Llyfrgelloedd Aura yn Dathlu Amser Rhigwm Mawr Cymru!

Rhwng 10 a 14 Chwefror 2020 roedd Llyfrgelloedd Aura ynghyd â nifer o lyfrgelloedd eraill ar draws Cymru yn falch o gymryd rhan yn Amser Rhigwm Mawr Cymru.

Mae Amser Rhigwm Mawr Cymru yn ddathliad blynyddol o ganeuon a rhigymau i blant 0-5 oed ar draws Cymru wedi’u trefnu gan Book Trust Cymru. Ei nod yw annog plant i rannu rhigymau a chaneuon yng Nghymraeg a Saesneg a’u helpu nhw i ddatblygu sgiliau siarad, gwrando ac iaith cyn neu tra eu bod nhw’n dysgu darllen – mae hefyd yn ffordd wych o gael hwyl!

Fe gymerodd Llyfrgelloedd Aura ran yn y dathliadau drwy gynnal sesiynau Amser Rhigwm arbennig ar draws ein 7 llyfrgell yn Sir y Fflint. Rydym yn falch o weld llawer o wynebau cyfarwydd yn mynychu’r sesiynau yn ogystal â rhai wynebau newydd hefyd!

Rhannodd y Rheolwr Gwasanaethau Llyfrgell, Susannah Hill ei brwdfrydedd am gyfraniad Aura yn Amser Rhigwm Mawr Cymru: “Am wythnos wych! Mae Amser Rhigwm Mawr Cymru yn fenter wych gan Book Trust Cymru sy’n ddathlu pa mor arbennig yw rhannu rhigymau gyda babanod a phlant ifanc. Mae hefyd yn llawer o hwyl fel y gwelwch o’r holl luniau anhygoel!

Rydym wedi mwynhau cymryd rhan eto eleni ac wedi’i ddefnyddio fel cyfle i rannu ein treftadaeth gyfoethog o rigymau iaith Gymraeg gyda theuluoedd lleol. Mae gan ein holl lyfrgelloedd Amseroedd Rhigwm wythnosol felly os oes gennych blant bach neu wyrion ac wyresau beth am alw heibio i ymuno â ni!”

Hoffai Llyfrgelloedd Aura ddiolch i bawb wnaeth ddod draw i ddathlu Amser Rhigwm Mawr Cymru gyda ni. Am fwy o wybodaeth ar Ddigwyddiadau Llyfrgelloedd Aura yn cynnwys Amser Rhigwm cliciwch yma.

Llyfrau Gorau Dydd Sant Ffolant Llyfrgelloedd Aura!

Rydym wedi dewis 8 llyfr gwych i bori drwyddynt y dydd Sant Ffolant hwn! Mwynhewch y darllen!

Chwiliwch yma am un o’r teitlau isod ar ein catalog ar-lein sydd ar gael 24 awr y dydd.

Sol a Lara gan Tony Bianchi

Mr Perffaith / Mr Perfect gan Joanna Davies

Poems of Love and Longing, casgliad o gerddi gan feirdd cyfoes Cymru

Hoff Gerddi Serch Cymru, casgliad o gerddi a olygwyd gan Bethan Mair

The Giver of Stars gan Jojo Moyes

19 Love Songs gan David Levithan

The Flat Share gan Beth O’Leary

Ask Again, Yes gan Mary Beth Keane

Rhowch wybod i ni beth yw eich hoff lyfrau rhamantus drwy adael sylw ar dudalennau ein cyfryngau cymdeithasol: @LibFlintshire ar Twitter, neu @LlyfrgelloeddAuraLibraries ar Facebook!Dathlu Aelodau Ysbrydoledig: Stori Katherine

Nôl ym mis Rhagfyr 2019, dathlodd Grŵp dros 60 Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy ben-blwydd un o’i aelodau hyfryd yn 80 oed, Katherine Wingate, sydd wedi bod yn breswylydd lleol yng Nghei Connah, ers 2012.

I ddathlu ei phen-blwydd yn 80 oed, bydd Katherine yn cymryd rhan ym Marathon Llundain 2020 ac yn gobeithio casglu arian i NMCau – elusen sy’n ymroi i helpu plant sydd wedi’u geni heb lygaid neu lygaid heb eu datblygu’n iawn. 

