Argymhellion Llyfrgelloedd Aura ar gyfer Llyfrau Calan Gaeaf

Calan Gaeaf Hapus gan Lyfrgelloedd Aura!

Rydym wedi llunio rhestr gyda 6 o lyfrau a chasgliadau straeon byr i chi eu mwynhau y Calan Gaeaf hwn. 

  •  Yn Fflach y Fellten gan Geraint V. Jones: dyma nofel gyffrous gydag achosion goruwchnaturiol yma ac acw.
  • Y Moch a Straeon Eraill gan Dyfed Edwards: casgliad o straeon byr arswydus, pob un yn fwy dychrynllyd na’r blaenorol.  
  • The Wish Dog and Other Stories: Haunting tales from Welsh women writers wedi’u golygu gan Penny Thomas a Stephanie Tillotson: 12 chwedl iasol gyda themâu ysbrydol.
  • The haunting of Hill House gan Shirley Jackson: stori ysbryd brawychus yn llawn cynnwrf ac achosion goruwchnaturiol.
  • Bird Box gan Josh Malerman: nofel seicolegol ôl-apocalyptig am fam yn peryglu popeth i amddiffyn ei phlant.    
  • The Little Stranger Sarah Waters: nofel ysbryd gothig wedi’i lleoli yn Warwickshire ar ôl y rhyfel.

Chwiliwch am unrhyw un o’r teitlau uchod yn ein catalog 24 awr ar-lein, yma!

Dod i adnabod eich Llyfrgellwyr Aura!

I orffen #WythnosLlyfrgelloedd 2019, gwnaethom siarad â rhai o’n llyfrgellwyr Aura gwych am eu rolau yn y llyfrgelloedd a beth maen nhw’n ei fwynhau fwyaf am fod yn rhan o dîm Aura.

Y thema eleni ar gyfer Wythnos Llyfrgelloedd oedd rôl llyfrgelloedd yn y byd digidol. Cliciwch yma i ddarganfod ein catalog o lyfrgell ar-lein, yn llawn deunyddiau darllen ac amrywiol e-adnoddau.

Dyma beth oedd gan ein llyfrgellwyr i’w ddweud:

David Grieve:

Helo! David ydw i, rwy’n cynnal gwasanaeth y Llyfrgell Deithiol ar gyfer Aura. Cynhelir y Llyfrgell Deithiol ar sail cylched tair wythnos; rwy’n treulio pythefnos yn ymweld â threfi bychain, pentrefi a chymunedau ar draws y sir, ac rwy’n ymweld ag ysgolion ac ychydig o gartrefi gofal yn ystod y drydedd wythnos.  Un o’r pethau rwy’n ei fwynhau fwyaf am fy swydd yw cwrdd â phobl yn y gymuned sydd wirioneddol yn gwerthfawrogi’r gwasanaeth a gynigir: pobl fyddai’n ei chael yn anodd ymweld â llyfrgell arferol, ac i ryw raddau, yn dibynnu ar y gwasanaeth teithiol. Mae’n weithgaredd cymdeithasol, ac rwy’n teimlo bod yr elfen gymunedol hon yn hollbwysig. Mae’n gyfle i bobl fynd allan o’r tŷ, hyd yn oed os ydynt ond yn teithio ychydig funudau i lawr y ffordd i ymweld â’r llyfrgell deithiol.

Un llyfr yr wyf yn edrych ymlaen yn arw at ei ddarllen yw ‘Quichotte’ gan Salman Rushdie; rwyf wrth fy modd â’i waith. Rwyf ar hyn o bryd yn darllen ‘Once Upon a River’ gan Diane Setterfield, mi faswn i’n sicr yn ei argymell!

Liz Gilligan:

Helo! Liz ydw i, rwy’n gymhorthydd llyfrgell yn Llyfrgell Y Fflint ac rydw i wrth fy modd gyda fy swydd! Fy hoff beth am fy rôl yw bod yn rhan o dîm. Nid dim ond canghennau unigol yw ein llyfrgelloedd, rydyn ni’n gweithio fel tîm cyfan o Lyfrgelloedd Aura. Rwyf wrth fy modd yn gweld y llyfrgell yn tyfu ac yn mwynhau gweithio yn y canghennau gwahanol. Rwy’n mwynhau Amser Rhigwm bob wythnos ac rwyf wedi gallu ymgorffori Makaton, sy’n gyffrous iawn. Rwy’n edrych ymlaen at ein sesiynau sgwrsio misol yn Llyfrgell Y Fflint lle mae aelodau o’r gymuned yn dod i’r llyfrgell i sgwrsio am unrhyw beth a phopeth. Rydyn ni’n cael sgyrsiau gwych, mae’n grŵp cefnogol gwych. 

