skip to Main Content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml

Cyfleoedd Newydd i Fabanod a Phlant Ifanc Ddysgu Nofio

WEDI LANSIO MEWN SAFLEOEDD AURA CYMRU YN SIR Y FFLINT

Rydym yn gyffrous i gael rhannu’r newyddion bod Aura wedi lansio rhaglenni Dysgu Nofio i’r Blynyddoedd Cynnar – Swigod a Sblasio yn ein canolfannau hamdden.
Mae Nofio Cymru yn hybu cyflwyno amgylcheddau dŵr i fabanod a phlant ifanc. Dylai babanod a phlant ifanc gael eu cyflwyno i byllau nofio mewn modd diogel, cadarnhaol, hwyliog a graddol er mwyn hyrwyddo cariad gydol oes tuag at ddŵr.
Mae’r rhaglen Swigod yn darparu cyflwyniad i’r amgylchedd dŵr gyda chefnogaeth lawn ar gyfer babanod a phlant ifanc gydag oedolyn, ac mae wedi’i anelu’n arbennig at blant 0-3 oed. Mae 4 lefel cynnydd yn y rhaglen Swigod lle bydd sgiliau dŵr yn datblygu’n raddol o un lefel i’r llall. Mae oedolion cyfrifol yn cael eu haddysgu sut i gefnogi a helpu’r plentyn trwy chwarae gemau, canu caneuon a gwneud gweithgareddau hwyliog ar themâu. Mae tystysgrif ar gael am gwblhau pob lefel yn llwyddiannus. Mae’r fframwaith Sblasio presennol wedi cael ei adolygu a’i ddiweddaru ac mae’n annog plant ifanc i ddod yn fwyfwy annibynnol a chanfod yr amgylchedd dŵr dan arweiniad er mwyn meithrin eu hyder yn y dŵr. Mae wedi’i anelu at blant 3 oed+. Mae 6 lefel cynnydd yn y rhaglen Sblasio a bydd sgiliau dŵr y plant yn datblygu’n raddol o un lefel i’r llall wrth iddyn nhw ddod yn fwyfwy annibynnol yn y dŵr. Argymhellir cyflwyno’r rhaglen Sblasio mewn dwy ffordd; naill ai cychwyn yn 3 oed+ gydag athro/athrawes yn y dŵr yn addysgu hyd at 6 o blant, neu ar gyfer Sblasio lefel 1 a 2 gellir addysgu yn yr un fformat â Swigod gydag oedolyn cyfrifol yn dod i mewn i’r dŵr gyda phob plentyn. Mae hyn yn golygu na fydd plant iau sydd efallai yn symud ymlaen yn gynt trwy’r rhaglen, oherwydd eu bod wedi dechrau dysgu a meithrin hyder yn y dŵr yn gynt, yn cael eu dal yn ôl yn y system
Dywedodd Rheolwr Datblygu Chwaraeon Hamdden Aura, Matt Hayes, “Rydym yn falch o gael lansio’r rhaglen ddysgu newydd i’r blynyddoedd cynnar ar draws canolfannau hamdden Aura. Mae’r rhaglen newydd hon yn garreg gamu i alluogi plant i gael eu cyflwyno i’r pwll. Mae’n gyfle anhygoel i oedolion fwynhau’r dŵr gyda’u plant mewn amgylchedd hwyliog a diogel. Rydym yn annog pob rhiant a gwarcheidwad i ddod â’u plant i nofio o oedran cynnar, ac nid oes anrheg gwell i’w roi i’ch plentyn na’r hyder i fod mewn dŵr a nofio.”
Dywedodd Rheolwr Cenedlaethol Dysgu Nofio ar gyfer Nofio Cymru, Hanna Guise, “Rydym wrth ein boddau yn cael cefnogi Aura i lansio ein rhaglenni Blynyddoedd Cynnar yn eu canolfannau hamdden. Un o’r pethau cadarnhaol am nofio yw pa mor gynhwysol ydyw fel gweithgaredd, camp neu ddiddordeb ac mae ein fframweithiau Blynyddoedd Cynnar yn helpu i ddarparu cyfleoedd i fabanod a phlant ifanc gael cyflwyniad cadarnhaol a hwyliog i ddŵr. Maent hefyd yn gyfle i ddatblygu llythrennedd corfforol ehangach, sgiliau cymdeithasu a phrofiadau bondio gyda’r oedolion sy’n dod gyda nhw. Mae wedi bod yn wych cael arsyllu yn y gwersi ac ymgysylltu â’r athrawon a’r cyfranogwyr i weld â’n llygaid ein hunain manteision cadarnhaol bod mewn dŵr! Rydym yn gyffrous i gael gweithio gyda chanolfannau hamdden Aura i’w helpu a’u cefnogi i ddatblygu eu cyfleoedd ymhellach i’r Blynyddoedd Cynnar.”
Gall darparwyr sydd â diddordeb mewn lansio Swigod a Sblasio yn eu rhaglenni gysylltu â thîm profiadol ac angerddol Datblygu Gweithgareddau Dŵr Nofio Cymru a fydd yn barod i drafod popeth yn fwy manwl gyda chi – aquaticdevelopment@swimming.org.
I drigolion Sir y Fflint sy’n chwilio am wersi nofio i fabanod a phlant ifanc, cysylltwch â Wes Billings wes.billings@aura.wales neu’ch Canolfan Hamdden leol.

Back To Top