Mae gennym ystod o adnoddau digidol ar gael ar-lein i’ch helpu chi gyda’ch gwaith ymchwil neu waith cartref. Gall aelodau Llyfrgelloedd Aura ddefnyddio bob un o’r rhain yn rhad ac am ddim yn eich Llyfrgell leol ac mae rhai ohonynt ar gael o gysur eich cartref.

I gael mynediad at rai o’r adnoddau, bydd arnoch chi angen eich rhif a phin aelodaeth Llyfrgell

Busnes a defnyddwyr

Dyddlyfrau busnes: Teitlau busnes y DU, gan gynnwys hen gopïau. Ar gael drwy danysgrifiad Llyfrgell Genedlaethol Cymru i Newsbank (gweler isod)

European Sources Online- Cronfa ddata a gwasanaeth gwybodaeth am ddim yw ESO, sy’n anelu at gefnogi gwaith ymchwil a dealltwriaeth ar unrhyw fater yn ymwneud ag Ewrop (Ar gael yn y llyfrgell yn unig)

Which? Trusted Traders: Cronfa ddata y gellir ei harchwilio i helpu i ddod o hyd i fanylion masnachwyr lleol sydd wedi cael eu hasesu gan Which?

Which? Online: Adolygiadau defnyddwyr – ar gael yn llyfrgelloedd Aura yn unig

Llyfrau a Darllen

Catalog Llyfrgelloedd Aura – Chwilio, cadw ac adnewyddu eitemau

e-Lyfrau: Lawrlwythwch yr ap i gael mynediad at lyfrau i’w darllen ar ffonau clyfar, llechi digidol ac e-Ddarllenwyr.

• Borrowbox
• RB Digital

e-Gylchgronau Lawrlwythwch yr ap i gael mynediad at gylchgronau poblogaidd am ddim ar eich ffôn clyfar neu lechen ddigidol

• RB Digital
• Pressreader

e-Gomigau Lawrlwythwch yr ap i gael mynediad at gomics a nofelau graffig am ddim ar gyfer bob oedran.

• ComicsPlus+

e-Bapurau Newydd Lawrlwythwch yr ap i gael mynediad at gannoedd o bapurau newydd ar draws y byd ar eich ffonau clyfar a llechi digidol

• Pressreader

e-Lyfrau Sain: Lawrlwythwch yr ap i gael mynediad at lyfrau sain y gallwch wrando arnynt ar eich dyfais.

• Borrowbox
• RB Digital

Newsbank – Mae Newsbank yn darparu mynediad at erthyglau o bapurau newydd lleol, rhanbarthol a chenedlaethol, a rhifynnau hŷn gan gynnwys y Daily Post a’r Flintshire Chronicle. Ar gael drwy wasanaeth tanysgrifio Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Project Gutenberg: Dros 56,000 o e-Lyfrau ar gael i’w darllen ar-lein neu i’w lawrlwytho yn rhad ac am ddim. Mae nifer o deitlau ar gael mewn ieithoedd gwahanol, gan gynnwys y Gymraeg.


Who Else Writes Like? Lluniwyd Who Else Writes Like? i helpu unrhyw un sy’n mwynhau darllen ffuglen i ddarllen gwaith gan ragor o awduron, mae ‘Who Else Writes Like’ yn ateb y cwestiwn, ‘Rwyf wedi darllen bob llyfr gan fy hoff awdur, gwaith pwy ddylwn i ei ddarllen nesaf?

Who Next? Pan mae plant yn gofyn ‘Gwaith pa awdur fedrai ei ddarllen nesaf?’ neu ‘Pwy sy’n ysgrifennu fel fy hoff awdur? Gall ‘Who Next…?’ helpu. Mae awduron ffuglen plant wedi eu rhestru gydag awgrymiadau o awduron eraill sy’n ysgrifennu mewn ffordd debyg, ynghyd â theitlau llyfrau a chyfresi allweddol.

Dysgu

Theory Test Pro: Mae’n cynnwys cronfa gwestiynau gyfan y DSA, clipiau fideo canfod peryglon a fersiwn ar-lein o Reolau’r Ffordd Fawr.

