Croeso i Gornel Lyfrau Aura! Bob mis bydd Llyfrgelloedd Aura yn argymell llyfr gwahanol i’w ddarllen.

I gael mynediad at ein catalog llyfrgell ar-lein bob awr o’r dydd, cliciwch yma.


Llyfr y Mis, Hydref 2021 Llyfrgelloedd Aura ydi: The Strings of Murder gan Oscar de Muriel

Caeredin, 1888: ac mae feiolinydd wedi’i lofruddio yn ei gartref. Yng nghanol panig mawr Jack The Ripper, mae Scotland Yard yn anfon yr Arolygydd Ian Frey i ymchwilio i’r drosedd fwystfilaidd, sy’n cuddio ei bresenoldeb dan gysgod adran ffug sy’n arbenigo mewn pethau goruwchnaturiol. Mae Frey, ynghyd â’r Ditectif ‘Nine-Nails’ McGray, yn canfod symbolau hud yn safle’r drosedd ac mae morwyn y feiolinydd yn siŵr ei bod hi wedi clywed mwy nag un cerddor yn canu gyda’i meistr cyn y llofruddiaeth. Ond eto roedd yr ystafell wedi’i chloi, heb unrhyw ffordd i mewn nac allan, sy’n gwneud dirgelwch y farwolaeth hon yn hyd yn oed mwy annealladwy.
Gyda chymysgedd gwych o arswyd a hanes, mae The Strings of Murder yn ddewis da i’r rheiny ohonoch chi sy’n hoff o nofelau Sherlock Holmes a ffuglen droseddau – a’r peth perffaith i ddarllen ar Noson Calan Gaeaf.

Sgôr Llyfrau Aura: 4/5


Llyfr mis Medi 2021 Llyfrgelloedd Aura ydi: This One Sky Day gan Leone Ross


Mae’r haul yn gwawrio ar ddiwrnod newydd ar ynys hyfryd Popisho, ac mae trigolion yr ynys wrthi’n brysur yn mynd ynghylch eu pethau. Mae gan bob person ar Popisho ddawn fach arbennig sy’n perthyn iddyn nhw yn unig – rhywbeth sy’n eu gwneud yn wahanol i eraill: ychydig bach o hud. Mae’n rhaid paratoi gwledd briodas, mae enaid ar grwydr yn dyheu am y rhyddid i symud ymlaen, ac mae dau gariad anlwcus yn cael eu tynnu’n ôl at ei gilydd: i gyd o fewn yr ‘un diwrnod awyr yma’.
Crefftus o’r gair cyntaf i’r olaf. Mae This One Sky Day yn antur arbennig ac yn un sy’n rhaid ei ddarllen yn haf 2021!
Sgôr Llyfrau Aura: 5/5


Llyfr y mis Llyfrgelloedd Aura ar gyfer mis Awst 2021 yw: The Maidens gan Alex Michaelides

Mae’r therapydd grŵp, Mariana Andros, wedi’i llethu gan alar ar ôl colli ei gŵr, a chaiff ei thaflu i drasiedi arall pan gaiff alwad ffôn ofidus gan ei nith, Zoe. Mae merch ifanc, un o ffrindiau agosaf Zoe ym Mhrifysgol Caergrawnt, wedi’i lladd.
Ni all Mariana beidio â chwestiynu rhan eu hathro swynol a gor-garismatig, Edward Fosca, sydd fel pe bai’n anghyffyrddadwy, er mawr rwystredigaeth i Mariana. Mae staff a myfyrwyr wrth eu boddau ag ef, yn enwedig ei gylch o fyfyrwyr benywaidd, sydd wedi creu cymdeithas gudd o’r enw The Maidens. Mae Mariana yn benderfynol o atal y llofrudd, waeth beth yw’r gost.
Mae’r llyfr hwn yn afaelgar tu hwnt, ac mae tro yn y stori na allai neb ei ragweld. Mae The Maidens yn wefreiddiol, a pherffaith i’r rhai sy’n hoff o ffuglen drosedd a nofelau dirgelwch.
Sgôr Llyfr Aura: 5/5


