Aura Plus One (for Website) v2_Page_2

AURA PLWS UN:
CYNLLUN CYDRADDOLDEB I BOBL ANABL

Mwy o bobl, mwy o feddyliau a chyrff actif, yn fwy aml

Mae Aura Plws Un yn gynllun cydraddoldeb i bobl anabl sydd yn rhoi mynediad am ddim i’n canolfannau hamdden i ‘gynorthwywyr personol’ sy’n cefnogi ein cwsmeriaid anabl.

Sut mae’r cynllun yn gweithio?
Rydym yn cydnabod fod rhai pobl anabl yn ei chael hi’n anodd cymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgareddau hamdden ac o bosib angen gofalwr/ cynorthwyydd personol i fynd efo nhw all ddyblu’r gost. Ni fydd Aura yn codi ffi ar gwsmeriaid sydd yno i ddarparu cymorth un-i-un. Y rheswm dros hynny yw ein bod yn gwneud ein gorau i fod yn deg i’n cwsmeriaid ac i’w gwneud hi’n haws iddyn nhw gymryd rhan.

Mae cwsmeriaid anabl yn gallu cofrestru ar gyfer Aura Plws Un os ydyn nhw’n cwrdd â’r meini prawf wedi’i amlinellu yn y telerau ac amodau (gyferbyn). Ar ôl cadarnhau eu bod nhw wedi cwrdd â’r meini prawf byddan nhw a’u cynorthwyydd personol yn derbyn cerdyn Aura (os nad oes ganddynt un yn barod) a chofrestriad Aura Plws Un, yn rhad ac am ddim.

Wedyn, bydd deiliad y cerdyn Aura Plws Un yn talu am beth bynnag gyfleuster y maen nhw’n dymuno’i ddefnyddio a’u cynorthwyydd personol yn dod i mewn am ddim.

Ffurflen gais

Amodau a Thelerau
1. Er mwyn bod yn gymwys am Aura Plws Un rhaid cael tystiolaeth o un o’r canlynol:
a. Lwfans Byw i’r Anabl (LBA) / Taliad Annibyniaeth Bersonol (TAB)
Lefelau Canolig neu Uchel o ofal yn unig
b. Lwfans Mynychu Lefel Canolig neu Uchel o ofal yn unig
c. Wedi cofrestru’n ddall

2. Rhaid i’r cwsmer anabl lenwi’r ffurflenni cais ac nid y cynorthwyydd personol (neu ofalwr). Os oes angen, gall y cynorthwyydd personol helpu’r cwsmer i lenwi’r ffurflen.

3. Mae cwsmeriaid y cynllun yn talu’r pris presennol ar gyfer unrhyw gyfleuster y maen nhw’n dymuno’i ddefnyddio. Fodd bynnag, mae’r cynllun yn galluogi cynorthwyydd personol (neu ofalwr) i fynediad am ddim gan eu bod yn mynychu i anghenion y cwsmer.

4. Bydd holl geisiadau Aura Plws Un yn ddarostyngedig i ddilysiad gan gyflogai Aura.

5. Gall yr holl gwsmeriaid gael mynediad i’r gwasanaethau fel rhan o gynllun Aura Plws Un:
• Ystafell Ffitrwydd
• Dosbarthiadau Ffitrwydd (Pilates, Tai Chi, Lles, Yoga, Zumba a Hyfforddiant Cylchol i Ddechreuwyr)
• Nofio i’r Cyhoedd
• Sglefrio Rhew
• Chwaraeon Raced

6. Bydd yr holl ffurflenni cais Aura Plws Un yn cael eu hanfon ymlaen i’r Brif Swyddfa lle bydd cofrestriad (awdurdodiad) Aura Plws Un yn cael ei ychwanegu at gyfrif y cwsmer. Bydd y Prif Swyddfa yn cofrestru cyfrif newydd ar gyfer y cynorthwyydd personol ac yn anfon y cerdyn Aura cysylltiedig i gyfeiriad cartref y cwsmer anabl. Yna gall y cwsmer ddarparu eu cynorthwyydd personol gyda’r cerdyn Aura ar yr amser y byddan nhw’n cymryd rhan yn y gweithgaredd o ddewis.

7. Mae angen i gwsmeriaid Aura Plws Un i ail-ymgeisio ac i adnewyddu’r cofrestriad bob 12 mis. Mae hyn er mwyn sicrhau fod cwsmeriaid yn parhau i gwrdd â meini prawf y cynllun.