Hwb Mae gan Hwb gasgliad cenedlaethol o adnoddau digidol i gefnogi dysgu ac addysgu i ddysgwyr rhwng 3 a 19 oed yng Nghymru a elwir yn Storfa Ddigidol Genedlaethol.

Learn My Way Cyrsiau am ddim ar ddefnyddio cyfrifiaduron, pori’r we, anfon e-byst, a dod o hyd i waith ar-lein. Mae cyrsiau sylfaenol a gaiff eu harwain gan diwtoriaid hefyd ar gael yn eich Llyfrgell leol.

Geiriaduron, Gwyddoniaduron ac Adnoddau Cyfeirio

Access to Research: Erthyglau gan ddyddlyfrau a chynadleddau academaidd (ar gael i’w defnyddio yn y llyfrgell yn unig)


Credo: Dros 600 o ddeunydd amlgyfrwng a theitlau cyfeirio – Drwy danysgrifiadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru, gweler isod.


Geiriaduron Premiwm Oxford, gan gynnwys Sbaeneg: Canllawiau arbenigol ar ramadeg, sillafu a defnydd;


Oxford English Dictionary: Geiriadur Saesneg llawn Oxford, dros 600,000 o eiriau, tair miliwn o ddyfyniadau.


Oxford Dictionary of National Biography


Who’s Who and Who was Who – Tanysgrifiadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru


Oxford Research Encyclopedia – cannoedd o bapurau ymchwil yn cynnwys ystod o ddisgyblaethau

Oxford Reference: 100 o deitlau cyfeirio a miloedd o luniau


Encyclopedia Britannica Online Mae Encyclopedia Britannica Online yn dod â chynnwys y gwyddoniadur ynghyd, sy’n enwog ar draws y byd, gyda chyflymder a chyfleustra’r rhyngrwyd.


Britannica Student – Grŵp oedran 12 – 18


Britannica Student – Grŵp oedran 5 – 11


Geiriadur Prifysgol Cymru GPC yw unig eiriadur hanesyddol safonol yr iaith Gymraeg. Mae’n cynnwys geirfa’r iaith Gymraeg o’i thestunau hynaf, drwy’r cyfoeth o lenyddiaeth yn y Canol Oesoedd a’r Cyfnodau Modern, i’r cynnydd enfawr mewn geirfa sydd wedi arwain at ragor o ddefnydd o’r Gymraeg ym mhob agwedd o fywyd yn yr hanner canrif diwethaf.


Geiriadur yr Academi – Yn 2007, fe wnaeth Bwrdd yr Iaith Gymraeg dderbyn trwydded i gyhoeddi fersiwn ddigidol o’r Geiriadur, er mwyn sicrhau fod yr adnodd pwysig hwn yn hygyrch i bobl sy’n siarad, darllen ac yn ysgrifennu yn Gymraeg yn ddyddiol, ac i ddangos cyfoeth yr iaith i’r rheiny sy’n ei dysgu hi.

Hanes Teulu ac Astudiaethau Lleol

Ancestry Library Edition: Adnodd hanes teulu gyda mynediad at gofnodion cyhoeddus o bob cwr o’r byd. Ar gael i’w ddefnyddio yn y llyfrgell yn unig.

British Newspaper Archive: gallwch gael mynediad at gannoedd o bapurau newydd hanesyddol o bob cwr o Brydain ac Iwerddon, drwy Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Archifau Sir y Fflint: Gallwch gael mynediad at gatalog ac indecsau ar-lein Swyddfa Gofnodion Sir y Fflint

Find My Past: Adnodd hanes teulu gyda mynediad at gofnodion cyhoeddus gan Loegr, Cymru, Yr Alban ac Iwerddon. Ar gael i’w ddefnyddio yn y llyfrgell yn unig.

John Johnson Collection Mae’r casgliad hwn yn darparu mynediad at filoedd o eitemau a ddewiswyd o Gasgliad John Johnson o Effemera Printiedig o Brydain, sy’n cynnig mewnwelediad unigryw i natur newidiol bywyd bob dydd ym Mhrydain yn y 18fed, 19eg a’r 20fed ganrif. Mae’r categorïau yn cynnwys Adloniant, Hysbysebion, Trosedd, Llofruddiaeth a Dienyddiad. I gael mynediad at y deunydd hyn, dilynwch y ddolen a nodwch rif eich aelodaeth llyfrgell a dewiswch Flintshire Libraries ar y ddewislen.

