Mynd i’r afael ag Anghydraddoldebau

Sefydlwyd y clybiau chwaraeon 7 stepan drws gyda phresenoldeb wythnosol ar gyfartaledd o 160. Mae un o’r clybiau wedi parhau gyda’n gwaith o fynd i’r afael â phlant llwglyd dros y gwyliau, cynllun yr ydym wedi bod yn gyfrifol amdano dros y tair blynedd diwethaf. Rydym wedi penodi hyfforddwyr ac wedi cynnal addysg hyfforddi i gefnogi’r gwaith o ddarparu a byddwn yn defnyddio’r academi arwain gemau stryd ymhellach yn y dyfodol.
Mae’r niferoedd sy’n cymryd rhan yn y safleoedd yn uchel ac mae pobl ifanc yn elwa o’r sesiynau. Mae’r ardaloedd wedi’u dewis yn seiliedig ar dystiolaeth o angen yn ymwneud â chyfraddau ymddygiad gwrthgymdeithasol, amddifadedd a chymryd rhan.
Rydym wedi creu strategaeth o ddarpariaeth gyda phartneriaid allweddol ac wedi bod yn gweithio’n agos gyda’r Asiantaeth Ieuenctid Cenedlaethol a Gwasanaethau Ieuenctid Sir y Fflint i wella ein cynnig a sgiliau ein staff ymhellach.
Cynhaliwyd y sesiynau bob wythnos yn ystod y tymor gyda digwyddiadau arbennig yn ystod y gwyliau fel rhedeg Park Lives, digwyddiadau ymrwymo, digwyddiadau addysg.

Case Studies 1

Campau’r Ddraig ac Aml Sgiliau

Mae gweithdai athrawon yn parhau i gael eu cynnal gan gefnogi lefelau cyfranogiad a rhoi hyder i ysgolion eu darparu. Mae’r gweithdai wedi’u cynllunio o gwmpas y gwyliau chwaraeon a’r nod yw cynyddu cyfranogiad cyn yr ŵyl ac yn ystod yr ŵyl. Mae’r gweithdai wedi canolbwyntio hefyd ar ein hysgolion ‘coch’, drwy sicrhau fod mwy o ddarpariaeth ar gael. Mae pob athro sy’n cymryd rhan yn derbyn pecyn adnoddau i gefnogi’r gwaith o ddarparu. Ar gyfartaledd mae 15 athrawon a chynorthwywyr wedi cymryd rhan ymhob gweithdy.

Case Studies 2

Daily Mile

Mae’r Daily Mile bellach yn gweithredu mewn 25 o’r 63 ysgolion cynradd yn Sir y Fflint gydag oddeutu 11,828 o blant yn cymryd rhan. Fel rhan o’n datblygiad o’r Daily Mile Bryn Coch rydym wedi gosod lôn redeg artiffisial fel bod plant yn gallu rhedeg mewn tywydd garw, ac mae ysgol gynradd Southdown wedi meithrin perthynas gydag ysgol Little Kingdom yn India. Mae’r ddwy ysgol wedi rhedeg y pellter sy’n cyfateb i’r pellter hynny rhwng y ddwy ysgol.

CPA

Fel rhan o’n cynllun busnes rydym wedi sefydlu darpariaeth CPA sydd yn galluogi staff Datblygu Chwaraeon i ddarparu sesiynau AG o safon uchel mewn ysgolion. Mae 10 ysgolion wedi cofrestru i dderbyn y ddarpariaeth ac i dderbyn o leiaf hanner diwrnod o hyfforddiant chwaraeon. Mae’r staff yn cael eu hyfforddi ac yn gweithio trwy Ddatblygu Chwaraeon a thrwy weithio gydag ysgolion rydym yn gallu sicrhau ein bod yn dysgu sgiliau Llythrennedd Corfforol a bod plant yn derbyn profiadau positif a chynhwysol. Rydym hefyd yn gallu cynnig cysylltiadau ychwanegol i ddarpariaeth gymunedol i gefnogi ymrwymiad pellach mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol.