Croeso i Gornel Lyfrau Aura! Bob mis bydd Llyfrgelloedd Aura yn argymell llyfr gwahanol i’w ddarllen.

I gael mynediad at ein catalog llyfrgell ar-lein bob awr o’r dydd, cliciwch yma.

Llyfr mis Mawrth 2020 Llyfrgelloedd Aura ydi: Louis & Louise gan Julie Cohen

Mae Louis a Louise wedi’u geni ar yr un diwrnod – maen nhw’r un person. Mae ganddyn nhw’r un rhieni, yr un ffrindiau gorau, popeth yr un fath – ac eithrio’r cyrff y ganwyd hwy iddynt. Ar noson eu seremoni graddio o’r ysgol uwchradd mae Louis a Louise yn dioddef trawma catastroffig a fydd yn eu poeni am byth ac yn eu gorfodi i adael bro eu mebyd a gadael popeth ar ôl. Fydd dychwelyd ar ôl 13 o flynyddoedd ddim yn hawdd – mae’n rhaid iddyn nhw wynebu eu gorffennol yn y gobaith o greu dyfodol mwy disglair.

Gan symud o leisiau naratif Louis a Louise, mae’r nofel hon yn dal pwysau a rhagfarn tref fach, gan bwysleisio ar bwysigrwydd perthyn. Dyma sori ingol ac emosiynol. Felly beth am wneud paned a swatio yn eich cadair ddarllen gyda’r nofel hon?!

Sgôr Llyfrau Aura: 4/5


Mae Llyfrgelloedd Aura yn argymell The Dutch House gan Ann Patchett yn Llyfr y Mis ar gyfer Chwefror 2020!

Roedd prynu Dutch House – campwaith pensaernïol ar gyrion Philadelphia – i fod yn arwydd o gariad gan ŵr i’w wraig. All Cyril Conroy ddim coelio ei lwc wrth iddo arwain y teulu o garpiau i gyfoeth, gan symud y teulu i Dutch House sydd yn eithriadol o grand. Ond eto, er gwaethaf ei harddwch, mae pethau’n dirywio i deulu Conroy, gan adael Danny a Maeve – plant y teulu – heb yr un geiniog ac wedi’u halltudio o’u cartref.

Dros bum degawd, cawn ein harwain gan lais naratif Danny sydd yn teimlo’n gartrefol pan mae gartref gyda’i chwaer, Maeve. Mae’r brawd a chwaer Conroy yn eithaf tebyg i Hansel a Gretel, gan adael briwsion anweladwy sydd bob tro, rhywsut, yn arwain yn ôl i Dutch House.

Castell tylwyth teg cyfoes gyda thro tywyll: Mae The Dutch House yn nofel deimladwy am natur ddynol, colled a bond annhoradwy teulu: y nofel berffaith i unrhyw un sy’n caru llyfrau a sagas teuluol!

Sgôr Llyfrau Aura: 5/5


Blwyddyn Newydd Dda oddi wrth Lyfrgelloedd Aura!

Mae Llyfrgelloedd Aura yn argymell Lock Every Door gan Riley Sager fel Llyfr y Mis Ionawr 2020!

Yn ysu am newid aer a rhywbeth i fynd â’i meddwl oddi ar ei thor-calon a’r diffyg balans banc, mae Jules Larson yn neidio ar y cyfle i gymryd preswyliaeth â thâl yn un o adeiladau fflatiau mwyaf mawreddog Efrog Newydd: y Bartholomew.

Dim ond gyda diflaniad Ingrid – cyd-breswyliwr – mae Jules yn dechrau cwestiynu beth sy’n llechu tu ôl i ddrysau’r Bartholomew. Yn frawychus, mae’n darganfod nad Ingrid yw’r cyntaf o’r bobl sy’n gofalu am fflatiau yn y Bartholomew i fynd ar goll. Rhaid iddi fagu’r holl gryfder sydd ganddi os nad yw hi am wynebu ffawd debyg a sicrhau nad yw ei phreswyliaeth dros dro yn dod yn un parhaol.

Stori sy’n eich cipio o’i phen i’w chynffon: mae naws Gothig hardd i Lock Every Door ac mae’n llawn dirgelwch. Yn sicr mae’n stori gyffrous, gwerth ei darllen! 

Sgôr Llyfr Aura: 4/5


Nadolig Llawen gan Lyfrgelloedd Aura!

Argymhelliad ar gyfer mis Rhagfyr 2019 yw: Christmas Days: 12 Stories and 12 Feasts for 12 Days gan Jeanette Winterson.