Cawsom gyfle i sgwrsio gyda Katherine, a rhannodd ei theimladau am ei dyhead i gwblhau Marathon Llundain, yn ogystal â’r Grŵp dros 60 sy’n hyrwyddo lles yn ein cymuned leol. Dyma beth oedd ganddi i’w ddweud:

 “Rydw i newydd droi’n 80 oed, ac rydw i’n bwriadu cerdded Marathon Llundain eleni. Cerddais Marathon Llundain yn 2010 i ddathlu fy mhen-blwydd yn 70 oed, felly roeddwn am roi cynnig arall arni! Rydw i wedi rhedeg cyfanswm o 26 marathon, gyda 9 o’r rheiny yn Llundain – felly rydw i’n gwybod y ffordd erbyn hyn!

Mae’r marathon yn cael ei gynnal ym mis Ebrill, felly dechreuais fy hyfforddiant ym mis Tachwedd 2019. Rydw i’n dod i Ganolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy bob dydd Iau ac ym mynd i’r Clwb dros 60. Rydw i’n aelod o’r gampfa hefyd, ac rydw i wedi bod yn canolbwyntio ar fy hyfforddiant ar gyfer Marathon Llundain drwy gerdded gymaint â phosib.

Mae fy nheulu’n gefnogol iawn; dydw i ddim yn eu gweld yn aml iawn gan eu bod yn bell, felly rydw i’n dibynnu ar y clwb dros 60 am gwmni fel arfer.

Rydym yn gwneud cwis y rhan fwyaf o wythnosau ac yn cael siaradwyr gwadd i roi sgwrs, megis diffoddwr tân a ddaeth yn ddiweddar i siarad gyda’r grŵp am ddiogelwch yn y cartref. Fel arfer, mae tua 18-20 ohonom sy’n mynd bob wythnos. Y cwmni rydw i’n fwynhau yn bennaf am y clwb. Mae Lisa yn llawer o help, ac mae hi bob amser yn gyfeillgar ac yn gwrando ar bawb.”

Sefydlodd Lisa Jones, aelod o dîm Aura sydd wedi’i leoli yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy, y grŵp dros 60 ac mae hi’n ei arwain bob wythnos; meddai: “Mae Kath yn aelod gwerthfawr o’r grŵp sy’n cyfrannu at y cwis bob wythnos. Bydd pawb yn y grŵp yn ei noddi i gasglu arian ar gyfer ei helusen ddewisol. Rydym i gyd yn dymuno pob hwyl iddi!”

Yn y gorffennol, bu cymryd rhan mewn marathon yn gyfle i Katherine gasglu arian ar gyfer nifer o elusennau, gan gynnwys: Sefydliad Prydeinig y Galon, Ymchwil Cancr a NSPCC – i enwi ond rhai! Mae hi wir yn ysbrydoliaeth o ran lles ac fe’i hedmygir yn fawr gan bawb yn y Clwb dros 60, yn ogystal â holl dîm Aura. Hoffa Aura ddiolch i Katherine am rannu ei theimladau a dymuno pob hwyl iddi gyda’i hyfforddiant.

Dewch i weld Llyfrgell newydd a gwell y Fflint!

Mae Aura’n falch o gyhoeddi bod Llyfrgell y Fflint wedi ailagor ar ei newydd wedd!

Ail-agorwyd drysau’r Llyfrgell i’r cyhoedd ar 20 Ionawr, 2020.

Yn 2019, roedd Aura’n falch iawn ar ôl sicrhau £300,000 o gyllid ar gyfer gwaith gwella yn Llyfrgell y Fflint drwy gais grantiau cyfalaf llwyddiannus i Amgueddfeydd, Archifau ac Adran Llyfrgelloedd Llywodraeth Cymru. Yn ogystal â’r £300,000, cyfrannodd Aura a Chyngor Sir y Fflint hefyd at y datblygiad, cyfanswm o £360,000 mewn buddsoddiad newydd.

Mae’r cyllid wedi trawsnewid y llyfrgell yn llwyr, sydd nawr yn cynnwys cegin gymunedol ac ardal arddangos treftadaeth. Ailgynlluniwyd llyfrgell y plant, yr ystafelloedd hyfforddiant a’r brif lyfrgell hefyd, a’u trawsnewid er mwyn creu gofod cymunedol mwy hyblyg.