Y llyfr rwy’n ei argymell yw ‘Why Mummy Drinks’ gan Gill Simms. Pan darllenais i o am y tro cyntaf, eisteddais ar y soffa a chrio chwerthin. Rwyf hefyd yn argymell llyfrau Claire Mackintosh a Paula Daily.

Theo Chaddock:

Helo, Theo ydw i, rwy’n gweithio fel cymhorthydd llyfrgell yn Llyfrgell Cei Connah. Fel tîm, rydym yn gwneud ein gorau i sicrhau awyrgylch da yn y llyfrgell, mae pawb yn gadarnhaol ac yn frwdfrydig iawn. Mae’n braf gweld pobl yn ymweld â’r llyfrgell ac yn profi’r awyrgylch cyfeillgar – rwy’n mwynhau cael effaith gadarnhaol ar ddiwrnod ein hymwelwyr. Rwy’n cynnal cwrs TG “Learn My Way” i ddechreuwyr yn wythnosol. Rwy’n mwynhau gweld pobl yn gwella ar ôl ychydig oriau yn defnyddio’r cyfrifiadur; mae’n datblygu i fod yn sgil newydd a phwysig iddynt. Mae gweld eu hyder yn datblygu yn arbennig. Mae’n wych ein bod ni’n gallu cynnig y gwasanaeth hwn am ddim ac mae’n annog pobl i feddwl yn fwy cadarnhaol ynghylch yr effaith y mae llyfrgelloedd yn ei chael ar gymunedau.

Byddwn yn argymell llyfrau teithio Karl Pilkington sy’n cynnig blas unigryw ar y byd.

Diolch David, Liz a Theo am rannu eu barn.

I gysylltu â’ch llyfrgell leol, neu i weld amserlen y Llyfrgell Deithiol, cliciwch yma.

Dosbarth Nofio i Oedolion yn codi £750 ar gyfer Sefydliad Prydeinig y Galon

Mae dosbarth nofio i oedolion yng Nghanolfan Hamdden Bwcle wedi codi £750 ar gyfer Sefydliad Prydeinig y Galon. Noddwyd y cyfranogwyr i nofio milltir ar ddydd Sadwrn, 31 Awst 2019, gyda chymorth yr hyfforddwyr nofio Jim Wallace a Nathan Cain.

Esboniodd Paul Howells, un o’r cyfranogwyr: “Cwblhaodd y nofwyr mwy profiadol filltir lawn (64 hyd pwll) a chwblhaodd nofwyr eraill bellteroedd amrywiol, yn dibynnu ar eu gallu unigol eu hunain. Doedd llawer o’r nofwyr a gymerodd ran yn methu nofio mwy nag ychydig o strociau 12 mis yn ôl, a rhai yn methu nofio o gwbl, felly mae hyn yn gyflawniad mawr i ni i gyd.”

Esboniodd yr Hyfforddwr Nofio, Jim Wallace: “Mae’r dosbarthiadau nofio ar gyfer oedolion o bob oedran sydd naill ai yn methu nofio o gwbl neu a hoffai wella. Mae’r rhai sy’n dod yma yn wych ac maen nhw wedi gwella gymaint.”

Mynegodd ei frwdfrydedd am y digwyddiad nofio i godi arian hefyd, gan ddweud: “Eu cyflawniad nhw ydyw, maen nhw wedi gwthio eu hunain a dylen nhw fod yn falch iawn. Gwnaethon nhw i gyd bennu targedau a chyflawni eu golau – rwy’n falch iawn ohonyn nhw.”

Diolchodd un cyfranogwr i Jim, gan ddweud: “Roedd gen i gymaint o ofn a doedd gen i ddim hyder o gwbl. Rŵan rwy’n hyderus iawn. Mae pawb mor gefnogol, o’r staff ar y dderbynfa i’r hyfforddwyr.”

