Newyddion Diweddaraf

Canolfan Hamdden yr Wyddgrug

Mewn partneriaeth â Chyngor Sir y Fflint, mae Aura Leisure and Libraries Limited yn falch o gyhoeddi bod y cynlluniau ailddatblygu ac ehangu cyfleusterau ffitrwydd Canolfan Hamdden yr Wyddgrug bellach ar agor.

Mae’r datblygiad ffitrwydd newydd yn cynnwys ystafell ffitrwydd gyda mwy na 44 o orsafoedd yn ogystal ag offer ymarferol Origin, 21 o feiciau stiwdio Technogym, dwy stiwdio, ystafelloedd newid newydd, rhaglen newydd o ddosbarthiadau ffitrwydd, yn ogystal â 46 o leoedd parcio ychwanegol.

Mae pris aelodaeth yn cychwyn o gyn lleied â £22 y mis i ddefnyddio’r cyfleusterau yng Nghanolfan Hamdden yr Wyddgrug. Mae pecynnau aelodaeth am wahanol brisiau i’ch galluogi i ddefnyddio cyfleusterau Canolfan Hamdden Bwcle, Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy a Phafiliwn Jade Jones y Fflint ar gael hefyd.

Dywedodd Tom Williams, Rheolwr Canolfan Hamdden yr Wyddgrug:

“Mae’r tîm yng Nghanolfan Hamdden yr Wyddgrug yn teimlo’n gyffrous dros ben am yr agoriad ac yn edrych ymlaen yn fawr at ddarparu rhaglen ffitrwydd newydd i aelodau presennol ac aelodau newydd.  Bydd y cyfleusterau newydd hyn yn ein galluogi i ehangu’r gwasanaethau a ddarparwn i’r gymuned ar hyn o bryd ac i barhau i ateb y galw gan gwsmeriaid o bob oed. Bydd adeiladu stiwdio arall ar y llawr gwaelod ac estyniad ar yr ystafell ffitrwydd yn ein cefnogi i ddarparu gweithgareddau newydd i’r gymuned a’r ddwy ysgol uwchradd gyfagos.”

Ychwanegodd Christine Edwards, Cadeirydd Bwrdd Cyfarwyddwyr Aura “Mae’r buddsoddiad yng Nghanolfan Hamdden yr Wyddgrug yn rhan allweddol o strategaeth Aura i fod o fudd i’r gymuned trwy wella safon bywyd trwy ddarparu cyfleoedd diwylliannol a hamdden sy’n gwella iechyd meddwl a lles corfforol.”  Mae Aura yn sefydliad dielw sy’n perthyn i weithwyr ac mae’n dymuno parhau i gynyddu ffyrdd o gadw aelodau o’r gymuned yn egnïol.   Mae’r cyfleusterau yn drawiadol a dylai Tîm yr Wyddgrug fod yn falch o’r hyn y maent wedi’i ddarparu.

Dywedodd y Cynghorydd Ian Roberts, Aelod Cabinet Addysg ac Ieuenctid:

“Mae’n wych gweld y buddsoddiad cyfalaf mawr hwn yn cael ei gwblhau yn yr Wyddgrug er mwyn gwella cyfleusterau Sir y Fflint.  Rydym yn cydweithio gydag Aura, sy’n golygu, yn hytrach na gorfod ystyried dyfodol rhai o’n canolfannau hamdden a’n llyfrgelloedd, rydym yn diogelu swyddi ac yn buddsoddi yn ein canolfannau hamdden ar y cyd, i’w gwneud yn well ar gyfer ein preswylwyr.”

Mae mwy o wybodaeth ar gael am y datblygiadau ffitrwydd newydd ar www.aura.wales ac ar dudalen Facebook Canolfan Hamdden yr Wyddgrug @CanolfanHamddenyrWyddgrug neu hefyd ar dudalen Aura @walesaura

Cyhoeddi gwelliannau i Bafiliwn Jade Jones

Fel rhan o’i weledigaeth i wella iechyd meddwl a lles corfforol, mae Aura Leisure and Libraries Limited, mewn partneriaeth gyda Chyngor Sir y Fflint yn falch o gyhoeddi y bydd gwaith adeiladu ar Bafiliwn Jade Jones, y Fflint yn dechrau fis Gorffennaf 2018, i ailwampio’r pentref newid yn y pwll nofio ac i ailddatblygu a rhoi estyniad i gyfleusterau ffitrwydd y llawr cyntaf.