Ynghyd â’r trawsnewidiad, mae Aura wedi cyflwyno peiriannau hunanwasanaeth newydd sbon hefyd, ac wedi diweddaru cyfleusterau TGCh y llyfrgell i wella a moderneiddio ei darpariaeth ddigidol.

Yn falch iawn bod y llyfrgell wedi ailagor, dywedodd Rheolwr Gyfarwyddwr Aura, Mike Welch: “Fel un o drigolion y Fflint, rwy’n gyffrous iawn am y drawsnewidiad Llyfrgell y Fflint. Rydw i’n defnyddio’r Llyfrgell yn gyson, ac yn edrych ymlaen at weld sut bydd y gegin gymunedol a’r ystafelloedd hyfforddiant ar eu newydd wedd yn cael eu defnyddio: bydd y ddau nodwedd o fudd mawr i ddarpariaeth ein llyfrgell.”

Mynegodd Arweinydd y Cyngor, Ian Roberts ei frwdfrydedd am y datblygiad, gan ddweud: “Rydw i’n falch iawn o glywed bod Llyfrgell y Fflint wedi ailagor ar ôl ei datblygu, sy’n cynrychioli cam cadarnhaol arall o fewn partneriaeth barhaus rhwng Aura a Chyngor Sir y Fflint. Mae’r adeilad wedi cael ei ailwampio i fod yn ganolbwynt bywiog, ac mae’n ased enfawr i’r dref; rydw i’n edrych ymlaen at weld beth sydd ar y gweill yn y dyfodol.”

Roedd Rheolwr y Llyfrgell, Susannah Hill yn mynegi ei chyffro am y datblygiad hefyd, gan ddweud: “Nawr bod drysau’r llyfrgell wedi ailagor byddwn yn gallu darparu ein gwasanaethau mewn ffyrdd newydd a chynnig llawer mwy i gymuned y Fflint.  Mae’r llyfrgell yn le mwy modern a hyblyg i archwilio straeon a gwybodaeth ac yn caniatáu i ni gynnig amrywiaeth o weithgareddau a digwyddiadau i bawb. Mae hi wedi bod yn wych gweld ymateb y gymuned leol hyd yma!”

Mae’r datblygiad hwn o Lyfrgell y Fflint yn cynrychioli cyfle newydd cyffrous i Aura wrth i ni barhau fel sefydliad dielw, er budd cymuned Sir y Fflint. Bydd ailagoriad swyddogol y llyfrgell yn cael ei gynnal ar 5 Mawrth, 2020, i gyd-fynd gyda dathliad Llyfrgelloedd Aura o Ddiwrnod y Llyfr.

Sglefrwyr Iâ o Lannau Dyfrdwy yn cael eu henwi’n Bencampwyr Prydain!

Roedd Clwb Sglefrio Iâ Cydamserol Glannau Dyfrdwy yn falch o allu mynychu Cwpan Britannia rhwng 11-13 Ionawr 2020, a arweiniodd at fuddugoliaeth hanesyddol i’r clwb gan ennill Pencampwriaeth Cymru a Phrydain yn yr un flwyddyn!

Perfformiodd pedwar tîm y Clwb yn wych, ac fe enillodd ‘Deelites’ y wobr Aur yn y categori Canolradd, gan olygu eu bod yn bencampwyr Prydain. Perfformiodd ‘Angels’ yr un mor wych, gan sicrhau 4ydd lle yng nghategori iau.

Perfformiodd a chystadlodd ‘The Cherubs’ am y tro cyntaf yng nghategori’r Dechreuwyr, gan orffen yn y 4ydd safle; a pherfformiodd yr ‘Halos’ am y tro cyntaf hefyd yn y categori Oedolion, gyda dechreuad da iawn i’r tymor, gan orffen yn y 11eg safle.

Mynegodd Darell Jones, Cadeirydd y Clwb, ei frwdfrydedd, gan ddweud: “Dwi mor falch ac yn freintiedig cael bod yn rhan o glwb mor gyfeillgar a phroffesiynol sydd yn datblygu, yn annog ac yn galluogi talent ifanc mewn modd mor gadarnhaol. Hoffwn ddiolch i’n noddwyr Gardner Aerospace a Hamdden a Llyfrgelloedd Aura am eu cefnogaeth barhaus”.