Casgliad y Werin Cymru Gwefan i chi uwchlwytho lluniau, clipiau sain a dogfennau sy’n adrodd straeon am Gymru a’i phobl. Maent hefyd yn cynnig cefnogaeth a hyfforddiant i bobl sydd â diddordeb mewn digideiddio casgliadau mawr a phrosiectau cymunedol.

Iechyd a Lles

DEWIS – Dewis Cymru yw’r lle i ddod o hyd i wybodaeth ynghylch lles yng Nghymru.
Mae gwybodaeth sy’n gallu eich helpu i feddwl am beth sy’n bwysig i chi, ynghyd â gwybodaeth am sefydliadau a gwasanaethau lleol sy’n gallu helpu.

Llyfrgelloedd Cymru

Dyma eich porth arbennig ar gyfer Llyfrgelloedd Cymru – gallwch gael gwybod beth sy’n digwydd mewn llyfrgelloedd, chwilio am lyfrau, pori drwy ddewis eang o adnoddau ar-lein, ymuno ar-lein, dod o hyd i’ch llyfrgell agosaf, gofyn cwestiynau anodd, a llawer mwy.

Crëwyd a lluniwyd y wefan hon fel rhan o gefnogaeth Llywodraeth Cymru i lyfrgelloedd.

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Mae gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru ystod eang a diddorol o adnoddau digidol ar-lein sydd ar gael yn rhad ac am ddim i bawb, mae’r rhain yn cynnwys;
• Lleoedd Cymru – Chwiliwch a phorwch dros 300,000 o gofnodion o fapiau degwm Cymru a’r dogfennau pennu sy’n cyd-fynd â nhw gan ddefnyddio mapiau gwreiddiol a chyfoes.
• Cylchgronau Cymru – Mynediad i ysgolheictod o Gymru. Ôl-rifynnau hyd at 50 o deitlau, yn amrywio o gyhoeddiadau academaidd i gylchgronau poblogaidd.
• Papurau Newydd Cymru – Chwiliwch a phorwch drwy 15 miliwn o erthyglau ac 1.1. miliwn o dudalennau yng nghasgliad Papurau Newydd Cymru ar-lein.
• Y Bywgraffiadur Cymreig Dros 500 o fywgraffiadau sy’n cyflwyno Cymry a wnaeth gyfraniad pwysig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.
• Cymru 1914 Casgliad digidol sy’n datgelu hanes cudd y Rhyfel Byd Cyntaf, drwy dynnu ffynonellau cynradd a fu ar wasgar, ynghyd mewn archif ddigidol

Am restr gyflawn o’r adnoddau ar-lein sydd ar gael, ymwelwch â gwefan Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Os ydych chi’n hŷn na 16 oed ac yn byw yng Nghymru, gallwch hefyd gael mynediad am ddim o bell at yr adnoddau digidol y mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi tanysgrifio iddynt, gan gynnwys;
• Papurau Newydd y Llyfrgell Brydeinig o’r 19fed ganrif
• Llyfryddiaeth o Hanes Prydain ac Iwerddon
• Mynegai’r Dyniaethau Prydeinig
• Credo Reference
• Archif Hanesyddol y Daily Mail 1896-2004
• Papurau Seneddol Tŷ’r Cyffredin
• Illustrated London News
• Newsbank
• Papurau Hanesyddol ProQuest (Guardian & The Observer)
• Archif Digidol y Sunday Times
• Archif Hanesyddol The Telegraph, 1855-2000
• Archif Digidol y Times 1785-2010
• Who’s Who? & Who was Who?

I gael mynediad at y rhain, ymwelwch â gwefan Llyfrgell Genedlaethol Cymru i gofrestru am ddim ac i weld rhestr lawn o’r adnoddau digidol y maent wedi tanysgrifio iddynt.