Croeso i Gornel Lyfrau Aura! Bob mis bydd Llyfrgelloedd Aura yn argymell llyfr gwahanol i’w ddarllen.

I gael mynediad at ein catalog llyfrgell ar-lein bob awr o’r dydd, cliciwch yma.


Llyfr mis Medi 2020 Llyfrgelloedd Aura ydi: The Listeners gan Anthony J. Quinn!

Mae’r ditectif Carla Herron yn cyfweld â chlaf yn ysbyty seiciatreg Deepwell sydd wedi cyfaddef i lofruddiaeth greulon un o seicotherapyddion mwyaf adnabyddus yr ysbyty. Ond sut y bu iddo wneud hyn pan oedd yn cael ei wylio 24 awr y dydd? Yn awyddus i brofi ei hun, mae Carla yn benderfynol o ddatrys beth sy’n edrych fel trosedd amhosib. Yn fuan iawn mae’r achos yn cymryd ei holl amser ac mae hi wedi ei dal rhwng dirgelwch ysbyty Deepwell a choedwigoedd llwm a niwlog safle honedig y drosedd. Gan ymladd yn erbyn y rhai uwch ei phen, ac yn erbyn y staff yn Deepwell sy’n anfodlon datgelu unrhyw wybodaeth, mae Carla yn ddi-ildio wrth geisio darganfod y gwirionedd.

Yn hynod o afaelgar, ac yn llawn awyrgylch, mae The Listeners yn sicr yn ddewis perffaith i unrhyw un sy’n hoff o ffuglen droseddol!
Sgôr Llyfrau Aura: 4/5


Llyfr mis Awst 2020 Llyfrgelloedd Aura yw: My Sister, the Serial Killer gan Oyinkan Braithwaite!

Mae’r ddwy chwaer Korede ac Ayoola yn hollol wahanol. Nid yw Korede sy’n swil a difrifol, yn synnu wrth dderbyn galwad ffôn dychrynllyd gan Ayoola sydd wedi lladd dyn arall mewn gweithred o hunan-amddiffyn honedig, gan ddod â chyfanswm y cariadon a laddwyd i 3. Mae Korede yn helpu Aooyla unwaith eto, i lanhau safle’r drosedd, ac i leihau unrhyw amheuaeth i gyfeiriad ei chwaer. Mae ffyddlondeb Korede yn cael ei brofi i’r eithaf pan mae Ayoola yn ymweld â hi yn yr ysbyty lle mae hi’n gweithio, ac yn dechrau canlyn doctor y mae Korede wedi ei edmygu ers amser. Mae Korede yn cael ei gorfodi i wynebu’r sefyllfa a phenderfynu ymhle mae ei chalon.
Mae My Sister, the Serial Killer yn llawn comig tywyll a champus, ac yn stori drosedd heb ei ail. Mae Llyfrgelloedd Aura yn argymell y llyfr hwn i unrhyw un sydd wrth eu boddau â ffuglen trosedd a chyffro!
Sgôr Llyfrau Aura: 4/5


Llyfr y mis Llyfrgelloedd Aura ar gyfer mis Gorffennaf 2020 yw: The Foundling gan Stacey Halls!

Mae’r teitl ar gael i’w fenthyg ar Borrowbox, cliciwch yma i ddechrau pori!

Ar ôl gadael ei merch newydd-anedig Clara yn Ysbyty’r Foundling yn Llundain, mae Bess Bright yn addo i’w hun y byddant yn aduno un diwrnod. 6 mlynedd yn ddiweddarach, mae Bess yn dychwelyd i’r Foundling yn barod i ddechrau bywyd newydd gyda’r merch y buodd yn ei cholli bob dydd, ond mae hi’n canfod bod Clara eisoes wedi cael ei hawlio gan rhywun – rhywun sy’n honni mai hi yw ei mam go iawn. Yn daer am atebion, mae’n rhaid i Bess ddechrau chwilio am ei merch a chipiwyd.