Mynegodd y Prif Hyfforddwr, Vicki Usherwood ei diolch a’i phleser ynglŷn â pherfformiad y Clwb, gan ddweud: “Mae’r cyflawniad yma’n benllanw tair blynedd o ymrwymiad, ymroddiad a phenderfyniad. Mae’r sglefrwyr yma wedi dod drwy ein rhaglen ddatblygu ac maent wedi profi beth y gall ymroddiad ac ymarfer ei gyflawni. Maen nhw’n parhau i fynd o nerth i nerth!”

Bydd y pedwar tîm yn cystadlu yng Nghystadleuaeth Ryngwladol yr Alban Trophy d’Ecosse yn Dumfries yn gynnar ym mis Chwefror, ac mae gobeithion yn uchel yn byddant yn llwyddo i ddod â rhagor fuddugoliaethau nôl i Ganolfan Sglefrio Glannau Dyfrdwy.   

Fe hoffai tîm Aura longyfarch y clwb am ei gyflawniadau gwych ac rydym yn dymuno’r gorau iddynt yn y gystadleuaeth a gynhelir yn fuan.

Mae Clwb Cydamserol Glannau Dyfrdwy bob amser yn croesawu aelodau newydd sydd wedi cyflawni Gradd 5 neu uwch rhaglen “Dysgwch sut i Sglefrio”. Maent yn cyfarfod bob nos Wener rhwng 5.00 a 7.00pm yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy.

I gael sesiwn flasu am ddim neu i gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â: vicki.skate@gmail.com.

I gael rhagor o wybodaeth am wersi Sglefrio Iâ, cliciwch yma.

Cae 3G newydd yn dod i Ganolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy!

Mae Aura yn gyffrous i gyhoeddi bod gwaith ar y gweill i gyflwyno cae pêl-droed 7 bob ochr 3G newydd sbon yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy!

Dechreuodd gwaith ar 6 Ionawr 2020 ar ôl i Aura sicrhau cyllid o un o grantiau ‘Lle i Chwaraeon’ gan Chwaraeon Cymru. Trefnir i’r cyfleuster o’r radd flaenaf hwn gael ei gwblhau ac yn barod ar gyfer y gwanwyn 2020.

Ar draws Cymru mae mwy na gwerth £1miliwn o grantiau ‘Lle i Chwaraeon’ wedi’i rannu ymysg 118 o glybiau a sefydliadau chwaraeon i helpu i foderneiddio, diogelu neu greu cyfleusterau chwaraeon newydd.

Dywedodd yr Arglwydd Elis-Thomas, Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Pa un a yw’n neuadd yr ydych yn dawnsio ynddi neu’r llain yr ydych yn chwarae arno, mae cael y cyfleusterau chwaraeon cywir yn cael effaith mawr ar brofiad unigolyn.”

Wrth groesawu’r newyddion, dywedodd Mike Welch, Rheolwr Gyfarwyddwr Aura: “Mae Aura yn teimlo’n angerddol y dylid cael lle ar gyfer chwaraeon i bawb. Bydd y cyllid hwn yn galluogi i nifer fwy o drigolion lleol fwynhau budd gydol oes chwaraeon a gweithgarwch corfforol.”

Roedd Lee Breeze, Swyddog Datblygu Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy hefyd yn gyffrous am y cyfleuster newydd, a dywedodd: “rydym yn falch o allu ychwanegu ein darpariaeth awyr agored cyffrous drwy sicrhau arian grant gan Chwaraeon Cymru. Ni allwn aros iddo agor ac rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda chyrff llywodraethu cenedlaethol a chlybiau lleol i ddatblygu chwaraeon sylfaenol ar draws Sir y Fflint.”

Disgwylir i’r galw fod yn uchel iawn ar gyfer llogi cae 3G newydd; i fynegi diddordeb wrth archebu’r cyfleuster, dylech anfon e-bost at: bookings@aura.wales a chynnwys y dyddiau a’r amseroedd a ffefrir gennych.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn ein dilyn ar y cyfryngau cymdeithasol i gael golwg a’r wybodaeth ddiweddaraf!