Llyfr mis Gorffennaf 2021 Llyfrgelloedd Aura ydi: Madam gan Phoebe Wynne

Mae Caldonbrae Hall, ysgol breswyl 150 oed i ferched, yn sefyll ar gwr clogwyn creigiog: enghraifft i bawb o ragoriaeth a thraddodiad. Mae Rose Christie yn methu â chredu ei lwc pan mae’n cael ei chyflogi i fod yn athrawes a phennaeth adran newydd y Clasuron yn yr ysgol, heb sôn am fod y person cyntaf i’r ysgol ei gyflogi ers mwy na degawd. Mae ei moesau a’i chredoau’n cael eu herio’n sydyn wrth iddi ymgyfarwyddo â diwylliant traddodiadol yr ysgol, a hithau’n cael cysur o ddarllen y straeon am arwresau Groegaidd a Rhufeinig a’u cyflwyno i’w disgyblion.
Cyn hir, mae Rose yn dod yn awyddus i ddarganfod y gwir ynglŷn â diswyddiad sydyn ei rhagflaenydd, sy’n ei phlagio ar bob cornel. Wrth i Rose geisio darganfod y gwir, mae’n rhaid iddi ystyried ei rôl ei hun a’r effaith y gallai ei dylanwad a’r addysg mae’n ei rhoi ei chael ar ei disgyblion, gan eu hannog nhw i gymryd yr awenau eu hunain.
Stori fodern ond arswydus a gothig, gyda llu o arwresau i’w cefnogi: mae Madam yn llyfr sy’n anodd ei ollwng ac yn llawn brawiau.
Sgôr Llyfrau Aura: 4/5


Llyfr mis Mehefin 2021 Llyfrgelloedd Aura ydi: This Lovely City gan Louisa Hare


Yn 1950, mae’r cerddor Jazz Lawrie yn dod i Lundain ar yr Empire Windrush o Jamaica ble mae’n cyfarfod Evie, merch ifanc o hil cymysg a anwyd a magwyd gan ei mam sengl croenwyn yn Llundain. Yn gweithio fel postmon yn ystod y dydd a cherddor jazz yn ystod y nos, mae Lawrie yn ymdrechu’n daer i wneud Llundain yn gartref, ond eto mae’r darlun a welir yn y papurau newydd o groeso cynnes i newydd-ddyfodiad ymhell o’i realiti dyddiol. Un bore, mae Lawrie yn gwneud darganfyddiad torcalonnus. Mewn cymdeithas llawn gwahaniaethu, mae Lawrie yn canfod ei hun yng nghanol ymchwiliad trosedd.
Teimladwy a hynod hudolus, mae’r nofel hon yn sicr o fod at ddant unrhyw un sy’n caru ffuglen hanesyddol.
Sgôr Llyfrau Aura: 4/5


Llyfr y mis yn Llyfrgelloedd Aura Mai 2021 yw: Klara and the Sun gan Kazuo Ishiguro

Mae Klara, Ffrind Artiffisial, yn aros yn amyneddgar yn y siop yn gwylio’r byd y tu allan yn hapus, gan aros am y diwrnod y bydd yn cael ei dewis. Mae ei nodweddion arsylwadol anhygoel yn ei chaniatáu i weld mwy na beth mae ffrindiau artiffisial eraill yn ei weld. Tra mae yn y ffenest, mae’n sylwi ar allu anhygoel yr haul i effeithio ar fywydau posib a gan ei bod yn cael ei phweru gan yr haul ei hun, mae’n edmygu’r Haul yn fwy na dim, a’r maeth sydd i’w gael o’i belydrau.
Drwy lygaid Klara a’i ffordd o edrych ar y bobl a’r byd o’i chwmpas, rydyn ni’n dod i gwestiynu gwir ystyr cyfeillgarwch a chariad. Mae Klara and the Sun yn nofel hardd a theimladwy: yn ychydig o heulwen yn ystod y cyfnod anodd hwn.
Sgôr llyfr Aura 5/5


Llyfr mis Ebrill 2021 Llyfrgelloedd Aura ydi: Dear Edward gan Ann Napolitano

Roedd Edward Adler, ei rieni a’i frawd mawr annwyl Jordan, ar fin cychwyn pennod newydd yn eu bywydau mewn dinas newydd. Wrth hedfan o Newark i Los Angeles gyda 183 o deithwyr eraill, mae trasiedi’n digwydd pan gaiff yr awyren ddamwain. Edward yw’r unig oroeswr, a chaiff ei adnabod gan y genedl fel y bachgen a oroesodd. Mae’n cael trafferth byw heb ei deulu, a gyda baich annioddefol colled a thrawma ar ei ysgwyddau, mae Edward yn canfod cysur yn ei gyfeillgarwch gyda’i gymydog, Shay.
Un diwrnod mae Edward a Shay yn dod o hyd i lythyrau sydd wedi’u cyfeirio at Edward gan aelodau o deuluoedd y teithwyr a oedd ar yr awyren gydag ef. Wrth agor pob llythyr, mae Edward yn dechrau rhoi rhai o gwestiynau anoddaf a dyfnaf bywyd at ei gilydd, ac yn arbennig, cwestiynau ynglŷn â dysgu sut i fyw yn dilyn colled.
Mae hon yn stori o gariad a chyfeillgarwch sy’n tyfu allan o golled a thrawma. Mae Dear Edward yn nofel sydd wedi’i hysgrifennu’n hyfryd ac mae’n rhyfeddol o ysbrydoledig – ond rydym yn eich argymell i gadw hances boced wrth law!
Sgôr Llyfrau Aura: 4/5