Dywedodd un arall: “Rydyn ni i gyd yn annog ein gilydd. Doedden ni’n methu nofio hyd na lled y pwll, ond rŵan does dim stop arnom ni!”

Mae’r pwll nofio yng Nghanolfan Hamdden Bwcle yn un o dri a reolir gan Hamdden a Llyfrgelloedd Aura. Gan ddarparu ar gyfer dechreuwyr, yn ogystal â’r rhai sydd am wella eu techneg, nod y dosbarthiadau nofio ym Mwcle yw annog hyder yn y dŵr ac i gefnogi unrhyw un sy’n ceisio lles drwy nofio. Cynhelir y dosbarthiadau ar ddydd Mawrth 10.00-11.00am, dydd Iau 8.30-9.00pm a dydd Sul 10.30-11.15am (uwch) a 11.15am-12.00pm (dechreuwyr).

Hoffai tîm Aura longyfarch Jim a’r Dosbarth Nofio i Oedolion ar eu cyflawniad ffantastig, a hoffai ddiolch i bawb a gyfrannodd tuag at y digwyddiad nofio enwebedig – da iawn a diolch i bawb! 

Dathlu Aelodau Ysbrydoledig: Stori Robert

Cafodd Aura y neges ganlynol yn ddiweddar gan un o ddefnyddwyr y gampfa, Robert, trigolyn yn Y Fflint. Dyma a ddywedodd:

 “Mae’r staff ym Mhafiliwn Jade Jones wedi newid y ffordd rydw i’n edrych ar fy mywyd. Ychydig dros 3 blynedd yn ôl roeddwn i dros 19 stôn. Gydag anogaeth ac arweiniad y staff yn y gampfa ac yn y dosbarthiadau, rydw i wedi arafu cyflymder fy nghalon ac 13 stôn a hanner yw fy mhwysau i bellach. Diolch yn fawr iawn i Lesley, Lee, Hayley, David, Sam, Matty a’r holl staff: rydych chi i gyd wedi helpu i newid fy mywyd er gwell.”

Daeth Robert i gwrdd â ni i egluro sut y dechreuodd ei daith at ffitrwydd gydag Aura, a dyma a ddywedodd: “pan ddechreuais i, roeddwn i tua 19 stôn a hanner. I ddechrau, y cyfan oeddwn i am ei wneud oedd dod i’r gampfa a gweithio fy hun, mae’r hyfforddwyr yn hapus i chi wneud hynny. Pan fyddwch chi’n teimlo eich bod yn barod, gallwch fynd atyn nhw a gallan nhw roi rhaglen i chi a’ch helpu os mai dyna eich dymuniad.

Dechreuais i drwy ddefnyddio’r peiriant rhedeg, yn araf, ac yna bob pythefnos, byddwn i’n trio codi lefel y llethr. Yna, anogodd yr hyfforddwyr fi i roi cynnig ar y cyfarpar gwahanol.”

Esboniodd: “Rwyf wedi cael problem gyda fy nghalon yn y gorffennol, ond mae cyflymder fy nghalon yn llawer gwell oherwydd yr ymarfer corff rydw i’n ei wneud. Newidiais fy neiet hefyd. Roeddwn i’n gwneud pethau’n anghywir heb sylweddoli – doeddwn i ddim yn gwybod beth oedd carbodhydradau neu broteinau – doeddwn i erioed wedi dysgu amdanynt.”

Canmol y tîm yn y ganolfan hamdden a wnaeth Robert, gan sôn am eu cyfraniad i’w daith at ffitrwydd hyd yma: “mae’r tîm yma bob amser mor glên, gyda gwên ar eu hwynebau bob amser. Maen nhw’n fy adnabod ac wastad yn dweud helo. Mae’r ffitrwydd yn bwysig, ond mae’n gyfle i gwrdd â phobl newydd hefyd. Ffitrwydd i’ch corff a’ch meddwl. I mi, mae’r ochr feddyliol yr un mor bwysig os nad pwysicach. Mae hanner awr o ymarfer corff yn ddigon o amser i godi’ch endorffinau a’ch helpu i deimlo’n hapus.”