Facebook: @walesaura

Twitter: aura_wales

Am fwy o wybodaeth ar grantiau cymunedol drwy Chwaraeon Cymru, ewch i: www.chwaraeon.cymru neu www.atebionclwb.cymru

Dathlu Aelodau Ysbrydoledig: Stori Mark

 “Pan rydych yn unigolyn â diabetes, rydych weithiau’n cael gwybod na chewch wneud hyn neu’r llall ond roeddwn i eisiau profi y gallwch wneud unrhyw beth”: dyma eiriau Mark Morrelle, preswylydd lleol o’r Wyddgrug a gytunodd yn garedig i gyfarfod â ni i rannu ei brofiad o gwblhau Marathon Efrog Newydd ym mis Tachwedd 2019. 

Mae Mark Morrelle (yn y llun isod) yn defnyddio Ystafell Ffitrwydd Yr Wyddgrug yn rheolaidd, neu, yn ei eiriau ei hun, “rwyf mwy neu lai’n byw ac yn bod yn y gampfa!” Wrth drafod ei daith at ffitrwydd hyd yma, esboniodd Mark: “Cefais ddiagnosis o ddiabetes math 1 pan oeddwn yn 9 mlwydd oed. Pan ddechreuais ddod i’r gampfa, yma yng Nghanolfan Hamdden Yr Wyddgrug, roeddwn dros fy mhwysau ac nid oedd gennyf unrhyw reolaeth dros y diabetes. Yna, ar brynhawn Sadwrn, 3 blynedd yn ôl, es am dro i ddosbarth Ymarfer Cylchol, nid i gymryd rhan ond i wylio. Yna, fe es eto yr wythnos ganlynol i gymryd rhan. Daliais i fynd a dechreuodd fy ffitrwydd wella o wythnos i wythnos. O ganlyniad, rwyf wedi colli 3 stôn a hanner mewn llai na 3 blynedd.”

Dywedodd Mark ei fod wedi cwblhau Marathon Llundain yn 2018, cyn cwblhau Marathon Efrog Newydd yn 2019. Esboniodd: “ar ôl cwblhau Marathon Llundain yn 2018, ‘byth eto!” oedd y geiriau cyntaf allan o’ ngheg. Cafodd yr hyfforddiant effaith fawr arnaf fi. Ond, yna, yn 2019, penderfynais roi cynnig ar farathon Efrog Newydd!

Yn wên o glust i glust, dywedodd Mark wrthym sut beth oedd croesi’r llinell derfyn: “roedd yn deimlad braf iawn! Defnyddiais bob owns o egni oedd gennyf pan gyrhaeddais y filltir olaf, a llwyddais i wella fy amser o hanner awr. Roeddwn wedi fy synnu! Nid wyf yn canolbwyntio ar fy amser – mae cwblhau’r ras yn ddigon i mi – ond roedd cwblhau’r marathon hanner awr yn gynt yn fonws mawr. Roedd y balchder yr oeddwn yn ei deimlo wedi i mi gwblhau’r ras yn anferthol.”

Gan edrych tua’r dyfodol, gofynnom i Mark am ei nodau ffitrwydd ar gyfer 2020: “Rwy’n edrych ymlaen at gymryd rhan ym Marathon Llundain eto eleni. Hoffwn geisio gwneud triathlon a chymaint o hanner marathonau ag y gallaf eu gwneud.”

Roedd y balchder ar wyneb Mark yn amlwg wrth iddo siarad am ei gyflawniadau mewn perthynas â ffitrwydd: “ers i mi ddechrau mynd i’r gampfa, rwy’n fwy heini. Mae fy iechyd yn wych, mae pob dim yn well, rwyf wrth fy modd! Mae’r hyfforddwyr yn ardderchog hefyd – Spence, Abbie, Simon, pob un ohonynt! – meant yn gadael i chi fynd ar eich cyflymder eich hun ac os ydynt yn gweld eich bod yn cael trafferth, maent yno i helpu.”

Yn awyddus iawn i ysbrydoli eraill, fe ddywedodd: “nid oes unrhyw reswm pam na all unigolion â diabetes gyflawni nodau ffitrwydd mawr megis rhedeg marathon. Mewn ffordd, rwy’n gwneud hyn i brofi ei fod yn bosib’. Petawn i’n gallu ysbrydoli rhywun arall – un unigolyn hyd yn oed – i ymgymryd â her o’r fath, buaswn wrth fy modd.”