Mae’r stori hudolus hon am wahanu a gobaith yn berffaith ar gyfer y sawl sy’n mwynhau ffuglen hanesyddol, yn ogystal â chyffro a dirgelwch. Siwrnai epig o’r dudalen gyntaf un: Mae The Foundling yn llawn emosiwn ac yn lyfr gafaelgar iawn.
Sgôr Llyfrau Aura: 5/5


Llyfr mis Mehefin 2020 Llyfrgelloedd Aura yw: The Seven Deaths of Evelyn Hardcastle gan Stuart Turton

Mae’r llyfr hwn ar gael fel e-lyfr a llyfr e-sain drwy Borrowbox! Cliciwch yma i weld y llyfrau yn Borrowbox.

Ar nos ola’ leuad hyfryd mae’r teulu Hardcastle yn cynnal parti mawreddog sy’n gorffen mewn trasiedi gyda marwolaeth Evelyn Hardcastle – ond nid dim ond un waith. Mae Aidan, un o’r gwesteion yn y parti, yn cael ei ddal a’i wynebu gan gyfrinachau a brad rownd pob cornel. Dim ond drwy ail-fyw digwyddiadau’r dydd drosodd a throsodd, ac mewn cyrff gwahanol, y gall Aidan gwblhau’r dasg a roddwyd iddo, sef datrys dirgelwch marwolaeth Evelyn. Mae o’n dysgu’n gyflym iawn nad yw datrys y dirgelwch yn dasg hawdd, ac yn sicr nid yn un ddi-boen.

Mae The Seven Deaths of Evelyn Hardcastle yn llyfr sy’n syfrdanu ac yn anesmwytho; antur gyffrous ar gyfer unrhyw un sy’n hoff o stori ddatrys llofruddiaeth!
Sgôr Llyfrau Aura 4/5


Llyfrau’r Mis fis Mai 2020 Aura yw: Hi Yw fy Ffrind gan Bethan Gwanas a The Way of All Flesh gan Ambrose Parry

Cafodd y ddau lyfr yma eu dethol i’w trafod ar gyfer Clwb Llyfrau Ar-lein Llyfrgelloedd Cymru; mae’r ddau ar gael ar ffurf eLyfr a llyfr llafar trwy BorrowBox. Cliciwch yma i ddarganfod mwy ynghylch ymuno â’r Clwb Llyfrau Ar-lein a BorrowBox!

Hi Yw fy Ffrind gan Bethan Gwanas

Mae Non a Nia yn ffrindiau pennaf, ac wedi bod felly erioed. Gan dyfu fyny yn Sir Feirionydd yn y 1960au, ar adegau maent yn ymddangos mor wahanol â mêl â menyn – mae Nia wrth ei bodd â’r Bay City Rollers tra bo Non yn addoli Led Zeppelin – ac eto maent yn mynd trwy fywyd fel chwiorydd ac yn rhannu popeth gyda’i gilydd, oherwydd, wedi’r cyfan, mae ffrindiau pennaf yn cadw cyfrinachau ei gilydd ac yn dweud bob dim wrth ei gilydd.

Mae Hi Yw Fy Ffrind yn bortread cyfareddol a bywiog o ddiniweidrwydd plentyndod, ffrithiant gwleidyddol a chyfeillgarwch yn seiliedig ar ddealltwriaeth gilyddol o le a chymuned. Bydd stori Non a Nia yn gwneud i chi chwerthin yn uchel, a rhyfeddu ar gyfanfydaeth tyfu i fyny: llyfr i gynhesu’ch calon, y bydd pawb sy’n hoff o ffuglen yn ei fwynhau
Sgôr Llyfr Aura 5/5