Llyfr mis Mawrth 2021 Llyfrgelloedd Aura ydi: My Dark Vanessa gan Kate Elizabeth Russell

Yng nghanol y cynnydd mawr o honiadau am ddynion pwerus dydi Vanessa ddim yn synnu o weld erthyglau a negeseuon ar y cyfryngau cymdeithasol sy’n cynnwys enw ei hen athro Saesneg, Jacob Strane. Gan symud rhwng y gorffennol a’r presennol, mae Vanessa yn archwilio ac yn edrych yn ôl ar ei hun yn 15 mlwydd oed a’r posibilrwydd nad oedd y berthynas gyda’i hathro 42 mlwydd oed yn stori garu berffaith yr oedd hi wedi darllen amdani mewn llyfrau: llyfrau yr oedd o wedi eu dewis iddi. Mae ganddi hi rŵan ddewis: cadw cyfrinach, neu ddatgelu ac wynebu gwir ddigwyddiadau ei gorffennol.
Dyma gorwynt o nofel sy’n llithro rhwng digwyddiadau’r gorffennol a’r presennol, gan archwilio cymhlethdodau trawma a gofyn cwestiynau pwysig am ganiatâd a chyfranogaeth. Mae yna ddwyster hunllefus yn My Dark Vanessa a fydd yn aros efo’r darllenydd am beth amser ar ôl darllen y dudalen olaf.
Sgôr Llyfrau Aura: 5/5


Llyfr mis Chwefror 2021 Llyfrgelloedd Aura ydi: Live a Little gan Howard Jacobson

Mae Beryl Dusinbery, sydd yn ei nawdegau, yn cael problemau â’i chof – heb sôn am geisio cofio ei phlant ei hun a phwy yw neu oedd eu tadau. Mae ei gofalwyr, Nastya ac Euphoria, yn wynebu ei meddwl craff a’i gonestrwydd, gan wrando ar ei straeon am wŷr a chariadon o’i gorffennol.
Ar y llaw arall, mae Shimi Carmelli, hen lanc golygus o Ogledd Llundain, yn cofio popeth, hyd yn oed ei enedigaeth ei hun ac yn benodol, cywilydd o’i blentyndod sy’n gysgod dros ei fywyd, hyd yn oed nawr yn ei wythdegau.
Daw’r ddau at ei gilydd a chanfod nad yw fyth yn rhy hwyr i wella hen glwyfau a mwynhau bywyd i’r eithaf tan y diwedd un.
Mae Live a Little yn cynnwys hapusrwydd a hiwmor, ac mae’n stori deimladwy am edifeirwch, cariad, a’r ffordd rydym yn edrych yn ôl ar lwybrau a gymerwyd a rhai na gymerwyd.

Sgôr Llyfrau Aura: 4/5


Llyfr mis Ionawr 2021 Llyfrgelloedd Aura ydi: Late in the Day gan Tessa Hadley


Mae’r ffrindiau Christine, Alexandr, Lydia a Zachary wedi adnabod ei gilydd ers blynyddoedd. Mae Christine yn briod ag Alex, ac mae Lydia yn briod â Zach. Un noswaith o haf, tra mae Alex a Christine adref yn Llundain, mae Lydia yn eu ffonio i roi gwybod iddynt bod Zach wedi marw’n sydyn. Wrth geisio dod i delerau â cholli eu ffrind annwyl, mae Alex a Christine yn gwahodd Lydia i symud i mewn gyda nhw, gan obeithio y gallant gefnogi ei gilydd trwy eu galar. Ond yn hytrach na dod â nhw yn nes at ei gilydd, mae’r golled yn achosi i Christine, Lydia ac Alex edrych tua’r gorffennol fwy na’r dyfodol.