Bydd y ganolfan hamdden yn parhau i fod ar agor yn ystod y gwaith adeiladu a disgwylir y bydd y cyfleuster ar ei newydd wedd yn agor fis Hydref 2018.

Mae Aura yn fudiad dielw, elusennol, a fydd yn gyfrifol am reoli’r rhan fwyaf o ganolfannau hamdden a llyfrgelloedd a oedd yn cael eu rheoli’n uniongyrchol gan Gyngor Sir y Fflint yn y gorffennol, o 1 Medi ymlaen.

Dywedodd y Cynghorydd Ian Roberts, Aelod Cabinet Addysg ac Ieuenctid:

“Mae’n wych clywed y cyhoeddiad bod gwaith yn dechrau cyn bo hir ar ail fuddsoddiad cyfalaf mawr i wella cyfleusterau Sir y Fflint.  Rydym yn cydweithio gyda Aura, sy’n golygu, yn hytrach na gorfod ystyried dyfodol rhai o’n canolfannau hamdden a’n llyfrgelloedd, rydym yn diogelu swyddi ac yn buddsoddi yn ein canolfannau hamdden ar y cyd, i’w gwneud yn well ar gyfer ein preswylwyr.”

Dywedodd Christine Edwards, Cadeirydd Aura Leisure and Libraries:

“Mae hwn yn garreg filltir aruthrol ar gyfer Tîm Aura.  Mae’r Bwrdd wedi bod yn gweithio’n galed iawn gyda gweithwyr i sicrhau bod gwelliant i wasanaethau a bod cwsmeriaid yn gweld ei fudd.  Mae’r cyhoeddiad hwn yn dangos ein hymrwymiad i wneud gwahaniaeth mawr yn y tymor hir i breswylwyr Sir y Fflint.”

Dywedodd Rheolwr Pafiliwn Jade Jones, y Fflint, Neil Rimell:

“Mae’r staff i gyd wedi cyffroi am newyddion y datblygiad ac yn edrych ymlaen yn arw i ddarparu’r cyfleusterau ar eu newydd wedd i’r gymuned leol. Rydym o hyd yn datblygu ein rhaglenni a’n gwasanaethau ac rydym yn sicr y bydd y datblygiadau hyn yn gwneud gwahaniaeth mawr i’r cyfleusterau gan wella ein darpariaeth fel cyfanrwydd.”

Gwahoddiad i blant ar draws Sir y Fflint i ymuno â Dyfeiswyr Direidi

Mae Hamdden a Llyfrgelloedd Aura yn galw ar blant i gofrestru i ddarllen chwe llyfr dros yr haf eleni fel rhan o Sialens Ddarllen Yr Haf 2018, Dyfeiswyr Direidi.

Mae Sialens Ddarllen Yr Haf yn gofyn i blant rhwng 4 ac 11 oed i fenthyg a darllen unrhyw chwe llyfr dros yr haf. Y thema ar gyfer Sialens Ddarllen Yr Haf 2018 yw Dyfeiswyr Direidi a ysbrydolwyd gan y cyhoeddiad hynod boblogaidd ymysg plant: Beano, sy’n dathlu ei ben-blwydd yn 80 eleni.

Bydd plant yn archwilio map o Beanotown i ddarganfod cist trysor cudd llawn o driciau a dod yn ddyfeisiwr direidi go iawn! Fel y bydd plant yn darllen llyfrau o’r llyfrgell ar gyfer Sialens Ddarllen Yr Haf, byddant yn derbyn sticeri arbennig, gyda rhai aroglau rhyfedd. Wrth ychwanegu’r sticeri i’w map, bydd darllenwyr ifanc yn helpu Dennis, Gnasher a’i ffrindiau i ddatrys y cliwiau a darganfod y trysor, ac yn profi sawl antur llawn hwyl ar hyd y ffordd.