The Way of All Flesh gan Ambrose Parry

Wedi’i leoli yng Nghaeredin ym 1847 yng nghanol cyfnod o arbrofi meddygol didostur, mae Will Raven – meddyg uchelgeisiol sy’n gweithio fel prentis i’r Doctor Simpson enwog – a Sarah Fisher – morwyn tŷ Doctor Simpson sy’n ysu am ddysgu mwy am gemeg a meddygaeth – yn canfod eu hunain yn chwilio am atebion pan ddarganfyddir cyrff marw merched ifanc ledled y ddinas: gydag achos y marwolaethau’n anhysbys, ond eto’n erchyll o ofnadwy.
Cyfuniad rhyfeddol o hanes a throsedd, ynghyd â sylwebaeth ar anghyfiawnder ac anghydraddoldeb; Mae The Way of All Flesh yn atmosfferig ac yn llawn troeon trwstan. Yn sicr nid yw hwn yn llyfr (na llyfr llafar!) ar gyfer y gwangalon!
Sgôr Llyfr Aura 4/5


Llyfr mis Ebrill Llyfrgelloedd Aura yw: Rules for Perfect Murders gan Peter Swanson

Mae’r nofel hon ar gael fel llyfr llafar – cliciwch yma i weld teitlau gan Peter Swanson a llawer o rai eraill drwy RBDigital! Cofiwch: mae cannoedd o lyfrau ar gael i aelodau Llyfrgell Aura drwy BorrowBox, RBDigtal a Pressreader; rhaid cofrestru gyda’ch cerdyn llyfrgell.

Mae gan yr Asiant FBI Gwen Mulvey deimlad ym mêr ei hesgyrn: mae cyfres o lofruddiaethau heb eu datrys i gyd yn ymddangos fel pe baent yn gysylltiedig â siop lyfrau ddirgel o’r enw Old Devils. Pan mae Mulvey yn dilyn ei greddf ac yn mynd i’r siop, mae hi’n cyfarfod Malcolm Kershaw, a oedd wedi rhoi blog ar wefan y siop o’r enw ‘My Eight Favourite Murders’. Mae pob un o’r marwolaethau heb eu datrys yn anhygoel o debyg i’r troseddau sydd wedi’u portreadu yn y nofelau a ddewiswyd gan Malcolm, yn cynnwys teitlau enwog fel ‘The ABC Murders’ gan Agatha Christie. Mae’r llofrudd ar gwest i gyflawni wyth llofruddiaeth berffaith, ond wna’ nhw lwyddo? Ac yn wir a oes y ffasiwn beth â llofruddiaeth berffaith – dim ots pa mor ofalus yw’r cynllunio?

Dyma deyrnged i’r genre ffuglen trosedd mewn sawl ffordd. Mae hwn yn llyfr perffaith i unrhyw un sy’n hoffi nofelau trosedd clasurol. Yn llawn tyndra ac yn glyfar tu hwnt, bydd Rules for Perfect Murders yn hoelio eich sylw o’r dudalen gyntaf i’r olaf.

Sgôr llyfrau Aura: 4/5


Llyfr mis Mawrth 2020 Llyfrgelloedd Aura ydi: Louis & Louise gan Julie Cohen.

Mae Louis a Louise wedi’u geni ar yr un diwrnod – maen nhw’r un person. Mae ganddyn nhw’r un rhieni, yr un ffrindiau gorau, popeth yr un fath – ac eithrio’r cyrff y ganwyd hwy iddynt. Ar noson eu seremoni graddio o’r ysgol uwchradd mae Louis a Louise yn dioddef trawma catastroffig a fydd yn eu poeni am byth ac yn eu gorfodi i adael bro eu mebyd a gadael popeth ar ôl. Fydd dychwelyd ar ôl 13 o flynyddoedd ddim yn hawdd – mae’n rhaid iddyn nhw wynebu eu gorffennol yn y gobaith o greu dyfodol mwy disglair.

Gan symud o leisiau naratif Louis a Louise, mae’r nofel hon yn dal pwysau a rhagfarn tref fach, gan bwysleisio ar bwysigrwydd perthyn. Dyma sori ingol ac emosiynol. Felly beth am wneud paned a swatio yn eich cadair ddarllen gyda’r nofel hon?!