Nofel wych am ddeinamig newidiol perthnasoedd a chyfeillgarwch. Mae Late in the Day wedi’i hysgrifennu’n hyfryd, ac mae’n rhoi cipolwg hynod ar gymhlethdod emosiwn dynol.
Sgôr Llyfrau Aura: 4/5


Llyfr mis Rhagfyr 2020 Llyfrgelloedd Aura ydi: Shuggie Bain gan Douglas Stuart


Mae Hugh ‘Shuggie’ Bain yn fachgen bach gofalgar ac unig, ac mae’n rhaid iddo aeddfedu’n gynt na’r rhan fwyaf o blant. Mae’r stori’n digwydd yn Glasgow yn yr 1980’au a threulia Shuggie ei blentyndod yn ymdrechu’n galed i ofalu am ei fam y mae’n ei charu yn fwy na neb yn y byd, a hithau’n brwydro yn erbyn camdriniaeth a dibyniaeth. Caiff ei fwlio a’i bryfocio’n ddiddiwedd yn yr ysgol am ei fod yn wahanol i fechgyn eraill, a dymuniad Shuggie yw bod yn ‘normal’. Wrth i frodyr a chwiorydd Shuggie ymdrechu i gael cychwyn newydd ymhell o’u cartref, daw Shuggie yn fwyfwy ynysig, a rhaid iddo weithio’n galetach fyth i gynnal ei fam: yr unig un sy’n ei garu am yr hyn ydyw, yn ddigyfaddawd.
Enillodd Shuggie Bain wobr Booker, ac mae’n dorcalonnus ond yn codi calon ar yr un pryd: llyfr bythgofiadwy am gariad, dibyniaeth a pherthyn. Rhaid ei ddarllen!

Sgôr Llyfrau Aura: 5/5


Llyfr mis Tachwedd 2020 Llyfrgelloedd Aura ydi: Nutshell gan Ian McEwan!

Mae Trudy wedi dyfeisio cynllwyn erchyll: mae’n bwriadu llofruddio ei gŵr John gyda chymorth ei frawd, Claude. Mewn tŷ yn Llundain, mae Trudy a Claude yn llunio cynllun llofruddiog er mwyn i’r ddau ohonynt gael bod mewn perthynas gyda’i gilydd o’r diwedd. Caiff y stori ei hadrodd o safbwynt preswylydd bychan, od a chwilfrydig sy’n digwydd byw yng nghroth Trudy. Yn ddiarwybod i Trudy a Claude, mae adroddwr y stori hon yn clywed pob dim ac yn dymuno atal llofruddiaeth ei dad. Gan gwestiynu’r byd a moesoldeb y bobl ynddo, nid yw’r adroddwr yn sicr eto os yw eisiau cael ei eni neu beidio.
Mae Nutshell yn stori am dwyll a brad – stori gyfarwydd sydd wedi cael ei hailadrodd a’i hail ddychmygu ers cannoedd o flynyddoedd. Gyda ffraethineb a dawn sydd bellach yn ddisgwyliedig gan Ian McEwan, mae’r llyfr bach hwn yn eich cadw ar bigau’r drain tan y dudalen olaf un.

Sgôr Llyfrau Aura: 5/5

Llyfr y mis yn Llyfrgelloedd Aura Hydref 2020 yw: Hamnet gan Maggie O’Farrell!

Swydd Warwick ym 1596. Mae Judith, merch Agnes, chwaer Susanna, a gefeilles Hamnet, yn wael yn ei gwely gyda gwres uchel iawn. Mae ei thad yn Llundain bell yn creu enw iddo’i hun fel dramodydd. Mae galar a dinistr ar ei ffordd mewn amrantiad i ddarnio’r teulu, sydd eisoes yn dioddef drwy fod ar wahân. Ychydig flynyddoedd yn ddiweddarach, bydd drama’n cael ei chyfansoddi. Hamlet.
Fe enillodd Wobr y Merched ar gyfer Ffuglen yn 2020, ac mae Hamnet yn ddarlun trawiadol o’r profiad oesol o alar a cholli rhywun, ac mae’n sicr yn haeddu’r sylw a’r edmygedd a gafodd hyd yma eleni. Llyfr perffaith i’w ddarllen wrth y tân yr hydref hwn: marciau llawn gan Lyfrgelloedd Aura!
Sgôr llyfr Aura: 5/5


Llyfr mis Medi 2020 Llyfrgelloedd Aura ydi: The Listeners gan Anthony J. Quinn!

Mae’r ditectif Carla Herron yn cyfweld â chlaf yn ysbyty seiciatreg Deepwell sydd wedi cyfaddef i lofruddiaeth greulon un o seicotherapyddion mwyaf adnabyddus yr ysbyty. Ond sut y bu iddo wneud hyn pan oedd yn cael ei wylio 24 awr y dydd? Yn awyddus i brofi ei hun, mae Carla yn benderfynol o ddatrys beth sy’n edrych fel trosedd amhosib. Yn fuan iawn mae’r achos yn cymryd ei holl amser ac mae hi wedi ei dal rhwng dirgelwch ysbyty Deepwell a choedwigoedd llwm a niwlog safle honedig y drosedd. Gan ymladd yn erbyn y rhai uwch ei phen, ac yn erbyn y staff yn Deepwell sy’n anfodlon datgelu unrhyw wybodaeth, mae Carla yn ddi-ildio wrth geisio darganfod y gwirionedd.