Hoffai tîm Aura ddiolch i Mark am rannu ei brofiad â ni a dymuno’r gorau iddo wrth gyflawni ei nodau ffitrwydd yn 2020.

Mae Hyfforddwr Nofio Aura wedi derbyn cydnabyddiaeth fel Athro Nofio’r Flwyddyn mewn seremoni Wobrwyo Genedlaethol!

Ar 7 Ionawr 2020, cafodd tîm Aura’r fraint o fynychu Seremoni Wobrwyo Dysgu Nofio 2020 a gynhaliwyd yng Nghaerdydd.

Llwyddodd Aura i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer gwobr “Darparwr Dysgu Nofio’r Flwyddyn Nofio Cymru”, a chafodd dau o’n Hyfforddwyr Nofio arbennig eu cydnabod am eu cyfraniadau unigol. Llwyddodd Toby Pritchard i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y categori ‘Cyfraniad Rhagorol at Ddysgu Nofio yng Nghymru’, ac enwebwyd Wes Billings ar gyfer gwobrau ‘Addysgwr y Flwyddyn’ yn ogystal ag ‘Athro Nofio’r Flwyddyn’ Nofio Cymru.  

Mae’n bleser gennym gyhoeddi fod Wes wedi ennill y Wobr Athro Nofio’r Flwyddyn! Mynegodd ei ddiolch, gan ddweud: “Rwyf wedi bod ynghlwm â dysgu nofio ers bron i 20 mlynedd bellach, ac rwyf wedi mwynhau bob cam o’r siwrnai. Hoffwn ddiolch i gwsmeriaid (y gorffennol a’r presennol) a chydweithwyr am bleidleisio. Mae gennyf angerdd ac ymrwymiad i ddysgu nofio ac yn mwynhau fy swydd yn fawr iawn. Dysgu nofio yw’r sgil bywyd pwysicaf y gall unigolyn ei hennill; ac mae bod yn rhan o gyflawniad unigolion yn deimlad gwych.”

Meddai llefarydd dros Nofio Cymru: “Mae Wes yn rhoi cyfle i bob plentyn fwynhau a datblygu’n unigol drwy eu siwrnai nofio eu hunain. Mae’n gwneud ei orau glas i ddod i adnabod bob plentyn y mae’n eu dysgu i sicrhau eu bod yn gallu gwneud y mwyaf o bob gwers.”

Mae Sian Williams, Rheolwr Datblygu Hamdden Aura, hefyd wedi canmol ymrwymiad Wes i ddysgu, gan ddweud: “rydym yn falch iawn fod Wes a thîm nofio cyfan Aura wedi derbyn cydnabyddiaeth mor arbennig. Mae cyfraniad Wes dros y ddwy ddegawd ddiwethaf wedi bod yn wych, yn arbennig yng Nghanolfan Hamdden yr Wyddgrug.  Mae bellach yn goruchwylio’r rhaglen Dysgu Nofio ym Mhafiliwn Jade Jones, y Fflint, ac mae’n parhau i gael effaith gadarnhaol ar gymunedau lleol drwy ddarparu gwersi nofio rhagorol i blant ledled y Sir.”

Mynegodd Wes pa mor falch ydoedd ar ran tîm cyfan Aura eu bod cyrraedd y rhestr fer ar gyfer y wobr Darparwr Nofio’r Flwyddyn: “mae cael ein cynnwys ar y rhestr fer ar gyfer y categori hwn yn dangos faint o waith caled sydd ynghlwm â darparu rhaglen dysgu nofio lwyddiannus. Mae bob un o athrawon nofio Aura ar draws ein safleoedd yn yr Wyddgrug, Bwcle a’r Fflint yn gweithio’n galed iawn i ddarparu gwersi nofio cyffrous a llawn hwyl. Rwyf yn hynod falch o’u gwaith caled a’u hymrwymiad.”

Llongyfarchiadau i Toby, Wes a thîm nofio Aura ar y llwyddiant rhagorol hwn!

6 Rheswm i ddod draw i Ystafell Ffitrwydd Aura ym mis Ionawr!

Ydych chi’n ystyried ymuno â’r gampfa fis Ionawr? Rydych wedi dod i’r lle iawn: gyda Ffitrwydd Aura, gallwch gael mynediad i 3 campfa am bris un!