Sgôr Llyfrau Aura: 4/5


Mae Llyfrgelloedd Aura yn argymell The Dutch House gan Ann Patchett yn Llyfr y Mis ar gyfer Chwefror 2020!

Roedd prynu Dutch House – campwaith pensaernïol ar gyrion Philadelphia – i fod yn arwydd o gariad gan ŵr i’w wraig. All Cyril Conroy ddim coelio ei lwc wrth iddo arwain y teulu o garpiau i gyfoeth, gan symud y teulu i Dutch House sydd yn eithriadol o grand. Ond eto, er gwaethaf ei harddwch, mae pethau’n dirywio i deulu Conroy, gan adael Danny a Maeve – plant y teulu – heb yr un geiniog ac wedi’u halltudio o’u cartref.

Dros bum degawd, cawn ein harwain gan lais naratif Danny sydd yn teimlo’n gartrefol pan mae gartref gyda’i chwaer, Maeve. Mae’r brawd a chwaer Conroy yn eithaf tebyg i Hansel a Gretel, gan adael briwsion anweladwy sydd bob tro, rhywsut, yn arwain yn ôl i Dutch House.

Castell tylwyth teg cyfoes gyda thro tywyll: Mae The Dutch House yn nofel deimladwy am natur ddynol, colled a bond annhoradwy teulu: y nofel berffaith i unrhyw un sy’n caru llyfrau a sagas teuluol!

Sgôr Llyfrau Aura: 5/5


Blwyddyn Newydd Dda oddi wrth Lyfrgelloedd Aura!

Mae Llyfrgelloedd Aura yn argymell Lock Every Door gan Riley Sager fel Llyfr y Mis Ionawr 2020!

Yn ysu am newid aer a rhywbeth i fynd â’i meddwl oddi ar ei thor-calon a’r diffyg balans banc, mae Jules Larson yn neidio ar y cyfle i gymryd preswyliaeth â thâl yn un o adeiladau fflatiau mwyaf mawreddog Efrog Newydd: y Bartholomew.

Dim ond gyda diflaniad Ingrid – cyd-breswyliwr – mae Jules yn dechrau cwestiynu beth sy’n llechu tu ôl i ddrysau’r Bartholomew. Yn frawychus, mae’n darganfod nad Ingrid yw’r cyntaf o’r bobl sy’n gofalu am fflatiau yn y Bartholomew i fynd ar goll. Rhaid iddi fagu’r holl gryfder sydd ganddi os nad yw hi am wynebu ffawd debyg a sicrhau nad yw ei phreswyliaeth dros dro yn dod yn un parhaol.

Stori sy’n eich cipio o’i phen i’w chynffon: mae naws Gothig hardd i Lock Every Door ac mae’n llawn dirgelwch. Yn sicr mae’n stori gyffrous, gwerth ei darllen! 

Sgôr Llyfr Aura: 4/5


Nadolig Llawen gan Lyfrgelloedd Aura!

Argymhelliad ar gyfer mis Rhagfyr 2019 yw: Christmas Days: 12 Stories and 12 Feasts for 12 Days gan Jeanette Winterson.

Yn y casgliad llawen hwn o straeon, synfyfyrion a ryseitiau Nadoligaidd, mae Janette Winterson yn dod ag ysbryd y Nadolig – yn eithaf llythrennol – yn fyw. Mae hi’n cyfuno pob stori gyda rysáit Nadoligaidd, ag adlewyrchiadau personol, sy’n rhoi cipolwg mynwesol i’w thraddodiadau Nadolig ei hun. Petai’n cael ei fwynhau ar unwaith, neu ar draws 12 diwrnod y Nadolig, mae’r casgliad hwn yn hwylus mewn unrhyw fodd. Yn llawn darluniadau Nadoligaidd, mae Christmas Days yn hyfryd i edrych arno hefyd – er na ddyliech chi roi barn cyn darllen y stori!