Yn hynod o afaelgar, ac yn llawn awyrgylch, mae The Listeners yn sicr yn ddewis perffaith i unrhyw un sy’n hoff o ffuglen droseddol!
Sgôr Llyfrau Aura: 4/5


Llyfr mis Awst 2020 Llyfrgelloedd Aura yw: My Sister, the Serial Killer gan Oyinkan Braithwaite!

Mae’r ddwy chwaer Korede ac Ayoola yn hollol wahanol. Nid yw Korede sy’n swil a difrifol, yn synnu wrth dderbyn galwad ffôn dychrynllyd gan Ayoola sydd wedi lladd dyn arall mewn gweithred o hunan-amddiffyn honedig, gan ddod â chyfanswm y cariadon a laddwyd i 3. Mae Korede yn helpu Aooyla unwaith eto, i lanhau safle’r drosedd, ac i leihau unrhyw amheuaeth i gyfeiriad ei chwaer. Mae ffyddlondeb Korede yn cael ei brofi i’r eithaf pan mae Ayoola yn ymweld â hi yn yr ysbyty lle mae hi’n gweithio, ac yn dechrau canlyn doctor y mae Korede wedi ei edmygu ers amser. Mae Korede yn cael ei gorfodi i wynebu’r sefyllfa a phenderfynu ymhle mae ei chalon.
Mae My Sister, the Serial Killer yn llawn comig tywyll a champus, ac yn stori drosedd heb ei ail. Mae Llyfrgelloedd Aura yn argymell y llyfr hwn i unrhyw un sydd wrth eu boddau â ffuglen trosedd a chyffro!
Sgôr Llyfrau Aura: 4/5


Llyfr y mis Llyfrgelloedd Aura ar gyfer mis Gorffennaf 2020 yw: The Foundling gan Stacey Halls!

Mae’r teitl ar gael i’w fenthyg ar Borrowbox, cliciwch yma i ddechrau pori!

Ar ôl gadael ei merch newydd-anedig Clara yn Ysbyty’r Foundling yn Llundain, mae Bess Bright yn addo i’w hun y byddant yn aduno un diwrnod. 6 mlynedd yn ddiweddarach, mae Bess yn dychwelyd i’r Foundling yn barod i ddechrau bywyd newydd gyda’r merch y buodd yn ei cholli bob dydd, ond mae hi’n canfod bod Clara eisoes wedi cael ei hawlio gan rhywun – rhywun sy’n honni mai hi yw ei mam go iawn. Yn daer am atebion, mae’n rhaid i Bess ddechrau chwilio am ei merch a chipiwyd.

Mae’r stori hudolus hon am wahanu a gobaith yn berffaith ar gyfer y sawl sy’n mwynhau ffuglen hanesyddol, yn ogystal â chyffro a dirgelwch. Siwrnai epig o’r dudalen gyntaf un: Mae The Foundling yn llawn emosiwn ac yn lyfr gafaelgar iawn.
Sgôr Llyfrau Aura: 5/5


Llyfr mis Mehefin 2020 Llyfrgelloedd Aura yw: The Seven Deaths of Evelyn Hardcastle gan Stuart Turton

Mae’r llyfr hwn ar gael fel e-lyfr a llyfr e-sain drwy Borrowbox! Cliciwch yma i weld y llyfrau yn Borrowbox.

Ar nos ola’ leuad hyfryd mae’r teulu Hardcastle yn cynnal parti mawreddog sy’n gorffen mewn trasiedi gyda marwolaeth Evelyn Hardcastle – ond nid dim ond un waith. Mae Aidan, un o’r gwesteion yn y parti, yn cael ei ddal a’i wynebu gan gyfrinachau a brad rownd pob cornel. Dim ond drwy ail-fyw digwyddiadau’r dydd drosodd a throsodd, ac mewn cyrff gwahanol, y gall Aidan gwblhau’r dasg a roddwyd iddo, sef datrys dirgelwch marwolaeth Evelyn. Mae o’n dysgu’n gyflym iawn nad yw datrys y dirgelwch yn dasg hawdd, ac yn sicr nid yn un ddi-boen.