I gymryd rhan yn Dyfeiswyr Direidi, yr unig beth sydd angen ei wneud yw cofrestru yn eu llyfrgell agosaf a byddant yn derbyn map casglwr lliwgar o Beanotown i gadw cofnod o siwrnai eu Sialens Ddarllen Yr Haf.

Bydd Dyfeiswyr Direidi yn lansio mewn llyfrgelloedd ar draws Sir y Fflint ddydd Sadwrn 14 Gorffennaf ac yn rhedeg tan ddydd Sadwrn 8 Medi.

Mae rhaglen gyflawn o ddigwyddiadau a gweithgareddau wedi eu cynllunio yn Llyfrgelloedd Aura i deuluoedd dros yr haf i ddathlu Sialens Ddarllen Yr Haf, gan gynnwys gweithdai arlunio, ymweliadau awduron a sesiynau trin anifeiliaid.  Cysylltwch â’ch llyfrgell leol i ddarganfod mwy am sut i gymryd rhan.

https://aura.cymru/

Meddai Sue Wilkinson, Prif Swyddog Gweithredol yr Asiantaeth Ddarllen: “Yn yr Asiantaeth Ddarllen, rydym yn credu bod popeth yn newid pan rydym yn darllen, ac rydym yn gwybod yn ôl ein hymchwil faint o hwyl y caiff teuluoedd a phlant wrth gymryd rhan yn y Sialens. Mae Dyfeiswyr Direidi yn cynnig apêl rhwng cenedlaethau ac rydym yn gobeithio y bydd y thema deuluol, hygyrch hon yn ysbrydoli mwy o blant nag erioed i ddarllen dros y gwyliau a defnyddio eu llyfrgell leol drwy gydol yr haf a thu hwnt.”

Dywedodd Kate Leonard, Rheolwr Datblygu Llyfrgelloedd ar gyfer Hamdden a Llyfrgelloedd Aura “Gobeithiwn y daw llawer o blant ar draws Sir y Fflint yn Ddeisyfwyr Direidi â ni eleni ac y byddwn yn adeiladu ar lwyddiant y llynedd pan gawsom 2196 o blant yn cymryd rhan yn y sialens. Mae’r Sialens Ddarllen yn cynnig amrywiaeth o hwyl, rhyddid a chyfleoedd creadigol i blant a’u teuluoedd. Gall wella lefelau, amrediad, ymrwymiad a hyder darllen ymysg plant yn sylweddol.  Edrychwn ymlaen at eich gweld yn ein llyfrgelloedd dros yr haf eleni”.

Am unrhyw ymholiadau am y cyfryngau cysylltwch â Susannah Hill, Rheolwr Llyfrgell, 01352 704404, susannah.hill@aura.wales os gwelwch yn dda.

Yr Asiantaeth Ddarllen yw’r brif elusen sy’n ysbrydoli pobl o bob oedran a chefndir i ddarllen er mwynhad a grymusedd. Gan gydweithio â’n partneriaid, ein nod yw hwyluso mynediad darllen i bawb. Caiff yr Asiantaeth Ddarllen ei noddi gan Gyngor y Celfyddydau.  https://summerreadingchallenge.org.uk/

Mischief Makers All

Beano: Mae Sialens Ddarllen Yr Haf yn hynod gyffrous o fod yn gweithio â Beano ar eu pen-blwydd yn 80 eleni. Bydd y comig eiconig, sydd wedi ei adfywio yn ddiweddar ar gyfer cenhedlaeth newydd o ddilynwyr, yn dod â‘u hiwmor unigryw i’r Sialens i’n helpu i ddathlu darllen, creadigrwydd, cyfeillgarwch a hwyl!  Mae Beano Studios yn creu adloniant doniol a direidus ledled y byd, gan gynnwys cynnwys digidol ar www.beano.com, rhaglenni teledu (gallwch weld Dennis a Gnasher Unleashed ar CBBC) a’r comig chwedlonol a’r rhifyn blynyddol a werthodd orau yn ystod y flwyddyn.