Yn y casgliad llawen hwn o straeon, synfyfyrion a ryseitiau Nadoligaidd, mae Janette Winterson yn dod ag ysbryd y Nadolig – yn eithaf llythrennol – yn fyw. Mae hi’n cyfuno pob stori gyda rysáit Nadoligaidd, ag adlewyrchiadau personol, sy’n rhoi cipolwg mynwesol i’w thraddodiadau Nadolig ei hun. Petai’n cael ei fwynhau ar unwaith, neu ar draws 12 diwrnod y Nadolig, mae’r casgliad hwn yn hwylus mewn unrhyw fodd. Yn llawn darluniadau Nadoligaidd, mae Christmas Days yn hyfryd i edrych arno hefyd – er na ddyliech chi roi barn cyn darllen y stori!

Llawn dychymyg, ffraethineb a hwyl yr ŵyl: Mae casgliad Jeanette Winterson o straeon hudol o’r tymor a gwleddoedd Nadoligaidd yn lyfr bach gwych i ddarllen yr adeg hon o’r flwyddyn.

Sgôr Llyfrau Aura: 5/5

Edrychwch ar ein hargymhellion llyfr ar gyfer Nadolig, yma!


Argymhelliad ar gyfer mis Tachwedd 2019 yw: The Testaments gan Margaret Atwood.

Mae’r dilyniant hir-ddisgwyliedig hwn i’r nofel enwog The Handmaid’s Tale, ac enillydd Gwobr Booker 2019, wedi bod ar frig rhestr gwerthwyr gorau ‘Ffuglen i Oedolion’ Llyfrgelloedd Aura drwy gydol mis Hydref, ac mae’n ddewis delfrydol ar gyfer ein hargymhelliad y mis hwn.

Wedi seibiant o 35 mlynedd, mae Atwood unwaith eto yn ein tywys yn ôl – neu’n ein harwain ymlaen – i Gilead: cenedl yn y dyfodol sy’n disodli’r Unol Daleithiau yn y nofel ddystopaidd ac iasol hon. Wedi’i gosod dros 15 mlynedd ar ôl The Handmaid’s Tale, mae The Testaments yn dod â hanes tair dynes a’u profiadau â Gilead ynghyd, gan eu plethu i arddangos eu dewrder a’u gwytnwch unigol. Mae’r llais agoriadol yn y nofel yn rhan hanfodol o’r drefn, ac mae’r ddau lais arall yn rhoi cip ar fywyd wrth dyfu i fyny o fewn neu yng nghysgod Gilead. Mae gan y canlyniad, pan ddaw’r lleisiau ynghyd, bosibiliadau niweidiol – os ydynt yn ddigon dewr i fentro.

Mae’r nofel hon yn llawn troeon a digwyddiadau annisgwyl, ac mae Atwood unwaith eto’n portreadu grym y gair ysgrifenedig wrth siarad yn erbyn anghyfiawnder.  Gyda gobaith a phenderfyniad i sicrhau rhyddid, mae The Testaments yn ddilyniant pwerus; ac yn wir yn werth yr holl aros.

Sgôr Llyfrau Aura: 5/5


Argymhelliad ar gyfer mis Hydref 2019 yw The Woman in Black gan Susan Hill.

Mae Arthur Kipps, y prif gymeriad, yn dechrau ei stori trwy ddisgrifio golygfa o deulu hapus: ei wraig a’i lys-blant yn eistedd o gwmpas y tân adeg y Nadolig. Wrth i’r plant ddechrau adrodd storïau ysbryd, mae Arthur yn cael ei lethu gan atgofion o orffennol poenus ac yn cael ei orfodi i ail-ymweld â digwyddiadau trawmatig a oedd wedi bod yn gudd ers blynyddoedd. Mae’n dechrau ailadrodd ei stori ysbryd ei hun. Canolbwynt y stori yw ffigwr y teitl – y ddynes mewn du – sy’n gadael ei hôl tywyll ac hunllefus ar fywyd Arthur am byth.

Mae ‘The Woman in Black’ yn llawn ing a disgrifiadau hyfryd o bobl a lleoedd sy’n gysylltiedig â stori Arthur.  Mae’n nofel ffyrnig o gyffroadol sy’n aros yng nghof y darllenwr ymhell ar ôl rhoi’r llyfr i lawr. Byddai Llyfrgelloedd Aura yn argymell y nofel hon fel un i’w darllen yn ystod cyfnod Calan Gaeaf 2019: mae’n berffaith ar gyfer noson hydrefol o flaen y tân.

Sgôr Llyfrau Aura: 5/5

Edrychwch ar ein hargymhellion llyfr ar gyfer Calan Gaeaf 2019, yma!