Mae The Seven Deaths of Evelyn Hardcastle yn llyfr sy’n syfrdanu ac yn anesmwytho; antur gyffrous ar gyfer unrhyw un sy’n hoff o stori ddatrys llofruddiaeth!
Sgôr Llyfrau Aura 4/5


Llyfrau’r Mis fis Mai 2020 Aura yw: Hi Yw fy Ffrind gan Bethan Gwanas a The Way of All Flesh gan Ambrose Parry

Cafodd y ddau lyfr yma eu dethol i’w trafod ar gyfer Clwb Llyfrau Ar-lein Llyfrgelloedd Cymru; mae’r ddau ar gael ar ffurf eLyfr a llyfr llafar trwy BorrowBox. Cliciwch yma i ddarganfod mwy ynghylch ymuno â’r Clwb Llyfrau Ar-lein a BorrowBox!

Hi Yw fy Ffrind gan Bethan Gwanas

Mae Non a Nia yn ffrindiau pennaf, ac wedi bod felly erioed. Gan dyfu fyny yn Sir Feirionydd yn y 1960au, ar adegau maent yn ymddangos mor wahanol â mêl â menyn – mae Nia wrth ei bodd â’r Bay City Rollers tra bo Non yn addoli Led Zeppelin – ac eto maent yn mynd trwy fywyd fel chwiorydd ac yn rhannu popeth gyda’i gilydd, oherwydd, wedi’r cyfan, mae ffrindiau pennaf yn cadw cyfrinachau ei gilydd ac yn dweud bob dim wrth ei gilydd.

Mae Hi Yw Fy Ffrind yn bortread cyfareddol a bywiog o ddiniweidrwydd plentyndod, ffrithiant gwleidyddol a chyfeillgarwch yn seiliedig ar ddealltwriaeth gilyddol o le a chymuned. Bydd stori Non a Nia yn gwneud i chi chwerthin yn uchel, a rhyfeddu ar gyfanfydaeth tyfu i fyny: llyfr i gynhesu’ch calon, y bydd pawb sy’n hoff o ffuglen yn ei fwynhau
Sgôr Llyfr Aura 5/5

The Way of All Flesh gan Ambrose Parry

Wedi’i leoli yng Nghaeredin ym 1847 yng nghanol cyfnod o arbrofi meddygol didostur, mae Will Raven – meddyg uchelgeisiol sy’n gweithio fel prentis i’r Doctor Simpson enwog – a Sarah Fisher – morwyn tŷ Doctor Simpson sy’n ysu am ddysgu mwy am gemeg a meddygaeth – yn canfod eu hunain yn chwilio am atebion pan ddarganfyddir cyrff marw merched ifanc ledled y ddinas: gydag achos y marwolaethau’n anhysbys, ond eto’n erchyll o ofnadwy.
Cyfuniad rhyfeddol o hanes a throsedd, ynghyd â sylwebaeth ar anghyfiawnder ac anghydraddoldeb; Mae The Way of All Flesh yn atmosfferig ac yn llawn troeon trwstan. Yn sicr nid yw hwn yn llyfr (na llyfr llafar!) ar gyfer y gwangalon!
Sgôr Llyfr Aura 4/5


Llyfr mis Ebrill Llyfrgelloedd Aura yw: Rules for Perfect Murders gan Peter Swanson

Mae’r nofel hon ar gael fel llyfr llafar – cliciwch yma i weld teitlau gan Peter Swanson a llawer o rai eraill drwy RBDigital! Cofiwch: mae cannoedd o lyfrau ar gael i aelodau Llyfrgell Aura drwy BorrowBox, RBDigtal a Pressreader; rhaid cofrestru gyda’ch cerdyn llyfrgell.

Mae gan yr Asiant FBI Gwen Mulvey deimlad ym mêr ei hesgyrn: mae cyfres o lofruddiaethau heb eu datrys i gyd yn ymddangos fel pe baent yn gysylltiedig â siop lyfrau ddirgel o’r enw Old Devils. Pan mae Mulvey yn dilyn ei greddf ac yn mynd i’r siop, mae hi’n cyfarfod Malcolm Kershaw, a oedd wedi rhoi blog ar wefan y siop o’r enw ‘My Eight Favourite Murders’. Mae pob un o’r marwolaethau heb eu datrys yn anhygoel o debyg i’r troseddau sydd wedi’u portreadu yn y nofelau a ddewiswyd gan Malcolm, yn cynnwys teitlau enwog fel ‘The ABC Murders’ gan Agatha Christie. Mae’r llofrudd ar gwest i gyflawni wyth llofruddiaeth berffaith, ond wna’ nhw lwyddo? Ac yn wir a oes y ffasiwn beth â llofruddiaeth berffaith – dim ots pa mor ofalus yw’r cynllunio?