Drwy gydol ein sgwrs, pwysleisiodd Robert pa mor dda yw’r tîm yn y ganolfan hamdden, yn hytrach na brolio ei hun am ei gyflawniad anhygoel o golli 6 stôn mewn llai na tair blynedd. Drwy rannu ei stori, hoffem gydnabod a chanmol cyflawniad Robert: fo wnaeth y gwaith caled i gyd. Hoffai tîm Aura longyfarch Robert ar ei agwedd gadarnhaol a’i ymrwymiad at les – mae’n ysbrydoliaeth i ni i gyd.

Aura yn hel dros £1,300 i Gymorth Canser Macmillan!

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod Hamdden a Llyfrgelloedd Aura wedi casglu £1339.78 ar gyfer Cymorth Canser Macmillan ddydd Gwener 27 Medi 2019!

Roedd Aura yn falch iawn o gael cymryd rhan ym more coffi mawr Macmillan ac fe gynhaliwyd boreau coffi ar draws eu safleoedd hamdden a’u llyfrgelloedd – Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy, Pafiliwn Jade Jones y Fflint, Canolfan Hamdden Bwcle, Llyfrgell Treffynnon, Llyfrgell Cei Connah a Llyfrgell yr Wyddgrug.  

Roedd Carrie Bell, aelod o dîm Aura a helpodd i drefnu’r digwyddiad, yn ddiolchgar iawn i bawb a gymerodd ran. Meddai: “Cawsom ddiwrnod gwerth chweil a hel swm da iawn o arian i Macmillan, gyda chefnogaeth wych gan dîm Aura! Hoffaf ddweud diolch wrth bawb a fu’n rhan o’r digwyddiad. Roedd y gwaith tîm rhwng y chwe safle wedi gwneud y diwrnod yn llwyddiant ysgubol. Roeddwn i’n llawn edmygedd pan glywais faint o arian a gasglwyd.”

Mae ar holl dîm Aura eisiau diolch i bawb a ddaeth i’r safleoedd hamdden a’r llyfrgelloedd ar y diwrnod; cawsom amser da iawn a gobeithio eich bod chithau hefyd wedi mwynhau.  

Aura Cymru: Enillwyr Gwobr Busnes Cymdeithasol Cymru 2019!

Mae Aura Cymru wedi eu henwi yn Fenter Gymdeithasol y Flwyddyn ac yn enillwyr y wobr Menter Gymdeithasol sy’n Wynebu’r Defnyddwyr!

 Ar 24 Medi, aeth aelodau o’r tîm Aura i Wobrau Busnesau Cymdeithasol Cymru 2019 a gynhaliwyd yn Venue Cymru yn Llandudno.

Roedd Aura yn un o’r tri a gyrhaeddodd y rownd derfynol yn y categori ‘Menter Gymdeithasol sy’n Wynebu’r Defnyddwyr’ ac, ar ôl ennill y wobr, roeddent yn cael eu hystyried yn awtomatig yn y prif gategori ‘Menter Gymdeithasol y Flwyddyn’ ac mae’n bleser gennym ddweud ein bod wedi ennill y wobr!

O fewn Aura, mae gennym gyfle unigryw a gwych i bennu ein ffawd ein hunain fel cwmni sydd yn nwylo ei weithwyr.. Rydym yn gweithredu er budd ein cymuned drwy ddarparu cyfleoedd diwylliant, chwaraeon a hamdden sy’n gwella iechyd meddwl a lles corfforol. Yn y flwyddyn ddiwethaf, buddsoddwyd £2.4 miliwn yng nghanolfannau hamdden Aura yn yr Wyddgrug a’r Fflint, a chofnodwyd dros 1.5 miliwn o ymweliadau gan gwsmeriaid ar draws ei ganolfannau hamdden a llyfrgelloedd.  

Datganodd y panel beirniadu fod Aura “yn enghraifft wych o sut y gall menter gymdeithasol barhau i gynnal gwasanaethau gwerthfawr er budd cymunedau”, a mynegwyd y gobaith y gall busnesau cymdeithasol eraill ddysgu gan Aura yn y dyfodol.