Sefydliad aelodaeth yw Libraries Connected, yn cynrychioli penaethiaid gwasanaethau llyfrgell yn Lloegr, Cymru a Gogledd Iwerddon. Rydym yn cyflawni rôl arweiniol yn natblygiad llyfrgelloedd cyhoeddus gan ddadlau dros bŵer llyfrgelloedd, rhannu arfer gorau ac arwain y ddadl ar ddyfodol y gwasanaeth llyfrgell cyhoeddus. www.librariesconnected.org.uk

Mae Cyngor Llyfrau Cymru a Llywodraeth Cymru yn cefnogi Sialens Ddarllen yr Haf, sy’n galluogi i’r deunyddiau fod ar gael yn ddwyieithog.

LLYFRGELLOEDD AR DRAWS SIR Y FFLINT I YMESTYN EU HORIAU AGOR

I DDECHRAU 8 MAI 2018

Mae Aura Leisure and Libraries Limited, mewn partneriaeth â Chyngor Sir y Fflint, yn falch o gyhoeddi cynlluniau i wella ac ymestyn oriau agor ar draws llyfrgelloedd i alluogi gwell mynediad at wasanaethau ar gyfer preswylwyr.

Lady Library Rollover

O ddydd Mawrth 8 Mai 2018, bydd ein llyfrgelloedd yn newid eu horiau agor er mwyn caniatáu mynediad mwy cyfleus a gwell ar gyfer ein cwsmeriaid.   Golyga hyn y bydd pob safle yn agor am 9am a bydd pob safle hefyd ar agor o 9am tan 1pm ar ddydd Sadwrn. Bydd pob cangen hefyd ar agor tan 6pm o leiaf unwaith yr wythnos.  Mae’r oriau agor newydd yn cynnig cynnydd ar draws y gwasanaeth o 275 awr i 284 awr.

Mae Aura Leisure and Libraries Ltd wedi ymrwymo i wella safon y gwasanaeth sy’n cael ei gynnig i’n cwsmeriaid yn barhaus. Yn ddiweddar, fe wnaethom gynnal adolygiad o sut oedd y mwyafrif o’n cwsmeriaid yn defnyddio’r gwasanaeth llyfrgell gan edrych ar y ffordd orau i ateb y galw. Daethom i wybod y byddai’n well gan ein cwsmeriaid i ni agor yn gynharach yn ystod yr wythnos a chau’n hwyrach ar ddydd Sadwrn. Daethom i wybod bod llai o bobl yn ymweld â’r llyfrgelloedd rhwng 6pm a 7pm, felly penderfynom ddefnyddio’r amser a’r adnodd staffio hwnnw mewn ffordd well ar gyfer ein cwsmeriaid heb achosi unrhyw gost ychwanegol. Bydd Aura yn parhau i adolygu’r oriau agor ar draws ein llyfrgelloedd wrth i ni barhau ar ein taith fel sefydliad dielw newydd dan berchnogaeth ei weithwyr.

Mae sawl ffordd y gallwch gael mynediad at wasanaethau llyfrgell ar ôl 6pm. Mae’r cyfleuster llyfrgell Hunan Wasanaeth yng Nglannau Dyfrdwy, o fewn y Ganolfan Hamdden, ar agor rhwng 6am a 10pm drwy gydol yr wythnos. (Mae staff ar gael yn Llyfrgell Glannau Dyfrdwy rhwng 1pm a 6pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener, a 9am a 1pm ddydd Sadwrn).

Gallwch hefyd gael mynediad at ein gwasanaeth llyfrgell ar-lein 24 awr o’r dydd:  https://aura.cymru/

Fe fydd oriau agor newydd y llyfrgelloedd yn cyfrannu at nod Aura o ‘fod o fudd i’r gymuned drwy wella ansawdd bywyd drwy ddarparu cyfleoedd hamdden a diwylliant sy’n gwella iechyd meddwl a chorfforol’. Rydym yn awyddus i gynyddu cyfleoedd  i unigolion gael mynediad at ein gwasanaethau llyfrgell ar draws Sir y Fflint a galluogi “mwy o bobl, mwy o feddyliau a chyrff egnïol, yn fwy aml”.