Dyma deyrnged i’r genre ffuglen trosedd mewn sawl ffordd. Mae hwn yn llyfr perffaith i unrhyw un sy’n hoffi nofelau trosedd clasurol. Yn llawn tyndra ac yn glyfar tu hwnt, bydd Rules for Perfect Murders yn hoelio eich sylw o’r dudalen gyntaf i’r olaf.

Sgôr llyfrau Aura: 4/5


Llyfr mis Mawrth 2020 Llyfrgelloedd Aura ydi: Louis & Louise gan Julie Cohen.

Mae Louis a Louise wedi’u geni ar yr un diwrnod – maen nhw’r un person. Mae ganddyn nhw’r un rhieni, yr un ffrindiau gorau, popeth yr un fath – ac eithrio’r cyrff y ganwyd hwy iddynt. Ar noson eu seremoni graddio o’r ysgol uwchradd mae Louis a Louise yn dioddef trawma catastroffig a fydd yn eu poeni am byth ac yn eu gorfodi i adael bro eu mebyd a gadael popeth ar ôl. Fydd dychwelyd ar ôl 13 o flynyddoedd ddim yn hawdd – mae’n rhaid iddyn nhw wynebu eu gorffennol yn y gobaith o greu dyfodol mwy disglair.

Gan symud o leisiau naratif Louis a Louise, mae’r nofel hon yn dal pwysau a rhagfarn tref fach, gan bwysleisio ar bwysigrwydd perthyn. Dyma sori ingol ac emosiynol. Felly beth am wneud paned a swatio yn eich cadair ddarllen gyda’r nofel hon?!

Sgôr Llyfrau Aura: 4/5


Mae Llyfrgelloedd Aura yn argymell The Dutch House gan Ann Patchett yn Llyfr y Mis ar gyfer Chwefror 2020!

Roedd prynu Dutch House – campwaith pensaernïol ar gyrion Philadelphia – i fod yn arwydd o gariad gan ŵr i’w wraig. All Cyril Conroy ddim coelio ei lwc wrth iddo arwain y teulu o garpiau i gyfoeth, gan symud y teulu i Dutch House sydd yn eithriadol o grand. Ond eto, er gwaethaf ei harddwch, mae pethau’n dirywio i deulu Conroy, gan adael Danny a Maeve – plant y teulu – heb yr un geiniog ac wedi’u halltudio o’u cartref.

Dros bum degawd, cawn ein harwain gan lais naratif Danny sydd yn teimlo’n gartrefol pan mae gartref gyda’i chwaer, Maeve. Mae’r brawd a chwaer Conroy yn eithaf tebyg i Hansel a Gretel, gan adael briwsion anweladwy sydd bob tro, rhywsut, yn arwain yn ôl i Dutch House.

Castell tylwyth teg cyfoes gyda thro tywyll: Mae The Dutch House yn nofel deimladwy am natur ddynol, colled a bond annhoradwy teulu: y nofel berffaith i unrhyw un sy’n caru llyfrau a sagas teuluol!

Sgôr Llyfrau Aura: 5/5


Blwyddyn Newydd Dda oddi wrth Lyfrgelloedd Aura!

Mae Llyfrgelloedd Aura yn argymell Lock Every Door gan Riley Sager fel Llyfr y Mis Ionawr 2020!

Yn ysu am newid aer a rhywbeth i fynd â’i meddwl oddi ar ei thor-calon a’r diffyg balans banc, mae Jules Larson yn neidio ar y cyfle i gymryd preswyliaeth â thâl yn un o adeiladau fflatiau mwyaf mawreddog Efrog Newydd: y Bartholomew.

Dim ond gyda diflaniad Ingrid – cyd-breswyliwr – mae Jules yn dechrau cwestiynu beth sy’n llechu tu ôl i ddrysau’r Bartholomew. Yn frawychus, mae’n darganfod nad Ingrid yw’r cyntaf o’r bobl sy’n gofalu am fflatiau yn y Bartholomew i fynd ar goll. Rhaid iddi fagu’r holl gryfder sydd ganddi os nad yw hi am wynebu ffawd debyg a sicrhau nad yw ei phreswyliaeth dros dro yn dod yn un parhaol.

Stori sy’n eich cipio o’i phen i’w chynffon: mae naws Gothig hardd i Lock Every Door ac mae’n llawn dirgelwch. Yn sicr mae’n stori gyffrous, gwerth ei darllen! 

Sgôr Llyfr Aura: 4/5


Nadolig Llawen gan Lyfrgelloedd Aura!

Argymhelliad ar gyfer mis Rhagfyr 2019 yw: Christmas Days: 12 Stories and 12 Feasts for 12 Days gan Jeanette Winterson.

