chi wneud unrhyw beth o ran eich Debyd Uniongyrchol gyda ni na’r banc/cymdeithas adeiladu.

Diolch yn fawr am eich cefnogaeth barhaus a gobeithio y gwelwn ni chi eto’n fuan #ArhoswchYnSaff

Llesiant Gartref gyda Dosbarthiadau Ffitrwydd Aura Ar-lein

Tra bod ein canolfannau hamdden yn dal i fod ar gau, rydym ni’n ddiolchgar ein bod yn gallu cysylltu ar-lein trwy gyfrwng Zoom i gynnal Dosbarthiadau Ffitrwydd. Rydym wedi cael sgwrs gyda Val Parr, un o’n haelodau gwych, sydd yn dweud wrthym ni sut mae dosbarthiadau ffitrwydd Aura ar-lein wedi gwneud gwahaniaeth yn ystod y cyfnod clo.

Mae Val Parr yn byw ym Mhenarlâg, ac fel arfer mae hi’n mynychu’r ganolfan hamdden o leiaf dair gwaith y wythnos i gymryd rhan mewn dosbarthiadau gwahanol yn cynnwys Pêl-droed Cerdded, Dosbarth Cylched Lles, a grŵp cerdded gyda “phaned gymdeithasol yn y caffi i ddilyn!”

Fe ddywedodd: “Roeddem ni mor falch pan gysylltodd Jo, un o’n hyfforddwyr Aura â ni i ddweud ei bod hi’n mynd i ddechrau dosbarthiadau trwy gyfrwng Zoom ar foreau Iau, ac roeddwn i hyd yn oed yn fwy hapus pan gadarnhaodd i y byddai’n ychwanegu dosbarth ar fore Llun hefyd!

Yr un egwyddor sydd i’r dosbarthiadau Zoom â mynd i’r ganolfan. Mae’n hyfryd gweld Jo yn rhoi hyder i ni yn union fel y mae hi yn y ganolfan, ac yn cadw llygad arnom ni i sicrhau ein bod yn gwneud yr ymarferion yn gywir, gan wneud y cyfan i ymddangos yn ‘normal’. Rydym ni hefyd yn gallu rhyngweithio’n gymdeithasol trwy siarad gydag aelodau eraill y grŵp, ac mae’r cyfan yn ychwanegu at ymdeimlad cyffredinol o les”.

Dywedodd Jo Beevers, un o hyfforddwyr Aura: “Dwi wrth fy modd yn arwain y dosbarthiadau, dwi mor falch ein bod yn gallu helpu ein haelodau i gario ymlaen â’r gwaith da y gwnaethant ddechrau yn y canolfannau hamdden. Mae pawb yn gweithio ar eu lefel eu hunain ac mae’n wych eu gweld nhw’n llawn cymhelliant. Mae’n hwyl gweld beth mae pawb yn ei ddefnyddio fel pwysau: rydym wedi gweld tiniau o ffa pob, cartonau llaeth a hyd yn ambell potel o win!

Gan fynegi ei diolch i Jo, dywedodd Val yn garedig: “Un o’i chryfderau mwyaf yw ei gallu i wneud i bobl deimlo’n gyfforddus a gwneud i chi deimlo’n aelod gwerthfawr o’r dosbarth, a dwi’n falch o ddweud fod hyn yn cael ei gyfleu yn ystod dosbarth Zoom fel y mae yn y ganolfan hamdden. Fel bob amser, mae hi’n mynd y tu hwnt i’r hyn a ddisgwylir i sicrhau eich bod yn hapus, a’ch annog i wneud y gorau y gallwch chi.

Roeddwn i’n eithaf ansicr ynglŷn ag ymuno i ddechrau, roeddwn i’n meddwl y byddwn i’n teimlo’n wirion yn ymarfer corff yn fy ystafell fyw o flaen cyfrifiadur, ond fe gawsom ‘alwad’ fideo Zoom gyda Jo y diwrnod cynt i siarad am bob dim, gan wneud i ni ddeall sut y byddai’r dosbarthiadau’n cael eu cynnal, lleddfu unrhyw bryderon oedd gennym ni a’n helpu i weithio ar unrhyw anawsterau y gallai’r rhai ohonom sydd ofn technoleg ei wynebu!”

Mae brwdfrydedd Val ar gyfer y dosbarthiadau, yn y ganolfan hamdden, ac adref, yn wych. Gan bwysleisio pwysigrwydd lles meddyliol a chorfforol, dywedodd: “Mae’n rhaid i bawb ohonom addasu i arferion newydd, ac mae’r gallu i elwa o ymarfer corff strwythedig dan arweiniad o ddiogelwch ein cartrefi ein hunain yn amhrisiadwy. Dwi’n teimlo’n well yn gorfforol ac yn feddyliol ar ôl y dosbarth a does gen i ddim amheuaeth yn ei argymell i unrhyw un. Mae’n 40 munud o normalrwydd a hwyl mewn byd lle rydym ni’n cael anhawster ar hyn o bryd. Diolch i bawb sy’n rhan ohono – gobeithio y bydd yn parhau”.

Fe hoffem ddiolch i Val am rannu ei phrofiad o gadw’n heini o adref. Gobeithio y bydd ein dosbarthiadau ar-lein yn helpu i gefnogi lles meddyliol a corfforol y gymuned leol. I gael rhagor o wybodaeth am Ddosbarthiadau Ffitrwydd am ddim Aura trwy gyfrwng Zoom, cliciwch yma.