Dyma 6 rheswm pam bod Ystafell Ffitrwydd Aura y lle perffaith i gyflawni eich amcanion ffitrwydd ar gyfer 2020:

  1. Rydym yn cynnig sesiynau ffitrwydd personol am ddim gyda’n hyfforddwyr ffitrwydd croesawgar a hynod gymwys i’ch helpu i wneud yn fawr o’ch amser yn yr ystafell ffitrwydd. 
  2. Mae gennym raglen dosbarth ffitrwydd gwych gyda dros 150 dosbarth yn ein hystafelloedd i sicrhau bod yna rywbeth i bawb
  3. Gall ein hyfforddwyr greu rhaglenni personol yn arbennig ar eich cyfer chi a’ch amcanion ffitrwydd
  4. Gyda’r Ap Technogym® Wellness rydym yn ei ddarparu i chi yn syth o’ch sesiwn gynefino, gallwch dracio datblygiad eich ffitrwydd, cofnodi ymarferion, ymuno â sialensiau a hyd yn oed ei gysylltu i’ch apiau ffitrwydd personol eich hun  
  5. Er mwyn i chi gael digon o hyblygrwydd, mae gennym amrywiaeth o becynnau aelodaeth ac yn fwy na dim: does dim angen contract er mwyn ymaelodi!  
  6. Nid yn unig mae ein hyfforddwyr cymwys yn gwneud eu gorau i ddarparu dosbarthiadau ffitrwydd a chyngor gwych, maent yn cynnig adolygiadau rheolaidd am gynnydd i’ch helpu i gyrraedd eich nodau!

Eisiau rhagor o wybodaeth? Galwch heibio am sgwrs neu cysylltwch â ni yn uniongyrchol ar:  

Ystafell Ffitrwydd Glannau Dyfrdwy:  01352 704240

Ystafell Ffitrwydd Sir y Fflint: 01352 704308

Ystafell Ffitrwydd Yr Wyddgrug:  01352 704333

Cofiwch ddilyn ni @auracymru ar Facebook a Twitter i gael y newyddion diweddaraf a gweithgareddau ar draws Hamdden a Llyfrgelloedd Aura.   

Hoff Lyfrau Llyfrgelloedd Aura yn 2019!

Gan edrych yn ôl dros 2019, mae Llyfrgelloedd Aura wedi llunio rhestr o’r 5 llyfr gorau yn 2019! Os ydych chi wedi darllen y rhain, rhannwch eich safbwyntiau amdanynt gyda ni, neu pa lyfrau eraill fyddech chi wedi’u dewis fel llyfrau gorau 2019!  

City of Girls gan Elizabeth Gilbert: mae’r nofel hyfryd hon yn adrodd hanes Vivian Morris a aeth gyda chês a pheiriant gwnïo, i Ddinas Efrog Newydd yn yr haf yn 1940.

The Silent Patient gan Alex Michaelides: Mae Alicia Berenson, claf mud Theo Faber, yn lladd ei gŵr ac nid yw’n yngan gair eto.  Mae darganfod y gwir yn archwiliad i drosedd, ac yn ddadansoddiad o drawma cudd.   

The Testaments gan Margaret Atwood: Yr ail yng nghyfres fyd-enwog The Handmaid’s Tale, cyd-enillydd Gwobr Booker 2019. Mae tystiolaeth tair o ferched yn cael eu dwyn ynghyd i ddatgelu eu profiadau gyda Gilead: cenedl yn y dyfodol sy’n cymryd lle’r Unol Daleithiau yn y nofel ddystopaidd hon.  

Girl, Woman, Other gan Bernardine Evaristo :Yn llawn hanes ac yn hynod gyfoes, mae Girl, Woman, Other – cyd-enillydd Gwobr Booker- yn uno 12 llais sy’n adrodd eu hanes o frwydro a chryfder dros y 100 mlynedd diwethaf.  

Quichotte gan Salman Rushdie : Mae Sam DuChamp, awdur ysbiwyr, yn creu’r gwerthwr sydd ag obsesiwn â’r teledu, Quichotte, sy’n syrthio mewn cariad â rhywun enwog, gan ddechrau ar antur gyda’i fab dychmygol, Sancho, ar draws America.

Chwiliwch am un unrhyw o’r llyfrau uchod yn ein catalog ar-lein sydd ar gael 24 awr y dydd, yma.