Skip to content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml

Mae Aura Cymru yn falch iawn o gyhoeddi agoriad Amgueddfa’r Wyddgrug ar ei newydd wedd

MAE AURA CYMRU YN FALCH IAWN O GYHOEDDI AGORIAD AMGUEDDFA’R WYDDGRUG AR EI NEWYDD WEDD YN DILYN Y SEREMONI LANSIO AR 25 MEHEFIN

Fore Mawrth 25 Mehefin, roedd yn bleser gan Aura Cymru wahodd defnyddwyr gwasanaeth a budd-ddeiliaid lleol allweddol, ynghyd â phlant yr ysgol gynradd leol, Ysgol Bryn Gwalia, i lansiad swyddogol hir ddisgwyliedig yr amgueddfa sydd newydd ei hadnewyddu yn Llyfrgell yr Wyddgrug.

Mae’r cynllun adnewyddu yn cynrychioli £360,000 o fuddsoddiad yn nhreftadaeth y sir, gydag Aura wedi sicrhau £300,000 gan Is-adran Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd Llywodraeth Cymru a’r gweddill yn arian cyfatebol gan Gyngor Sir y Fflint ac Aura.

Mae’r amgueddfa ar ei newydd wedd bellach yn deyrnged addas i hanes toreithiog ac amrywiol tref Yr Wyddgrug, a’r gobaith yw y bydd yn denu trigolion lleol yn ogystal â thwristiaid sy’n ymweld â Gogledd Cymru. Mae’r Wyddgrug eisoes yn enwog am ei Mantell Aur fendigedig o’r Oes Efydd a ganfuwyd ym 1833, ac mae’r fantell wreiddiol bellach i’w gweld yn yr Amgueddfa Brydeinig yn Llundain. Fodd bynnag, mae atgynhyrchiad anhygoel i’w weld yn Amgueddfa’r Wyddgrug, sy’n cynnig ffenestr i ni edrych drwyddi i’r gorffennol. Yn fwy diweddar, roedd Dyffryn Rhyd-y-mwyn yn rhan o’r gwaith ymchwil a datblygu cychwynnol ar arfau niwclear, sef rhagflaenydd Prosiect Manhattan.

Mae’r arddangosfeydd newydd yn Amgueddfa’r Wyddgrug yn cynnig cipolwg ar hanesion unigryw a rhyfeddol yr ardal. Gyda gwell casys arddangos ac amodau amgylcheddol, gall Aura bellach arddangos nifer o arteffactau am y tro cyntaf, gan gynnwys esgyrn anifeiliaid 12,000 mlwydd oed o’r Oes Iâ ddiwethaf a ganfuwyd yn Ogof y Gop, sy’n adrodd hanes newid hinsawdd sylweddol pan oedd rhinoserosod a llewod ogof yn ymgartrefu yn yr ardal hon.

Mabwysiadwyd thema ‘edeifion ysbrydoliaeth’ i gysylltu doniau artistig y dref, gyda Daniel Owen, mab enwocaf Yr Wyddgrug o bosib, yn defnyddio edeifion defnydd yn ei siop teiliwr ac edeifion geiriau yn ei nofelau bywiog wedi’u seilio ar gymeriadau’r dref. Yn yr un modd, adlewyrchir yr edefyn lleol hwn yng ngwaith yr artist Richard Wilson, a ddefnyddiodd dirwedd yr ardal i ysbrydoli ei baentiadau, y mae nifer ohonyn nhw bellach yn cael eu harddangos yma.

Yn siarad yn y seremoni lansio, cyn torri’r rhuban swyddogol, diolchodd Sara Mogel OBE, Cadeirydd Aura, i ddefnyddwyr Llyfrgell yr Wyddgrug am eu cyfraniadau gwerthfawr wrth helpu penderfynu beth y dylid ei gynnwys yn yr amgueddfa newydd, a sut y dylai edrych. Dywedodd Mrs Mogel: “Mae heddiw’n benllanw llawer iawn o waith caled ac yn atgyfnerthu ymrwymiad Aura i fuddsoddi yn y gymuned leol. Gobeithio y bydd yr Amgueddfa newydd, well hon yn Yr Wyddgrug yn ennyn diddordeb teuluoedd, grwpiau lleol ac ysgolion, ac yn creu synnwyr o berchenogaeth a balchder yn hanes y dref.”

I gael rhagor o wybodaeth am amgueddfeydd Aura, ewch i www.aura.cymru/treftadaeth neu anfonwch neges e-bost i heritage@aura.wales.

Llun 1: Sarah Pevely (Curadur Cynorthwyol), Sophie Fish (Rheolwr Amgueddfeydd, Treftadaeth a Diwylliant) a Sara Mogel (Cadeirydd y Bwrdd), i gyd o Aura, yn seremoni torri’r rhuban.

 

 

 

 

 

 

 

 

Llun 2: Disgyblion Ysgol Bryn Gwalia yn Yr Wyddgrug yn gwrando ar Sarah Pevely (Curadur Cynorthwyol).

 

 

 

 

 

 

Llun 3: Disgyblion Ysgol Bryn Gwalia yn edrych ar yr atgynhyrchiad o Fantell Aur yr Oes Efydd yn Amgueddfa’r Wyddgrug.

 

 

 

 

 

 

Back To Top