Disgrifiodd Rheolwr Datblygu Llyfrgelloedd, Kate Leonard, ei chyffro o gael bod yn y seremoni Wobrwyo, a sut deimlad oedd hi i glywed enw Aura yn cael ei gyhoeddi: “Rwyf wrth fy modd fod llwyddiannau Aura wedi cael cydnabyddiaeth genedlaethol fel hyn. Mae pawb wedi gweithio mor galed i gyflawni’r hyn rydym wedi gwneud hyd yma. I fod yn onest, roedd bod yn bresennol a chymryd rhan yn y gwobrau am y tro cyntaf yn brofiad anhygoel i bob un ohonom. Roedd clywed ein enw’n cael ei ddarllen – nid dim ond un waith, ond dwy waith! – yn anghredadwy. Rwy’n teimlo’n wirioneddol freintiedig i fod yn rhan o’r tîm a wnaeth hyn yn bosibl. Amdani Aura!”

Bydd Aura yn ceisio cynnal eu momentwm buddugol yng Ngwobrau Mentrau Cymdeithasol y Deyrnas Gyfunol a gynhelir yn y Guildhall yn Llundain ar 4 Rhagfyr.  Mae Aura, unwaith eto, wedi eu henwebu yn y categori ‘Menter Gymdeithasol sy’n Wynebu’r Defnyddwyr’.  

Nofwyr Bach gan Aura!

Rydym yn falch o gyhoeddi lansiad rhaglen gwersi nofio newydd a grëwyd ac a ddatblygwyd gan Aura!

Nofwyr Bach gan Aura – sy’n deillio o lwyddiant gwersi nofio Oedolion a Phlant ym Mhafiliwn Jade Jones y Fflint – rhaglen o wersi nofio a ddyluniwyd yn arbennig ar gyfer babanod a phlant bach hyd at 3 oed. Mae’r rhaglen yn dilyn cynllun o waith a ddatblygwyd gan Nofio Cymru i gynorthwyo i ddatblygu symudiad hanfodol a sgiliau craidd mewm amgylchedd dyfrol.

Bydd ein hyfforddwyr nofio profiadol a chymwys ac achubwyr bywyd wrth law i’ch cynorthwyo chi a’ch babi. Dywedodd Sophie, athrawes nofio arbenigol: “Rwy’n mwynhau dysgu’r cwrs; rwy’n ddiolchgar iawn fy mod yn gallu ymuno â’r plant hyn ar eu taith nofio ac rwy’n edrych ymlaen at eu gweld yn datblygu i fod yn nofwyr hapus a hyderus”. 

Dyma rai buddion o’r cynllun newydd a chyffrous hwn:

  • Hyder: cyfle i’ch plentyn fagu hyder mewn amgylchedd cymdeithasol a hamddenol.
  • Sgiliau Newydd: cyfle i chi a’ch babi ddysgu sgiliau newydd yn y dŵr
  • Iechyd a Lles: gall nofio gynorthwyo i ysgogi datblygiad gwybyddol eich babi ac ymarfer y galon, yr ysgyfaint a’r cyhyrau. Gall helpu i wella patrymau cysgu, chwant am fwyd ac ymddygiad hefyd.
  • Hwyl! Mae Nofwyr Bach gan Aura yn cynnig cyfle i chi fwynhau’r dŵr gyda’ch gilydd a chreu atgofion gwerthfawr.

Dywedodd Ceriann Ashton, Swyddog Datblygu Canolfan ym Mhafiliwn Jade Jones y Fflint, wrth rannu ei chyffro am y cynllun newydd: “Rwyf wedi mwynhau datblygu rhaglen nofio Nofwyr Bach gan Aura ac rwy’n falch o weld yr holl ddiddordeb sydd ynddo hyd yma. Bydd Nofwyr Bach gan Aura yn cefnogi ein Rhaglen Dysgu Nofio llwyddiannus, gan ein galluogi i barhau i ddarparu gwersi nofio fforddiadwy ac o ansawdd da ar gyfer y gymuned leol.

Gobeithiaf y bydd llwyddiant cychwynnol y rhaglen yn parhau ac yn ehangu i’r holl byllau nofio sy’n cael eu gweithredu gan Aura; rwy’n edrych ymlaen at groesawu ein holl nofwyr bach newydd!”

Nododd un rhiant “roedd y sesiwn gyntaf yn wych! Roedd fy mhlentyn dyflwydd oed a minnau wedi mwynhau. Roedd yr athro yn dod i adnabod pob plentyn yn unigol ac yn gweithio ar eu cryfderau; rwy’n edrych ymlaen at y wers yr wythnos nesaf!”