Llawn dychymyg, ffraethineb a hwyl yr ŵyl: Mae casgliad Jeanette Winterson o straeon hudol o’r tymor a gwleddoedd Nadoligaidd yn lyfr bach gwych i ddarllen yr adeg hon o’r flwyddyn.

Sgôr Llyfrau Aura: 5/5

Edrychwch ar ein hargymhellion llyfr ar gyfer Nadolig, yma!


Argymhelliad ar gyfer mis Tachwedd 2019 yw: The Testaments gan Margaret Atwood.

Mae’r dilyniant hir-ddisgwyliedig hwn i’r nofel enwog The Handmaid’s Tale, ac enillydd Gwobr Booker 2019, wedi bod ar frig rhestr gwerthwyr gorau ‘Ffuglen i Oedolion’ Llyfrgelloedd Aura drwy gydol mis Hydref, ac mae’n ddewis delfrydol ar gyfer ein hargymhelliad y mis hwn.

Wedi seibiant o 35 mlynedd, mae Atwood unwaith eto yn ein tywys yn ôl – neu’n ein harwain ymlaen – i Gilead: cenedl yn y dyfodol sy’n disodli’r Unol Daleithiau yn y nofel ddystopaidd ac iasol hon. Wedi’i gosod dros 15 mlynedd ar ôl The Handmaid’s Tale, mae The Testaments yn dod â hanes tair dynes a’u profiadau â Gilead ynghyd, gan eu plethu i arddangos eu dewrder a’u gwytnwch unigol. Mae’r llais agoriadol yn y nofel yn rhan hanfodol o’r drefn, ac mae’r ddau lais arall yn rhoi cip ar fywyd wrth dyfu i fyny o fewn neu yng nghysgod Gilead. Mae gan y canlyniad, pan ddaw’r lleisiau ynghyd, bosibiliadau niweidiol – os ydynt yn ddigon dewr i fentro.

Mae’r nofel hon yn llawn troeon a digwyddiadau annisgwyl, ac mae Atwood unwaith eto’n portreadu grym y gair ysgrifenedig wrth siarad yn erbyn anghyfiawnder.  Gyda gobaith a phenderfyniad i sicrhau rhyddid, mae The Testaments yn ddilyniant pwerus; ac yn wir yn werth yr holl aros.

Sgôr Llyfrau Aura: 5/5


Argymhelliad ar gyfer mis Hydref 2019 yw The Woman in Black gan Susan Hill.

Mae Arthur Kipps, y prif gymeriad, yn dechrau ei stori trwy ddisgrifio golygfa o deulu hapus: ei wraig a’i lys-blant yn eistedd o gwmpas y tân adeg y Nadolig. Wrth i’r plant ddechrau adrodd storïau ysbryd, mae Arthur yn cael ei lethu gan atgofion o orffennol poenus ac yn cael ei orfodi i ail-ymweld â digwyddiadau trawmatig a oedd wedi bod yn gudd ers blynyddoedd. Mae’n dechrau ailadrodd ei stori ysbryd ei hun. Canolbwynt y stori yw ffigwr y teitl – y ddynes mewn du – sy’n gadael ei hôl tywyll ac hunllefus ar fywyd Arthur am byth.

Mae ‘The Woman in Black’ yn llawn ing a disgrifiadau hyfryd o bobl a lleoedd sy’n gysylltiedig â stori Arthur.  Mae’n nofel ffyrnig o gyffroadol sy’n aros yng nghof y darllenwr ymhell ar ôl rhoi’r llyfr i lawr. Byddai Llyfrgelloedd Aura yn argymell y nofel hon fel un i’w darllen yn ystod cyfnod Calan Gaeaf 2019: mae’n berffaith ar gyfer noson hydrefol o flaen y tân.

Sgôr Llyfrau Aura: 5/5

Edrychwch ar ein hargymhellion llyfr ar gyfer Calan Gaeaf 2019, yma!