Yn y casgliad llawen hwn o straeon, synfyfyrion a ryseitiau Nadoligaidd, mae Janette Winterson yn dod ag ysbryd y Nadolig – yn eithaf llythrennol – yn fyw. Mae hi’n cyfuno pob stori gyda rysáit Nadoligaidd, ag adlewyrchiadau personol, sy’n rhoi cipolwg mynwesol i’w thraddodiadau Nadolig ei hun. Petai’n cael ei fwynhau ar unwaith, neu ar draws 12 diwrnod y Nadolig, mae’r casgliad hwn yn hwylus mewn unrhyw fodd. Yn llawn darluniadau Nadoligaidd, mae Christmas Days yn hyfryd i edrych arno hefyd – er na ddyliech chi roi barn cyn darllen y stori!

Llawn dychymyg, ffraethineb a hwyl yr ŵyl: Mae casgliad Jeanette Winterson o straeon hudol o’r tymor a gwleddoedd Nadoligaidd yn lyfr bach gwych i ddarllen yr adeg hon o’r flwyddyn.

Sgôr Llyfrau Aura: 5/5

Edrychwch ar ein hargymhellion llyfr ar gyfer Nadolig, yma!


Argymhelliad ar gyfer mis Tachwedd 2019 yw: The Testaments gan Margaret Atwood.

Mae’r dilyniant hir-ddisgwyliedig hwn i’r nofel enwog The Handmaid’s Tale, ac enillydd Gwobr Booker 2019, wedi bod ar frig rhestr gwerthwyr gorau ‘Ffuglen i Oedolion’ Llyfrgelloedd Aura drwy gydol mis Hydref, ac mae’n ddewis delfrydol ar gyfer ein hargymhelliad y mis hwn.

Wedi seibiant o 35 mlynedd, mae Atwood unwaith eto yn ein tywys yn ôl – neu’n ein harwain ymlaen – i Gilead: cenedl yn y dyfodol sy’n disodli’r Unol Daleithiau yn y nofel ddystopaidd ac iasol hon. Wedi’i gosod dros 15 mlynedd ar ôl The Handmaid’s Tale, mae The Testaments yn dod â hanes tair dynes a’u profiadau â Gilead ynghyd, gan eu plethu i arddangos eu dewrder a’u gwytnwch unigol. Mae’r llais agoriadol yn y nofel yn rhan hanfodol o’r drefn, ac mae’r ddau lais arall yn rhoi cip ar fywyd wrth dyfu i fyny o fewn neu yng nghysgod Gilead. Mae gan y canlyniad, pan ddaw’r lleisiau ynghyd, bosibiliadau niweidiol – os ydynt yn ddigon dewr i fentro.

Mae’r nofel hon yn llawn troeon a digwyddiadau annisgwyl, ac mae Atwood unwaith eto’n portreadu grym y gair ysgrifenedig wrth siarad yn erbyn anghyfiawnder.  Gyda gobaith a phenderfyniad i sicrhau rhyddid, mae The Testaments yn ddilyniant pwerus; ac yn wir yn werth yr holl aros.

Sgôr Llyfrau Aura: 5/5


Argymhelliad ar gyfer mis Hydref 2019 yw The Woman in Black gan Susan Hill.

Mae Arthur Kipps, y prif gymeriad, yn dechrau ei stori trwy ddisgrifio golygfa o deulu hapus: ei wraig a’i lys-blant yn eistedd o gwmpas y tân adeg y Nadolig. Wrth i’r plant ddechrau adrodd storïau ysbryd, mae Arthur yn cael ei lethu gan atgofion o orffennol poenus ac yn cael ei orfodi i ail-ymweld â digwyddiadau trawmatig a oedd wedi bod yn gudd ers blynyddoedd. Mae’n dechrau ailadrodd ei stori ysbryd ei hun. Canolbwynt y stori yw ffigwr y teitl – y ddynes mewn du – sy’n gadael ei hôl tywyll ac hunllefus ar fywyd Arthur am byth.

Mae ‘The Woman in Black’ yn llawn ing a disgrifiadau hyfryd o bobl a lleoedd sy’n gysylltiedig â stori Arthur.  Mae’n nofel ffyrnig o gyffroadol sy’n aros yng nghof y darllenwr ymhell ar ôl rhoi’r llyfr i lawr. Byddai Llyfrgelloedd Aura yn argymell y nofel hon fel un i’w darllen yn ystod cyfnod Calan Gaeaf 2019: mae’n berffaith ar gyfer noson hydrefol o flaen y tân.

Sgôr Llyfrau Aura: 5/5

Edrychwch ar ein hargymhellion llyfr ar gyfer Calan Gaeaf 2019, yma!