Yn 2018, cafwyd datblygiadau gyda gwerth o £936mil ym Mhafiliwn Jade Jones y Fflint, gan gynnwys adnewyddu ystafelloedd newid gwlyb y pwll nofio a mwy o le i wylio o ymyl y pwll. Dywedodd Jordan Mapp-Jones, Goruchwyliwr ym Mhafiliwn Jade Jones: “mae’r pentref newid newydd sbon wedi moderneiddio ein cyfleusterau nofio gydag amrywiaeth o fannau newid i fodloni anghenion ein cwsmeriaid.”

Rydym yn gobeithio bod y cyfleusterau newid newydd a’r ardal wylio newydd yn cael effaith gadarnhaol ar y rhai sy’n mynychu Nofwyr Bach gan Aura, gan gynorthwyo i sicrhau profiad llawn mwynhad.

I gael rhagor o wybodaeth am Nofwyr Bach gan Aura, cysylltwch:  littlepaddlers@aura.wales

Facebook: @littlepaddlersbyaura  

Instagram: littlepaddlersbyaura

Newidiadau i’r Cynllun Nofio am Ddim

Yn dilyn adolygiad annibynnol a wnaed ar ran Llywodraeth Cymru, bydd newidiadau yn cael eu gweithredu yn yr hydref i’r Cynllun Nofio am Ddim.

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi gweithio gyda Chwaraeon Cymru a Nofio Cymru i ddatblygu cynnig ar gyfer y sir sy’n cwrdd ag anghenion yr amcanion newydd a osodwyd gan Lywodraeth Cymru.

Bydd y sesiynau nofio am ddim presennol yn parhau drwy gydol mis Medi gyda’r holl newidiadau i’r sesiynau yn dod yn weithredol o 1 Hydref 2019.

Bydd y pum pwll nofio yn Sir y Fflint yn rhoi gwybod i gwsmeriaid beth yw’r newidiadau i’r amserlen ac yn rhoi gwybodaeth am fynediad i’r sesiynau o dan y Cynllun Nofio am Ddim dros yr wythnosau nesaf.  

Mae sesiynau am ddim i’r rhai Dros 60 oed wedi eu cadarnhau ymhob un o’r safleoedd a byddant ar gael bob wythnos ar y dyddiau canlynol:

Cambrian Aquatics – Dydd Llun (10am – 11am)
Bwcle – Dydd Mawrth (12pm – 1pm)
Canolfan Hamdden Treffynnon – Dydd Iau (8.15am – 9.30am)
Pafiliwn Jade Jones – Dydd Gwener (9am – 10am)
Canolfan Hamdden Yr Wyddgrug – Dydd Sadwrn (12pm – 1pm).

Yn ogystal â’r sesiynau am ddim bydd aelodaeth â chymhorthdal ar gael drwy Hamdden a Llyfrgelloedd Aura, Cambrian Aquatics a Chanolfan Hamdden Treffynnon a fydd yn caniatáu mynediad i’r holl sesiynau cyhoeddus drwy gydol y flwyddyn. Bydd rhagor o fanylion am y cynigion hyn ar gael ar wefannau’r tri sefydliad neu yn eich pwll lleol.

Bydd sesiynau am ddim ar gyfer y rhai dan 16 oed yn canolbwyntio ar sesiynau a gwersi sblash wedi eu targedu a bydd y cynnig hwn yn cael ei ddatblygu dros y misoedd i ddod i dargedu’r rhai sy’n wynebu rhwystrau mawr ar hyn o bryd o ran cael mynediad i’w pwll lleol.

Dywedodd y Cynghorydd Ian Roberts, Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Addysg:

“Mae’r Cynllun Nofio am Ddim wedi galluogi preswylwyr Sir y Fflint i ddefnyddio ein pyllau nofio rhywbeth nad oedd o bosib, i rai, yn bosibl heb y cynllun ac rydym ni’n gweithio gyda’n pyllau nofio lleol i leihau’r effaith ar gyfranogwyr presennol a’r dyfodol. Gall nofio gael nifer o fanteision o ran iechyd i unigolion a chymunedau a’n bwriad yw parhau i wneud nofio’n hygyrch.”

Os oes gennych ymholiadau pellach yn ymwneud â’r sesiynau nofio am ddim, cysylltwch â’ch pwll nofio lleol os gwelwch yn dda:

Canolfan Hamdden Bwcle, 01352 704290/704291; Pafiliwn Jade Jones, 01352 704301; Canolfan Hamdden Yr Wyddgrug, 01352 704330; Cambrian Aquatics, 01244 956595; Canolfan Hamdden Treffynnon, 01352 355100.

Coffi a Chacen gydag Aura i Gefnogi Cymorth Canser Macmillan!

Rydym yn falch o gyhoeddi y bydd Aura yn cymryd rhan ym More Coffi Mawr Macmillan ddydd Gwener, 27 Medi, 2019!

Ymunwch â ni am Goffi a Chacen gydag Aura mewn nifer o’n canolfannau hamdden a llyfrgelloedd:

Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy: 9.00am – 5.00pm

Canolfan Hamdden Bwcle: 9.00am – 5.00pm

Pafiliwn Jade Jones: 9.00am -1.00pm

Llyfrgell yr Wyddgrug: 9.00am-1.00pm

Llyfrgell Cei Connah: 9.00am-1.00pm

Llyfrgell Treffynnon: 10.00am – 1.00pm

Peidiwch â cholli eich cyfle i ennill un o’n gwobrau raffl arbennig, yn cynnwys: tocyn dau am bris un ar gyfer Blackpool Pleasure Beach, 2 x Tocyn Neidio 60 munud ar gyfer Freedome yn Cheshire Oaks, 4 x 1 rownd o docynnau ar gyfer Paradise Island Adventure Golf, a Hamper arbennig Aura Cymru! (dim ond i enwi rhai!)

Dewch draw a chymerwch sedd,

mwynhewch baned a rhywbeth melys!

Os hoffech gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â: carrie.bell@aura.wales / 01352 702483

Dylai hyfforddwyr pêl-droed Aura “fod yn falch ohonyn nhw’u hunain” am annog plant i wneud ymarfer corff

Yn ddiweddar, roedd tîm Aura yn falch iawn o dderbyn e-bost gan Isil Haywood, rhiant Thomas sydd wedi bod yn dod i Wersyll Pêl-droed Aura yng Nghanolfan Hamdden yr Wyddgrug dros yr haf.

Dywedodd: “fe symudon ni i Wernymynydd o Ruthun yn ddiweddar ac mae ein profiad cyntaf un yng Nghanolfan Hamdden yr Wyddgrug wedi bod yn un cadarnhaol iawn.

Mae Thomas yn 11 oed ac wedi bod yn mynd i glwb pêl-droed yn y gorffennol, ond doedd o ddim yn hapus iawn ac roedd yn ddihyder wrth chwarae; fe roddodd y gorau iddi yn y pen draw.  Roeddwn i eisiau ysgrifennu’r e-bost yma atoch chi gan fy mod i’n ddiolchgar iawn i’r hyfforddwyr yng Nghanolfan Hamdden yr Wyddgrug, yn enwedig Dylan, sydd wedi bod yn help mawr i Thomas fwynhau pêl-droed eto ar ôl amser maith.”

Diolchodd Mrs Haywood i Dylan yn glên iawn, gan ddweud: “mae o’n gyfeillgar iawn, wastad yn gwenu ac yn broffesiynol; mae o’n wych efo plant. Roeddwn i am ddweud wrth y ganolfan pa mor dda yw’r hyfforddwyr ifanc, ac y dylent fod yn falch iawn ohonyn nhw’u hunain.

Mae wedi bod yn anodd cael fy mab i stopio chwarae’r Xbox a gwneud chwaraeon. Diolch i Dylan a’r tîm, mae Thomas wedi bod yn awyddus i dreulio cymaint o amser ag mae’n gallu yn chwarae pêl droed yn y Ganolfan Hamdden.”

Wrth ddarllen yr e-bost, diolchodd Dylan, sy’n cael ei enwi uchod, a dywedodd: “mae’n wych derbyn adborth mor gadarnhaol gan rieni a chlywed bod y plant yn mwynhau’r sesiynau.”

Hoffai Hamdden a Llyfrgelloedd Aura ddiolch i Mrs Haywood am dreulio amser yn ysgrifennu atom ni a gobeithio y bydd Thomas – a’r holl blant eraill sy’n dod i Wersylloedd Pêl-droed Aura – yn parhau i fwynhau cadw’n heini a threulio amser yng Nghanolfannau Hamdden Aura.